//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

Áriusz és Szent Athanasziosz

Áriusz és Szent Athanasziosz


Áriusz és Szent Athanasziosz

 

A líbiai származású Áriusz (256-336) Lukianosz antiochiai iskolájában tanult arisztotelészi ihletésű teológiát. Alexandriában szentelték pappá. 318 táján kezdenek felfigyelni rá, hogy beszédeiben saját teológiai nézeteit az egyház tanításaként tünteti fel. Mivel keveset írt, és ebből is csak töredékek maradtak fenn, eredeti tanítását nehéz rekonstruálni.


Axiómának tekintette, hogy Istennek
ajgevnnhto"-nak kell lennie. Mivel ez nem mondható el Isten Fiáról, logikusnak tűnt számára az a következtetés, hogy ő nem lehet Isten. Ő a legelső teremtmény, amelyet Isten ejx oujk o[ntwn-ból hozott létre és nem az isteni szubsztanciából, tehát lényegileg különbözik az Atyától. Volt olyan szakasza az időnek, amikor még nem létezett az Isten Fia: h\n o{te oujk h\n. Különben is csak morális értelemben tekinthető Fiúnak, hiszen az Atya érdemeinek előzetes ismeretében adoptálta ugyan, de ez nem jelent valódi részesülést aző istenségéből. Az a feladata, hogy közvetítsen Isten és a világ között:ő az Atya eszköze a teremtésben, amelynek első eredménye a Szentlélek. A Szentlélek még kevésbé tekinthető Istennek, mint a Logosz. Megtestesülésről csak abban az értelemben beszélhetünk vele kapcsolatban, hogyő végezte Jézus Krisztusban a lélek funkcióit.


Áriusz teológiai racionalizmusa könnyű választ kínált az Atya és a Fiú relációjára. Az arisztotelészi egységfogalom a platónival szemben az egységben csak a megosztottság tagadását látta és nem valami pozitívumot. Ez Isten belső életének elfogadását eleve lehetetlenné tette. Áriusz tanítására és követőinek viselkedésére hatottak még az újplatónikus elméletek is, amelyek szívesen taglalták az Isten és a világ közötti közvetítő lények tevékenységét. Az üldözések megszűntével sokan kérték felvételüket az egyházba. Az ariánizmus nem kívánt tőlük valódi megtérést, hiszen csak az újplatónikus rendszerbe kellett beilleszteniük egy új istent, a keresztényekét.


Az apologéták szubordinácionizmusát is sokan sejtik Áriusz tanításának hátterében. A terminológiai hasonlóságok azonban nem sokáig hátráltatták az alexandriai püspököt, Alexandroszt abban, hogy elítélje, hiszen az új eretnekség a kereszténység lényegét tagadta. Hogyan válthatta volna meg az emberiséget egy olyan Isten, aki valójában nem is igazi Isten? Hiába ítélte azonban el 318-ban egy alexandriai zsinat Áriuszt és követőit, mert az egykori antiochiai diák hathatós támogatókra talált volt iskolatársai személyében, akik közül ekkor már többen püspökök voltak, mint például Nikomédiai Euszebiosz.


Az egyház fokozódó megosztottsága megriasztotta Nagy Konstantint, aki a birodalom egységét a keresztények segítségével óhajtotta megőrizni. A béke megteremtése érdekében 325-ben egyetemes zsinatot hívott össze Nikaiába, amely megerősítette Alexandrosz döntését. A császár először Illíriába száműzte Áriuszt, de 328-ban visszahívta. A tíruszi és jeruzsálemi zsinatok 335-ben úgy döntöttek, hogy visszafogadják Áriuszt az egyházba, de a császár által elrendelt ünnepélyes kiengesztelődési ceremónia előtt egy nappal Áriusz hirtelen meghalt. Halála azonban nem jelentette az ariánizmus halálát.72

Szerencsére a niceai hitvallásnak hathatós védelmezője támadt Athanasziosz személyében, aki alexandriai származású volt. Ebben a nagy kultúrközpontban tett szert klasszikus és teológiai műveltségre is. 319-ben szentelte diákonussá Alexandrosz és hamarosan titkára is lett, majd elkísérte az első egyetemes zsinatra. Felszólalásaira már ott felfigyeltek, püspöke halála után, 328-ban pedig utódjának választották. A császár parancsa ellenére nem volt hajlandó visszafogadni Áriuszt az alexandriai egyházba, ezért a tíruszi zsinat megfosztotta püspöki székétől, a császár pedig Nyugatra száműzte. A császár halálának évében, 337-ben tért vissza. Nikomédiai Euszebiosz nem törődött bele ebbe, hanem 339-ben egy antiochiai zsinaton ismét letétette. I. Gyula pápa azonban szívesen fogadta Rómában. 341-ben egy római zsinat elismerte érdemeit, a 343-as Serdica-i zsinat pedig visszahelyezte katedrájára, de csak három évvel később tudott hazatérni, miután az ariánusok által állított püspök meghalt.
A békesség azonban Constansnak, a Nyugat urának és Athanasziosz protektorának halálával megszűnt, mert Constantius már az ariánizmus elfogadásában látta a birodalom egységének zálogát. A 353-as Arles-i és a 355-ös milánói zsinat elítélte Athanaszioszt, aki most az egyiptomi sivatagban lakó szerzetesekhez menekült. Itt hat éven keresztül rengeteget írt, majd Julianus trónralépése után, 362-ben tért haza. Rögtön hozzálátott a szemiariánusok és az orthodoxok összebékítéséhez. Ez azonban nem tetszett a pogányság restaurációjára törekvő császárnak, hiszen éppen azért hívta vissza a száműzött püspököket, hogy felfordulást okozzon az egyházban. Újabb száműzetés következett, de csak rövid időre, hiszen Julianus 363-ban meghalt a csatatéren. Valens lett a Kelet ura, aki ismét megpróbálkozott az idős püspök száműzetésével, de lázadástól tartva hamarosan visszahívta, ezért Athanasziosz utolsó évei (366-373) már nagyobb békességben teltek el.73


Athanasziosz két apologétikai műve, az Oratio contra gentes és az Oratio de incarnatione Verbi valójában egy egységet képez, amelyet Jeromos Adversum gentes duo libri-ként említ. A második századi apológiák stílusában támadja a bálványimádást, vagyis a politeizmust. Az emberiség megromlása után nem volt más megoldás a teremtés eredeti rendjének helyreállítására, mint a megtestesülés.74


dogmatikai műve az Orationes contra Arianos. Az első oratio Áriusz Thalia című művét ismerteti, majd megvédi a niceai zsinat tanítását, hogy a Fiú örök,
ajgevnnhto", változatlan és isteni lényege azonos az Atyáéval. A második és harmadik oratio kifejti azokat a szentírási szövegeket, amelyek a Fiú istenségére vonatkoznak.75


Sokan megkérdőjelezték, hogy valóban Athanasziosz-e a szerzője a De incarnatione et contra Arianos-nak, mert a következő kifejezés található benne:
eiJ" qeo;" ejn trisi;n uJpostavsesin. Athanasziosz ugyanis uJpostavsi"-on általában lényeget ért és nem személyt. Biztos viszont, hogy a középkorban Nyugaton közkedvelt és a reformátorok által is nagyra becsült Symbolum Athanasianum nem aző műve.76
Sajátos csoportját alkotják Athanasziosz írásainak a történelmi-polemizálóApologia contra Arianos-t 357 táján írta. Második száműzetéséből hazatérve Nikomédiai Euszebiosz pártjának támadásai ellen összegyűjtötte a korábbi zsinatok határozatait és a jelentős személyektől kapott leveleket. A dokumentumok nélkülözhetetlenek az ariánizmus körül dúló viták megértéséhez. Megtaláljuk közöttük azt a levelet is, amelyet Gyula pápa intézett az antiochiaiaknak, hogy megvédje Athanaszioszt és megrója az euszebiánusokat Róma és a niceai zsinat iránti tiszteletlenségük miatt.77


Egyik leghíresebb írása az Apologia pro fuga sua, amelyben a gyávaság vádja ellen védekezik.78
Szerzetei kérésére írta a Historia Arianorum ad monachos-t. Keményen támadja benne Constantius császárt, és az Antikrisztus előhírnökének nevezi.79
Exegétikai művei közül megemlíthetjük a zsoltárokhoz írt kommentárokat, amelyekből kiderül, hogy előszeretettel alkalmazta az allegóriát és a tipológiát.80


Aszkétikai írásai közül a Vita Antonii a legjelentősebb. Az Isten szolgálatára szentelt élet mintáját vázolja fel a szent remete életrajzával. Hamarosan latinra is lefordították és nagy szerepe volt a monasztikus életforma nyugati elterjedésében. Ahogyan a mártírok a szenvedésben küzdöttek meg a sátánnal, ugyanúgy harcoltak a szerzetesek a kísértések démonjaival. Athanasziosz ezzel a művével műfaji mintát kínált a későbbi görög és latin hagiográfusok számára. Az aszkétikus művek közé tartozik számos írás a szüzességről, amelyek aző neve alatt terjedtek, görög, szír és kopt változatban. A szüzek Krisztus jegyesei, akik egész életre szóló szerződést írtak alá vele.81


Levelei közül legnevezetesebbek a nagyböjt kezdetét és a húsvét időpontját bejelentő
írások, amelyekben a történelemre és a hagyományra hivatkozva megcáfolja az ellene felhozott rágalmakat. Az !Epistolai; eJortastikaiv, amelyeket még száműzetései során is elküldött szuffragáneus püspökeinek. Az első még csak hatnapos böjtről tesz említést, de a második, 330-ban már hathetesről. A 39. levél elítéli az eretnekek mesterkedéseit, akik új könyveket próbálnak becsempészni a kánonba. Az Újszövetséghez pontosan ugyanazt a 27 könyvet sorolja, mint mi, de az ószövetségi deuterokanonikus könyvek a Didakhéval és Hermász Pásztorával kerülnek abba a csoportba, amely csak a neofiták épülésére alkalmas lelkiolvasmányként.82


Az Epistulae IV ad Serapionem episcopum Thmuitanum-ban a Szentlélekről szóló tanítását ismerteti. Némelyek otthagyták az ariánusokat, de nem tudták elfogadni a Szentlélek istenségét, hanem a róla szóló szentírási utalásokat metaforikusan értelmezték. Velük kapcsolatban kért tanácsot Szerapion püspök.83


Az Epistula de decretis Nicaenae synodi megvédi a Szentírásban nem található
ejk th'" oujsiva" és oJmoouvsio" kifejezés használatát. Nagy érdeme még a levélnek, hogy leírja a zsinat lefolyását és közli az egyetlen máig fennmaradt levelet, amely a zsinat évében kelt. Caesareai Euszebiosz írta haza híveinek és arról szól, hogy a zsinat az általa benyújtott hitvallást fogadta el módosított formában.84


Teológiájában nem sok spekulatív elemet találunk. Nem dolgozott ki új rendszert és terminológiát. Érdeme abban állt, hogy megvédte az egyház tanítását a hellenizálódástól. Órigenész hűséges tanítványaként a görög gondolkodási és kifejezési formákat a kinyilatkoztatás tartalmával tölti meg. A racionalista törekvésekkel szemben hangsúlyozta a hit elsődlegességét az értelemmel szemben. Évszázadokra előre megszabta a teológia fejlődését.85


Szentháromságtana elutasítja azt az ariánus tanítást, hogy Istennek szüksége volt a Logoszra a teremtéshez. A Fiú ejk th'" oujsiva" tou' patrov"
ered és nem az akaratából. Ennek kifejezésére a oJmoouvsio" kifejezés is alkalmas, a o{moio" azonban nem.86


Szótériológiájának alaptétele viszont az, hogy Isten megváltó akarata folytán történt a megtestesülés és Krisztus halála. Ha Krisztus nem természete folytán lett volna Isten, hanem csak részesedés által, akkor senkiben nem formálhatná ki Isten képmását.87


Krisztológiája hangsúlyozza Krisztus személyi egységét. Sok kutatónak feltűnt viszont, hogy Krisztus emberi lelkének nem tulajdonít jelentőséget. Ennek hátterében az állhat, hogy még Athanasziosz is a Logos-Sarx krisztológiaÁriusz és Apollinarisz. A Krisztusban levő isteni és emberi természet egységének következménye, hogy Máriát
formáiban gondolkodott, akárcsak qeotovko"-nak mondhatjuk. Ugyancsak az egységből származik a communicatio idiomatum: Krisztusnak még emberi természetében is kijár az imádás.88


A Szentlélekről szóló tanítását ugyanaz az alexandriai gondolatmenet szabja meg, mint krisztológiáját: ha csak teremtmény lenne a Szentlélek, akkor nem részesedhetnénk általa Istenből. Ugyanúgy, mint a Fiú, ő is
oJmoouvsio" az Atyával.89

Ex Epístolis sancti Athanásii epíscopi: I/391-392
Ex Epístolis paschálibus sancti Athanásii epíscopi: II/253-255, 268-269
Ex Oratiónibus sancti Athanásii epíscopi: II/1370-1371; IV/176-177
Ex Oratióne sancti Athanásii epíscopi Contra gentes: III/46-48, 50-51
Ex Oratiónibus sancti Athanásii epíscopi Contra Ariános: III/162-164; IV/340-341
E Vita sancti Antónii a sancto Athanásio epíscopo conscrípta: III/1065-1066

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj