//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

Galliai írók

Galliai írók


 

Galliai írók

 Ioannes Cassianust szkíta származásúként szokták emlegetni, ami valószínűleg csak arra utal, hogy Scythia minor (a mai Dobrudzsa) tartományból származott. Gazdag földbirtokos család sarjaként alapos görög és latin műveltségben részesült. Ifjúkorában egy bethlehemi kolostorban tanulta a cönobita életformát. Két év elteltével engedélyt kapott az egyiptomi szerzetesek meglátogatására. Conlationes című művét a híres sivatagi atyákkal folytatott beszélgetései ihlették. Hét év elteltével rövid időre visszatért Bethlehem-be. Újabb egyiptomi tartózkodásának az órigenista viszály vetett véget 399-ben.

Aranyszájú Szent János hírneve Konstantinápoly-ba vonzotta. Maga a pátriárka szentelte diákonussá. Később hivatalos küldetésben Rómában járt, ahol I. Ince pápa szentelte pappá. Megismerkedett a későbbi Nagy Szent Leóval is. Újabb keleti tartózkodás után Massiliá-ban telepedett le. Egy férfi- és egy női kolostort alapított. Keleten szerzett tapasztalatai alapján igyekezett továbbfejleszteni a kibontakozó nyugati szerzetességet, felhasználva a remete életmód értékeit is. Castor püspök kérésére írta meg a De institutis coenobiorum, a Conlationes és a De incarnatione című műveit. 435 tájékán halt meg és rögtön halála után mind Keleten, mind Nyugaton szentként tisztelték.275
Műveinek legnagyobb részét a monasztikus életforma szolgálatába állította. Teológiai kérdésekkel csak élete vége felé kezdett foglalkozni. A De institutis coenobiorum beszámol az officium végzésének egyiptomi, palesztinai és mezopotámiai formájáról, majd a második részben azt a nyolc főbűnt tárgyalja, amelyek ellen a szerzetesnek különösen küzdenie kell. Ezt a művet a Conlationes XXIV bevezetőjéül szánta. Az első részben a Scete-i kolostor apátjai a kísértésekről, a lelki harcról és az imáról beszélgetnek. A második részben többek között a tökéletességről, a tisztaságról, a karizmákról és a csodákról hallunk. A harmadik rész az istenszolgálat édességének dicséretével zárul. A szinte interjúszerű 24 beszélgetés az Apokalipszis 24 öregére utal, akik a Bárány előtt hódolnak. Szent Benedek és Cassiodorus közvetítésével ezek a beszélgetések óriási hatást gyakoroltak a nyugati és keleti szerzetességre.
A De incarnatione Domini contra Nestorium libri VII 430-ban íródott a római archidiákonus, a későbbi Nagy Szent Leó pápa kérésére. Nesztoriosz tévedéseinek forrását a pelágiánizmusban véli fölfedezni. Számos szentírási szöveget hoz fel a Theotokos megnevezés helyességének bizonyítására. Cassianus teológiai érvelőereje nem mérhető össze a kappadoxokéval, de jól felismeri a krisztológia és a spiritualitás kapcsolatát: ha Krisztus nem Isten Fia és ha nemő az Emberfia, akkor a szerzetesnek a tökéletességre irányuló erőfeszítései hiábavalóak.276
Annak ellenére, hogy az arausiacumi zsinat 529-ben elítélte Cassianust, hiba lenne teológiáját kizárólag Prosper Aquitanusnak, Ágoston odaadó hívének nézőpontjából megítélni. Lelkivezetőként inkább empirikus, mint spekulatív módon közelítette meg az akaratszabadság kérdését. Tagadta a rosszra való predestináció lehetőségét és azt állította, hogy már a jóra való indíttatás is Istentől ered. A görög hagyomány alapján azt állította, hogy azősbűn nem teljesen rontotta meg az embert. Teológiai spekulatív ereje nem volt elég ahhoz, hogy pontosan különbséget tudjon tenni a természetes és a természetfeletti között. Keresztény neveltetése miatt számára "természetes"-nek tűnt a tökéletességre való törekvésnek már a kiindulópontja is. Középúton próbált haladni a pelágiánizmus és néhány, egzisztenciálisan túlzónak tűnő ágostoni formula között. Valójában csak a XVII. században nevezték el nézetét szemipelágiánizmusnak, szerencsésebb lenne szemiaugusztiniánizmusnak hívni.
Hatalmas műveltsége az is érzékelteti, hogy forrásai között megtaláljuk Hermászt, Ireneuszt, Alexandriai Szent Kelement, Órigenészt, Euagriosz Pontikoszt és Aranyszájú Szent Jánost. Az apokrif Decretum Gelasianum az apokrifok közé sorolta a perfectionis monasticae perfectissimus magister műveit annak ellenére, hogy Szent Benedek Reguláját is megihlette.277

Salvianus világi pályáját és családját elhagyva először a lerinumi kolostor, majd Cassianus massiliai kolostorának lakója lett. 429-ben szentelték pappá. De gubernatione Dei című műve fontos kortörténeti dokumentum a barbár inváziók korából. Fő mondanivalója, hogy Isten már a jelen korban is igazságot szolgáltat a világon és a barbárok Isten büntető eszközei. Talán Tacitus hatása, hogy a tiszta erkölcsű germánokat a romlott rómaiakkal hasonlítja össze.278

Sulpicius Severus aquitaniai arisztokrata család sarja. Feleségének halála után lemond a karrierről, megkeresztelkedik és elvonul birtokára, hogy az irodalmi és a lelki életnek szentelje magát. Tours-i Szent Márton egyénisége nagy hatást tett rá. Nem tudjuk biztosan, hogy élete vége felé valóban pappá szentelték-e. 420 és 425 között halt meg. Chronicaja a teremtéstől kezdve egészen 400-ig írja le a világ történetét. Különösen érdekes saját korának, főként a priszcilliánizmusnak leírása. Érdekes, hogy ez a műve egyetlen kéziratban maradt fenn, míg a Vita Martini több, mint 150 példányban. Apologétikai célú művében sok csodás elemet találunk. A középkori hagiográfiára igen nagy hatással volt.279

Ex Epístolis Sulpícii Sevéri: IV/1262-1263


Szent Vince a lerinumi kolostor legismertebb írója, életéről azonban szinte kizárólag Gennadiustól tudunk. Katonai pályáját hagyta el, hogy szerzetes lehessen. Peregrinus álnéven két Commonitoriumot is írt, de csak az egyik maradt fenn. Dogmatörténeti elmélkedéseinek gyümölcse a következő híres megállapítása: In ipsa item catholica ecclesia magnopere curandum est, ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Hoc est etenim vere proprieque catholicum. A három jellemző közül számára legfontosabb az antiquitás. Bár Ágostont nem említi név szerint, kegyelemtanát kritizálja és újításnak tartja.280

Prosper Aquitanus életéről szintén Gennadiustól tudunk néhány adatot. A IV. század vége felé született. Komoly klasszikus műveltséget szerzett és Massiliá-ba, az "új Athén"-ba ment. Noha nem lépett be se a Szent Victor-i, se a lerinumi kolostorba, és nem is lett klerikus, szoros kapcsolatot tartott fenn ezekkel a közösségekkel. Amikor 426 környékén Massiliában kitört a szemipelágiánus vita, ő Ágoston védelmére kelt. Ágoston halála után Rómába ment, hogy kieszközölje a galliaiak elítélését. Mivel ez nem sikerült neki, úgy vélte, hogy Rómánál is augusztiniánusabbnak kell lennie. Visszatért Massiliá-ba és a vita folyamán, 432 és 434 között kiadta fő műveit. Cassianus halálával azonban elült a vita. Később visszatért Rómá-ba és Leó pápának ajánlotta fel szolgálatait. Harcos teológiája fokozatosan megszelídült. Valószínűleg 455 után halt meg.
Műveinek nyelvezete is komoly klasszikus műveltségről tanúskodik. Jól tudott görögül, ismerte Vergiliust, Lucretiust és Ovidiust, de fő inspirálója a SzentírásLeó pápa leveleinek társszerzője, fontos szerepet játszott a Tomus ad Flavianum megírásában is. Hexameterben írta a De ingratis carmen-t, amelyben szenvedélyesen védi Ágoston kegyelemtanát.
Cassianus ellen írta a De gratia Dei et libero arbitrio liber contra collatoremet. Már Rómá-ban írta az Expositio psalmorumot, amely Ágoston Enarrationes című művének kivonata. A középkoriak elsősorban a Liber sententiarum ex operibus S. Augustini delibatarum-ból szerezték ismereteiket Ágoston tanításáról. A szövegösszefüggésből kiragadott idézetek időnként nem mutatnak pontos képet Ágoston nézeteiről. Egyesek szerint a De vocatione omnium gentium szerzője valójában Nagy Szent Leó. Az Epitoma Chronicae nagymértékben támaszkodik Euszebioszra és Jeromosra. Csak a 412 utáni események ismertetésénél válik személyes jellegűvé, elsősorban a galliai események ismertetésénél.281

Faustus brit származású lerinumi apát 458-ban lett Reji (Riez) püspöke. Az 529-es arausiacumi zsinat őt is elítélte szemipelágiánizmus miatt, pedig csak középúton akart haladni Pelagius és Ágoston között, aki szerinte kétségbe vonta Isten igazságosságát. De Spiritu Sancto című művében támadta az ariánusokat és a makedóniánusokat. Ezért a művéért az ariánus Eurich király száműzte. Száműzetésében írta a De gratia Dei-t Lucidus presbiter ellen, aki Ágostonra hivatkozva a feltétlen isteni előrerendelést hirdette. Faustus megvédi Isten üdvözítő akaratának egyetemességét.

Ex Sermónibus Fausti Regiénsis epíscopi: I/501-502


Gennadius presbiter is hosszabb ideig volt a lerinumi kolostor lakója. Lefordította Euagriosz Pontikosz műveit. Contra omnes haereses című művéből csak az utolsó könyv maradt fenn. A bevezetésben már említettük De viris illustribus-át, amelyben Jeromos munkáját folytatja.Ő is rokonszenvezett a szemipelágiánizmussal.

Caesarius szerzetes volt a lerinumi kolostorban, de meggyengült egészsége miatt az apát visszaküldte Arelaté-ba. Itt retorikát tanult, majd pappá szentelték és egy kisebb kolostor apátja lett. 502-ben választották meg Arles érsekévé. Két műben is cáfolja a szemipelágiánus nézeteket és jelentős a De mysterio S. Trinitatis is. Nagy szerepet vállalt az arausiacumi zsinaton és a mérsékelt augusztiniánizmus kialakításában. Azonban szónokként vált a leghíresebbé. 238 beszéde maradt fenn, amelyek arról tanúskodnak, hogy joggal tekintették Ágoston után a Nyugat második legnagyobb szónokának. Prédikációiban a Szentírást magyarázza, és a makacsul fennmaradó pogány szokásokat támadja.

Ex Sermónibus sancti Caesárii Arelaténsis epíscopi: III/445-447

Az előkelő származású Tours-i Szent Gergely először Lyons-ban volt diákonus, majd 573-ban lett Tours püspöke. Minden művét püspöksége idején írta. Ezekben már hiába keressük a klasszikus latin nyelv tisztaságát, a középkorra gyakorolt hatása mégis óriási volt. Legfontosabb műve a Historia Francorum. Hiányzik a kritikai érzék a Miraculorum libri VIII című hagiográfiai munkájából. Az officium mondásának pontossága érdekében írta a De cursu stellarum-ot.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj