//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

A patrisztikus kor alkonya Keleten

A patrisztikus kor alkonya Keleten


 

A patrisztikus kor alkonya Keleten

Antiochiai Szeverosz Pisidiában született. Irodalmi és jogi tanulmányok után 488 táján tért meg és a palesztinai szerzetesek körében a monofizitizmus híve lett. 508 és 511 között Konstantinápoly-ban küzdött a khalkedóni dogma hívei ellen. Ekkor született fő műve, a Philaléthész. Szenvedélyes vitatkozó lévén, később egyaránt harcolt az euthükhiánusok és Halikarnasszoszi Julianosz ellen. 512-ben megválasztották Antiochia patriárkájává. Amikor azonban I. JusztinoszSzeverosznak el kellett hagynia Antiochiá-t és Egyiptomba menekült. Justinianus uralkodásának első éveiben a monofizita pátriárka Konstantinápoly-ban, Theodora császárné környezetében keresett támogatókat. Agapetus pápa fellépése nyomán azonban ismét távoznia kellett Egyiptomba. Itt halt meg 538-ban.
Noha számos művet írt, görögül csak egy homiliája maradt ránk. Az Igazságszerető című műve kizárólag szír fordításban maradt fenn. Ebben a khalkedóni dogma híveit duopszüchitáknak nevezi. Ők arra "vetemedtek", hogy Cirill műveiből vett idézetekkel támasztották alá nézeteiket. Az istentelen grammatikosz ellen című művében Joannész grammatikosz-t támadja. Homiliagyűjteménye 125 beszédének szír fordítását tartalmazza. Ő írta a Sub tuum praesidium kezdetű imát is.
Szeverosz mindvégig Alexandriai Szent Cirill hűséges tanítványa akart lenni. Véleménye szerint a
császár 518-ban trónra lépett, fuvsi", a uJpovstasi" és a provswpon szavak egyaránt azt jelentik, hogy személy. Krisztusról nem az mondható el, hogy egy természetet birtokol, hanem ő egyetlen természet vagy más néven személy, mégpedig az Ige. A megtestesülés miatt a Logosz másféle módon létezik, mint korábban. Noha egyaránt küzdött a nesztoriánusok és az eutükhiánusok ellen, nem tudta elfogadni a khalkedóni dogmát. Követőire, a szeveriánusokra is jellemző volt bizonyos egyoldalúság és a fogalmi megkülönböztetés hiánya. Jószándéka ellenére komoly skizmának lett a szerzője.

Bizánci Leontiosz életéről keveset tudunk, annak ellenére, hogy a VI. század első felének legnagyobb teológusa volt. Valószínűleg 485 körül született Konstantinápoly-ban. Fiatal korában nesztoriánus volt. Akkortájt hagyott fel az eretnek nézetekkel, amikor 520 tájékán Jeruzsálem környékén kolostorba vonult. Később hol Konstantinápoly-ban, hol Palesztinában találjuk a különböző viták résztvevőjeként. 542-ben a fővárosban halt meg.
A khalkedoni dogma védelmében írta Az eutükhiánusok és nesztoriánusok ellen című művét. Cáfolja Justinianus császár Órigenészt elítélő tételeit. A Solutio argumentorum Severi és a Triginta capitula adversus Severum a monofiziták ellen íródott. A monofiziták úgy vélték, hogy a katolikusok szerint az emberi természet nem hüposztaszisz vagyis
ajnupovstato", nemlétező. Leontiosz azonban kimutatja, hogy valamilyen természet nem szükségszerűen hüposztaszisz vagy ajnupovstato", hanem lehet ejnupovstato" is. Krisztus emberi természete nem önálló valóság, annak ellenére, hogy egyedi. Krisztus isteni természetének és emberi természetének egyaránt az Ige a hordozó alanya.

I. Justinianus császár szükségesnek látta, hogy állandóan beleavatkozzék a teológiai vitákba. 483 tájékán Illyriában született, valószínűleg szláv szülőktől. Konstantinápoly-ban jogi, katonai és teológiai tanulmányokat végzett, majd nagybátyját, I. Justinus császárt segítette a kormányzásban. Ő koronázta caesarrá 527-ben. Miután nagybátyja hamarosan meghalt, Justinianus vált a keleti birodalom egyeduralkodójává. Felesége, Theodóra monofizita nézeteket vallott és ez gyakran befolyásolta a császár véleményét is. Noha a császár mindig orthodox maradt, politikai okok miatt gyakran igyekezett megnyerni a monofizitákat.
Amikor a császár az órigenisták ellen fordult, azok úgy próbálták elterelni a figyelmét, hogy a monofiziták megnyerésének ürügyén javasolták Mopszvesztiai Theodorosz, Küroszi Theodorétosz és Edesszai Ibasz elítélését. Ellenük íródott a Tria Capitula, amely azonban csak még nagyobb felfordulást okozott. A császár hibája Vigilius pápa kálváriája is. A császár zsinata nem merte kétségbe vonni Péter sedes-ének tekintélyét, viszont méltatlannak tartotta a sedens-t, Vigiliust, aki nem volt hajlandó alávetni magát a császár akaratának. A birodalom egységének helyreállítását és megerősítését szolgálta a híres joggyűjtemény, a Codex Justinianus is. Justinianus nagy sikereket ért el a germánok elleni küzdelemben, de sokat ártott az egyház békéjének. Hosszú uralkodás után, 565-ben halt meg.

A Dionüsziosz Areopagitész neve alatt fennmaradt iratok valódi szerzőjének kiderítésére már sok elmélet született. Némelyek Szeverosznak tulajdonítottákőket, mert a hatásuk először aző műveiben érezhető, azonban ez a nézet sem bizonyítható.
Az istennevekről szóló értekezés nemcsak Isten szentírási megnevezéseivel, hanem Isten tulajdonságaival és lényegével is foglalkozik. A középkorban igen nagy hatást váltott ki a A misztikus teológiáról szóló rövid írás, amely nehezen érthető nyelvezettel írja le Isten és a lélek egyesülését a misztikus vízióban.
A mennyei hierarchiáról címet viselő könyv az angyalokat három csoportba sorolja, és a csoportokat ismét három részre bontva kilenc angyali karról tud. A szeráfok, a kerubok és a trónusok közvetlenül Istentől kapják a fényt, a tisztaságot és a tökéletességet. A második csoport tagjai (dominationes, virtutes, potestates) már az ő közvetítésükkel kapják mindezt és továbbadják a harmadik osztálynak (principalitates, archangeli, angeli), amelynek elsődleges feladata az emberiség támogatása.
Az egyházi hierarchiáról című könyv a mennyei hierarchia földi tükörképéről szól. Az első fokozat részei a szentségek, a második részei az egyházi rend tagjai, a harmadikban vannak a szerzetesek, a hívők, a bűnbánók és a katekumenek. Az ismeretlen szerző levelei is erős újplatónikus hatást mutatnak.

Szent Szophroniosz Damaszkusz-ban született. Mivel retorikát tanított, a szophisztész melléknevet kapta. Palesztinában lett szerzetessé. Később megfordult Egyiptomban és Rómában is. 633-ban Kürosz alexandriai és Szergiosz konstantinápolyi pátriárkával szemben a khalkedoni dogma védelmében lépett fel. Legföljebb annyi engedményt volt hajlandó tenni a konstantinápolyi pátriárkának, hogy Krisztusban helyesebb egy energiáról beszélni, mint az egy vagy két akarat kérdését firtatni. Később már egyértelműbben lépett fel a monotheletizmus ellen, amely eretnekség a monofizitizmus következményeként Krisztusnak csak egy akaratot tulajdonított. 634-ben jeruzsálemi pátriárkává választották. Ezután olyan florilégium-ot állított össze 600 patrisztikus hely felhasználásával, amelyben kimutatja, hogy Krisztusnak két akarata volt. Ez a műve sajnos elveszett, csak homiliák, liturgikus ódák és életrajzok maradtak fenn tőle.

Ex Oratiónibus sancti Sophrónii epíscopi:
I/1025-1026; II/1469-1470; III/1107-1108, 1347-1348; IV/1331-1332


Joannész Szkholasztikosz, avagy Klimakosz Szent János már nem a polemikus, hanem az aszkétikus irodalom kiváló képviselője. 591-ben vonult kolostorba, majd 603-tól a Sínai hegy lábánál remetéskedett. Melléknevét
Kli'max tou' paradeivsou című művéről kapta. A paradicsomba vezető "létrá"-nak 30 foka van, vagyis ugyanannyi, ahány évig Jézus rejtett életet élt. Negyven évi remeteélete után a Sínai kolostor apátjának megválasztott szerző Euagriosztól eltérően inkább a gyakorlati aszkétika kérdéseivel foglalkozik. Másik nagyhatású műve a Levél a pásztorhoz, amely a szerzetesi élet kézikönyve lett.
Tanításának lényege, hogy az aszkétának a szenvedélyektől való mentességre, az apatheiá-ra kell törekednie. A kitartás és a feltétlen engedelmesség segítségével a szerzetes eljut a hészükhia, vagyis a nyugalom állapotába. Ennek első fokozata a gondtalanság, a második pedig a külső hatások iránti közömbösség, az apatheia, amely egyben a szüntelen imádkozás állapota. Ekkor már semmilyen fantáziaképpel vagy gondolattal nem foglalkozhat a szerzetes, mert ezeken keresztül a démonok hatása alá kerülne. Az aszkézis legfelső fokán már csak egyetlen ima, a mnémé Iészou, Jézus emlékezete marad meg. Klimakosz követői leértékelték az értelem erényeit.

Életrajzának tanúsága szerint Szent Maximosz hitvalló 580 tájékán született Konstantinápoly-ban előkelő bizánci családból. Hérakleiosz császár titkára volt, de 613 tájékán a mai Skutari közelében kolostorba vonult. 626-ban a perzsák elől menekülve Szophroniosz-szal együtt Alexandriá-ba ment. Később valószínűleg Karthágó közelében küzdött a helyi zsinatokon immár nem a monofizitizmus, hanem a monotheletizmus ellen. Római tartózkodása idején már azt is elérte, hogy a 649-es lateráni zsinat ítélje el ezt az eretnekséget. A világi hatóságok azonban nem nézték jó szemmel sikereit, hanem 653-ban erőszakkal Konstantinápoly-ba vitték és perbe fogva Trákiába száműzték. Mivel ügye felülvizsgálásakor sem változtatta meg nézeteit, a 662-es konstantinápolyi zsinat rendeletére nyelvét kitépték, jobbját levágták és társaival együtt ismét száműzték. Szenvedéseibe még ebben az évben belehalt.
Exegétikai kérdésekkel foglalkozik a Kétségek és kérdések és a Thalasszioszhoz című művében. Írt kommentárt az 59. zsoltárhoz és a Miatyánkhoz.
Aszkétikai művei közül megemlíthetjük a Capita de caritate című szentenciagyűjteményt.
Misztikus írásaiban Dionüsziosz Areopagitész műveit kommentálja, illetve a Müsztagógiá-ban a liturgikus cselekmények szimbolikáját magyarázza.
Teológusként Órigenészhez és a kappadoxokhoz mérhető. Arisztotelész filozófiájának ismerete lehetőséget ad neki pontos distinkciók alkalmazására, amelyre ellenfelei általában képtelenek voltak.
Krisztológiája kimutatja, hogy mivel a tevékenység (
ejnevrgeia) közvetlen forrása a természet, Krisztusban két tevékenységnek kellett lennie. A Krisztusban levő két akarat megléte nélkül a köztük levő harmóniáról sem beszélhetnénk. Igaz viszont, hogy benne csak a természetben levő akaratfajta volt meg, magát a döntést, a gnómét maga a Logosz hozta. A Krisztus előtti idő a történelem felkészülése a savrkwsi"-ra. A megtestesüléssel elkezdődő időszak pedig az ember qevwsi"-ára ad lehetőséget. Mivel Maximosz a teremtés, a megtestesülés és a megváltás művét egységben látta, tanítása nyomán Keleten az emberi természetről optimistább kép alakult ki, mint az augusztiniánus viták nyomán Nyugaton. Krisztus üdvösségünk causa exemplaris-a, ezért a keresztény élet lényege az imitatio Christi.

Ex Capítibus quínquies centénis sancti Máximi Confessóris abbátis: I/418-419
Ex Epístolis sancti Máximi Confessóris abbátis: II/239-241
Ex Capítibus sancti Máximi Confessóris abbátis De caritáte: III/178-180
Ex Quaestiónibus sancti Máximi Confessóris abbátis ad Thalássium: IV/286-288


Damaszkuszi Szent János
a képrombolás korszakának legnagyobb teológusa, noha feladatának elsősorban az egyházatyák gondolatainak egységes szempontok szerinti rendszerezését tekintette.
Életéről keveset tudunk, mert a fennmaradt biográfiák kevés megbízható adatot tartalmaznak. Az biztosnak látszik, hogy már apja is a kalifák pénzügyi szakértője volt. Az adók behajtása Szent Jánost azonban kevésbé vonzotta és a VIII. század elején már egy jeruzsálemi kolostor lakója. Amikor III. Leó császár kezdeményezésére 725 körül az ikonoklaszta mozgalom beindult,ő már felszentelt pap és a jeruzsálemi pátriárka képviselője volt.
A császár 730-ban valószínűleg azért adott ki rendeletet a képtisztelet ellen, hogy kevesebb támadási felületet hagyjon a terjeszkedő arab világbirodalomnak. Teológiai indoklásként azt adta, hogy az eikón (kép) azonos az eidolá-val, vagyis a bálvánnyal. I. Germanosz konstantinápolyi pátriárka ez ellen tiltakozott és a képtiszteletet elsősorban pedagógiai érvekkel indokolta. Már azt is jól látta, hogy a Logosz megtestesülése nyomán az újszövetségben új helyzet állt elő ebben a A pátriárka vonatkozásban is.
733-ban bekövetkezett halála után Damaszkuszi Szent János küzdött legelszántabban a képrombolók ellen. Valószínűleg teológiai tanárként is, de mindenesetre a Szentsír Bazilika szónokaként ezen a téren, valamint a manicheizmus és az iszlám elleni teológiai harcban nagy sikereket ért el. 749-ben halt meg. Néhány évvel halála után az ikonoklaszta hierai zsinat ugyan elítélte, de a 787-es VII. egyetemes zsinat két társával együtt rehabilitálta. XIII. Leó 1890-ben az egyházdoktorok sorába emelte.
Írt dogmatikai műveket a nesztoriánusok, a jakobiták és a monotheléták ellen is, de kétségtelenül legfontosabb műve a Pégé gnószeósz (A tudás forrása). Ennek első részében filozófiai alapvetést ad, a másodikban ismerteti az eretnekségek történetét, a harmadikban pedig kifejti az Istenről, a teremtésről, az ember természetéről, Krisztusról, a megváltásról és a végső dolgokról szóló keresztény tanítást. Ez a De fide orthodoxa című fejezet még a középkorban is a dogmatika tankönyve volt. Számos további dogmatikai művei közül kiemelhetjük a A helyes véleményről címűt, amelyben a hitvallást magyarázza.
Kétséges viszont, hogy a Sacra Parallela című erkölcstani írás aző műve-e.
Írt még exegétikai, aszkétikai műveket, homiliákat és számos levelet is. Érdekes, hogy a Barlaam és Joaszaph című regény általunk ismert szövegváltozata valószínűleg szintén aző munkája.
Krisztológiája Bizánci Leontiosz nyomán tanítja Krisztus emberi természetének enhüposztatikus jellegét.
Angelológiája Dionüsziosz Areopagitész nyomán az angyalokat kilenc karba sorolja. A képtisztelettel kapcsolatos véleménye Nagy Szent Baszileioszra támaszkodik, aki azt vallotta, hogy a kép tisztelete az ábrázolt valóságra száll át. Mivel a Logosz megtestesült, teljesen jogos Krisztust emberi alakban ábrázolni. A megtestesült Ige a Logosz képmása, ezért az ikonok "megszólalnak". Az isteni valóság ábrázolása megszenteli az anyagot és felemeli a kozmikus liturgiába. Az ikonoklaszta mozgalom eredete szerinte a manicheizmusra vezetendő vissza, és még az egyház szentségeit is sérti anyagi vonatkozásuk miatt. Szerinte a képek methexisz révén egyenesen kegyelmet közvetítenek. Mivel Damaszkuszi Szent János a bizánci birodalom határain kívül élt, könnyebben fejthette ki a képtisztelettel kapcsolatos nézeteit. A birodalmon belül azonban még a II. Nikaiai Egyetemes Zsinat határozataival sem zárult le a küzdelem. Ennek a zsinatnak az összehívását az tette lehetővé, hogy a kiskorú fia helyett kormányzó Iréné

E Declaratióne Fídei sancti Ioánnis Damascéni presbýteri: I/926-928, 1110-1112
Ex Sermónibus sancti Ioánnis Damascéni presbýteri: III/1291-1292

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj