//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Pótor Imre fordítása Joachim Staedtke: Kálvin János megismerés és formálódás
- Dr Pótor Imre fordítása Joachim Staedtke: Kálvin János megismerés és formálódás :

8. Strasbourgi tanulóévek

8. Strasbourgi tanulóévek


Strasbourgi tanulóévek

Miközben Farel Neuchâtelben, Coraud pedig Orbeban talált új feladatot magának, Kálvin azt tervezte, hogy Bázelben telepedik le magántudósként. Simon Grynäus professzor házában szíves fogadtatásra talált. Visszavonulása azonban nem sokáig tartott. Vonakodva bár, de engedett annak a sürgető hívásnak, hogy Strasbourgba menjen lelkipásztornak. „Krisztus kiváló szolgája, Martin Butzer, erőszakkal kényszerített új szolgálati helyemre, hasonló esküvéssel, mint egykor Farel Genfbe”

/Előszó a Zsoltárok könyve magyarázatához/. A francia menekült gyülekezet lelkipásztoraként 1538. szeptember 8-án tartotta első prédikációját a strasbourgi Szent Miklós templomban.

Ezzel kezdődött az elűzött reformátor itteni, három évig tartó meggazdagító fejlődése. A kis gyülekezetben végzett szolgálatok mellett maradt elegendő ideje szeretett tanulmányaira és irodalmi tevékenységre is. Csekély fizetése megóvta a nagyobb nélkülözéstől. A genfihez képest lényegesen kellemesebb légkör megerősítette abban a tervében, hogy itt találja meg élet - feladatát. 1539. július 29-én vásárolta meg a strasbourgi polgárjogot. A menekült gyülekezet különleges helyzete lehetővé tette, hogy a gyülekezetépítésben reformátori kísérleteket végezzen. Hetente négyszer prédikált, havonta osztott úrvacsorát és gyakorolta az egyházfegyel- met olyan keretek között, amilyeneket a városi viszonyok lehetővé tettek. Az istentiszteleti rendet lényegében a Strasbourgban érvényben levő reformációs liturgia szerint alakította, kiegészítve azt a zsoltárénekléssel, amit már Genfben is megkövetelt. A gyülekezetépítés további gyakor- lati eleme volt a katolikus gyónás felváltása a lelkésszel folytatott személyes beszél- getéssel. Elsősorban az úrvacsorázóknak kellett felkeres- niük lelkészüket, hogy, amint Kálvin ekkortájt Farelt tudósította: „a tudatlanok jobban felkészüljenek, akiknek intésre van szükségük, dorgálásban részesüljenek és a kísértések közt és nyugtalanságban élők vigasztalást nyerjenek.”

Kálvin ebben az összefüggésben hangsúlyozta, hogy a gyónás intézményéről csak abban az esetben mondhat le, ha annak helyét átveszi az ilyenfajta lelkigondozói beszélgetés. Kálvin talán legfontosabb strasbourgi öröksége az egyház gyakorlati formálása tekintetében Martin Butzer tanításának átvétele volt az egyházi tisztségekről, amiről később még fogunk beszélni. A genfi egyház későbbi formálódása tekintetében egyébként is szólni kell Butzer Kálvinra gyakorolt mélyreható befolyásáról. Jóllehet a reformátor elméleti-teológiai gondolatait az Institutióban rendszerezett formába öntötte, az egyház gyakorlati építése terén igen kevés tapasztalatot szerzett. Genfi veresége is nyilvánvalóvá tette előtte, hogy ezen a téren még tanulnia kell. Így tehát szerencsés fejlemény volt, hogy a nálánál tizenhét évvel idősebb strasbourgi reformátor személyében Kálvin az egyházi gyakorlatban tapasztalt mesterre talált. Kálvin Butzerhez való viszonyát azonban soha sem jellemezte szolgai függőség. Inkább azt lehet mondani, hogy zseniális módon folytatta azt, amit tőle tanult.

Ezek az évek tudományos szempontból is igen gyümölcsözőek voltak Kálvin életében. Stras-bourgban tervezték és valósították meg az egyetemes népoktatás eszméjét a reformáció folyamán először. Az oktatás lépcsőzetesen épült fel az alapvetéstől kezdődően, megkoronázása pedig a filozófiai és teológiai kurzus volt. A Johannes Sturm és Martin Butzer alapította híres főiskolán különös vonzerőt jelentettek Kálvinnak a János evangéliumáról és a két Korinthusi levélről szóló teológiai előadásai. Emellett kiadta a Római levélhez írt kommentárját és ezzel biblia-agyará- zatok hosszú sorát nyitotta meg. Az újból átdolgozott Institutio és annak francia kiadása is ebben az időben jelent meg. Strasbourgi tartóz-kodása vége felé jelentetett meg egy kis értekezést az úrvacsoráról franciául. Már itt önálló, Luther és Zwingli nézetei között elhelyez- kedő álláspontot képvisel e sokat vitatott tantétel vonatkozásában. Végül meg kell említeni még a Zsoltáros könyvecskét is, amelyet Clément Marot költeményei felhasználásával, saját fordításában és új dallamokkal adott ki.

Ellenkezik Kálvin felfogásával családi ügyeiről beszélni. Sokat már csak azért sem lehet ezekről a dolgokról tudni, mert önvallomásai etekintetben nagyon szűkszavúak. Személye műve mögött háttérbe szorul. Mégis, említést kell tenni Kálvin házasságkötéséről, amelyre a strasbourgi években került sor. Kálvin azt várta feleségétől, hogy „legyen szerény, szolgálatkész, nem rosszindulatú, takarékos és törődjön egészségem- mel.” Ezeket a tulajdonságokat találta meg egy általa megtérített újrakeresztelkedő özvegyében. Kálvin a Lüttichből származó vallon Idelette de Buren-nel 1540. augusztus 10-én kötött házasságot. Az esketést az erre az alkalomra ide siető jó barát, Guillaume Farel végezte. Az a kevés, amit Kálvin nyilatkozataiból házasságáról tudhatunk, feleségével való mély és erős összetartozásba enged betekintést.

Nem jutott osztályrészükül hosszantartó boldogság. 1549. március 29-én Idelette Kálvin meghalt. A reformátor emiatt kimondhatatlanul szenvedett. Még évekkel később is ír leveleiben arról a sebről, amit ez a veszteség okozott. 1542. július 28-án született Jaques nevű fiúk, aki négy hétig sem élt. Amint sokkal később egyik hitvitán ellenfelei közül az egyik személyes durvaságra vetemedve Kálvin szemére vetette, hogy még csak egy fia sincsen, a reformátor prófétai szavakkal válaszolt: „Fiaim? Megtalálhatók az egész világon!”

Miközben Kálvin Strasbourgban tartózkodott, a Német Birodalomban V. Károly császár újból kísérletet tett a hitbeli egység helyreállítására. Ismét találkoztak a két vallásfelekezet képviselői. A legfontosabb hitvitákon Frankfurtban 1539 tavaszán és Hagenauban 1540 júniusában Kálvin megfigyelőként vett részt és mindenekelőtt Butzernek a franciaországi protestantizmus helyzetének könnyítéséért kifejtett fáradozásait támogatta.

Az 1540 novemberében tartott wormsi felekezetközi kollokviumon az események sajátos láncolata révén a lüne­burgi herceg megbízottja- ként vett részt. Így Kálvin közvetlenül szembesült a német reformáció problémáival. Személyes tapasztalatokat szerzett a politikai tényezők és ellenfeleik erőpróbájáról. Ezen túl egyéni néző- pontjai alapján részt vett a tárgyalásokban is. Mint a második nemzedék fiatal szóvivője, sokkal realisztikusabban, mint idősebb kollégái, abból indult ki, hogy a Rómával való szakítás már megtörtént, és ezért az egységre törekvő Butzer és a békére hajló Melanchthon alaptalan reményei szertefoszlottak. Természetesen nagy hévvel támogatta fáradozásaikat, a tárgyalások során azonban nem volt olyan engedékeny, mint azok, mivel élesebb tekintete régen felismerte, hogy a keresztyénségben szakadás történt. Kálvin politikailag ebben a vitában arra törekedett, hogy a német fejedelmek I. Ferenccel kössenek szövetséget V. Károly ellen. Navarrai Margit testvére nevében köszönetet mondott Kálvinnak ezért a fáradozásért.

Az országgyűlésen 1541 áprilisában újabb vitára került sor Regensburgban. Melanch­thon kifejezetten igényelte Kálvin jelenlétét „a tudósok közti hírneve miatt”. Kálvin Stras­bourg szabad birodalmi város hivatalos küldötteként jelent meg, borúlátó hangulatban. A viszonyok felmérése alapján józan értékelése helyesnek bizonyult. Hitbeli dolgokban Regens­burgban egy lépést sem tettek előre és Kálvin ezt az állapotot kritikailag ítélte meg az általa kiadott „Actes de la journée impériale tenue en la Cité de Regenspourg” /Okmányok a Re­gensburg városában, császári vezetéssel történt napi tárgyalásokról/ című művében.

A németek közti tevékenységének legfontosabb eseménye az volt, hogy barátságot kötött Philipp Melanchthonnal, akit személyesen is jól megismert a hitvitán. Ettől kezdve a legnagyobb megbecsülést tanúsította Németország tanítója /Präceptor Germaniae/ iránt. 1543-ban Me­lanchthonnak ajánlotta „A szabad akaratról” szóló értekezését, három évvel később pedig franciául kiadta Melanchthon híres Loci communes-ét. Kálvin ugyanakkor nem minden kritika nélkül tekintett a német reformáció egyházára. Hiányolta az egyházfegyelmet és helytelenítette az istentisztelet lutheri formáját, amely szerinte nem volt eléggé evangéliumi. Legsúlyosabb fenntar-tással azonban a német egyházaknak a társadalom szerkezetével kapcsolatos szociális szemlélete iránt viseltetett. Helytelenítette a politikai hatalom túlsúlyát is a hitbeli döntések és az egyházi rendtartás területén. E tárgyi nézetkülönbségek ellenére mély és tartós barát- ság kapcsolta össze Melanchthonnal, Butzerrel és Johannes a Lasko reformátorokkal és sokakkal másokkal is.

Luther és Kálvin soha sem találkozott egymással. Nemcsak egyéniségük jellemében mutatkozott sok eltérés, de nagy volt köztük a korkülönbség is. Csak néhány latin nyelvű írásukból ismerték, és kölcsönösen becsülték is egymást. A strasbourgi évek alatt a genfi állapotok alapvetően megváltoztak. 1539 tavaszán a választás után megfogalmazott rendeletek a várost azzal fenyegették, hogy egészen Bern alárendeltségébe kerül. A kálvinista egyház-értelmezést ellenzők, akiket a kálvinisták „artikulánu­sok­nak”, a népnyelv pedig „articsókák- nak” nevezett, megpróbáltak Genfben a berni minta sze­rint állam-egyházat létrehozni. Ezekkel a törvénycikkekkel, vagyis a Payer-szerződés kiegészítésével, amely 1536-ban Genf viszony- lagos önállóságát biztosította, az artikulánusok tehetetlenségből vagy könnyelműségből olyan engedményeket tettek, amelyek felértek a birodalmi város Bernnek való kiárusításával. Amint ezt a város lakói megtudták, magasra csaptak az indulatok. Kálvin követői, akiket Farel keresztneve szerint „guillerministák-nak” nevez- tek, Ami Perrin vezetésével meg tudták akadályoz- ni, hogy a nagytanács ratifikálja ezeket a törvénycikkelyeket. Az azokat aláíró küldötteknek menekülniük kellett.

A „berni párt” elvesztette hitelét a nép előtt, és egyre több ”guillerministát” választottak a tanácsba. 1540 augusztusában elmenekültek az elűzött reformátorok helyére beállított prédikáto- rok. Ehhez járult még, hogy Bern ragaszkodott a törvénycikk jóváhagyásához és háborúval fenyegetőzött. A politikai és lelki vezetőitől megfosztott város, amelyben a politikai és egyházi élet, a szegény- és beteggondozás valamint a közoktatás ügye is egyre jobban hanyatlani kezdett, nem tudott ebben a fenyegetett állapotban más megoldást találni, mint hogy hívják vissza azt az embert, Kálvint, akit korábban ők űztek el. Már 1540. október 20-án Strasbourgba utazott az első küldöttség, hogy kifejezzék ilyen irányú kérésüket.

A politikai zűrzavart egy további esemény is kísérte, amely Kálvin Genfbe való visszatérését nem kevésbé döntően ösztönözte. A lesújtó állapotok, amik Kálvin elűzése után bekövet-keztek, magától értetődően csábították a katolikus pártot, hogy kísérletet tegyen a város újbóli katolizálására.

Ennek a próbálkozásnak az előjátéka volt a tudós és humanista képzettségű Jacob Sadolet carpentrasi bíboros írásának megérkezése, aki azt követelte Genf polgáraitól, hogy térjenek vissza a régi egyház kebelébe. Az írás ügyes és mértéktartó volt, a tanbeli különbségeket háttérben hagyva, erős szavakat csak akkor használt, amikor Kálvint és Farelt a szegény genfi polgárok félrevezetőinek minősítette. A levelet átadták a tanácsnak, amely annak átvételét udvariasan és előzékenyen elismerte, azonban hónapokig tanácskozott azon, hogy mit és hogyan válaszoljanak rá.

Mintha a felhők közül pottyant volna le Kálvin Sado­letnek adott válasza, amint az első latinul és franciául nyomtatott példányok megérkeztek a városba. Ezeket azonnal szétkapkodták, majd újból kiadták. Sadolet írása ugyanis időközben Genfből Bernbe is eljutott, és a berni kormányzat kérte fel Kálvint válaszirat megfogalmazására. Kálvin Sadolet bíborosnak írt válasza a reformátori teológia kis mesterműve, és joggal sorolják a szerző leghíresebb iratai közé. Luther is olvasta és el volt ragadtatva tőle. A reformátor határozottan, alapos bizonyítékokkal alátámasz- tva, keményen cáfolta ellenfelét, elegáns és választékos formában válaszolva a bíboros érveire. Ez az irat a „reformáció szükséges voltának tökéletes igazolása. A kiüresedett, névleges egyház helyén egy tömbben jelenik meg itt az evangéliumi egyház megküzdött és személyesen megharcolt látomása, amelynek révén az egyház egy évezred távolából nyújt testvérkezet az ókeresztyén egyháznak, hogy tőle várja igazolását és eligazítását” /Günter Gloede/.

Kálvin Sadoletnek adott válasza bombaként csapódott be Genfbe. A reformáció ellenfelei elnémultak és a város fokozott igyekezettel készítette elő Kálvin visszatérését. Az elűzöttet azonban nem volt könnyű meggyőzni; Kálvin rossz tapasztalatokat szerzett Genfben. Hein­rich Bullinger, Peter Viret és Guillaume Farel, Zürich és Bázel városi tanácsa, a genfiek tanácsa pedig szüntelenül minden elképzelhetőt megtett, hogy Kálvint visszatérésre késztesse Genfbe. A döntő lökést, mint 1536-ban, most is Guillaume Farel adta meg, karizmatikus fellépésével. „Kimond-hatatlan kényszert gyakorolnak rám dörgedelmeid és villámaid” – írja Kálvin barátjának. 1541. szeptember 13-án a reformátor újból megérkezett Genfbe.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj