//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
4. Jürg Birnstiel: Temetési Prédikációk. 1 - 15
fordította Dr Pótor Imre
4. Jürg Birnstiel: Temetési Prédikációk. 1 - 15
fordította Dr Pótor Imre
: 2. Fiatal, hirtelen halál - Zsoltár 90,12

2. Fiatal, hirtelen halál - Zsoltár 90,12


2./ FIATAL, HIRTELEN HALÁL

TANÍTS MEGFONTOLNUNK, HOGY MEG KELL HALNUNK

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” Zsolt 90,12

 Bevezetés

a./ Testvérünk hirtelen és váratlan halála miatt gyülekeztünk össze erre a szomorú helyre. A mai várható élettartamokat illetően fiatalon halt meg. Bizonyára élhetett volna még 30–40 évet is.

b./ Ha tudtuk volna, hogy ilyen fiatalon távozik közülünk, talán szívesen mondtunk volna, vagy elmagyaráztunk volna még neki valamit. Ez azonban sajnos már nem lehetséges.

 Főrész

1./ Elköltözött Testvérünk hirtelen halála megérint minket is, mivel aktivizál bennünket.

Közvetlenül szembesülünk a halállal mindennapi taposómalmunkban.

a./ A halál kikerülhetetlenül szemünk elé tárja életünk mulandóságát ezen a gyászszertartáson is. Hirtelen téma lett életünk értelme és célja. Mi értelme van életünknek, erőfeszítéseinknek, minden küzdelmünknek és ínségünknek, ha a végén mindent itt kel hagynunk? Mindennapjainkban olyan sok dologgal foglalkozunk, amik rendkívül fontosaknak tűnnek számunkra. És most kilépve a mindennapok lázas rohanásából, foglalkoznunk kell életünkkel és halálunkkal.

b./ Megrendítő gyászjelentést olvastam évekkel ezelőtt, amely ezt a tehetetlenséget juttatta kifejezésre:

Megilletődve veszünk búcsút csapattársunktól. Most minden olyan lényegtelen lett: a szempontokért való küzdelem, kérdéses döntések, eredmények, sikerek… Nagy tehetetlenséggel tekintünk vissza csapatunkért való utolsó játékodra, ami leírhatatlan fájdalom és felismerés marad, hogy valamennyien olyan kicsik vagyunk, és egyáltalán nem tudunk befolyást gyakorolni a fontos dolgokra.”

c./ Az ilyen életünket illető közbeavatkozások alapvető kérdéseket vetnek fel számunkra:

Kifizetődő-e tulajdonképpen minden fáradozásunk az életben? Mi a célja az életünknek? Hova jut az életünk valójában, ha mindent a földön kell hagynunk? Mi értelme van az életünknek?

d./ A Bibliában találjuk meg a választ ezekre a kérdésekre.

Hogy mi az élet, arra a válasz így hangzik:

Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik” (Jak 4,14).

Sehol nem szembesülünk olyan nyomatékosan és kikerülhetetlenül az élettel, ahogyan a halállal találkozunk. Ezért olvassuk a 90. zsoltárban Mózes kérését: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” Zsolt 90,12.

Azaz: Taníts meg minket, hogy megfontoljuk: meg kell halnunk, és hogy bölcsek lehessünk.

e./ Volt egyszer régen egy király, aki kora szokása szerint udvari bolondot tartott. Ennek joga volt ahhoz, hogy megmondja az igazat a királynak és a fejedelmeknek akkor is, ha az rosszul vagy keserűen esett is nekik.

Egyik nap a király egy arany csengettyűvel ellátott ezüst bohócpálcát ajándékozott a bolondjának, és azt mondta: „Biztosan te vagy a legnagyobb bolond a világon. Ha egyszer egy nálad is nagyobb bolonddal találkozol, annak add tovább ezt a pálcát.”

A bolond évekig használta a kis botot – egészen addig, amíg megtudta: halálán van a király. Akkor szökdécselve bement a szobájába és azt mondta: „Királyom, hallom, hogy nagy utazásra akarsz menni.”

Nem akarok, muszáj” - válaszolta a király. „Óh, muszáj. Van tehát mégis egy olyan földi hatalom, amely fölötte áll a legnagyobbaknak is. - De biztosan nem sokára visszatérsz.”

Nem”, nyögött a király. „Ahova én utazom, onnan nem tért vissza senki.” „Nahát, nahát” – vélte a bolond higgadtan –„akkor biztosan jól felkészültél erre a hosszú útra. Bizonyára gondoskodtál arról, hogy királyi módon fogadjanak abban az országban, amelyikből nem lehet visszatérni.”

A király csak csóválta a fejét. „Ezt elmulasztottam. Nem szakítottam elég időt arra, hogy felkészüljek erre az utazásra. - „De hát biztosan tudtad, hogy eljön a pillanat, amikor útra kell kelned.” „Igen, tudtam én ezt, de ahogy mondtam, nem szántam időt arra, hogy megfelelően törődjek a felkészüléssel.”

Akkor a bolond letette a pálcáját a király ágyára, és azt mondta: „Egyszer megparancsoltad, hogy annak adjam ezt tovább, aki még tőlem is nagyobb bolond. Király, vedd a pálcát! Tudtad, hogy az örökkévalóságba kell térjél, és tudtad, hogy nem lehet onnan visszatérni. És mégsem gondoskodtál arról, hogy feltáruljanak előtted az örökkévalóságba vezető ajtók. Király! Te vagy a legnagyobb bolond!”

Salamon, a bölcs király írja a Prédikátor könyvében:

Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt, aki él! Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára” (Préd 7,2-4).

f./ Életünknek nem kell állandó szomorúságban történnie. De nem térhetünk ki az elől a kérdés elől, hogy: mi az életünk célja?  Alaposan foglakoznunk kell mulandóságunkkal, hogy bölcsek legyünk, és hogy helyesen szabályozzuk életünket. Nem nyugodhatunk meg addig, amíg választ nem kapunk erre, és amíg fel nem ismerjük az életünkben lévő azon értékeket, amiknek a halálon túl is van jelentőségük. Ezeket az értékeket Jézus Krisztus által kapjuk meg. Ő mondja magáról:

Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe” (Jn 5,24).

 

2./ A Jézusba vetett hit teszi lehetővé, hogy legyőzzük a halált.

a./ Azért jött Jézus a világba, hogy a bűnt, ami minket terhel, magára vegye. Ez az értelme Jézus világban való küldetésének. Isten szeretete volt az alapja. ennek a szeretetnek. Ezt olvassuk a Bibliában:

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).

Azt mondja tehát Jézus, hogy ő az egyetlen út, aki az Atyához vezet. Az Atyához menni azonos jelentésű azzal, hogy a mennybe jutni.

b./ Miért nem jut senki sem a mennybe, hanem csak egyedül Jézus által?

Mivel Jézus oldotta meg a fő problémánkat: a bűnkérdést. Engedjétek meg, hogy ezt egy példával is megvilágítsam, Milton esetével.

Milton töprengve szívta a cigarettáját. Teljesen bizonytalannak tűnt bírósági ügye a legújabb újságtudósítás szerint. Eddig az volt az érzése, hogy a bíró miatt - akivel együtt járt az egyetemre, és közelebbről ismerték egymást, igen, egy ideig barátok is voltak, s ez bizonyos biztonságot is jelentett neki – nem kell félnie. Ez már-már lehetőséget kínált arra, hogy kikecmeregjen ebből a nagyon bosszantó, kínos ügyből. Csak hát a bírónak szemet kellene hunynia az ügyében. De aztán mégis, az újságírók megtudták valahonnan, hogy ő, Ernest Milton, akinek néhány nap múlva nyilvánosan tárgyalják az ügyét, korábban a bíró barátja volt. Nyíltan írtak erről, és elfogultsággal vádolták a bírót. Ez megváltoztat minden eddigi megfontolást. Tehát kitudódott a dolog!

Milton igen komoly csalást követett el. Angliában pénzbeli vétség miatt rég óta nem ítéltek börtönbüntetésre senkit sem. De ha az elítélt nem tudta megfizetni a pénzbeli büntetést, akkor börtönbüntetésre ítélte a bíróság, amit a kiszabott büntetés meg nem fizetése miatt róttak ki rá. Aztán elkövetkezett a per. Négy óráig tartott. A bíró, Milton egykori barátja kihirdette az ítéletet. Miközben a teremben a nézők visszafogták a lélegzetüket. Ernestet bűnösnek nyilvánították, és a lehető legmagasabb pénzbüntetésre elítélték. De mivel Milton nem volt abban a helyzetben, hogy büntetését kiegyenlítse, ezért a pénzbüntetést börtönben letöltendő büntetésre változtatták. Belsejében megrendülve vette tudomásul az ítéletet. A bírósági altisztek előléptek, és már éppen el akarták vezetni, amikor a bíró közbelépett. És a tárgyalóteremben összegyűlt tömeg egyedülálló, feledhetetlen jelentnek volt a tanúja.

A bíró levette a parókáját, majd pedig a talárját, és magánemberként lépett oda elítélt barátjához, akivel éppen az imént közölte a bűnösségét kijelentő ítéletet. Elővette a levéltárcáját és kivett belőle egy sárga füzetet és egy töltőtollat, majd kiállított egy ugyanolyan pénzösszegről szóló csekket, amennyire a vádlottat elítélte. És a teljesen meglepett, és az ügy jelentőségét akkor megérteni alig képtelen Ernest Miltonnak a bíró, mint egykori barátja a kezébe nyomta az aláírt csekket, hogy még az összegyűlt bíróság előtt minden bűnéből - amit megalapozottan és megérdemelten elrendeltek - kiváltsa engesztelő váltságdíjjal. „El kellett ítéljelek, mivel a jog semmiféle részrehajló jogalkalmazást nem tesz lehetővé. Most átnyújtom neked a büntetési összeget, hogy szabad lehess. Nem felejtettem el barátságunk idejét. Légy méltó a szabadságodhoz a jövőben.” Ami Miltonnal történt, pontosan megfelel annak, amit Jézus tett értünk. Jézus igen magas árat fizetett azért, hogy szabadságot és mindenek előtt örök életet ajándékozzon nekünk.

c./ Ha hiszünk Jézusban, és neki szolgálunk, akkor megvigasztalód­hatunk utolsó óránkban. Hogy miként engesztelődhetünk meg Istennel, azt Pál apostol a rómaiaknak így írta meg:

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megiga­zuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk” (Róm 10,9k.).

d./ És ez a Jézus mondta Máriának, aki szomorú volt a testvére halála miatt:

Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn 11,25k.).

e./ Ezek a reménység és az öröm szavai, amik érvényesek a halálon túl is. Egy dolog vonatkozik ránk: hogy higgyünk Jézusban és tőle függő életet folytassunk.

 

Befejezés

a./ Bele kell törődnünk elköltözött Testvérünk halálába. Ezt nem érvényteleníthetjük. Hogy milyen volt az Istennel való kapcsolata, azt Isten tudja egyedül.

b./ Egyet azonban mondhatok nektek: a Jézus Krisztusba vetett hitben vigasztalódást és az élet kérdéseire igaz válaszokat találtok. Jézus kiáltása ránk is vonatkozik, mikor azt mondja:

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű” (Mt 11,28-30). - Ámen

 

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj