//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

A jegyzetben említett események Kr.e 331.- 914.év

A jegyzetben említett események Kr.e 331.- 914.év


Kr. e. 331: Nagy Sándor megalapítja Alexandriát
66-70: az első zsidó háború
92-101: Római Szent Kelemen pápasága (Euszebiosz szerint)
95 körül: leváltanak néhány presbitert. Korintusban
95-96: Domitianus keresztényüldözése
96 körül: valószínűtlen időpont Hermász Pásztorának keletkezésére
110 körül: Antiochiai Szent Ignác levelei
132-135: Bar-Kokhba lázadás
135: Jusztinosz ephesusi vitája Tryphonnal
138 és 161: a II. Apológia keletkezésének határpontjai
140 körül: Valentinosz Rómában
140 és 160: Ireneusz születésének határpontjai
140 és 150: a Muratori-töredék alapján Hermasz Pásztorának keletkezési ideje
144: Rómában is kiközösítik Markiont
150 táján: már ismerik a négy kánoni evangéliumot Egyiptomban
150 táján: Titus Flavius Clemens születése
155: Polükarposz valószínűleg ekkor járt Rómában
155 táján: Tertullianus születése
161 és 180 között: Szümmakhosz görögre fordítja az Ószövetséget
165: Jusztinosz lefejezése
170: Szamoszatai Lukianosz: De morte peregrini
170 tájékán: Melitón Apológiája
172 körül: Tatianosz megalakítja az enkratiták szektáját
177 körül: Athenagorasz: Kérvény a keresztények ügyében
177 vagy 178: Ireneuszt az üldözött lugdunumi egyház Rómába küldi
180: Marcus Aurelius halála
180 körül: Pantenoszt kinevezik az alexandriai katekumen-iskola.élére
180 után: Antiochiai Szent Theophilosz: Ad Autolycum
185: Órigenész születése
185 körül: az ebioniták evangéliuma
193 körül: Tertullianus megtérése
195 és 220 között: Tertullianus irodalmi tevékenysége
197: Tertullianus: Ad nationes, Apologeticum
200 körül: Pantenosz halála
200 körül: Tertullianus: De praescriptione haereticorum
200 és 210:Caecilius Cyprianus születésének határpontjai
202: Ireneusz halálának valószínű időpontja
203: Tertulllianus: De paenitentia
203-231: Órigenész alexandriai tanári pályája
207: Tertullianus montanista lesz
212: teljes napfogyatkozás
212: Órigenész Rómában hallgatja Hippolütosz prédikációit
213 körül: Tertullianus: Adversus Praxean
215 előtt: Alexandriai Szent Kelemen halála
215: Órigenész Arábiában oktatja a kormányzót
216 körül: Caracalla üldözése elől Órigenész Palesztinába menekül
216-217: Caracalla elfoglalja Bardeszánész szülővárosát, Edesszát
220 és 230 között: Órigenész:
Peri; ajrcw'n
222: Hippolütosz:
!Apovdeixi" crovnwn tou' pavsca
232: Demetriosz halála (Órigenész megkisérel visszatérni Alexandriába)
234: Hippolütosz
Cronikw'n bivbloi-ja eddig írja le a világ történetét
244 körül: Órigenész ismét Arábiában
245 körül: Órigenész vitája Arábiában.Demetriosszal
250 előtt: Novatianus: De trinitate
250: a Decius-féle üldözés
251 márciusa: Corneliust választják meg pápának
251 tavasza: Cyprianus visszatér és két pasztorális levelet ad ki
252:Cyprianus: De mortalitate
253: Órigenész halála Tiroszban
256 körül: Hosius születése
256-336: Áriusz
258: Cyprianus és István pápa vértanúsága a Valerianus-féle üldözés idején
260: antiochiai püspökké szentelik Szamoszatai Paulosz-t
263 körül: Caesareai Euszebiosz születése
268: az antiochiai zsinat nem tartja elfogadhatónak a Szamoszatai Paulosz által javasolt
oJmoouvsio" kifejezést
280 és 297 között: Commodianus költeményeinek valószínű keletkezési időpontja
300: Hosius már Cordova püspökeként vallja meg hitét
300 körül: az első órigenista viták
303: Lactantius ekkor már keresztény
303 körül: Euszebiosz legelső történelmi munkája, a Krónika
303-311: üldözések
306 körül: Szír Szent Efrém születése
310 körül: Laodikeiai Apollinarisz születése
311: Mensurius halála
312: Lukianosz vértanúhalála
313: Licinius győzelme
313: Caesareai Euszebiosz püspökké választásának valószínű időpontja
313: a donatisták Konstantinhoz fellebbeznek
313 vagy 314: Lactantius: De ira dei
315: Szalamiszi Epiphaniosz születése
315 körül: Jeruzsálemi Szent Cirill születése
316: Konstantin száműzi a donatisták vezetőit
317: Konstantin császár Lactantiusra bízza fiának, Crispusnak nevelését
318 körül: kezdenek felfigyelni Áriuszra
318: egy alexandriai zsinat elítéli Áriuszt és követőit
319: Alexandrosz diákonussá szenteli Athanaszioszt
321: Konstantin feloldja a donatisták száműzetését
325: egyetemes zsinat Nikaiában
326: az antiochiai ariánus zsinat leteszi Antiochiai Eusztathioszt
328: Konstantin visszahívja.Áriuszt
328: Athanasziosz püspökké választása
330: Athanasziosz először emlí t hathetes böjtöt
330 körül: Nagy Szent Baszileiosz és Naszianszoszi Szent Gergely születése
331: Jeromos születése a hagyomány szerint
335: tíruszi zsinat, Caesareai Euszebiosz részvételével
335 körül: Szalamiszi Szent Epiphaniosz Egyiptomba látogat
335: a tiruszi és jeruzsálemi zsinatok úgy döntenek, hogy visszafogadják Áriuszt az egyházba
337: Konstantin halála, Athanasziosz visszatérése
337 vagy 339: Szent Ambrus születése
339: egy antiochiai zsinaton Nikomédiai Euszebiosz ismét letéteti Athanaszioszt
339 vagy 340: Caesareai Euszebiosz halála
341: egy római zsinat elismeri Athanasziosz érdemeit
343: a Serdica-i zsinat visszahelyezi katedrájára Athanaszioszt
344 és 354: Aranyszájú Szent János születésének határpontjai
345 körül: Rufinus születése
347: Szent Jeromos születésének esetleges dátuma
348: Prudentius. születése a hispániai Tarragona környékén
348: Jeruzsálemi Szent Cirill püspökké választása
348: Nolai Szent Paulinus születése a hispániai Tarragona környékén
350 körül: Hilarius Poitiers püspökévé lesz
IV. sz. második fele: Ambrosiaster működése
353: az Arles-i zsinat elítéli Athanaszioszt
354 körül: Pelagius születése Britanniában
355: milánói zsinat elítéli Athanaszioszt
355 körül: Marius Victorinus megtérése
356: Hosius nem hajlandó aláírni Athanasziosz elítélését
356 körül: Baszileiosz Athénban összebarátkozik Naszianszoszi Szent Gergellyel
357: egy jeruzsálemi zsinat száműzi Jeruzsálemi Szent Cirillt
357 körül: Apologia contra Arianos
359: Hosius részt vesz az eredménytelen szeleukeiai zsinaton
360: Acacius száműzi Jeruzsálem Szent Cirillt
361 körül: Apollinárisz lett Laodikeiá-ban a niceai közösség püspöke
362: Julianus trónralépése után Athanasziosz hazatér
362: Julianus eltiltja a keresztény tanítókat a pogány művek magyarázatától
362: Nazianszoszi Szent Gergelyt apja pappá szenteli
363: Julianus halála
363: a perzsák elfoglalták Szír Szent Efrém szülővárosát, Niszibit
364: Hosiusnak milánói útja során nem sikerül elmozdítania Auxentiust.
364: Caesarea metropolitája, Euszebiosz maga mellé hívja Baszileioszt
366-373: Athanasziosz utolsó évei
367: Hosius halála Jeromos szerint
367: Valens császár száműzi Jeruzsálemi Szent Cirillt
370: Ambrust kinevezik consularis Liguriae et Aemiliae-nek
370: Baszileiosz püspökké választása
370 körül: Priscillianus működésének kezdete
371: Rufinus Egyiptomban fölkeresi a híres Didümoszt, Órigenész csodálóját
371: Nüsszai Szent Gergely bátyja kívánságára püspökké lesz
372: Valens császár Örményországba száműzi Diodoroszt
372: Naszianszoszi Szent Gergely már kimondja:
to; pneu'ma a{gion kai; qeov"
373 vagy 374: Ambrus megkeresztelkedése
374: Laodikeiai Apollinarisz Athanasziosz és Vazul oldalán harcol az ariánusok ellen
375 körül: Baszileiosz:
Peri; tou' aJgivou pneuvmato"
375 és 380: Orosius születésének határpontjai
375: Ambrus bátyjának és I. Valentinianus császárnak halála
376: Ambrus eléri, hogy Sirmium püspöke ismét orthodox főpap legyen
376: az ariánus püspökök eltávolítják Nüsszai Szent Gergelyt
377: Damasus pápa kifogásolja Apollinarisz tanítását.
378: Valens császár elesik a gótok elleni csatában
378: Valens halála után visszatérve lett Diodorosz Tarszosz püspöke
378: Jeruzsálemi Szent Cirill visszatérhet
378-tól: Rufinus az Olajfák hegyén levő kolostorban él
379. január 1.: Baszileiosz halála
379: az antiochiai zsinat Szebaszte metropolitájává választja Nüsszai Szent Gergelyt
379: a konstantinápolyi kis orthodox közösség megkéri Naszianszoszi Szent Gergelyt az egyház újjászervezésére
379 után: Nüsszai Szent Gergely írásainak nagy részének keletkezése
379: Ambrusnak sikerült visszaszereznie a milánói bazilikát az ariánusoktól
380: a saragossai zsinat elítéli Priscillianust és követőit
380: Jeromos Paulinosz titkáraként Konstantinápoly-ba utazik
380: a császár kemény intézkedéseket hoz az ariánusok ellen
379 és 381 között: Naszianszoszi Szent Gergely: 45 beszéd
380: Naszianszoszi Szent Gergely: öt teológiai beszéd
380 körül: Nüsszai Szent Gergely Adversus Eunomium című négy dogmatikai műve közül az első
381: a konstantinápolyi második egyetemes zsinat kinevezi Naszianszoszi Szent Gergelyt a főváros püspökévé és elítéli Apollinariszt
381: Meletiosz diákonussá szenteli Aranyszájú Szent Jánost
381 után: Nesztoriosz születése Syria Euphratensis tartományban
382: Jeromos: Altercatio Luciferiani et Orthodoxi
382: Ambrus eltávolíttatja Victoria oltárát
383: meggyilkolják Gratianus császárt, és területét Maximus usurpator foglalja el
383 körül: Flavianosz pappá szenteli Mopszvesztiai Theodoroszt
383: a császár száműzi Eunomioszt
384: Naszianszoszi Szent Gergely alkalmas utódot talál a püspöki székre
385: Nüsszai Gergely Antirrheticus-a Apollinarisz ellen
386: Flavianosz pappá szenteli Aranyszájú Szent Jánost
386: Jeruzsálemi Szent Cirill halála
387: Maximus megtámadja Mediolanum-ot
389 vagy 390: Naszianszoszi Szent Gergely halála
390 körül: Apollinarisz halála
390: Ambrus nem engedi be a bazilikába Theodosiust
392: Theodorosz a ciliciai Mopszvesztia püspöke lett
392: Ambrus eltemeti II. Valentinianust
392: Epiphaniosz Jeruzsálem-be megy
392: Jeromos a Királyok könyvével vagy a Prófétákkal elkezdi az Ószövetség
393 körül: Kűroszi Theodorétosz születése
394 előtt: Tarszoszi Diodorosz halála
394 karácsonya: Nolai Szent Paullinust Barcelonában pappá szentelik
395 és 408 között: Nolai Szent Paulinus költeményei Szent Félix ünnepére
395: Theodosius császár halála
397: Ambrus halála Mediolanum-ban
397: Jeromos levelezni kezd Ágostonnal
397: Rufinus Rómá-ban kiadja a Peri Arkhón latin fordítását
397-ig: Konstantinápoly főtemplomának nagyhatású szónoka Aranyszájú Szent János
399: Cassianus újabb egyiptomi tartózkodásának véget vet az órigenista viszály
400: egy alexandriai zsinat elítéli Órigenészt
400-ig: írja le Sulpicius Severus Chronicaja a világ történetét
401: Aranyszájú Szent János letesz hat püspököt simónia miatt
403: Szalamiszi Szent Epiphaniosz halála
403: Alexandriai Szent Cirill elkíséri Theophilosz-t a „tölgyes” zsinatra, amely megfosztja püspöki székétől Aranyszájú Szent Jánost
405: Jeromos utolsóként Eszter könyvét fejezi be
407: Rufinus menekül a vizigót invázió elől Aquileiából
407: Aranyszájú Szent János meghal a száműzetésben
409 táján: Nolai Szent Paulinust püspökké szentelik
410: Róma eleste
410: Rufinus.halála Messiná-ban
410: a diospolisi zsinaton vádak Pelagius ellen
411-ig: Pelagius működésének első szakasza (De induratione cordis Pharaonis)
412: Honorius fellépése a donatisták ellen
412: Alexandriai Szent Cirill pátriárkává választása
414: Pelagius: De natura
414: Jeromos a Jeruzsálemben menedéket kereső Pelagiusra támad
417: I. Ince halála
417: Alexandriai Szent Cirill belefoglalja Khrüszosztomosz nevét a dipthükhonokba
419: Jeromos halála
420 és 425 között: Sulpicius Severus halála
423: Küroszi Theodorétosz püspökké választása
426: Massiliá-ban kitör a szemipelágiánus vita
428: Mopszvesztiai Theodorosz halála
428: Küroszi Theodorétosz eddig folytatja Euszebiosz Egyháztörténelmét
428: II. Theodosius a fővárosba hozatja pátriárkának Nesztorioszt
428-ig: az ariánusok ellen ír Alexandriai Szent Cirill
429 előtt:Alexandriai Szent Cirill krisztológiája szinte csak Athanaszioszt ismétli
429: Alexandriai Szent Cirill húsvéti levelében cáfolja Nesztoriosz nézeteit
429: Salvianust pappá szentelik
430: Cassianus: De incarnatione Domini contra Nestorium libri VII
430: a római zsinat elítéli Nesztorioszt és elfogadja Cirill teológiáját
431 előtt: Petrus Chrysologust püspökké szentelik
431: Nolai Szent Paulinus halála
431: Alexandriai Szent Cirill legnevezetesebbek homiliája hangzik el Efezusban
432 és 434 között: Prosper Aquitanus kiadja fő műveit
433: Antiochia és Alexandria kiengesztelődik egymással.
433: Kürillosz elfogadja az úniós hitvallást
435 körül: Cassianus halála
438: Alexandriai Szent Cirill Nesztoriosz előfutárának nevezi Tarszoszi Diodoroszt
438: II. Theodosius eltemetteti Aranyszájú Szent János hamvait az Apostolok Bazilikájában
440: Nagy Szent Leót diplomáciai feladattal Galliába küldik
444: Alexandriai Szent Cirill halála
448: Euthükhész Rómához fellebbez
449: az efezusi rablózsinat
450: Nesztorioszt a császár Felső-Egyiptomba száműzi
450: Petrus Chrysologus meghal szülővárosában, Imolá-ban
452: Nagy Szent Leó lebeszéli Attilát Róma elfoglalásáról
455 után: Prosper Aquitanus halála
458: Faustust Reji püspökévé választják
461: Nagy Szent Leó halála
466 körül: Küroszi Theodorétosz halála
470 és 480 között: Boëthius születése
483 körül: I. Iustinianus születése
485 körül: Bizánci Leontiosz születése
488 körül: Antiochiai Szeverosz születése
5. század: Codex Alexandrinus
499: a konstantinápolyi zsinat kimondja Tarszoszi Diodorosz végleges elítélését
502: Caesariust Arelate érsekévé választják
508 és 511 között: Antiochiai Szeverosz Konstantinápoly-ban küzd a khalkedóni dogma hívei ellen
512: Antiochiai Szeveroszt megválasztják Antiochia patriárkájává
518: I. Jusztinosz császár trónralépése
520 körül: Bizánci Leontiosz Jeruzsálem környékén kolostorba vonul
524 vagy 526: Boëthius kivégzése
527: I. Iustinosz caesarrá koronázza Iustinianust
529: Szent Benedek Monte Cassino-n kolostort épít
529: az arausiacumi zsinat elítéli Cassianust és Faustust
530: Venantius Fortunatus születése
538: Antiochiai Szeverosz halála Egyiptomban
540: Nagy Szent Gergely születése
540-ig: Cassiodorus egyre jelentősebb pozíciókat tölt be a ravennai királyok udvarában
542: Bizánci Leontiosz halála
543: Szent Benedek halála
543: I. Justinianus kezdeményezésére elítélnek 15 Órigenésznek tulajdonított tételt
549-600: Szent Leandros
553: az V. egyetemes zsinat Konstantinápoly-ban egy válogatás alapján elítéli Mopszvesztiai Theodoroszt és Küroszi Theodorétosz Kürillosz elleni írása írásait
560-636: Sevillai Szent Izidor
565: Iustinianus halála
570: Cassiodorus halála
573: Tours-i Szent Gergely püspökké választása
579: II. Pelagius kérésére Nagy Szent Gergely a pápa konstantinápolyi követe lett
580 táján: Szent Maximosz hitvalló születése
584: Leandros Sevilla érsekévé lesz
585: Nagy Szent Gergely visszatér Itáliába és a pápa tanácsadója lesz
589: III. toledói zsinat
590: Nagy Szent Gergely pápaságának kezdete
591: Johannész Szkholasztikosz kolostorba vonul
597 táján: Venantius Fortunatust püspökké szentelik
603-tól: Johannész Szkholasztikosz a Sínai hegy lábánál remetéskedik
604: Nagy Szent Gergely halála
613 körül: Szent Maximusz kolostorba vonul Skutari-ban
615-618: Sevillai Szent Izidor: De viris illustribus
626: Szent Maximosz a perzsák elől Szophroniosz-szal Alexandriá-ba menekül
633: Szent Szofroniosz Kürosz alexandriai és Szergiosz konstantinápolyi pátriárka ellen a khalkedoni dogma védelmében lép fel
633: Sevillai Szent Izidor elnököl a IV. toledói zsinaton
634: Szent Szofronioszt jeruzsálemi pátriárkává választják
636: Sevillai Szent Izidor halála
649: Maximosz eléri, hogy a lateráni zsinat elítéli a monothelétizmust
653: Maximoszt erőszakkal Konstantinápolyba viszik és Trákiába száműzik
662: a konstantinápolyi zsinat rendeletére kitépik Maximosz nyelvét
711: Hispánia arab inváziója
725 körül: III. Leó császár kezdeményezésére beindul az ikonoklaszta mozgalom
730: a császár rendeletet ad ki a képtisztelet ellen
733: I. Germanosz pátriárka halála
749: Damaszkuszi Szent János halála
787: II. Niceai Zsinat (elítéli a János cselekedeteit)
914: Arethas-kódex

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj