//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Esélyek és Korlátok A magyarországi cigány
közösség az ezredfordulón 2001
- Esélyek és Korlátok A magyarországi cigány
közösség az ezredfordulón 2001
:

2. 2001-es népszámlálás: szabadon vállalt nemzetiség Először vállalhatunk több identitást 1999. j

2. 2001-es népszámlálás: szabadon vállalt nemzetiség Először vállalhatunk több identitást 1999. j


II.

2001-es népszámlálás: szabadon vállalt nemzetiség

Először vállalhatunk több identitást 1999. július 27.

Jelenleg nincsenek megbízható adatok a magyarországi etnikai és nemzetiségi kisebbségek számáról. Míg az országos kisebbségi önkormányzatok becslései 845 ezer és 1 millió 92 ezer köztire teszik a 13 bejegyzett kisebbséghez tartozók létszámát, addig az 1990-es népszámláláson mindössze 143 ezren vallották magukat nemzetiséginek. A feltűnő aránytalanság a kutatók szerint fakadhat a kisebbségi szervezetek túlzott becsléseiből, de adódhat a kilenc évvel ezelőtti népszámlálás hibáiból is. Fontos szerepe lehet az alacsony hivatalos számokban annak is, hogy a nemzetiségek történelmi félelmei az idők során nem múltak el. A néhány éve hatályba lépett kisebbségi és adatvédelmi törvény is olyan érzékeny adatnak minősíti a kisebbséghez tartozást, amelyhez az állampolgár hozzájárulása nélkül senkinek, még az államnak sincs köze. A kérdőíveken az identitásra négy kérdés is vonatkozott: mi a nemzetisége, mi az anyanyelve, mely kisebbségi kultúrát érzi közel magához, milyen nyelvet használ családjában és barátai között. Lásztity Péró, a Szerb Országos Önkormányzat elnöke szerint a többes kötődés értelmezési gondokkal jár, hiszen nyilván sokan lesznek olyan nemzetiségiek, akik biztonságból nemzetiségként beikszelik majd a magyart is. Lásztity nagy hibának tartaná, ha a továbbiakban e népszámlálás képezné a nemzetiségek költségvetési támogatása elosztásának alapját.

Varga Mária, Roma Sajtóközpont. www.romapage.hu

A cigány közösség tagjainak szinte – kis túlzással élve - egyetlen közös jellemzője, hogy a cigány címkét viselik. A szociális programok, a civil kezdeményezések sora – a profizmus, illetve a jó szándék ellenére is – óhatatlanul újra erősítik a cigány kategóriát, és ragasztanak e címkéhez olyan negatív tudattartalmakat, mint szegénység, rossz egészségügyi helyzet, munkanélküliség, tanulatlanság. A cigányságot felzárkóztatni igyekvő kezdeményezések – azáltal, hogy nevesítik célcsoportjukat –, s nem a modern társadalom fejlődése nyomán előtérbe került esélyegyenlőség fogalmával dolgoznak, maguk terelik etnikai síkra az alapjukban szociális kérdéseket.

Hogyan képzelhető el a magyarországi cigányság társadalmi integrációja anélkül, hogy a csoport tagjai – akaratuk ellenére – elveszítsék cigány azonosságukat? Véleményünk szerint a választ a csoportok közti kommunikáció élénkülésében, az állampolgárok tudásának növekedésében kereshetjük. A kultúrának döntő szerepe van a társadalmi integráció segítésében, ám közel sem normatív módon. Súlyos hiba lenne számon kérni bármely kisebbségi csoporttól a többségi normákhoz való igazodást, tekintve, hogy a többségi normák is sokfélék. A kultúra nem statikus, hanem – minthogy azt az állandóan változó ember hordozza – dinamikus, mozgásban lévő dolog, mely át meg átszövi az élet minden részét. Ahogyan a társadalom is több és más entitás, mint az egyének összessége, a kultúrát sem csak az egyes ember hordozza, hanem az egyének közötti kommunikáció által válik meghatározottá. A kommunikáció kulcsa pedig az információ. A magyarországi cigányság társadalmi integrációjának lényeges dimenziója az információ. Tudás, ismeret, képesség átadása mind a többségi, mind pedig a kisebbségi ember számára, minden lehető csatornán. Ezek között kiemelt szerepet játszik az új elektronikus médium: az internet, illetve a hagyományos oktatás újragondolt formája.

Példaként utalunk az ötödik éve működő RomaPage-re, mely a magyarországi cigányság internetes megjelenését segíti.

Célja, 1) hogy legyen az Interneten egy objektív hír- és információforrás, a cigányságról, illetve cigányoknak; 2) élénküljön a témával foglalkozó szakemberek, intézmények közötti kommunikáció; 3) az Internethez egyre nagyobb számban hozzáférő cigány fiataloknak kulturális és oktatási fórumot biztosítson; 4) szakmai köröket (elsősorban a felsőoktatás, a társadalomtudományok és a szociális szakmai körök) szolgáljon ki a cigánysággal kapcsolatos információkkal; 5) hogy az előítéletek kialakulását megelőzze a középiskolás diákok és tanáraik körében a megismertetés eszközével.

www.romapage.hu

Attitűdök

Akármi is legyen a magyarországi romákkal kapcsolatos társadalmi kérdések hátterében, nem hagyható figyelmen kívül a romákhoz fűződő attitűdrendszer, valamint a romákról való közbeszéd. A magyarországi cigányság jelenlegi helyzetének társadalmi vagy kulturális okai vannak, de ezek súlyosságához hozzájárul a társadalom előítéletessége. Ezekről a kérdésekről más vonatkozásban a jelentés harmadik fejezetében lesz még szó, itt néhány általános összefüggést emelünk ki annak a kérdésnek a pontosabb megvilágítására, kit tekint a környező (többségi) társadalom cigánynak, s milyen elemei vannak a besorolásnak.

Lázár Guy a magyar nemzeti identitással kapcsolatos jelentős kutatásai mutatták, hogy a magyar társadalom roma-képe erősen kötődik ahhoz a képhez, amelyet önmagáról hordoz. A romák ebben az önképben negatív referencia-, és abszolút külső csoportként vannak jelen, főként a szorgalom, a becsületesség, és az életvitelbeli kulturáltsággal kapcsolatos képzetek terén (Lázár G., 1992). A válaszadók körülbelül kétharmada értett egyet azzal a megállapítással, hogy “a cigányok sohasem fognak beilleszkedni a magyar társadalomba”.

A cigányságról alkotott kép feltárására irányuló első, azóta is idézett kutatást Hann Endre vezette (Hann—Tomka—Pártos 1979:7-53.). Bár az írás két évtizede készült felnőttek körében, valóságtartalma ma is érvényes. A »Kit tekint Ön cigánynak?« kérdésre adott válaszok a cigányokkal kapcsolatos attitűdökről és értékítéletekről informálnak. Vizsgálatuk során a “cigány” meghatározását a kutatók összevetették a “magyar” definíciójával.

A »magyar« és a »cigány« kategóriájának maghatározása az egyes szempontok említésének gyakorisága szerint

Magyar (%) Cigány (%)

Vérségi

24

43

Földrajzi

59

Identitás

23

6

Nyelv

16

8

Külső jegyek

17

Forrás: Hann—Tomka—Pártos 1979:7-53

A fentiek a stigmatizálás tendenciájára hívják fel a figyelmet. A válaszokban – különösen a »magyar« definíciójával szembesítve – a cigány identitás stabil elemei az egyén, sőt leszármazottai életében sem megváltoztatható tényezői hangsúlyozódtak: mindenek előtt a származás és a külső.

Szabó Ildikó és Örkény Antal 1996 májusában a tizenévesek állampolgári kultúráját vizsgálta országos mintán (2610 diákot kérdeztek meg) (Szabó–Örkény, 1998. 115) A kutatás a diákok állampolgári kultúráját egyrészt a politikai hatalom, a társadalmi tények és az intézményrendszer felől, másrészt a különböző gondolkodási és cselekvési minták felől igyekezett megközelíteni. A kutatók minden tematikus részben elkülönítették az ismeretek, az érzelmek és az értékek szintjét. Az egyes iskolatípusok szerint vizsgálták a cigányokkal szembeni előítéletek szerkezetét. Megállapításuk szerint míg a szakmunkástanulók “hajlamosak a nyers, radikális és közvetlenül is diszkriminatív megnyilvánulásokra, addig a gimnazisták körében inkább »szalon-előítéletekkel« (…) találkozhatunk”. Az interakciók sűrűségével magyarázzák a jelenséget, azzal, hogy a szakmunkástanulók esetében sokkal gyakoribb a cigány és nem cigányok közötti találkozások száma, mint a magasabb társadalmi rétegekbe tartozó gimnazisták esetében. Nem a cigány tanulók tényleges száma a meghatározó, hanem az a körülmény, hogy a tanulók családi környezetében, az iskolában, a kérdezett diákok által alkotott osztályokban hiányzik az a szocializációs klíma, mely elősegítené a tolerancia növekedését. Egyetlen dologban azonban markánsan hasonló az összes iskolatípus diákjainak a véleménye: az összes társadalmi csoport közül a cigányokkal szemben a legelutasítóbbak a fiatalok, ráadásul egységesen. Ez nem is elsősorban a cigány egyénnek, hanem magának a cigány címkének és a történelmileg hozzátapadt tartalmaknak szól.

“A magyar társadalomban a roma kisebbségre irányuló előítéletesség mögötti cigányellenes attitűdökre leginkább az iskolai végzettség és a kulturális tőke van hatással” (Murányi 1998: 139.). Egy 1992-es országos vizsgálat (Csepeli—Závecz, 1995) tapasztalatai szerint az ideológiai profilok alapján elkülönülő tizenéveseknél a csoportokhoz való tartozást úgyszintén a szülők iskolázottsága (és a fiatalok életkora) határozta meg. Murányi a kutatási eredmények egyszerű bemutatásán túl felhívja a figyelmet arra is, hogy a tizenévesek kisebbségekkel szembeni előítéletességére ható tényezők között a demográfiai, vallási jellemzők és a meghatározónak tekinthető családi háttér mellett érdemes a lakóhely szerepét is vizsgálni. Az 1992-es kutatás másodelemzése során arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen mértékben jellemzi az előítéletes gondolkodás a 10–17 éves fiatalokat, továbbá az előítéletesség mennyiben tér el a szociokulturális és területi jellemzők alapján képzett csoportokon belül.

Az előítéletes fiatalok mintabeli és a cigányok teljes népességen belüli aránya régiónként

Régió

Előítéletes fiatalok (%)

Cigányok (%)

Északi régió

56

9,0

Dél-Dunántúl

44

6,5

Keleti régió

45

6,3

Alföld

46

4,1

Budapesti iparvidék

51

2,4

Nyugati régió

53

2,0


Forrás: Murányi 1998. 139.

Az északi régióban élő fiatalok átlagosnál magasabb előítéletességének leglényegesebb magyarázata a régió többségi felnőtt társadalmának az országos átlagnál és más régióknál alacsonyabb iskolázottsága és a nagyobb mértékű szegénysége (ld. ezzel kapcsolatban még a harmadik fejezetet). Ezzel van összefüggésben a magasabb cigány lakossági arány is. A rendszerváltást követően ugrásszerűen megnőtt munkanélküliség ebben a régióban is a többségükben képzetlen vagy megváltozott igényű munkaerőpiacon értéktelenné vált szakmájú (nehézipar, építőipar) cigányokat érintette leginkább. A cigány lakosság alacsony aránya ellenére a nyugati régióban és a budapesti iparvidéken élő fiatalok átlagosnál magasabb előítéletessége az észlelési torzulásokon alapuló illuzórikus korreláció jelenségének – a kisebbségek tagjai által elkövetett cselekedeteket könnyebben észrevesszük – tulajdonítható. A romákkal való közvetlen érintkezés hiánya egyúttal a rájuk vonatkozó sztereotípiák és attribúciók (lusta, piszkos, erőszakos) tapasztalati igazolásának lehetőségét is szűkíti. 

Ennél pozitívabb kép bontakozik ki egy további hasonló célú kutatás adataiból (Barcy–Diósi–Rudas, 1996.). A kérdőíves vizsgálat 800 fős mintája 15–20 éves fiatalokból állt, akik hagyományosnak mondható magyar középiskolákba, illetve vegyes nemzetiségű, továbbá zsidó középiskolákba jártak. A kutatás többek között a magyarországi cigánysághoz, zsidósághoz, feketékhez, illetve más “normaszerűtől eltérőnek mondott” csoporthoz (elmebetegek, hajléktalanok, fogyatékosok, börtönviseltek) fűződő viszonyukról kívánt tájékozódni. A háttérváltozók között a kérdezettek családjainak anyagi és kulturális háttere, az illető jövőképe, ízlése, kulturális érdeklődése szerepelt. E kutatás szerint Magyarországon az előítéletesség és a mássággal szembeni türelmetlenség többé-kevésbé elszigetelt jelenség a fiatalok körében, az nem jellemző a fiatalok többségére. Ám a fiataloknál gyakori tudatlanság és ismerethiány adott történelmi helyzet, kedvezőtlen politikai légkör esetén táptalaja lehet a faji-etnikai-nemzetiségi agresszió kialakulásának. Ezzel állnak szemben azok a kutatások, amelyek szerint, ha valamiben társadalmi konszenzus van e generáció körében, az a cigányellenesség, egészen pontosan a »cigány« kategóriával szembeni negatív érzület (ld. fentebb).

A Kurt Lewin Alapítvány által Pécsett végzett kérdőíves és interjús vizsgálat a város középiskoláinak 11. osztályos tanulójával készült  (Ligeti, 2000).

Kit tartasz cigánynak?

%

Akit a környezete annak tart 4,2

Aki önmagát cigánynak 37,1 vallja

Akinek sötét a bőre színe 8,0

Aki cigányul beszél 3,5

Aki cigány életmódú 29,3

Nem tudom megállapítani 12,6

Aki cigánynak született 5,3

ÖSSZESEN: 100,0

Forrás: Ligeti, 2000

A válaszok tendenciájukat tekintve ellentétesek a korábban hivatkozottakkal: nem a született

és megváltoztathatatlan attribútumokat hangsúlyozzák a diákok, hanem nagyobb fontosságot tulajdonítanak az identitás vállalásának és a (vállalt) kultúrának. A társadalmi távolság érzékelése szerint a diákok több mint fele teljesen elfogadónak mutatkozott, többségükben azok, akik a vállalt identitás szerint definiálják a cigány személyt. Teljesen elutasítónak a diákoknak egyhetede mondható, akiknek viszont legnagyobb része a bőrszín, illetve életmód alapján definiálja a roma kategóriát. A szülők társadalmi státusza szerint a legalacsonyabb és a legmagasabb társadalmi állásúak gyermekei az elfogadóbbak. A cigány osztálytárs jelenléte bizonyos szintig növeli a toleranciát, ám a három vagy annál több a cigány osztálytárs, csökken az elfogadás. Az osztályfőnökökkel készült interjúk alapján kiderült, hogy minél több cigány diák van az osztályban, annál elfogadóbb a tanár a cigányokkal. Azokban az osztályokban, ahol több cigány osztálytárs van, előítéletesebbek a gyerekek és ezen az iskola – jelenlegi állapotában –, úgy tűnik, nem tud segíteni.

Ezek a kérdések már a következő témánkhoz, az oktatáshoz vezetnek. Itt azonban azt a vonatkozást emeljük ki, hogy az attribúció – mondhatjuk stigmatizációnak is - lényeges eleme annak, ki minősíthető cigánynak, romának. Ez az, amit a magyar szociológiai cigánykutatás kiinduló pontjául választott, s ez indokolja is a definíciót. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem elegendő ezt az egyetlen aspektust kiválasztani, bármily fontosnak mutatkozzék is.

A címben feltett kérdésre csak a különböző tudományos alapú becslések és a szokásjog alapján válaszolhatunk. A 2001-es népszámlálástól és egy 2001-ben kezdődött részletezőbb kutatástól kapunk majd talán pontosabb válaszokat. Valószínűnek tartjuk, hogy – szem előtt tartva mind a kívülről történő klasszifikáció, mind pedig az etnikai identitás és az identitás vállalásának bizonytalanságait is – előbb-utóbb szükségessé válik az érintettek által is elfogadott megszámlálás, esetleg regisztráció. A források elosztása, a politikai életben való részvétel megnyugtató megoldása szempontjából társadalmunk egésze és valamennyi nemzeti kisebbség, így a cigány közösség számára is fontossá válhat.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...