//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

Szent Ambrus

Szent Ambrus


Szent Ambrus

 

337-ben vagy 339-ben született Treveris-ben. Apja praefectus praetorio Galliarum volt. Biztos, hogy arisztokrata családjában sok keresztény volt, még egy mártírról is tudunk a Diocletianus-féle üldözés idejéből. Apja korai halála után anyja Rómá-ba vitte gyermekeit. Ambrus felnövekedve retorikát tanult és ügyvéd lett. 370-ben kinevezték consularis Liguriae et Aemiliae-nek, milánói székhellyel. Auxentius ariánus püspök halála után békebíróként lépett fel az eretnekek és a katolikusok között. Személye mindkét félnek elfogadhatónak tűnt, ezért katekumen létére püspöknek választották. Megkeresztelkedett és egy hét múlva püspökké szentelték. Ez a nevezetes esemény 373-ban vagy 374-ben történt. Simplicianus presbiter irányításával ismerkedett meg a Szentírással, a görög atyákkal, Philón és Plótinosz műveivel. Kezdettől fogva szemben állt az ariánizmussal, de a klérus soraiban kerülte a radikális változtatásokat. 375-ben meghalt bátyja, Satyrus és I. Valentinianus császár.
Gratianus császár Ausonius költő befolyása alatt állva megengedte, hogy a szenátusban maradjon Victoria oltára, amelyet II. Constantius egyszer már elvitetett, de Julianus visszahelyeztetett. A császár azonban egyre több ügyben támaszkodott Ambrusra. 376-ban például elérte, hogy Sirmium püspöke ismét orthodox főpap legyen. 379-ben sikerült visszaszereznie a milánói bazilikát az ariánusoktól, 380-ban pedig kemény intézkedéseket hozott ellenük a császár. 382-ben eltávolíttatja Victoria oltárát, és számos rendelkezést hozott a pogányok ellen. 383-ban azonban meggyilkolták, és területét Maximus usurpator foglalta el. Ambrusnak azonban sikerült elérnie, hogy az előző intézkedéseket ne vonják vissza. Auxentius ariánus püspök megpróbálta visszaszerezni a bazilikát, de Ambrus híveivel együtt megszállta.
387-ben Maximus megtámadta Mediolanumot és II. Valentinianusnak menekülnie kellett udvarával együtt, de a következő évben TheodosiusAmbrus közbenjárt Maximus párthíveiért. TheodosiusAmbrus életének utolsó éveiben is élénk egyházszervező munkát folytatott Itália északi részén. Páviá-ból hazatérőben betegedett meg. Milánó-ban halt meg 397-ben.195
Írásainak pontos keletkezési időpontja sokszor nem ismert. Gyakran az is bizonytalan, hogy eredetileg némelyik homilia volt vagy értekezés. Ez abból ered, hogy a gyorsírók által lejegyzett beszédekető maga később átdolgozta és kibővítette.196
Exegétikai művei közül meg kell említenünk a Hexaemeront, amelyet a nagyhét hat napján mondott el. Biztos, hogy felhasználta ehhez Vazul könyvét, de Órigenész, Hippolütosz, Cicero, Vergilius és Philón hatása is egyértelmű. A Szentírásban hármas jelentést keres: szó szerintit, morálist és allegorikus-misztikust. A mózesi könyvekhez írt művek között megemlíthetjük: De Paradiso, De Cain et Abel, De Noe, De Abraham, De Isaac et anima.197
A De bono mortis-ban háromféle halálról beszél: a lelki halált a bűn okozza, a misztikus halál a Krisztussal való azonosulás révén jön létre, a fizikai halál pedig a test és a lélek szétválásakor következik be.198
A De Iacob et vita beata és a De fuga saeculi a világi hiúság, az igazi és a földi boldogság problémáival foglalkozik. A De Tobia az anyagiasság és az uzsora ellen is föllép.199
Az Expositio Psalmi CXVIII a keresztényeket a tökéletesség felé vezeti a sequela Christi módjainak megmutatásával. Újszövetségi kommentárjai közül csak az Expositio Evangelii secundum Lucam maradt fenn. A szentháromságtannal és a krisztológiával kapcsolatos kérdések tárgyalásával óvja híveit a különféle tévedésektől.200
Morális és aszkétikai művei közül legfontosabb a ciceroi modell alapján megírt De Officiis ministrorum. A sztoikus etika központja az ember, itt azonban Isten a keresztény erkölcsiség referenciapontja. Nővéréhez, Marcellinához írta a De virginibust. Ez a korai műve Órigenésznek az Énekek énekéhez írt kommentárjára támaszkodik. A különböző életállapotokról még több művet is írt, például: De viduis, De institutione virginis.201
Fontos dogmatikai műve a De fide ad Gratianum, amelyet a császár kérésére írt, hogy eredményesebben léphessen fel az ariánizmus ellen. A De Spiritu Sancto kiegészíti az oktatást, szentírási idézetekre és Alexandriai Didümosz műveire támaszkodva. A De incarnatione dominicae sacramentot a Basilica Porciana-ban mondta el és az apollinárizmust cáfolja Gratianus kérdésére válaszolva: quomodo possunt ingenitus et genitus esse unius naturae atque substantiae?202
A De mysteriis gondos válogatás korábbi homiliáiból, amelyeket a neofitákhoz intézett a keresztelési rítus és az eukharisztia szentírási eredetű szimbolikájáról. A De sacramentis stílusa olyan gondatlan, hogy sokáig kétségbe vonták az eredetiségét. H. Chadwick azonban kimutatta, hogy gyorsírók följegyzése. A De paenitentia-ban szembeszáll a novatianusoknak az egyház bűnbocsátó hatalmáról vallott nézeteivel.203
Beszédei közül meg kell említenünk a De excessu fratris-t. Ez két homiliát foglal magában. Az egyiket Satyrus temetésekor mondta el, a másikat hét napra rá. A De obitu Valentiniani akkor hangzott el, amikor II. Valentinianust temette 392-ben. Órigenész hatása érezhető a De obitu Theodosii-ban is. Örömét fejezi ki amiatt, hogy a nagy császár uralkodása idején harmonikus volt a birodalom és az egyház kapcsolata. A Sermo contra Auxentium de Basilicis tradendis 386 virágvasárnapján hangzott el. Kifejti, hogy miért nem hajlandó átadni a bazilikát az ariánusoknak a húsvéti liturgia megünneplésére.204
Levelei értékes forrásul szolgálnak a korszak vallási és politikai helyzetének megismerésére. Gyűjteményüket mégő maga osztotta tíz könyvre.205
Himnuszainak keletkezése akkor indult meg, amikor az ariánusokkal küzdött a bazilika tulajdonjogáért. Felváltva énekeltek zsoltárokat és himnuszokat, amelyek témáit nem a Szentírásból vették, hanem a szentek ünnepeiből és a hitigazságokból. Őt szokás a nyugati himnuszköltészet atyjának tekinteni. Mintának használta fel a pogány vallásos költészetet és a népszerű keresztény dalokat. Élő képeivel inkább a szívhez, mint az intellektushoz szól. A dallamokat is ő komponálta. A történelem során sokkal több himnuszt tulajdonítottak neki, mint amit valójában írt. Csak négy olyan himnuszról tudunk, amelyek minden kétséget kizáróan az ő művei: Aeterne rerum conditor, Deus creator omnium, Iam surgit hora tertia, Intende qui regis Israel. További tizennégyet szokás még neki tulajdonítani.206

Ex Expositióne sancti Ambrósii epíscopi in Lucam: I/288-289
Ex Epístolis sancti Ambrósii epíscopi: I/931-932; III/143-144
E Libro sancti Ambrósii epíscopi De virginitáte: I/949-950
Ex Tractátu sancti Ambrósii epíscopi De fuga sae
támogatásával visszatért. és a püspök viszonya nagyon változó volt és példaként szolgált a nyugati egyház későbbi történelme során. 390-ben addig nem engedte be a bazilikába a thesszaloniki vérengzés után a császárt, amíg az nyilvános bűnbánatot nem tartott. Politikai téren később azonban a császár 395-ben bekövetkezett haláláig jól együtt tudtak működni. vculi: II/159-160
Ex Explanatiónibus psalmórum sancti Ambrósii epíscopi: III/168-170, 269-270, 273-274, 431-432; IV/100-101, 103-104
Ex Expositióne sancti Amrósii epíscopi in psalmum centésimum décimum octávum: III/378-380, 1069-1070
Incipit Tractátus sancti Ambrósii epíscopi De mystériis: III/390-391, 394-395, 398-399, 402-404, 407-408, 411-412, 414-416
Ex Tractátu sancti Ambrósii epíscopi De virgínibus: III/1072-1073
Ex Tractátu sancti Ambrósii epíscopi De Cain et Abel: IV/255-256
Ex Tractátu sancti Ambrósii epíscopi De bono mortis: IV/373-374

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj