//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Pótor Imre fordítása Joachim Staedtke: Kálvin János megismerés és formálódás
- Dr Pótor Imre fordítása Joachim Staedtke: Kálvin János megismerés és formálódás :

5. INSTITUTIO

5. INSTITUTIO


Az Institutio

Párizsban az 1534. október 17-ről 18-ra virradó éjszakán mise-ellenes jelszavakkal plakátokat függesztettek ki. A király, aki személye elleni sértésnek vette a támadást, erre kíméletlen üldözéssel válaszolt. Kálvin ugyan nem vett részt közvetlenül a párizsi eseményekben, mégsem érezte magát most már biztonságban Franciaországban, ezért elhatározta, hogy barátjával Louis du Tillettel elhagyja az országot, ahol már semmit sem tehetett ügye érdekében.

1535 első napjaiban érkezett Svájcba, sok száműzött menedékhelyére ezekben az évtizedekben. Kálvin nincstelen menekültként, Martinus Lucianus álnéven telepedett le Bázelban, és egy eldugott helyen teljesen tanulmányainak szentelte magát. Meglehetősen kevés ismerőse volt. Peter Virettel, a későbbi lausannei reformátorral, Heinrich Bullingerrel, Ulrich Zwingli utódjával, és még néhány emberrel vette fel csupán a kapcsolatot. Lehetséges, bár nem valószínű, hogy a híres Rotterdami Erasmust is itt ismerte meg. Bizonyosan találkozott ismét barátjával Coppal és megismerkedett Oswald Myconius bázeli lelkésszel. Hogy ellenben találkozott-e Andreas Karlstadttal is, aki ezekben az években Bázelben találta meg végső menedékét, nem tudjuk.

Kálvin kihasználta az időt a héber nyelv újbóli tanulmányozására. Rokona Petrus Olivétanus kérésére előszót készített az új francia bibliafordításhoz. Mindenek előtt azonban itt fejezte be a csend néhány hónapja folyamán azt a könyvet, amelyet azóta a teológiatörténet legnagyobb teljesítményei közé sorolnak: az Institutiót. 1535. augusztus 23-án írta alá híres ajánló sorait „a nagyhatalmú, felséges Ferenc királynak, minden franciaországi keresztyén uralkodójának, kegyes fejedelmének és urának.” 1536 márciusában jelent meg a mű „Platter és Lasius”-nál, éppen a frankfurti tavaszi vásár idején. A rövid idő alatt elfogyott munka szerzőjét egy csapásra világhírűvé tette.

Hogy mi történt 1534 őszén ténylegesen Párizsban, azt Kálvin részleteiben csak Bázelben tudta meg. Az üldöztetések folyamán kegyetlenül meggyilkolták néhány legközelebbi barátját. Elevenen égették meg Etienne de la Forgét, az előkelő kereskedőt, akinek házában egykor vendégeskedett. Barthélemy Milon, a béna cipészmester, aki rokkantsága következtében már fizikailag sem volt abban a helyzetben, hogy plakátokat ragaszthasson, a Greve téren elsőként lelte kínos halálát a lángok között. Az építész Henri Poillének előbb kitépték a nyelvét, hogy megakadályozzák a hitvallástételét a máglyán. Mivel ők és sokan mások többé már nem tudtak beszélni és hitükről tanúskodni, ezt Kálvinnak kellett megtennie helyettük. „Ez indított arra, hogy művemet Christianae Religiones Institutio címmel megjelentessem: először, hogy válaszommal megvédelmezzem testvéreim megsértett tisztességét a mások által terjesztett gonosz rágalmakkal szemben, akik halála értékes volt Isten előtt. Másfelől, hogy mivel még sokakat fenyeget hasonló üldöztetés, legalább ily módon felkeltsem irántuk a külföld együttérzését és gondoskodását” /Előszó a Zsoltárok könyve magyarázatához, CR 59,23/. Üldözött hazai egyházának nyomorúsága kényszerített tollat Kálvin kezébe.

Nagy jelentősége ellenére az Institutio egyáltalán nem eredeti munka sem tartalmát, sem formáját illetően. Amint a cím kifejezi, oktatásra szánta a szerző, és félreérthetetlen Luther Kis Kátéjának a hatása. Az első kiadás nyolcadrét formában 516 oldalt tartalmazott, és a lutheri tankönyv fő részeit, a parancsolatokat, a hitet, a Miatyánkot és a sákramentumokat taglalta részletesen. Ehhez kapcsolódik „A keresztyén szabadságról” szóló hatodik fejezet, amely az egyház kiszabadítását szorgalmazza a római egyházjog béklyójából, az egyház és az állam szabályozott együttélése javára.

Luther Kátéján kívül Kálvin forrásként használta még Philipp Melanchthon Loci communes-ét /közös helyek/, és Ulrich Zwinglinek „Az igaz és helytelen vallásról” szóló művét. Feltételezhetjük, hogy ismerte Johannes Oekolampadius és Martin Butzer írásait is. Ehhez járul már az első kiadásban a patrisztikai és skolasztikus irodalom figyelemre méltó ismertetése és feldolgozása. Mindent összevéve már az első változat tükrözi szerzője magas szellemi színvonalát és teológiai képzettsége széles skáláját. A leendő reformátor alapelvei már ekkorra kialakultak. Valódi újdonságokból, talán a predestináció tanításának részletes kibontakoztatása kivételével, a későbbi Kálvin teológiában alig érezhető valami.

1539-ben Kálvin átdolgozta és kibővítette az Institutiót. Az anyag terjedelme háromszorosára növekedett, és az eredetileg hat fejezetből tizenhét fejezet lett. Az egykori kátéból teológusoknak és lelki érdeklődésű keresztyéneknek szóló tankönyv lett. Fáradhatatlanul folytatta Kálvin a Biblia, az egyházatyák és a reformátorok iratainak tanulmányozását. A közbeeső időben Pál Római levelét magyarázta, és teológiai felismeréseit bedolgozta az Institutióba. Ezzel Pál központi gondolatai - amelyek már döntő befolyást gyakoroltak Augusti­nus­ra és később a lutheri reformáció terjedésére is, a kálvini teológia feldolgozásában a református egyház lelki bázisának is részévé lettek. A mű reformátori tartalma a bűnbánatról, megigazulásról, eleve elrendelésről és gondviselésről szóló magyarázatokkal bővült. Új anyagként kapcsolódott még ezekhez „A keresztyén életről” szóló híres fejezet is. A német reformációról szerzett személyes tapasztalatok és a Franciaországi viszonyok élesebbé teszik Kálvinnak az állam és egyház viszonyával kapcsolatos nézeteit.

Két évvel később ez az átdolgozás megjelent franciául is. A francia irodalomtörténet ezt a kiadást mesterműnek és a francia nyelvtörténet egyik csúcspontjának tartja. Ezzel Kálvin hazája egyházának a tőle telhető legjobbat nyújtotta. Ebből a kiadásból kevés példány maradt fenn, mivel a szigorú inkvizíció a mű legtöbb példányát megsemmisítette.

Kálvin már 1543-ra ismét átdolgozta az Institutiót; ezt két évvel később követte a francia fordítás. A munka ismét bővült négy fejezettel. A bibliai és ókatolikus egyházjog alapos tárgyalásával egészíti ki művét. Kálvin ezzel azt az alapjában véve humanista tételt támasztja alá, amely szerint a reformáció az ősegyház formájának helyreállítása. Osztja azt a humanista nézetet is, hogy az óegyházi teológia messze fölötte áll a skolasztika és mindenekelőtt az elmúló középkor teológiájának. Ez meghatározó szempont volt már a svájci reformáció kezdetén és a későbbiek folyamán tovább erősödött.

1550-ben Kálvin újabb három fejezettel bővítette munkáját. Ezt egy évvel később követte a francia fordítás. Aztán 9 évvel később az utolsó simításokat is elvégezte munkáján. A hatalmas anyagot négy könyvre, összesen 80 fejezetre osztotta. Az Institúció ebben az 1559-ben lezárt és 1560-ban francia nyelven is megjelent formában lett a kálvinizmus gerince. A reformátor biztos kézzel és nagy ügyességgel illesztette össze impozáns épültté a rendelkezésére álló köveket. Ezek közül a Szentírás szolgáltatta a legtöbbet. Több mint négyezer bibliai idézetet illesztett művébe alapvető, annak lényeges pontjain. Munkája csaknem teljes egészében tartalmazza az egyházatyákkal, reformátorokkal, Rómával és a reformáció balszárnyával folytatott diszkussziókat. Kálvin megpróbál bizonyos mértékig végérvényes választ adni minden irányban. Egy tudós teológus átfogó ismeretei, egy nagy író művészi nyelvezete és a befejezett reformátori tevékenység tapasztalatai adják ennek az utolsó kiadásnak azt a súlyát és jelentőségét, amelyet máig sem veszített el.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj