//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

Szent Jeromos

Szent Jeromos


Szent Jeromos

 

A dalmáciai Stridoniá-ban született. Születésének időpontja meglehetősen bizonytalan. A hagyomány szerint 331-ben, de lehet, hogy jóval később, 347-ben született. Apja valószínűleg keresztény volt. Az ifjú Jeromos grammatikát és retorikát Rómá-ban tanult. Itt is keresztelkedett meg. Innen egy jó állás reményében Trier-be költözött. Itt támadt kedve a szerzetesi életre. Rufinus és még néhány más barátja társaságában az aquileiai püspök környezetében telepedett le. Éles nyelve miatt azonban a kis szerzetesközösség válságos helyzetbe került, és a megoldást egy keleti zarándokút jelentette. Egy ideig a khalkiszi sivatagban élt. Görögül és héberül tanult. Az antiochiai skizma legrosszabb időszakában vagyunk. Az ultranicénista közösség vezetője Paulinosz, aki pappá szentelte Jeromost. Ez idő tájt álmodta, hogy megkorbácsolják Krisztus ítélőszéke előtt, mert valójában nem keresztény, hanem ciceróniánus. A latin klasszikusokról azonban ezután sem mondott le.


380-ban Paulinosz titkáraként Konstantinápoly-ba utazott, és hallgatta Naszianszoszi Szent Gergely beszédeit. Ekkor lett Órigenész csodálójává. Két év múlva egy római szinódusra kísérte a püspököt. Ekkor figyelt fel rá Damasus pápa. Titkárként alkalmazta és a szentírási könyvek fordítására inspirálta. A Keletről jött tudós aszkéta népszerűvé lett arisztokrata körökben is. Csodálói között volt két özvegy, Marcella és Paula. Siricius pápa azonban már nem kedvelte, ezért dühösen távozott Keletre. Paulinosz szervezésében rajongóival együtt bejárta a Szentföldet is. Végül Bethlehem-ben telepedett le, közel a híres caesareai könyvtárhoz és folytatta a Szentírás fordítását. Szalamiszi Epiphaniosz nevezetes fellépése nyomán ő is elutasította az órigenista tanokat és ezért Rufinusszal is összeveszett. 397-ben kezdett el levelezni Ágostonnal és hamarosan együtt léptek fel Pelagius ellen. Követőinek halála és Róma eleste (410) nagyon megrázta. 414-ben a Jeruzsálem-ben menedéket kereső Pelagiusra támadt, akinek követői pedig bosszúból felgyújtották Jeromos kolostorait. Még megérte az eretnekek elűzését. 419-ben halt meg. Utolsó levelét Ágostonnak írta.211


Jeromos legnagyobb szolgálatot szentírásfordításaival tette a Nyugatnak. Anakronizmus lenne azonban, ha keletkezésüket úgy fognánk fel, mintha Damasus pápa utasítására azzal a célzattal fordította volna le a Bibliát, hogy ünnepélyes előterjesztés után az legyen az Egyház hivatalos fordítása. A fordítás, vagy számos esetben inkább a korrekció, hosszú időt vett igénybe. A felhasznált szövegek és a kész szöveg minősége is nagyon különböző.


Legelőször az evangéliumok szövegét dolgozta át valamelyik görög kódex alapján. Az Újszövetség többi részének a Vulgátában található szövege nem az ő fordítása. Érdekes, hogy ezt a szöveget először éppen Pelagius használta.


Szintén ifjúkori próbálkozása a zsoltárok könyvének első revíziója. Sokan vélekednek úgy, hogy ez az a szöveg, amelyet a középkori itáliai liturgiában használtak, de ma már csak a Szent Péter bazilikában mondják. Valószínűbb azonban, hogy inkább ez volt a Jeromos által korrekciónak alávetett szöveg, a korrekció maga pedig elveszett. Caesareá-ban már hozzájutott Órigenész Hexaplájához, amely a Septuaginta szövegét és a maszoréta szöveget egyaránt tartalmazza. Az ekkor készült verzió került később az ír liturgiába, majd a karoling korban Galliába, ami miatt a Psalterium Gallicanum nevet kapta. Ez a változat került a Vulgatába.


Az Ószövetség többi könyvének fordítását az Aquila- és Szümmakhosz-féle fordításra hagyatkozva akkor kezdte el, amikor szembefordult Órigenész-szel és felhagyott a páli levelekhez írt kommentárok fordításával. Nem tudjuk, hogy a Királyok könyvével vagy a Prófétákkal kezdte-e 392-ben. Az sem világos, hogy milyen sorrendben haladt. Azt tudjuk, hogy Eszter könyvét 405-ben fejezte be.


A fordítások előszavából kiderül, hogy nem nagy lelkesedéssel fogadták vállalkozását. Sokan attól féltek - még Rufinus és Ágoston is -, hogy a régi egyházi fordítás helyett veszélyes olyan változatot elterjeszteni, amely a maszoréta hagyományra alapul, tehát figyelembe veszi a rabbik szempontjait is. A régi és az új fordítás közötti eltérés különböző mértékű volt az egyes könyvekben. Például Ezekiel könyve jóval kisebb különbséget mutatott, mint Jeremiásé. A GenezisJeromos azokat a változatokat, amelyek már mélyen belegyökereztek az egyház mindennapi életébe. A deuterokanonikus könyvekkel alig foglalkozott, csak Tóbiás és Judit könyvét fordította le magis sensum e sensu quam ex verbo verbum transferens.212


További fordításai közül kiemelkedik Euszebiosz Krónikája és Onomasticonja. Az Egyháztörténelem anyagát továbbépítve született meg patrológiai kézikönyve, a De viris inlustribus.213


Órigenész művei közül lefordította a prófétákhoz írt homiliák egy részét és a De principiist. Az utóbbit azzal a céllal, hogy Rufinus fordításával szinte vitázva bizonyítsa a nagy alexandriai eretnek voltát.214


Írt kommentárokat Szent Pál leveleihez és az Ecclesiasteshez. Sok filológiai érték található a Quaestiones Hebraicae in Genesim-ben. A Prófétákhoz írt kommentárjaiban a következő módszert alkalmazza: először a héber változatot fordítja le, majd a Septuagintáét. Aztán következik a betű szerinti exegézis, amely jórészt a különböző változatok egybevetéséből áll. Végül pedig a Septuaginta alapján értelmezi az adott rész krisztológiai vagy ekkléziológiai vonatkozásait. Elsősorban Órigenészre és Alexandriai Didümoszra támaszkodik. Írt még kommentárt Máté evangéliumához és az Apokalipszishez.215


Homiliái elsősorban az evangéliumokról és a zsoltárokról szólnak. Többnyire csak gyorsírói feljegyzések formájában maradtak fenn. Sok hivatkozást találunk bennük az órigenista vitákra és egyikük sem említi a pelagiánizmust, sőt kegyelemtani megjegyzései nem sok prudenciát mutatnak.216


Igazán elemében akkor érezte magát, amikor polemizáló műveit írta. Az Altercatio Luciferiani et Orthodoxi 382-ben vagy egy kicsit korábban íródott. Lucifert Paulinosz szentelte pappá. A calarisi püspök hívei nem voltak hajlandók elfogadni az ariánusok által kiszolgáltatott keresztséget. A Contra Helvidiumot Mária szüzességének védelmében írta. Az Adversus Iovinianumban a Milánóból érkezett szerzetessel szemben kifejti, hogy a szűzi állapot igenis értékesebb a házasnál. Az Apologia adversus libros Rufini kevés dogmatikai vonatkozást és sok személyeskedést tartalmaz. A Contra Vigilantium többek között a vértanúk kultuszának védelmében íródott, állítólag egyetlen éjszaka alatt.217


Önálló teológiai véleményt keveset találunk Jeromos műveiben. Azt tekintette feladatának, hogy minél többet idézzen a görög szerzőktől. Sok kutató foglalkozott már azzal, hogy kihámozza a sok idézet közül az ő véleményét. Exegétikai és aszkétikai vonatkozásban viszont sok önálló gondolatot találunk műveiben. Gyakran igyekezett azt a benyomást kelteni, hogy sok görög klasszikus szerzőt olvasott eredetiben. A gondos vizsgálat azonban kimutatja, hogy inkább csak másodlagos forrásokat használt. Vergiliust, Cicerot és a többi latin klasszikust azonban nagyon jól ismerte.218

Ex Commentário sancti Hierónymi presbyteri in Ecclesiásten: III/189-191


Homilía sancti Hierónymi presbyteri in psalmum quadragésimum primum ad neóphytos: III/350-351


Ex Commentário sancti Hierónymi presbyteri in Ioélem: IV/124-125

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj