//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Pótor Imre fordítása Joachim Staedtke: Kálvin János megismerés és formálódás
- Dr Pótor Imre fordítása Joachim Staedtke: Kálvin János megismerés és formálódás :

7. Az első kibontakozás és vereség

7. Az első kibontakozás és vereség


Az első kibontakozás és vereség

Mostantól Kálvin sorsa elválaszthatatlanul összekapcsolódott Genffel. A kis birodalmi város földrajzilag kedvező fekvésű volt francia, olasz, svájci és német területek metszéspontjában. Ez a helyzet a legkitűnőbb feltételeket biztosította e helységnek, hogy kiváló kereskedelmi központtá legyen, ugyanakkor azonban egy politikai viharzóna nem veszélytelen ütközőpontjává is lett Franciaország, Savoya és a Svájci Államszövetség között. Guillaume Farel és a mögötte álló berni tanácsosok pontosan tudták, hogy nincs alkalmasabb ennél a városnál, hogy a reformáció kapujává legyen Franciaország felé. Kálvin ezt a várost világméretű jelentőségű „ville internationale-vé” (nemzetközi város) formálta. Hogy a nemzetközi kapcsolatokban ez a város még ma is fontos központ, közvetve erre vezethető vissza. A Nemzetközi Vöröskereszt megalapítása és a Népszövetség Genfbe való helyezése meggyőződéses kálvinisták munkája volt. Az Egyházak Világtanácsa és a Felekezeti Világszövetség központjának székhelyeként ma is utal a város reformátoruk ökumenikus széleslátókörűségére.

Reformátori áramlatok 1526 óta érték el a püspöki székvárost. Szembetűnő volt a politikai színezetük, amennyiben összekapcsolódtak a várost fenyegető Savoya és a Savoyával szövetségben álló hercegérsekkel szembeni ellenállással. Valóban reformátori mozgalom mégis csak a harmincas évek elején indult. 1532 nyarán Kálvin unokatestvére Olivétan titokban Genfbe költözött, és elkezdett híveket toborozni az evangéliumnak. Őt követte Guillaume Farel, aki azonban viharos fellépése miatt csak néhány napot tölthetett a városban. Mégis ő gyújtotta meg azt a lángot, amely nem is aludt ki többé.

A vetés kikelt. A nagyhatalmú Bern elérte a genfi tanácsnál, hogy visszahívják Farelt, akinek nyilvános prédikálása után többé-kevésbé gyen- gülni kezdett a katolikus ellenállás. 1534 októberében a város megtagadta az engedel-mességet a püspöknek, és már a következő évben beszüntették a misézést is. Franciaország és Savoya megpróbált még egyszer beavatkozni, azonban a berniek azonnali közbelépése biztosította a reformáció megmaradását, és a város ezentúl viszonylagos függetlenségben fejlődhetett.

1535 őszétől Genfben katolikus kultusz gyakorlatilag egyáltalán nem működött, azonban még semmiféle evangéliumi vallásgyakorlat sem lépett a helyébe. Ellenben félelmetesen visszás állapotok uralkodtak az egyházi, egyéni és nyilvános élet területén egyaránt. A politikai cselszövés folytatódott; ehhez társult a liberti-nizmus, különösen a polgárság felsőbb rétegei- ben. A Kálvin Genfbe érkezését megelőző években a városi tanács szigorú rendeletek sorával próbált rendet teremteni ebben a zűrzavarban, és eközben beavatkozott az egyház jogkörébe is. Amikor azután elűzték a püspököt, az egyházi hatalomban bekövetkezett üresedést kihasználva a tanács az egyházi vezetést is saját jogkörébe vonta, ami hatalmának váratlan megerősödését eredményezte. Az pedig, hogy a világi felsőbbség erősen kézben tartotta az egyházi ügyeket is, súlyos bonyodalmakhoz vezetett a Kálvin tervei szerinti reformáció kiépítése során.

Kálvin először lektorként lépett be Genf egyházi életébe. Farel elérte a tanácsnál, hogy legalább szerény fizetést kapjon, amit azonban hanyag- ságból hónapokig nem fizettek ki. A fennmaradt tanácsi jegyzőkönyv csupán arról tudósít, hogy „egy bizonyos franciát” /ille Gallus/ lektorként alkalmaztak. Ez az ismeretlen ember, Kálvin azonnal munkához látott. Felmérve a helyzetet felismerte, hogy mindenekelőtt három dologra van szükség: egy hitvallásra, amely összefoglalja az evangéliumi hitet; egy katekizmusra a teljesen elhanyagolt közoktatás megújítására; és egy egyházi rendtartásra a gyülekezetépítés érdeké- ben.

A legfontosabb rész az egyházi rendtartás volt, amelyet a prédikátor egyfajta memorandumként terjesztett a tanács elé. Ebben Kálvin kísérletet tett arra, hogy a gyülekezetet az úrvacsora ajándékának elsődleges figyelembevételével hozzák rendbe. Mivel Genfben az evangélium hirdetése már biztosítva volt, a gyülekezetet a sákramentummal élés tekintetében is helyre kellett igazítani.

Kálvin négy dolgot tartott fontosnak: a gyülekezetnek, akárcsak a bibliainak, gyakorolnia kell az egyházfegyelmet. Azután be kell vezetni a gyülekezetben a zsoltáréneklést, mint istentisz-teleti imádságot. A harmadik követelmény a gyer- mekek hitben való nevelése. Végül a házassági jogot el kell választani az egyházjogtól és új rendtartást kell érvénybe léptetni. Ezen kívül javasolta Kálvin az úrvacsora vasárnaponkénti megünneplését, és a gyülekezeti tagok egységes hitvallástételét. Az egyházfegyelem felügyeletére újtestamentumi minta szerint véneket /presbitereket/ kell alkalmazni. Az egyházfegyelem gyakorlása a gyülekezet dolga, ez nem a világi hatóságra tartozik. Ekkor fogalmazta meg Kálvin első ízben az egyház presbi­teriális rendjének nagy következményekkel járó eszméjét, és valósította meg ezzel az állam és egyház hatáskörének elkülönítését. Mindenesetre csak kezdeményekben, mert ekkor Kálvin még meg volt győződve róla, hogy az államnak támogatnia kell az egyház építését. A felsőbbségnek abban is segítenie kell, hogy minden egyes gyülekezeti tag egységes hitvallásra kötelezze magát.

Az egyház reformjának 1537. január 16-án benyújtott javaslatát csak márciusban fogadta el a tanács, mindenesetre korlátozásokkal. A vasárnaponkénti úrvacsorát elutasította, helyette a sákramentum évenkénti négyszeri megünnep- lését rendelte el. Nem fogadta el az egyház presbiteri szervezeti szabályzatát sem. A legnagyobb nehézséget mégis a reformok gyakorlati megvalósítása okozta. Lélektanilag érhető volt a felsőbb néprétegeknek a fegyelmezési gyakorlattal szembeni ellenállása, amely mindenkire nézve érvényesítette a törvény előtti egyenlőséget és megszüntette a társadalmi előjogokat.

A fegyelmezési gyakorlatot támadó ellenzék azért tudott hatékonyan fellépni, mert képviselői többséget szereztek az 1538. évi tanácsi választáson. Mondhatni, leküzdhetetlen ellenállást fejtettek ki a gyülekezet hitvallásra kötelezésének szándékával szemben is. Szó sincs arról, hogy ekkorra Genfnek már minden polgára meggyőződéses evangéliumi keresztyén lett volna. Kálvin abban a törekvésében, hogy a reformációt a lehető leggyorsabban végrehajtsa a város felekezeti viszonyaira való tekintettel nagyot csalódott. Kiéleződött a helyzet a tanács ama fenyegetőzése következtében, miszerint minden olyan polgárt megfosztanak jogaitól, aki kivonja magát a vallástétel kötelezettsége alól. Ezzel szemben Kálvin sokkal inkább a lelki rendezettségre helyezte a hangsúlyt. Csak azokat akarta volna az úrvacsora evangéliumi szentségében részesíteni, akik evangéliumi hitvallást tettek. Ezt azonban a tanács megtiltotta neki. Az ezután következő harcban, amely az egyház és állam teljes szétválasztásáért kezdődött, Kálvin egyelőre kudarcot vallott.

A tanácsnak az a végzése, hogy senkit sem lehet eltiltani az úrasztalától, a Berntől való politikai függőség következménye volt, ahol a zürichi reformáció teológiai mintáját követve nem engedték, hogy egyházfegyelmezési eszközként alkalmazzák az úrvacsorát. Ehhez járult még a berni kormányzatnak az a törekvése is, hogy a liturgia és az egyházi szokások Genfben is mindenben feleljenek meg a saját egyházában uralkodó államegyházi gyakorlatnak. Ez azt is jelentette, hogy a genfi egyházat semmiféle fegyelmező jogkör nem illette meg saját ügyeiben. 1538. március 11-én a nagytanács egyhangúan állást foglalt abban, hogy az egyház szerkezeti felépítését teljesen a berni minta szerint valósítják meg. Ez Kálvin számára elfogadhatatlan volt, főleg azért, mert a tanács feltétlen engedelmességet követelt a lelkészektől.

A vak Coraud lelkész elsőnek tiltakozott ez ellen, és ezért börtönbe csukták. Ezt sem Kálvin sem Farel nem tűrte szó nélkül. Lelkésztársuk letartóztatása elleni bátor tiltakozásukra válaszul a tanács eltiltotta őket a prédikálástól. Ezt Kálvin úgy tekintette, hogy köteles ellenállni. Senki sem tilthatja meg azt, amit Isten bízott rá, az evangélium hirdetését. A hatósági tilalom ellenére húsvét vasárnapján Kálvin felment a Szent Péter templom szószékére, prédikált, ugyanakkor kinyilvánította, hogy képtelen arra, hogy úrvacsoráztassa a gyülekezetet. A sákramentum mellőzését azzal indokolta, hogy az nem a gyülekezetre kényszerített berni ceremónia miatt, hanem a városban uralkodó rendkívül feszült légkör miatt történt. A prédikátorok és a tanács közti nézeteltérés természetesen nem maradhatott titokban, emiatt zavargásokra, tumultuózus jelenetekre sőt, lövöldözésre is sor került. A tanács úgy fogadta Kálvin és Farel részéről az úrvacsoraosztás mellőzését, hogy az ismét meg nem engedhető és önkényes, jogtalan szembehelyezkedés a felsőbbséggel, mivel a tanács fenntartotta magának a jogot, hogy eldöntse: mikor lehet a sákramentumot kiszolgáltatni, és kit kell tőle eltiltani. Ezen kívül a lelkészek a prédikálási tilalmat is megszegték.

Közvetlenül az istentisztelet után összeült a kistanács, húsvét hétfőn a nagytanács, kedden pedig a népgyűlés. Tartva a várható zavargásoktól, a börtönbüntetéstől eltekintettek. Ehelyett a nagytanács többségi határozattal arra kötelezte a három engedetlen lelkipásztort, hogy hetvenkét órán belül hagyják el a várost. A következő napon, 1538. április 25-én Kálvin elűzött és száműzött emberként hagyta el a várost. Huszonkét hónapig tartózkodott Genfben. Az egyház és állam közti alapvető nézeteltérés miatt kellett távoznia, amiben Kálvin nem engedhetett volna anélkül, hogy hűtlen ne lett volna reformátori megbízatásához. Ezért veresége a győzelem ígéretét hordozta magában.


 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj