//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

A középkor tanítómesterei

A középkor tanítómesterei


A középkor tanítómesterei

 

Boëthius 470 és 480 között született Rómá-ban, keresztény arisztokrata családból. Irodalmi, filozófiai és természettudományos tanulmányait Athén-ban végezte. Hazatérve consul-i tisztséget töltött be Theoderich király udvarában. Az osztrogótok királya azonban nem nézte jó szemmel a pápák és Justinus császár közeledését. Gyanakodott Boëthiusra is, ezért felségsértéssel és mágiával vádolva börtönbe vetette. A halálra készülve írta meg De consolatione philosophiae című művét. 524-ben vagy 526-ban végezték ki.


A középkorban sokat olvasott művének első könyvében a Filozófia jelenik meg neki nemes hölgy képében, hogy megossza vele boldogtalan rabságát, amely megrendítette a gondviselésbe vetett hitét. A második könyv a földi szerencse forgandóságának tudatosítása után az igazi boldogságot nyújtó lelki dolgok felé irányítja a filozófus figyelmét. A harmadik könyv precíz definíciót ad a boldogságról: status bonorum omnium congregatione perfectus. A könyv csúcspontján imával fordul a Teremtőhöz. A negyedik könyvben Filozófia úrnő megmagyarázza a gondviselés útjait: a jövendő életben helyreáll az erkölcsi rend. A művet záró fejezetben az örökkévalóság meghatározását találjuk: interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio.


Boëthius írt kifejezetten teológiai műveket is, De Trinitate és De fide catholica címmel. A Szentháromságról szóló művében világosan összegezte mindazt, amit a teológusok korábban erről a témáról írtak. Sokan a skolasztika atyjának tartják, hiszen Platón, Arisztotelész és Porphüriosz műveinek fordításával és kommentálásával valóban megalapozta a középkori teológiát.

Cassiodorus nagy múltú calabriai család sarja. Húszéves korában már quaestor sacri palatii volt a gót király udvarában. 540-ig egyre jelentősebb pozíciókat töltött be a ravennai királyok udvarában. Körülbelül hatvanévesen azonban visszavonult a politikai élettől. Calabriai birtokán kolostort alapított. A Vivarium lakói főként szellemi munkával foglalkoztak: új műveket írtak, valamint kódexeket másoltak és fordítottak. Cassiodorus lényegében az egyiptomi szerzetességi eszményt plántálta át Nyugatra és ezzel nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az antik kultúrát sikerült átmenteni a népvándorlás utáni időkre. 570-ben bekövetkezett halálát szerzetesi közössége azonban csak kevéssel élte túl.


Még a királyi udvarban írta Világkrónikáját és a Gótok történetét. A kolostor lakóinak írt nagyszabású műve az Institutiones divinarum et humanarum lectionum. Az első könyv bevezetés a teológiába és a szentírástudományba. A második a septem artes liberales summája. Írt egyháztörténelmet is Historia Tripartita címmel, amely az előzőhöz hasonlóan kézikönyv lett a középkori egyetemeken. A Complexiones elsősorban Szent Pál leveleihez és az Apostolok cselekedeteihez fűz kommentárokat. 93 éves korában írta meg De orthographia című munkáját.

Szent Benedek Nursiá-ban született 480 táján. Gazdag szülei Rómá-ba küldték tanulni. Diáktársainak életmódjától megriadva azonban inkább remeteségbe vonult. Először Subiaco-ban alapított kolostorokat, amelyek számára megírta a Regula monasteriorumot. 529-ben Monte Cassino-n épített kolostort. A nyugati szerzetesség nagy törvényadója 543-ban halt meg.


A Regula szerzője a keleti szerzetesség hagyományain kívül ismerte és felhasználta Szent Ágoston és Cassianus tanítását is. Cayré szerint elsősorban három szempontból múlja felül a korábbi szerzetesi szabályzatokat: pontosan megfogalmazott törvényei egyértelműen megszabják a szerzetesek kötelességeit; a parancsok szigorúságuk ellenére megvalósíthatók; stabilitas loci. Nem tudjuk pontosan, hogy a scriptoriumban végzett munka eredetileg is Benedek gondolata volt-e, vagy csak Cassiodorus eszméi nyomán alkalmazták szellemi munkára a labora parancsát.

E Régula sancti Benedícti abbátis: III/1263-1265


Nagy Szent Gergely 540-ben született. Szenátori család sarjaként már fiatalon Róma prefektusa lett. Apja halála után azonban visszavonult a családi birtokra, hogy Szent Benedek regulája szerint szigorú aszkézisben éljen. Több kolostort alapított Szicíliában, majd II. Pelagius kérésére 579-ben a pápa konstantinápolyi követe lett. 585-ben visszatért Itáliába és a pápa tanácsadója, majd 590-ben utóda lett. A patrimonium Petri megszervezésével enyhítette Róma nyomorát. Az örök várost sikerült megvédenie a longobárdoktól, majd később, a gótokhoz hasonlóan megnyerte őket a katolicizmusnak. Bencéseket küldött az angolszászok megtérítésére. Amikor Böjtölő János bizánci pátriárka felvette az oikumenikus címet, ő servus servorum Dei lett. Egyébként is bizalmatlan volt Konstantinápoly és az ókori műveltség iránt. Úgy érezte, hogy az egyháznak inkább a műveletlen barbárok felé kell fordulnia, hiszenők jelentik a jövőt.Ő már ízig-vérig középkori egyéniség. Noha mindössze 14 évig ült Péter székén, liturgikus és irodalmi tevékenységével nagymértékben meghatározta a középkori egyház fejlődésének fő irányait.


Rengeteg levelet írt: 854-et. Óriási hatású volt a középkorban Liber regulae pastoralis című munkája. Mindennapos elmélkedésre és lelkiismeretvizsgálatra biztatja papjait. Már Konstantinápoly-ban elkezdte írni Moralia in Iob című művét. Ebben az erkölcstani-aszkétikai kézikönyvben a szó szerinti és az allegorikus exegézis egyaránt helyet kap. A középkorban nagyhatású volt Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum című műve is. A szerző párbeszédes formában bizonyítja, hogy Nyugaton is vannak olyan kiváló aszkéták, mint Keleten. A felsoroltak közül számunkra azonban csak Nolai Szent Paulinus és Szent Benedek ismert. A történetek számos csodás elemet és látomást tartalmaznak. A liturgia területén végzett erőfeszítéseinek eredménye a Sacramentarium Gregorianum. A középkorban neki tulajdonítottak számos liturgikus éneket. Valójában azonban nem tudjuk biztosan, hogy a gregoriánhoz mint műfajhoz mennyire volt köze.

Ex Homilíis sancti Gregórii Magni papae: II/1398-1399, 1675-1676
Ex Homilíis sancti Gregórii Magni papae in Evangélia: I/1205-1206; II/591-592; III/1253-1254, 1278-1279, 1541-1542; IV/271-272, 1525-1526
E libris Morálium sancti Gregórii Magni papae in Iob: II/202-203; III/205-206, 208-210, 218-219, 221-222, 237-239, 241-242; IV/87-88
E libris Dialogórum sancti Gregórii Magni papae: II/1252-1253; III/1126-1128
Ex Epístolis sancti Gregórii Magni papae: III/1180-1181
E Régula pastoráli sancti Gregórii Magni papae: IV/252-253


Szent Leandros (549-600) Konstantinápoly-ban lett Nagy Szent Gergely jó barátja. Hispániába hazatérve, 584-ben Sevilla érseke lett. Nagy szerepet játszott a vizigótok katolizálásában. Az ariánus Leovigild halála után a nagyhatalmú király második fia, Reccared szilárdította meg a katolicizmust az Ibériai-félszigeten. A III. toledói zsinat (589) Leandros elnökletével szentesítette a nagy változásokat. Fennmaradt a zsinatot megnyitó beszéde (In laudem ecclesiae). Meg kell még említenünk, hogy ezen a zsinaton illesztették a Credo-ba a Filioque kifejezést. Az érsek antiariánus írásai sajnos elvesztek, fennmaradt viszont De institutione virginum et contemptu mundi című regulája.

Sevillai Szent Izidort (560-636) bátyja, Leandros nevelte. Halála után lett SevillaEtymologia-ja, amely címét onnan kapta, hogy az egyes címszavak tárgyalásánál az etimológiából indul ki. Természettudományos kérdésekkel foglalkozik a De ordine creaturarum.

A De ortu et obitu patrum a Szentírásban szereplő személyek életrajzát ismerteti. A Sententiarum libri III Gregorius Magnus Moraliáját dolgozza fel, de Szent Ágoston tanítását is ismerteti. A középkorban sokan olvasták a Contra Judeos ad Florentinam sororem-et. Írt egy művet De haeresibus címmel is. A De ecclesiasticis officiis a mozarab liturgia alapjává vált. A Regula monachorum szintén a hispániai egyház megerősítését szolgálta. Virágzásának csak a 711-es arab invázió vetett véget.

E libris Sententiárum sancti Isidóri epíscopi: II/1327-1328

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj