//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

Itáliai atyák

Itáliai atyák


Itáliai atyák

 

Rufinus 345. körül keresztény szülőktől született az itáliai Aquileia közelében. Római tanulmányai után visszatért szülőföldjére, ahol néhány év múlva megkeresztelkedett. 371-ben Egyiptomban fölkereste a híres Didümoszt, Órigenész csodálóját. 378-tól az Olajfák hegyén levő kolostorban élt. János püspök szentelte pappá. Később Jeromos betlehemi kolostorának lakója, de az órigenista viszály kitörése után távoznia kellett, mert a jeruzsálemi püspök oldalára állt. 397-ben Rómában kiadta a Peri Arkhón latin fordítását De principiis címmel. Mivel a szövegben eretnek betoldásokat sejtett, időnként jóindulatúan belejavított. Damasus pápa elítélte az eredeti művet, de nem ítélte el Rufinus fordítását. A vizigótok inváziója miatt Rufinusnak 407-ben menekülnie kellett Aquileiá-ból és 410-ben a sziciliai Messiná-ban halt meg.
Rufinus elsősorban fordításai és a keleti teológia közvetítése miatt fontos a Nyugat számára. Órigenésznek lefordította még többek között a Cantica canticorum-hoz írt kommentárját, rengeteg homiliáját Mózes könyveihez és a zsoltárokhoz. Neki köszönhetjük a Római Szent Kelemen nevéhez fűződő irodalom latin fordítását, valamint Baszileiosz reguláinak és Caesareai Euszebiosz Egyháztörténetének átplántálását Nyugatra. Nála olvashatjuk legelőször az apostoli hitvallás szövegét is.282

Petrus Chrysologusnak, Ravenna érsekének hagyatékában 176 beszédet találunk. A híres szónok életéről keveset tudunk. Annyi bizonyosnak látszik, hogy 431 előtt szentelték püspökké. Valószínűleg 450-ben halt meg szülővárosában, Imolá-ban. Beszédeiben az evangéliumokat, a páli leveleket, a zsoltárokat, a keresztelési hitvallást, a Miatyánkot és a teljes egyházi év liturgiáját magyarázza. Állást foglal krisztológiai és kegyelemtani kérdésekben is. Róma primátusának elfogadására inti Euthükhészt, amikor hozzá akar fellebbezni azután, hogy Flavianosz elítélte: quoniam beatus Petrus, qui in propria sede et vivit et praesedet, praestat quaerentibus fidei veritatem.

Ex Sermónibus sancti Petri Chrysólogi epíscopi:
I/190-192, 468-470; II/181-182, 604-606; III/1298-1300; IV/323-324
Ex Sermóne sancto Petro Chrysólogo epíscopo attribúto: III/1257-1259


Nagy Szent Leó pápa életéről szinte csak olyan dolgokat tudunk, amelyek szorosan kapcsolódnak pápaságához. Valószínűleg toszkán származású volt, de Rómá-ban született a IV. század végén. Mint már korábban is említettük, már püspökké választása előtt jelentős szerepet játszott a pápai udvarban. 440-ben diplomáciai feladattal Galliába küldték és távollétében választották meg pápának. A klérusnak és a híveknek mondott beszédeiben az eretnekségektől és a pogány szokásoktól óvjaőket. A liturgia nagy szervezőjeként is előmozdította Krisztus misztériumainak ünneplését. Az egyház vezetőjeként mindig fönntartotta magának azt a jogot, hogy a hit egységének megőrzése érdekében Keleten és Nyugaton egyaránt beleszóljon a fontos ügyekbe. A húsvét időpontjának kérdésében azonban például nem ragaszkodik a nyugati hagyományhoz.
Amikor 448-ben Euthükhész Rómához fellebbezett, Leó élénk levelezés segítségével tisztázta a helyzetet. A 449-es efezusi zsinat összehívását fenntartással fogadta, hiszen úgy vélte, hogy az Epistula dogmatica ad Flavianum lezárta a kérdést. A zsinatot latrocinium-nak tekinttette és a császártól egy valóban egyetemes zsinat összehívását követelte. A császár halála ezt lehetővé is tette. A zsinat elítélte Dioszkouroszt, az efezusi győztest. Leó a khalkedóni hitvallást via media-nak tekintette Nesztoriosz és Euthükhész tanítása között. Az egyház egységének helyreállítása azonban még hosszú időt igényelt.
452-ben Attilát kellett lebeszélnie Róma elfoglalásáról, három évvel később pedig a germánokkal kellett tárgyalnia. Keleten nem avatkozott bele a császárok politikájába, mert a keresztény birodalom egységének biztosítékát látta bennük. Nem volt azonban hajlandó elfogadni a khalkedóni zsinat 28. dogmáját, amely Konstantinápoly szerepének erősítése érdekében megkérdőjelezte Róma283
Levelei közül legfontosabb a Tomus ad Flavianum, amelyet az egész birodalomban elterjesztett a communio fidei megőrzése érdekében. A VI. században az ő leveleiből állították össze a Collectio Ratisboniensis-t a khalkedoni dogma védelmében, a Collectio Thessalonicensis-t pedig jogi kérdések tisztázására.
Beszédeinek gyűjteményében 97 tractatus-t találunk az egyházi évnek és a kronológiai szempontoknak megfelelően elrendezve. A későbbi homilia-gyűjteményekben mindig találunk legalább néhányat aző beszédei közül. Számos liturgikus szöveg isőrá vezethető vissza.284
Teológiájának fő törekvése, hogy egyrészt a consensus omnium-ot hangsúlyozza, másrészt pedig a norma vetustatis-hoz ragaszkodjék. Az egyház apostoliságának garanciája elsősorban az antiquitás. Teológiájának tengelye a Krisztus-centrikusság. Egyrészt megvédi Krisztus személyes egységének és a benne levő két természetnek dogmáját, másrészt Krisztust mint egyházában jelenlevő Urat és Megváltót hirdeti. Jézusnak az egyház által minden évben ünnepelt misztériumai közül a legfontosabb a sacramentum paschale. A megváltás egyetemességét Krisztus értünk vállalt szolidaritása biztosítja.285

Ex Epístolis sancti Leónis Magni papae: I/262-263
Ex Sermónibus sancti Leónis Magni papae: I/327-328, 380-381, 455-457, 1107-1108; II/44-46, 117-118, 232-233, 246-248, 281-283, 516-518, 701-702, 738-740; III/150-151, 1141-1142, 1273-1274, 1442-1444; IV/448-449, 1259-1260, 1277-1278, 1426-1428
Incipit sermo sancti Leónis Magni papae De beatitudínibus: IV/145-146
Ex Sermóne sancti Leónis Magni papae De beatitudínibus: IV/148-150, 152-153, 156-157, 160-161

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj