//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Pótor Imre fordítása Joachim Staedtke: Kálvin János megismerés és formálódás
- Dr Pótor Imre fordítása Joachim Staedtke: Kálvin János megismerés és formálódás :

6. Az elhívatás

6. Az elhívatás


Az elhívatás

Kálvin, miután még ellenőrizte Institutiója első kiadását, elhagyta Bázelt és ismét felvéve a Charles d ́Espe­vil­le álnevet, Észak-Itáliai utazásra indult. Az volt a célja, hogy látogatást tegyen Ferrara hercegnője, Estei Renáta udvarában. A hercegnő a reformáció korszakának kiemelkedő asszonyalakjai közé tartozott. XII. Lajos lánya volt, és I. Ferenc helyett ő lett volna Franciaország királynője, ha a száli örökösödési törvény nem zárta volna ki az asszonyokat a trónöröklésből Franciaországban. Így azonban apja halála után a Valois-Angoulême házra szállt a korona. Ennek ellenére, a francia trónnal való szoros kapcsolata miatt Renáta volt Európa egyik legkeresettebb hercegnője. A politikai körülményeknek megfelelően előbb a későbbi V. Károly császárnak, majd VIII. Henrik angol királynak, utóbb pedig a brandenburgi választófejedelem fiának jegyezték el, de aztán végül 17 éves korában Estei Herkuleshez, Ferrara hercegéhez adták feleségül. Így lett Renáta a hírhedt Lucrezia Borgia menye, mivel a férje VI. Sándor pápa unokája volt. A kegyes és szerfelett elmés asszony jártas volt az ókori nyelvekben, a filozófiában és a kötészetben. Udvarába hívta kora nagy gondolkodóit és Ferra­rát az itáliai kultúra központjává tette.

A hercegnő által meghívott, itt időző vendégek között ott volt tehát az ifjú Kálvin is, aki ekkor találkozott egyébként Clément Marottal és Tiziannal, a híres festővel. A hercegnő azért kereste a Kálvinnal való kapcsolatot, mert mélységesen meg volt győződve a reformátori tanítás igazságáról. Soha sem tagadta meg református hitét és emiatt hihetetlenül sokat kellett szenvednie.

Kálvin mindössze hat hétig vendégeskedett Ferrarában. Sürgősen el kellett hagynia Renáta udvarát, mivel ismételten üldözések fenyegették azokat, akik Clément Marot köré csoportosultak. Ferrarai tartózkodásának rövidsége ellenére gyakran folytatott beszélgetést a finom lelkületű hercegnő és az ifjú Kálvin. Olyan kapcsolat jött létre köztük, amely egész életükben megmaradt. A Kálvin és Renáta közti levélváltások a mély hit és fennkölt kultúra ritka dokumentumai.

Aostán és a St. Bernard hágón keresztül Kálvin először Bázelbe tért vissza. Nem sokáig időzött azonban a Rajna-parti városban. Mivel ebben az időben egy királyi rendelet közkegyelmet ígért minden franciának, ha hat hónapon belül megtagadja református hitét, Kálvin kihasználta ezt a rövid időt és életében utoljára útra kelt Franciaországba. Párizsba utazott, hogy felkeresse barátait. Közülük többel már nem találkozhatott, hiszen a leghűségesebbek máglyán fejezték be életüket. Noyonban eladta még megmaradt földbirtokát. Amint ismét tudomására jutott, hogy keresik a hatóságok, elhatározta, hogy végérvényesen elhagyja hazáját. Húgával és öccsével Strasbourg felé indult. Úgy gondolta, hogy ott vagy Bázelben telepedik le és független íróként dolgozik tovább.

Mivel a határ északi részét lezárták a háborús zavargások miatt, Kálvinnak Strasbourg felé a Genfen keresztül vezető kerülőutat kellett választania. 1536-ban, egy júliusi estén érkezett meg a számára eddig ismeretlen Rhone-parti városba, megszállt egy vendégfogadóban, másnap pedig tovább akart utazni. Ezen az estén azonban olyan döntő fordulat történt az életében, aminek a historikus történelmi jelentőséget tulajdonít, és amit Kálvin Isten életébe való közvetlen és átalakító beavatkozásának tartott. Honfitársa Guillaume Farel volt az a személy, akit Isten arra választott ki, hogy ebben az órában a váltót átállítsa és Kálvint új pályára kényszerítse.

Mihelyt Farel meghallotta, hogy a menekülő Kálvin a városban tartózkodik, azonnal a szállására sietett. Minden előzmény nélkül, és tekintet nélkül Kálvin terveire, szándékaira és képességeire, ellentmondást nem tűrő módon megtiltotta, hogy tovább utazzon, és megparancsolta neki, hogy vállalja el ott, a helyszínen a reformátori munkát. Kálvin az igazságnak megfelelően azt válaszolta, hogy csupán átutazóban van, és már csak azért sem maradhat. Farel ezzel szemben ismertette vele a Genfben uralkodó körülményeket, és az átutazó vendég elé tárta egy evangéliumi gyülekezet építésének szükségességét. Az Institutio szerzője azonban nem érzett elhívatást a gyakorlati munkára, és tudományos feladatai miatt is vonakodott attól, hogy itt maradjon Genfben. Meg volt győződve arról, hogy csak írószerszámmal a kezében lehet Isten eszközévé. Ekkor Farel felugrott és félelmetes átkot szórt honfitársa fejére: Isten átkozza meg tanulmányait, ha vonakodik e hívásnak engedelmeskedni. Ebből a rettenetes kifakadásból Kálvin Isten szavát hallotta ki: engedelmeskedett és ott maradt.

Ezt a genfi vendégfogadóban lejátszódó sajátságos és emlékezetes jelenetet Kálvin saját szemszögéből így ábrázolta: „Mindig arra törekedtem, hogy visszavonultan élhessek és ki is tartottam e szándékom mellett. Azonban Genfben nem annyira tanácsok és intelmek, hanem sokkal inkább Guillaume Farel rettenetes esküje tartott vissza, mintha maga Isten helyezte volna rám hatalmas kezét az égből. A rövidebb út ugyanis Strasbourgba, ahova vissza akartam vonulni, le volt zárva a háború miatt. Mivel gyorsan tovább akartam utazni, elhatároztam, hogy egy éjszakánál többet nem időzöm ebben a városban. Ennek a derék embernek /Farel/ és Peter Viret tudós tanárnak a munkája nyomán röviddel ezelőtt kiűzték a pápistaságot e városból. Azonban a viszonyok még egyáltalán nem nyertek végérvényes formát és mélyreható és veszélyes pártszakadások keletkeztek. Mivel a gyűlöletes elpártolás közepette egy ismét a pápistákhoz átállt személy /du Tillet/ felfedezte jelenlétemet, gondoskodott is róla, hogy ez közhírré legyen. Ezt követően Farel, akit égő buzgóság emésztett az evangélium térnyeréséért, azonnal erőfeszíté- seket tett, hogy visszatartson elutazásomtól. Amint megtudta, hogy magánjellegű tanulmányokat folytatok, s ezek miatt nem kötelezhetem el magamat, és amint belátta, hogy kéréssel nem jut eredményre, ilyen esküre ragadtatta magát: Isten átkozza meg azt a nyugalmat, amire törekedtem, ha ebben a nagy nyomorúságban vonakodom megadni azt a segítséget, amelyet kér tőlem. Ez a kijelentés úgy megrettentett, hogy nem folytattam tovább megkezdett utazásomat. Azonban olyan félelem és bátortalanság lett úrrá rajtam, hogy képtelen voltam meghatározott és állandó állást vállalni” /Előszó a Zsoltárok könyve magyarázatá- hoz, CR 59,23-25/.

Mintha maga Isten helyezte volna rám hatalmas kezét az égből.” Így élte át Kálvin személyesen ezt az órát, amely elindította és meghatározta életművét. Így aztán az Úristen vezette egész további életét és alkotását is. Miután bebizonyosodott, hogy Isten érvényesítette vele szemben a maga akaratát, eggyé lett számára Isten parancsa és élete valósága. Tudta, hogy Isten helyezte rá a kezét, és ezért nem a maga ura többé. Így kellett végeznie saját vágyai és hajlamai ellenére azt a munkát, amelyet nem maga keresett magának, hanem amivel Isten bízta meg.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj