//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Pótor Imre fordítása Joachim Staedtke: Kálvin János megismerés és formálódás
- Dr Pótor Imre fordítása Joachim Staedtke: Kálvin János megismerés és formálódás :

17. Fogalmi magyarázatok

17. Fogalmi magyarázatok


Fogalmi magyarázat

A fordító összeállítása!

Collège de Fortetet Pierre de Fortet alapította Párizsban 1394-ben.

A College des lecteur du Roi-t I. Ferenc alapította 1530-ban a skolasztikában megrekedt Sorbonne szellemi vetélytársának. Ezt később Collège Royalnak nevezték, ebből fejlődött ki később a Collège de France. A kollégiumban humanista királyi lektorok tartottak előadásokat főleg a héber nyelv, ógörög és matematika tárgykörében.

A „Confession de foy” (1536) Genf város polgárainak készített hitvallás. Kálvin célja az volt, hogy a genfiek erre, azaz a református tanításra tegyenek esküt, s ezzel bizonyítsák, hogy végleg szakítottak régi hitükkel.

A gallikanizmus olyan államideológia, mely szerint az uralkodó vagy az állam által képviselt világi hatalom egyenlő a pápai hatalommal.

A Genfi Akadémia középfokú szintjén (schola privata) francia, latin és görög nyelvet, valamint filozófiát; egyetemi szintjén (schola publica) pedig hébert és teológiát tanítottak.

A genfi konzisztórium /egyháztanács/ 12 tagját a kistanács, és nem az egyház nevezte ki. Kettőt a kistanács, négyet a hatvanak tanácsa, hatot a kétszázak tanácsa közül. A konzisztórium heti egyszeri ülésein jelen voltak a lelkipásztorok is.

A kongregáció a latin grex = nyáj szóból származik, jelentése: gyűlés, egyesülés, testület.

A nantesi ediktum IV. Henrik francia királynak az 1598. április 13-án kiadott rendelete, amelyben biztosította a hugenottáknak a szabad vallásgyakorlatot és egyenjogúságot. A rendelet 1685. október 18-áig volt hatályos, amikor XIV. Lajos a Fontainebleauban kelt ediktumában visszavonta.

A „Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karl V.”- „V. Károly Büntető Törvénykönyve és Perrendtartása”, a Constitutio Criminalis Carolina /CCC/ vagy „Carolina” 1532-ből való első általános német büntető törvénykönyv. A 106. cikkely szerint az Isten felsége elleni tevékenységeket /pl. Isten tagadása, boszorkányügyek/, mint istenkáromlásokat és vallási bűnöket halálbüntetéssel szankcionálták.

A Sorbonne: Párizs egyik épülete, az épület névadója a 13. századi teológus, Robert de Sorbon, aki megalapította a teológiának szentelt Sorbonne kollégiumot a régi párizsi egyetem idején.

A sztoikus etika szerint a jó eszméje azt jelenti, hogy követjük a Logosz által irányított világ történéseit úgy, hogy alkalmazkodunk hozzájuk. Sztoa: „oszlopcsarnak”, a rendszer megalkotója Zenon, aki az athéni sztoában tartotta előadásait. Sztoicizmus: szenvedélymentes, természetes életmód, szigorú erkölcsiséget tanító ókori görög-római filozofikus iskola.

A tonzúra a hajnak a fej hátsó részén való kerek lenyírása vagy kiborotválása. Kálvint ezzel édesapja 12 éves korában az egyházi rendbe léptette. Egyházi jövedelmet kapott, s a felavatás előleges, még nem kötelező fokozatát, a tonzúrát 1521 májusában. Kálvin a Gésine kápolna kápláni tisztjét kapta /formálisan/, 1527-ben pedig a St. Martin de Marteville lelkészévé nevezték ki. Ezek az egyházi javadalmak biztosították tanulmányai költségeit.

A valdensek: sokat üldözött pápaellenes vallásfelekezet volt a középkorban. Tanaik két sarktétele: egyrészt a pápai tekintély helyett a Biblia tekintélye; másrészt pedig a papi jog helyett az egyetemes papság elve.

Az ágostonrendi szerzetesek: Ágostont, a hippói püspököt és egyházatyát tekintik alapítójuknak. Az ágostonrendiek szerzete a XII. században keletkezett, amikor IV. Sándor pápa a főleg Olaszországban egymástól különváltan élő remetegyülekezeteket egy szervezetben egyesítette. Szabályuk lényegét illetően megegyezik Ágostonnak az egyháziak erkölcseiről tartott beszédeivel és a hippói apácákhoz írt 109-ik levelével.

Az "Ordonances ecclesias­tiquies"-t /egyházi rendtartást/ 1541. november 20-án ünnepélyesen felolvasták, és közfelkiáltással elfogadták a Szent Péter templomban.

Az un. hét szabad művészet első három ágát - grammatikát, dialektikát, retorikát - végezte el Kálvin 19 éves korára - négyévi tanulás után. 1528 elejére szerezte meg az elsőfokú licen­ci­átust, 1933-ban pedig a jogi doktorátust.

Anabaptizmus: a 16-17. századi feudalizmus ellenes vallásos mozgalom, a reformáció egyik népi iránya. Mivel a felnőtteket újra keresztelték, innen az irányzat neve is. Csak az érett fővel felvett keresztséget ismerték el érvényesnek. Anabaptista: újrakeresztelkedő.

Arminiánusok vagy remonstránsok: A szigorú kálvinizmus ellenzői, a hollandiai református egyházban előbb pártot alkottak, majd külön felekezetet. Alapítójuk Arminius Jakab /1560-1609/.

Articles /Cikkelyek/ megjelöléssel 1537. január 16-án tárgyalta a kétszázak tanácsa azt az iratot, amelyet Kálvin és Farel a prédikátorokkal együtt terjesztett be a kistanácsnak. Stílusa elárulja, hogy Kálvin műve.

Artikulánusok: „törvényeskedők”, az articulus = törvénycikk alapján.

Bréve: rövid, kisebb jelentőségű kérdést kifejtő pápai irat.

Common Prayer Book: a hivatalos anglikán ima- és egyházi szertartásrend könyve.

Congregatio: egyesület, társulás, hitbuzgalmi szervezet.

Consensus: megegyezés, megállapodás.

Consensus Tigurinus: tigurinok megállapodása, azaz Zürichi Egyezmény.

Convertál: átvált, átalakít. Convertálás: szakítás a római egyházzal.

CR /Corpus Reformatorumban/: Reformátorok Művei.

Diktatúra: parancsuralom, erőszakra támaszkodó korlátlan hatalom.

Diskusszió: megbeszélés, tanácskozás, vita, eszmecsere.

Disputáció: vita, disputa.

Dogmatika: hittételeket, azaz dogmákat tárgyaló tan. Valamely keresztyén egyház általánosan elfogadott hittételeinek rendszere. Minden hívő számára kötelező hittétel.

Epikuros (341-270) tanítása szerint a legfőbb jó a nyugodt derű és a magas rendű szellemi élvezet.

Eszkatológia: a végső dolgokról, a halálról és feltámadásról szóló tan. A teológiának, azaz hittudománynak az az ága, amelyik a világ elmúlásával foglalkozik, és azzal, hogy mi lesz az emberekkel a halál után.

Filozófia: bölcselet, világnézet, életfelfogás. A természet, a társadalom és a gondolkozás legáltalánosabb törvényeit kutató és sokrétű tudomány.

Harmincéves háború: (1618–1648) a Habsburgok összes korona-országára kiterjedő háborúk sorozata volt. Európa minden hatalmát érintette. Becslések szerint a háború folyamán 4–5 millió ember vesztette életét.

Hebraisztika: a héber nyelv és irodalom, valamint a zsidók történelmével foglalkozó tudományág.

Hugenotte: francia kálvinista a 16-18. században.

Humanizmus: A 14-16. században a reneszánsszal kapcsolatban a világiasság, a személyi szabadság és a tudomány jogát hirdető irodalmi és társadalmi mozgalom.

Idealizmus: eszményekért való lelkesedés. Az anyaggal, a természettel, a léttel szemben a szellemet, az ideát, a tudatot elsődlegesnek tartó világnézeti irányzat.

Inkvizíció: a katolikus egyház politikai-rendőri intézménye és törvényszéke a középkorban és egyes országokban a 19. század közepéig az úgynevezett eretnekség üldözésére és elnyomására.

Institutio /eredeti címén: Institutio Christianae Religionis/: „A keresztyén vallás rendszere”. Az 1536-ban kiadott könyv teljes címe magyarul: „Tanítás a keresztyén vallásra. Magába foglalja a kegyességnek úgyszólván egész summáját és mindazt, amit az üdvösség tudományából

ismerni szükséges. Minden kegyességre törekvőnek elolvasásra igen érdemes, legújabban megjelent mű. Franciaország legkeresztyénibb királyához címzett előszóval, amelyben ez a könyv hitvallásként terjesztetik elébe. Írta a noyoni Kálvin János. Basel, 1936.”

Karmelita: a 12. században a Szentföldön levő Kármel hegyen alapított, szigorú szabályzatú szerzetesrend tagja.

Katechizmus vagy káté: a vallás főbb tételeinek kifejtése, általában kérdés-felelet formájában.

Kálvin katechizmusa (1536) a keresztyén hit igazságainak rövid, világos foglalata. Lényegében ez a káté a kálvinizmus dióhéjban. 21 cikkelyből áll, nem kérdés felelet formában. A hithez hű nemzedék felnevelésére ad segítséget. A Miatyánk, a Hiszekegy, a Tízparancsolat, a szakramentumok magyarázatával foglalkozik, és függelékképpen rövid ismertetést ad a pásztori és a polgári elöljáróságról.

Lektor, előadó. Kálvint először lektorként alkalmazták Genfben, prédikálási kötelezettséggel. A „Szentírás oktatója” és Farel mellett teológiai tanácsadó, de valószínűleg már 1536 decemberében véglegesítette is városvezetés a Szent Péter templom lelkészeként.

Lex salica, az ún. Száli-törvény, a száli frankok törvénykönyve i.sz. 507-511 között, mely kizárta a nőági örökösödést.

Libertinizmus: szabadosság, feslettség, züllöttség, kicsapongó életmód. A szabadság hangoztatásával az erkölcsi törvények kötelező erejének tagadása.

Licenciátusi fokozat: egyetemi tanításra jogosultság.

Loci communes: „közös helyek”, azaz a keresztyén hit alapvető igehelyei.

Lucius Annaeus Seneca: „De clementia” - /A szelídségről (vagy kegyelmességről)/ értekezéséhez készített magyarázatát Kálvin Párizsban adta ki 1532. április 4-én.

Martin Luther Kis Kátéját a családok és iskolák számára írta 1529-ben. A „Nagy Kátét” pedig a lelkészek és a tanítók számára, melyben összefoglalta a keresztyén tanítás legfontosabb tételeit, főleg az alapvető szövegek /a Tízparancsolat, az Apostoli hitvallás és a Miatyánk/ magyarázataként.

Materializmus: olyan filozófiai irányzat, amely az anyag, a lét elsődlegességét és a tudat, a gon­dolkodás másodlagosságát tanítja.

Michael Servet születése napját illetően nem maradtak írásos emlékek. Valószínűleg 1509-ben vagy 1511. szeptember 29-én született. 1553. október 27-én halt meg.

M.S.V.: Miguel Serveto Villeneuve, azaz Villeneuve-i Servet Mihály.

Mizerábiliz­mus: nyomorúság, szánalmasság.

Paradigma: példa, minta. A gondolkodásnak, értékeknek egy adott társadalomban vagy egy tudományos közösség tagjai által elfogadott összegzését jelenti.

Patrisztikának nevezzük az apostolokat követő keresztyén ókor időszakát, a Kr. u. 1. századtól a Kr. u. 8. századig tartó időszakot. A pater = atya szó alapján ez „az atyák kora”, azaz az egyháztörténelemnek az egyházatyák tevékenységével foglalkozó ága.

Pauperizmus: tömegnyomor, elszegényedés.

Pikardia: Észak-franciaországi járás.

Pneumatikus / a Pneüma = Szentlélek szóból eredően/: lelki, Szentlélek szerinti.

Polémia: vita, fontosabb kérdésről írásban folytatott éles disputa.

Predestináció: eleve elrendelés, a kálvinizmus azon tétele, amely szerint Isten eleve elrendelt egyeseket az üdvösségre, másokat a kárhozatra.

Psychopannychia: a „lelkek ébrenléte” /vagy „éjszakai virrasztás”/. A mű előszavát Orle­ansban írta Kálvin 1534-ben, kiadására 1542-ben került sor Strasbourgban.

Reneszánsz: újjáéledés. A városi polgárság érdekeit és szemléletét tükröző tudomány, irodalom és művészet nagy fellendülése a 14-16. században, illetve annak kora.

Schola privata: középfokú szintű iskolai oktatás.

Schola publica: felsőfokú szintű /főiskolai, egyetemi/ oktatás.

Skolasztika: eredetileg az arisztotelészi és egyházi filozófia rendszerbe foglalása, később a középkori hűbéri társadalom merev és formalista vallási filozófiája; egyik fő vonása a szőrszálhasogató vitatkozó szellem.

Skolasztikus: merev szabályokhoz ragaszkodó.

Spiritiszták: szellemidézők.

Szabad művészetek /Arts/: I. Trivium – a szóval, szöveggel foglalkozó tudományág: 1./ gram-matica – nyelvtan; 2./ retorica – retorika, a gondolatok szabatos szóbeli kifejezése; 3./ dialektica – dialektika, a gondolatok logikus kifejtésének tárgya; II. Quadrivium – a többi négy tudományág közös összefoglaló neve: 4./ astronomia – csillagászat; 5./ aritmetika – számtan; 6./ geometria – mértan; 7./ musica – zene.

Tallér: európai pénznem, ezüstpénz.

Teokrácia: „istenuralom”. Olyan uralmi rendszer, amelyben a legfőbb hatalom a papság vagy az egyházi hatalommal is rendelkező uralkodó kezében van és ahol a vallásos és az állami intézmények nem különülnek el. Más felfogás szerint a teokrácia tulajdonképpen nem más, mint papi arisztokrácia.

Tigurin: a mai Svájc és Dél-Németország területén élt ókori kelta nép tagjainak – a helvéteknek – egyik törzse.

WA: Luther műveinek weimari kiadása.

 

A fordító összeállítása.

 

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj