//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Pótor Imre fordítása Joachim Staedtke: Kálvin János megismerés és formálódás
- Dr Pótor Imre fordítása Joachim Staedtke: Kálvin János megismerés és formálódás :

12. A teológiai alap

12. A teológiai alap


A teológiai alap

Kálvin soha nem tanult teológiát. Akadémiai képzettsége szerint jogász volt, és mint ilyen, Genfben is eléggé gyakran és közmegelégedéssel tevékenykedett. Ennek ellenére mindenekelőtt és elsődlegesen teológus volt és ezért életműve is csak teológiailag érthető meg. A teológia volt az a forrás, ami ismeretetekkel táplálta életét és meghatározta műve formálását. Ezért nem bizonyos elv szerint vázolta fel teológiáját; még az sem mondható, hogy egy meghatározott teológiai vonatkozási pontra összepontosított volna, mint Luther a megigazulás-tanra reformátori kibontakozása során.

Kálvin a második nemzedék tagja volt, s mint ilyen, kétség kívül Luther tanítványa, aki azonban nem annyira a reformáció áttörését, mint inkább megszilárdítását tartotta szem előtt, és nagyobb szabadságot is igényelt további teológiai elemek beiktatására a helytálló igazságok megőrzése érdekében. Az első nemzedék reformációjánál átfogóbb módon így jutott kifejezésre művében a Szentírás, teljes terjedelmében. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Kálvinnál az egyes tantételek összefüggés nélkül sorjáznának egymás után, sem azt, hogy a kompromisszumok teológusa lett volna. „Ő az átló teológusa” /Bo­ha­tec/, aki készséges volt a feszültségeket erővé átalakítani anélkül, hogy annak hatását rövidzárlat hatástalanította volna. Ezért volt képes, mint az úrvacsora-tan esetében is történt, megszilárdult teológiai ellentéteket feloldani és belőlük valami újat teremteni. Bizonyos mértékben sikerült a reformáció teológiai termését összefoglalnia, azt minden különbözősége és sokszínűsége ellenére imponáló egységben megfogalmaznia, és olyan modern formába öntenie, hogy az máig döntően hat Nyugat-Európa és Észak-Amerika fejlődésére.

Azonosult Kálvin elsősorban a reformáció közös felismeréseivel. Luther tanítványaként a Szentírás tekintélye volt egész teológiájának előfeltétele, mert teológiát és „igaz vallást” csak az művelhet, aki „előbb az Írás tanítványa lesz. Az igazi megismerés kezdete: ha hódolattal elfogadjuk azt, ahogyan Isten a Bibliában saját magáról tanúbizonyságot tesz” /Inst. 1,6,2/. Isten előtt az ember megigazulása egyedül kegyelemből történik meg, és a keresztyén ember ez által nyeri el szabadságát. E két tanítás volt prédikációjának és tanításának rendíthetetlen alapja.

Kálvin szokatlanul nagy helyet szentel teológiájá- ban az Isten megismerése problémájának, mivel ez ekkor már kérdésessé vált az őt körülvevő világban. Az ókori megismerés-elméletek figye- lembevételével egy természeti teológia lehetősé- ge is foglalkoztatta. Szerinte Istent ugyanakkor az ember egyedül Igéje által ismerheti meg, aki a Jn 1,14 szerint: Jézus Krisztus. Krisztus prófétai tisztének teológiai felismerése nem csak a református, hanem a lutheránus és római katolikus dogmatikát is befolyásolta. A Szentírás elfogulatlan és közös alapon történő szemlélet- módja lehetővé tette számára, hogy a törvényt és az evangéliumot közelebb hozza egymáshoz annál, ahogy ezt a lutheranizmus tette, és ennek alapján fogalmazza meg Istennek az emberrel kötött egységes kegyelmi szövetsége alapgondolatát, ami nemcsak az üdvtörténeti gondolkodást, hanem ezen túl az idealista és a materialista történelemszem­léletet is formálta.

A reformáció ilyen és más közös felismerései mellett jellemzők még Kálvin teológiájára azok a sajátos, stílusát meghatározó gondolatok, döntő jelentőségű szempontok, amelyekről talán elmondható, hogy ezek azok a lelki alapok, amelyeken a reformáció művének hatalmas építménye nyugszik, és amelyek nélkül ez a mű érhetetlen.

Az első ilyen gondolat a Szentlélek belső tanúságtétele. Kálvinnak mindig az volt a véleménye, hogy az ember tehetetlenül áll szemben Isten igazságával, akaratával, Igéjével és munkájával. Az embernek ezt a fajta megkötözöttségét Isten Lelke oldja fel, Aki nélkül Isten szava sem képes semmit sem véghezvinni. „Soha többé nem csatlakozhatunk Isten igazságához, s mivel eltompult értelmünk van, így nem ragadjuk meg a fényt. Ezért a Szentlélek megvilágosítása nélkül az ige semmit sem visz véghez” /Inst. III,2,33/.

Ez a Lélek maga Isten, a Szentháromság harmadik személye. Önmaga közlése egyedül akarata szabadságán alapszik. Az ember ezért ezt semmiféle intézményhez nem kötheti, amint ez a római katolikus egyházban történik. Cseleke- deteiben Isten szabad. Amint a Lélek tevékeny cselekvése kiterjed az egész teremtésre, amely azonnal visszasüllyedne a teljes zűrzavarba, ha Isten megvonná tőle a Lelkét, ugyanúgy az emberre is, aki ugyancsak Isten Lelke leheletéből él, és különösen az egyházra, amelyet elvezet minden igazságra. Csak e felismerés révén nyeri el az ember a vigasztaló megtapasztalást, hogy nem valamilyen kozmikus oksági függőségben él, hanem Isten szüntelen, őrző gondviselése alatt. Az ember ezt az Ige által tapasztalja meg, amit viszont csak Isten Lelke tehet érthetővé. „Mert amint Isten Igéjében az egyetlen teljes érvényű tanú önmagáról, úgy ez az Ige nem talál hitre az ember szívében, amíg el nem pecsételte azt a Lélek belső tanúságtétele” /Inst. I,7,4/. Isten az ember létét az Igében és Lélekben végbemenő cselekvése által kapcsolja önmagához és teszi egyidejűleg szabaddá minden más tekintélytől és megkötöttségtől.

Kálvin Szentlélekről szóló tanítása egy további gondolathoz vezet - amely nélkül nem lehet megérteni teológiai életművét, a predestinációról /Isten eleve elrendelése/ szóló híres és vitatott tanításához. Csak a Szentlélek ajándékoz az embernek rendíthetetlen bizonyosságot, hogy Isten kiválasztotta. A kálvinista predestinációs tan Kálvin megváltástanának a része. Ez az Institutióban a fő reformátori dogmának, az ember egyedül kegyelem által való megigazulás tanának a lezárása, amelyet gondos formába öntve ír le. Ez ismét Isten szabadságát előfeltételezi a kegyelem gyakorlását illetően: azt meg is adhatja, meg is tagadhatja. Ennek célja az ember örök kiteljesedése, amelyhez kiválasztottsága tudatá- ban most már igazodik.

A kálvinista predestináció-tanban az a rácsodálkozó ámulat jut kifejezésre afölött, hogy Isten megkönyörül az emberen és ugyanakkor feladattal bízza meg, hogy szolgálatában tevékenykedjen. Isten előtt minden ember egyaránt bűnös és mindnyájan egyenlőképpen elvetettek, amint ezt Kálvin az Institutióban /III,23,3/ magyarázza. Felfoghatatlan csoda számára, hogy Isten az elveszett embereket választotta partnerévé végtelen szeretete szabadságában, és hogy ezt a kiválasztást, mivel öröktől fogva való, soha sem vonja vissza. Bármit tett, tesz vagy fog tenni az ember eszte- lenségében, bűnben, vétekben, hitetlenségben, dacosságban: Isten örök tanácsvégzését nem érvénytelenítheti. A kiválasztás eredete „abban áll, hogy Isten tökéletes jóindulatát ajándékozta és megszerezte az üdvösséget Jézus Krisztus által”, ami semmi és senki által meg nem kérdőjelezhető és rendíthetetlen üdvbizonyossággá lesz az ember számára.

Az a gyakran megnyilvánuló lelkigondozói megfontolás, hogy valaki esetleg az elvetettek közé sorolja magát és eközben kétségbeesik, Kálvin előtt sem volt ismeretlen, de nála ez nem elvi jelentőségű kérdés. Az Istentől elvetettekkel foglalkozó bonyolult problémát részletesen - és amint azt kritikailag meg kell ítélni, teológiailag nem kielégítően - tárgyalta, azonban soha nem beszélt erről szószéken. A prédikáció tárgya egyedül az Isten tökéletes kegyelméből való kiválasztás, amit közhírré kell tenni. E prédikáció abban erősíti meg az embert, hogy önmagára nem, hanem egyedül Istenre és örök döntésére hagyatkozhat. Az ember az üdvbizonyosságot nem tulajdon hite, befelé forduló érzékelése révén nyeri el, hanem miközben önmagáról Jézusra tekint, aki „kiválasztásunk tükre.”

Isten társává választotta az embert. Ez vezet egy harmadik gondolathoz. A kiválasztás abban a szövetségben konkretizálódik, amit Isten az emberrel kötött. A szövetség, amely már az ószövetségi atyákkal megköttetett, de csak Jézus Krisztusban teljesedett be, ami Isten szabad döntése, formája azonban kötelező szerződés: „Izráel minden nemzetségének Istene leszek, ők pedig népemmé lesznek” /Jer 31,1/. Isten elkötelezi magát és egyúttal az embert is ebben a szerződésben, amire példát adott az Ábrahámmal való szövetségben. A szerződés beteljesítője Jézus Krisztus, aki igaz Isten és igaz ember az Ige eredeti értelmében, hogy Isten és ember benne és általa kössön egyezséget. „Isten Fiának érettünk kellett Immánuellé lennie, ami azt jelenti ’Velünk az Isten’, éspedig úgy, hogy istensége és az emberi természet legbelsejében egyesült egymással” /Inst. II,12,1/.

Ez a három gondolat – a Szentlélekről, a kiválasztásról és a szövetségről – az egyházról való tanítás teológiai alapja, amelyben Kálvin teológiája végül összegeződik. Ebben van művének lelki alapvetése, ami az egyház formálásában és ezen túl egy új világban valósult meg.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj