//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

A nyugatiak küzdelme az ariánizmus ellen

A nyugatiak küzdelme az ariánizmus ellen


 

A nyugatiak küzdelme az ariánizmus ellen

Az antiariánizmus legelső nyugati képviselője, Hosius 256 táján született és 300-ban már Cordova püspökeként vallja meg hitét Diocletianus üldözése idején. Konstantin császár barátjaként nagy szerepet játszott a niceai zsinat összehívásában és az előtte zajló békítési kísérletekben. 356-ban nem volt hajlandó aláírni Athanasziosz elítélését, a következő évben azonban kényszerítették a második sirmiumi formula aláírására. Irodalmi tevékenységének kevés nyoma van, de nevezetes egy levele, amelyet Constantiushoz írt. Ebben az egyházi és a világi hatalom szétválasztásának fontosságát hangsúlyozza.251

Az ariánizmus elleni küzdelemben élen járt Szent Hilarius. A IV. század elején született, valószínűleg pogány családból. 350 körül lett Poitiers püspöke. Részt vett a 355-ös milánói zsinaton, amelyen Constantius parancsára a nyugati püspökök elítélték Athanaszioszt. Hilarius ezen nagyon felháborodott. Határozott ariánus-ellenessége miatt hamarosan Keletre száműzték. Itt megismerkedett a homoiuszianusokkal és az ariánizmus problémájának mélységeivel. Kevés olyan nyugati volt, aki hozzá hasonlóan megértette volna, hogy az orthodoxoknak nemcsak az ariánizmustól, hanem a szabellianizmustól is távol kell tartani magukat. Belátta, hogy erre nemcsak a niceai formula megfelelő, hanem a homoiuszianusok megközelítési módját is lehet helyesen értelmezni. A száműzetés idején írta a De Trinitate és a De synodis című munkáit. 359-ben részt vett az eredménytelen szeleukeiai zsinaton, majd Konstantinápolyban igyekezett meggyőzni a császárt egy nyilvános vita szükségességéről. A keleti ariánusok Hilarius tevékenységétől tartva inkább elintézték, hogy visszakerülhessen Nyugatra. Gallia ekkor már Julianus uralma alatt állt, aki nem avatkozott bele a keresztények ügyeibe, ezért Hilarius is eredményesen tevékenykedhetett és sikerült megszabadítania Galliát az ariánusoktól. Kiegyensúlyozott egyházpolitikájával példát nyújtott más provinciák püspökeinek is. 364-es milánói útján azonban nem sikerült elmozdítania Auxentiust. Jeromos szerint 367-ben halt meg.252
Legjelentősebb dogmatikai műve a De Trinitate, amelyet azonban ezen a címen Cassiodorus és Venantius Fortunatus előtt nem említenek. A Fiú istenségének bizonyításánál a Genezis teofániáira és a prófétákra hivatkozik. Vizsgálja azokat az evangéliumi részleteket, amelyek alapján az ariánusok Krisztust alacsonyabbrendűnek tartották az Atyánál. Kimutatja, hogy az üdvösségtörténeti oeconomia érvényesül bennük. A 12 könyvből álló hatalmas mű szerkezete és megírásának mikéntje sok gondot okoz a kutatóknak. Forrásai között szerepelt egyébként Novatianus és Tertullianus.253
A De synodis megírására az indította, hogy a nyugatiak ariánusnak tekintettek minden keletit, aki nem fogadta el a homoousios kifejezést. Meggyőződése volt, hogy csak a keleti és a nyugati antiariánus erők összefogásával lehet győzelmet aratni az eretnekség felett. A két részre osztott művet Gallia és a szomszédos provinciák püspökeinek írta és a különböző antiariánus nézetek lényegi azonosságát emelte ki benne. A nyugati szélsőségesek azonban, Lucifer cagliari püspök vezetésével ellene fordultak.254
Történelmi írásai közül megemlíthetjük Constantius császár és Auxentius püspök ellen írt műveit.255
Exegétikai művei közül a Máté evangéliumhoz írt kommentár bizonyára száműzetése előtt íródott. Erre utalnak a benne levő materialista színezetű antropológiai nézetek. Az Értekezések a zsoltárokról viszont élete utolsó éveinek elmélkedéseit tartalmazza. A De mysteriis tanító célzatú és Krisztus misztériumainak ószövetségi előképeit vizsgálja.256
Nyugaton elsőként ő írt himnuszokat, de ezekből csak 140 versszak maradt fenn.257

Ex Tractátu sancti Hilárii epíscopi in psalmum centésimum vigésimum sextum: I/1109-1110; II/1573-1575; III/1444-1445; IV/1428-1429,
Ex Tractátibus sancti Hilárii epíscopi in psalmos: II/145-146; IV/227-228
Ex Tractátu sancti Hilárii epíscopi De Trinitáte: II/611-612, 785-786; III/1063-1064
Ex Tractátibus Pseudo-Hilárii in psalmos: III/112-113


Vercelli Eusebius szardíniai szülővárosának első püspöke volt. Mivel nem volt hajlandó elítélni Athanaszioszt, a milánói zsinat előbb a palesztinai Szküthopolisz-ba száműzte, majd az egyiptomi Thébaisz-ba került. Szabadulása után részt vett az antiochiai zsinaton is, ahol helytelenítette barátjának, Cagliari Lucifer-nek a viselkedését, amely elmérgesítette az ottani antiariánusok közötti vitákat. Jelentős politikai tevékenységére utalnak levelei.258

Ex Epístolis sancti Eusébii Vercellénsis epíscopi: III/1306-1307; IV/1013-1014


Cagliari Lucifer öt pamfletet írt Constantius császár ellen. A De non conveniendo cum haereticisben kifejti, hogy valójában Athanasziosz elítélői fenyegetik az egyház egységét. Az eretnekekkel úgy kell bánni, mint a pogányokkal, minden kapcsolatot meg kell szakítani velük. Szélsőséges nicénista követői okozták a luciferiánus skizmát.259

Marius Victorinus rétor idős korában, 355 tájékán tért meg. Az afrikai származású római retorikatanár olyan hírnévre tett szert, hogy még szobrot is emeltek neki a Forumon. Megtérése nagy feltűnést keltett. Amikor pedig Julianus 362-ben eltiltotta a keresztény tanítókat attól, hogy a klasszikusokat tanítsák, Marius Victorinus úgy felháborodott, hogy lemondott katedrájáról. Számos művet írt az ariánusok ellen, például fiktív leveleket. Himnuszai és exegétikai művei is figyelmet érdemelnek. Az utóbbiakból gyakran az derül ki, hogy hiányosan ismerte az Ószövetséget és a keresztény szerzők műveit. A páli levelekhez írt kommentárjaiból előtűnik az újplatónikusok alapos ismerete.260
Teológiai nézeteit is a platóni hagyomány egyik elemére, Isten abszolút transzcendenciájának hangsúlyozására alapozza. Az Atya transzcendálja még a létet is: substantia ante substantiam. Az Atya és a Fiú viszonyát így szemlélteti: az Atya és a Fiú léte úgy viszonyul egymáshoz, mint a képességi lét a megvalósult léthez. Az Atya az esse, a Fiú a sic esse. Ragaszkodik a homoousion használatához. A Szentlélek istenségéről már jóval a viták kitörése előtt egyértelműen nyilatkozott: homoousios az Atyával és a Fiúval. Szép megfogalmazása, hogy mindhárom személy vox, de az Atya a vox in silentio, a Fiú maga a vox, a Szentlélek pedig vox vocis.261

Gregorius, a hispániai Elibaris (Elvira) püspöke soha nem engedett az Arrianae pravitati. A rimini zsinat által fabrikált hitvallási formulát sem volt hajlandó aláírni. Később azonban határozottsága szélsőségességgé változott és 380 után már a luciferiánusok vezéreként tartják számon. E század elejéig kevés műről tudtuk, hogy az övé. A Tractatus de libris sanctarum scripturarum-ot például csak 1900-ban publikálták az ő neve alatt. Szintén Órigenésznek tulajdonították korábban a Tractatus de arca Noe-t, amelyben a bárkát az egyház, Noét pedig Krisztus előképének tekinti. A Tractatus in Cantica canticorum Órigenész-szel szemben a hagyományos tipológiát követi, vagyis a vőlegényt Krisztus, a menyasszonyt pedig az egyház előképének tartja. A De fide elsősorban a homoousios kifejezés védelmében íródott, de tudatában van a szabelliánus veszélynek is. Munkássága jól mutatja, hogy még a birodalom peremén is milyen nagy gondot okozott az ariánus válság.262

Faustinus római papról, a luciferiánusok másik nevezetes képviselőjéről keveset tudunk. Theodosius császár feleségének, Flaccillának kérésére írta De Trinitate című művét, amely nem túlságosan eredeti alkotás. A császárhoz eljuttatta rövid hitvallását, amelyben tiltakozik a szabelliánizmus vádja ellen.263

Ex Tractátu Faustíni Luciferáni presbyteri De Trinitáte: III/305-307

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj