//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

Alexandriai Szent Cirill

Alexandriai Szent Cirill


Alexandriai Szent Cirill

 
Alexandriá-ban született. Theophilosz pátriárka unokaöccse. 403-ban elkísérte a "tölgyes" zsinatra, amelyen elítélték Khrüszosztomoszt. 412-ben választották pátriárkának. Csak 417-ben foglalja bele Khrüszosztomosz nevét a diptükhonokba. Egyébként is a kemény fellépés volt rá jellemző. Keményen bánik a zsidókkal és a novatiánusokkal. Emiatt összetűzése támad Oresztész prefectussal. Határozottan küzd a pogányság maradványai ellen is. Főpapsága idején gyilkolja meg a csőcselék Hüpatiát, a híres újplatónikus filozófusnőt. Nesztoriosz-szal való harcairól már volt szó. 444-ben halt meg.178

Írásai tíz kötetben jelentek meg a Migne-féle kiadásban. Még életében latinra fordította sok művét Marius Mercator. Nyelvezete nem vonzó, viszont műveinek tartalmi gazdagsága szinte minden kortársát felülmúlja. 428-ig az ariánusok ellen írt, utána pedig a nesztoriánusokkal küzd. Nagyon kedveli az allegórikus módszert, viszont Órigenésztől eltérően nem keres spirituális jelentést az Ószövetség minden sorában.179
Exegétikai művei közül a De adoratione et cultu in spiritu et veritate bizonyítja, hogy az Ószövetségnek csak a betűje veszítette érvényét, és nem a szelleme. A Glaphyra kiegészíti az előzőt, de már nem dialógus formájában, hanem könyvek szerint haladva tárgyalja a Pentateuchust. János evangéliumához írt kommentárjában bizonyítja, hogy a Fiú isteni szubsztanciája megegyezik az Atyáéval.180

Dogmatikai-polémikus írás az ariánusok ellen a Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate, amelyben nagymértékben támaszkodik Athanaszioszra. 430-ban írta a Adversus Nestorii blasphemiast, amelyben Nesztoriusznak az előző évben elmondott beszédeit elemzi és védi a theotokos jelzőt. A De recta fide-t az udvarhoz intézte, hogy ellensúlyozza Nesztoriosz hatását. Alexandriá-ba való visszatérése után írta II. Theodosiusnak az Apologeticus ad imperatoremet, amelyben a zsinat alatt tanúsított magatartását veszi védelmébe. Szintén a császárnak ajánlotta Julianus ellen írt apológiáját. Ebből is kiderül, hogy a pogányság még élő probléma volt az ő korában. Válaszol Julianusnak arra a vádjára, hogy a kereszténység nem több, mint pogány elemeket tartalmazó, elsatnyult judaizmus.181
Homiliái közül legnevezetesebbek azok, amelyeket 431-ben mondott el Efezus-ban. A 4. homilia az ókor legnevezetesebb máriás prédikációja.182

Levelei közül kiemelkedik az Epistola dogmatica, amelyet több más levéllel együtt Nesztorioszhoz írt, és amelyet az efezusi zsinat első ülése ünnepélyesen és egyhangúlag jóváhagyott mint a katolikus hit helyes összefoglalását. 39. levele lett a Symbolum Ephesinum, amelyben kifejezi örömöt amiatt, hogy helyreállt a béke az antiochiai és az alexandriai egyház között. Húsvéti leveleiben gyakran vádolja a keresztényeket dipsychiaval, mivel némelyek még mindigűztek pogány praktikákat.183

Teológiai munkássága olyan jelentős, hogy már I. Celesztin pápa a következő címeket adta neki: bonus fidei catholicae defensor, vir apostolicus, probatissimus sacerdos. A rítuskongregáció 1882-es döntése óta doctor ecclesiae.184
Teológiai módszere legalább olyan fontos, mint teológiai eszméi. Tudatosan törekedett arra, hogy necsak a Szentírásból, hanem az atyák tanításából is merítsen érveket, mert sok kérdést csak így lehetett megnyugtatóan tisztázni. Bizonyítási módszerét az Efezusi zsinat is alkalmazta. A rációra épülő érvelést semő alkalmazta először, hanem az ariánusok és az apollinaristák, de éppen az ellenük folytatott harcban kezdte nagymértékben használni.185

Krisztológiája fokozatosan fejlődött. 429 előtt szinte csak Athanaszioszt ismétli, és a Logos-Sarx-sémában gondolkodik. A Nesztoriosz elleni írásaiban már a következő kifejezéseket találjuk: e{nwsi" kaq' uJpovstasin, ajsuvgcuto" e{nwsi". Krisztusban tehát megvalósult az emberi és isteni hüposztaszisz egysége, de a két természet nem keveredett össze egymással és egyik sem változott meg. Elveti a következő nesztoriánus kifejezéseket: ejnoivkhsi" (bennlakás), sunavfeia (kapcsolat). Cirill lényegében előkészítette a khalkedóni dogmát, hiszen azt tanította, hogy a Krisztusban levő egység a személyből, a kettősség pedig a természetekből ered. Terminológiája azonban még nem egészen egzakt, hiszen a fuvsi" és a uJpovstasi" szavak nála egyaránt jelentenek természetet és személyt. Ez a jelenség később sok félreértés forrása lett, bár vannak patrológusok, akik szerint inkább az apollinárizmus elleni küzdelem nyomai érezhetők szóhasználatán, és nem Cirill gondatlanságából erednek a különbségek. Szóhasználata mögött talán mélyebb teológiai spekulációt sejthetünk, mint amit a khalkedóni dogma terminológiai egzaktsága ki tud fejezni.186
Mariológiájának tengelye a qeotovko" jelző, amely a communicatio idiomatum logikus következménye.187

Ex Commentário sancti Cyrílli Alexandríni epíscopi in Ioánnis Evangélium: I/488-489; II/583-584, 652-653, 695-696, 779-780; IV/1229-1230
Ex Commentário sancti Cyríllli Alexandríni epíscopi in Epístola ad Romános: II/632-633
Ex Commentário sancti Cyrílli Alexandríni epíscopi in Epístolam secúndam ad Corínthios: II/683-684
Ex Epístolis sancti Cyrílli Alexandríni epíscopi: III/1234-1235
Ex Homilía sancti Cyrílli Alexandríni epíscopi in concílio Ephesíno hábita: III/1310-1312, IV/1017-1019
Ex Commentário sancti Cyrílli Alexandríni epíscopi in Aggae vum: IV/275-276

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!