//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

A III. század római atyái

A III. század római atyái


 

A III. század római atyái

 

Marcus Minucius Felix írta az egyetlen latin nyelvű apológiát Rómában, Octavius címmel. Egyetlen egy kéziratban maradt fenn: Codex Parisinus 1661, saec. IX. A színhely Róma, a szereplők a szerző és két barátja, a keresztény Octavius és a pogány Caecilius. Úton Ostiába elhaladnak Serapis szobra mellett, ahol Caecilius kimutatja imádatát az istenség iránt. Vita kerekedik a kereszténységről, amelyben Caecilius vádlóként, Octavius védőként, Minucius pedig bíróként lép fel. Caecilius szerint azősök vallását kell követni, akik a birodalmat a föld határáig terjesztették. A keresztények felfuvalkodott ateisták, akik szenteskedő jelszavaikkal erkölcstelenséget terjesztenek. Amit az egy Istenről, a világvégéről, a halhatatlanságról és a test feltámadásáról tanítanak, teljes képtelenség. Válaszában Octavius rámutat arra, hogy minden emberben megvan a képesség a józan érvelésre és mindenki felismerheti az egy Istent, mint ahogy azt már sok pogány költő és filozófus is megtette. Ezért nem hagyhatjuk, hogy a tudatlan hagyomány korlátozza egyéni szabadságunkat. A római istenek templomai nem érdemelnek tiszteletet, hiszen más városok lerombolása árán születtek. A keresztények elleni vádak alaptalanok, és viselkedésük rácáfol az ilyen rágalmakra.Ők nem szóval, hanem tetteikkel hirdetik a nagy dolgokat. Az érvelés meggyőzi Caeciliust.


Az apológia stílusa, a kifejezés tisztasága, az anyag gondos elrendezése, a világos gondolatmenet már korán bámulatot váltott ki. Nagy hatással volt rá Cicero De natura deorum című műve. Érdekes, hogy egyetlen szentírási részt sem idéz Minucius Felix. Kevés utalás van benne a kinyilatkoztatásra is. A kereszténységet elsősorban etikai állásfoglalásnak tekinti, és ebben sztoikus hatás érezhető. Tertullianus Apologeticumával sok közös vonást mutat, de nehéz eldönteni, hogy melyik íródott korábban.

Hippolütosz prédikációit Órigenész is hallgatta 212-ben, amikor Rómában járt. Minden jel arra mutat, hogy nem római születésű volt, hanem valahonnan Keletről érkezett. Járatos a görög filozófiában és ismeri a keleti misztériumvallásokat. Logosztana alapján valószínű, hogy voltak kapcsolatai Alexandriával. Nemcsak görögül ír, hanem görögül is gondolkodik. Ő az utolsó, aki Rómában ezen a nyelven szólt a keresztényekhez. Órigenésztől eltérően inkább a gyakorlati problémák foglalkoztatták. Photiosz szerint Ireneusz tanítványának tekintette önmagát. Az eretnekek elleni harcaiban azonban ő maga is eretnekségbe esett. Megvádolta Callistus pápát, hogy túlzottan gyöngekezű a megtérő bűnösök iránt és szabelliánus eretnek. Követőkre is talált, akik Róma püspökévé választották, ezért őt tekinthetjük az első ellenpápának. A skizma Urbanus majd Pontianus pápák idején is folytatódott. Maximinus Thrax Pontianus-szal együtt Szardíniára száműzte, ahol kibékültek egymással. Mindketten lemondtak és Anterosz megválasztása által helyreállt a római egyház egysége. A két egykori ellenfélnek már csak a teste került vissza Rómába. Hippolütosz a Via Tiburtinán van eltemetve. Szobra 1551-ben került elő. Katedrájának oldalán olvasható az általa kidolgozott húsvéti táblázat és műveinek listája.


Műveinek sorsa hasonlít Órigenész írásainak sorsára. Rengeteget írt, de nagyon kevés maradt fenn az eredeti görögből. Ennek az oka nemcsak eretnek krisztológiájában és skizmatikus mivoltában keresendő, hanem annak is tulajdonítható, hogy a görög nyelv ismerete Rómában fokozatosan veszített tekintélyéből. Keleten hosszú ideig nagyon ismert volt, ezt jelzi, hogy szír, kopt, arab, etióp, örmény, grúz és szláv fordításban is maradtak fenn írásai.


Az összes eretnekségek cáfolata című munkája tíz könyvből áll. Az elsőt csak 1701 óta ismerjük, de akkor még Órigenész művének tartották. A 2. és 3. elveszett, a többi azonban 1842-ben előkerült egy Athosz-hegyi kolostorból, de továbbra is Órigenésznek tulajdonították, egészen 1851-ig. Hippolütosz Iréneuszt követi nemcsak a feldolgozott anyag, hanem a módszer tekintetében is. Elsődleges célja, hogy kimutassa az eretnekségek nem-keresztény voltát és pogány filozófiai gyökereit. Forrásai között szerepeltek azóta elveszett gnósztikus iratok is.


A Peri; tou' ajnticrivstou az egyetlen dogmatikai traktátusa, amit ismerünk. Sokan Rómát tekintették az Antikrisztus birodalmának, ő azonban Dániel könyvére hivatkozva Rómát csak a negyedik birodalomnak tartja, és az Antikrisztus csak utána fog megjelenni.
Exegétikai munkái közül meg kell említeni Dániel könyvéhez írt kommentárját, amelyet valószínűleg a Septimius Severus-féle üldözés idején írt. Ebben szerepel először december 25-e Krisztus születésnapjaként, bár lehet, hogy későbbi betoldással van dolgunk. Az Énekek énekéről írt kommentárban Krisztust tekinti a vőlegénynek és az egyházat a menyasszonynak.
Foglalkozott kronológiai kérdésekkel is. A Cronikw'n bivbloi a világ történetének krónikája a teremtéstől 234-ig. Azok ellen írta, akik közelinek tartották a világvégét.
Az !Apovdeixi" crovnwn tou' pavsca 222-ben íródott és 233-ig mutatja a húsvét időpontját. Hippolütosz célja az volt, hogy függetlenítse a keresztény számítást a zsidó kalendáriumtól. Azonban már 237-re vonatkozólag téved, ezért biztos, hogy a szobrát már ez előtt állították.


Nagyon jelentős műve az !Apostolikh; paravdosi". Elterjedettségére jellemző, hogy még etióp, arab és kopt nyelven is fennmaradtak különböző változatai. Az eredeti elveszett, de a számos átdolgozás ellenére jórészt reprodukálható. Három fő részből áll. Az első leírja a püspök választásakor és felszentelésekor követendő szabályokat. Célja, hogy a hagyományt megvédje az újításoktól. Emiatt biztos, hogy jóval a leírás előtti állapotot tükrözi. A püspök fölszentelésekor jelen kell lennie a szomszédos püspököknek is, valamint a helyi presbitereknek. Hangsúlyozza az apostoli szukcesszió fontosságát és a bűnbocsátás hatalmát. Látszik, hogy a liturgia már nem improvizál, mint Jusztinosz korában, hanem elfogadott szövegek vannak, noha ezek nem kötelezőek. A második rész a laikusok számára ad utasításokat. A keresztelés leírásában olvashatjuk először a Római Hitvallást. A szentség kiszolgáltatásakor három kérdést tettek fel a katekumennak. A keresztelés után a bérmálást írja le, de külön szentségként kezeli. A harmadik rész többek között a vasárnapi szentmisét ismerteti és böjtölési előírásokat tartalmaz.


Teológiai rendszer felállítására nem törekedett, ennek ellenére munkásságát összekötő kapocsnak tekinthetjük Ireneusz és Órigenész között. Jó író volt, de filozófiai ismeretei felületesek maradtak. A filozófiát különben is veszedelmesnek tartotta, minden eretnekség forrásának. Ennek ellenére többet kölcsönzött a filozófusoktól, mint Ireneusz.


Krisztológiája szubordinacianus, és még az apologétáknál is messzebb megy el a LogoszLogosz fejlődése három korszak során ment végbe: a teremtés előtt volt az első, utána a második egészen a megtestesülésig, amely a harmadik lépcsőfokot jelenti. Ekkor lett a Logosz uiJo;" tevleio". Nem vette észre, hogy elmélete szerint Istenben változásnak kellett volna végbemennie. Másik tévedése abban állt, hogy az Ige nemzését szabad akaratú cselekvésnek tartotta, akárcsak a világ teremtését. Szerinte Isten bármelyik emberből Istent csinálhatott volna, ha ezt akarta volna. Callistus pápa ditheizmusért ítélte el, noha Hippolütosz tiltakozott a vád ellen.


Szótériológiája Ireneusz józan tanítását követi a recapitulatioról. A Logosz azért vette magára Ádám testét, hogy megújítsa az emberiséget.
Ekkléziológiája szerint az egyháznak két arca van, egy hierarchikus és egy spirituális. Az egyház az igazság hordozója és az apostoli szukcesszió biztosítja az egyház tanításának hitelességét. Az egyház spirituális arculatának megítélésében tanítása félrecsúszott, mert nem nagyon marad benne hely azok számára, akik megtértek súlyos tévelygésükből. Számára az egyház alárendeltségének hangoztatásában. Szerinte a klh'si" tw'n aJgivwn.


A bűnbocsánatról szóló tanítása szorosan összefügg ekkléziológiai nézeteivel. Keserűen fakad ki Callistus pápa ellen, aki a konkolyról szóló példabeszéddel, valamint a Noé bárkájában a vízözönt túlélő tiszta és tisztátalan állatok példájával is alátámasztotta a bűnök bocsánatáról és az egyház összetételéről vallott nézeteit. Azt már végképp nem tudta megbocsátani neki, hogy a pápa engedélyezte szabadok és rabszolgák házasságát, és ezzel is elősegítette az embertelen pogány szokások felszámolását.

Ex Tractátu sancti Hippólyti presbýteri Contra hae vresim Noéti: I/301-302
Ex Tractátu sancti Hippólyti presbýteri De refutatióne ómnium haevresum: I/371-372
Ex Sermóne in sancta Theoophanía sancto Hippólyto presbýtero attribúto: I/475-476


Novatianus már nyíltan vallotta Hippolütosz logosztanát. Valószínűleg frígiai származású volt. Clinicus létére Fabianus pápa pappá szentelte, noha ezt sokan ellenezték. A Decius-féle üldözés idején, amikor 15 hónapig nem volt püspöke Rómának, vezető szerepet játszott a helyi klérusban. A jelek szerint ő szeretett volna Róma püspökévé lenni, ezért amikor 251 márciusában Corneliust választották meg, sértődöttségében elszakadt az egyháztól. Előző nézetét megváltoztatva, a lapsi kérdésében szélsőségesen rigorista nézeteket kezdett vallani. Csellel püspökké szenteltette magát, bár a szentelés érvényessége erősen kétségbevonható. Szektája gyökeret vert még Hispániában és Szíriában is, és századokon keresztül fennmaradt. Követői kaqaroiv-nak nevezték önmagukat. Egy római zsinat kiközösítette őket. Novatianus további sorsáról keveset tudunk. Neve szerepel a római martyriologiumban, és 1932-ben találtak egy sírt az egyik római katakombában a következő felirattal: NOVATIANO BEATISSIMO MARTYRI GAUDENTIUS DIAC. Ez valószínűleg aző sírja, noha érdekes, hogy a felírat nem nevezi püspöknek.


Még kritikusai is elismerték, hogy tehetséges és művelt ember volt. Jól ismerte a sztoikus filozófiát, stílusán pedig Vergilius hatása érződik.Ő volt az első római teológus, aki latinul írt.
A De trinitate című műve valószínűleg még 250 előtt íródott. Noha a trinitas szó nem fordul elő benne, az egész mű ezzel a kérdéssel foglalkozik. A régi római hitvallás első három artikulusára épül. A teremtő Isten dicséretén érződik a sztoicizmus hatás. A második rész a Krisztusban levő két természettel és egységükkel foglalkozik. A negyedik rész azt bizonyítja, hogy a Fiú istensége nem csorbítja az Atyáét.


A De cibis Judaicis Szent Pál nyomán haladva azt bizonyítja, hogy a többi ószövetségi törvénnyel együtt az étkezési előírásokat is spirituálisan kell értelmezni. A teremtő mindent jónak alkotott és mindent megáldott. Az Ószövetségben említett tisztátalan állatok különböző bűnök szimbólumai.
A De spectaculis elítéli a különböző pogány látványosságokat. Aki szenzációs dolgokra vágyik, olvassa a Szentírást, amely tele van Isten csodáival. Ez a mű is erős sztoikus hatást mutat.
Teológiája nem a platónizmusra épül. A sztoikus és arisztotelészi dialektika módszerét eredményesen alkalmazza jól válogatott szentírási anyagán. Szentháromságtana azon az úton halad, amelyen Jusztinosz, Theophilosz, Ireneusz, Hippolütosz és Tertullianus járt előtte. A Logoszt egy adott időpontban küldte az Atya a világ teremtésére. Megpróbál középúton haladni a dinamikus monarchiánizmus és a modalista monarchiánizmus között. Az előző nézet, amelyet adopcionizmusnak is neveznek, Krisztust isteni erővel eltelt embernek tekintette. A patripasszianizmusnak is nevezett második véglet szerint Krisztus csak az Atya valamilyen megnyilvánulása volt.


Novatianus szerint a Fiú mindörökre alá van vetve az Atyának, és végül vissza fog adni minden hatalmat neki. Érdekes, hogy noha a Fiút secunda post patrem persona-nak nevezi, a Szentlelket mégsem mondja harmadik személynek. A Szentlélek és az egyház kapcsolatáról azt mondja, hogy a prófétákban ideiglenesen működő lélek az apostolokban állandó jelleggel megállapodott. Aző adományai tökéletesítik az egyházat, és megőrzik szűzi tisztaságát.


Mivel a De trinitate az első latinul írt teológiai értekezés Rómában, terminológiája és dogmatikai definíciói nagymértékben befolyásolták a latin teológia későbbi fejlődését, és a krisztológiai vitákban a keletivel azonos szintre emelték. Novatianus nemcsak átvette Tertullianus kifejezéseit, hanem részben tágabb jelentést adott nekik. Új kifejezéseket is alkotott: incarnari, se exinanire, verbum dei incarnatum, praedestinatio.

Lactantiust nagyra becsülték a humanisták, és keresztény Ciceronak tartották. Mestere Arnobius volt. Diocletianus hívta el Afrikából Nicomediába, hogy ott latin retorikát tanítson. A 303-ban kitörő üldözés idején már keresztény, ezért lemond katedrájáról, majd elmenekül. Konstantin császár 317-ben az idős mesterre bízta fiának, Crispusnak nevelését.


Műveiben kevés az eredeti gondolat. A De opificio dei az emberi test szervezettségének és szépségének méltatásával a tökéletes Teremtő felismerésére vezet. A Divinae institutiones az első latinul írt kísérlet a keresztény gondolat summájának megírására. A De ira dei 313-ban vagy 314-ben íródott, és egyaránt támadja a sztoicizmust meg az epikureizmust.


A De mortibus persecutorum Isten valóban létező haragjának példáit látja Nero, Domitianus, Decius, Valerianus és Aurelianus sorsában. Bizonyos túlzásai ellenére értékes forrás a Diocletinaus-féle üldözés eseményeiről. Maximianus, Galerius, Severus és Maximinus is szörnyű bűnöket követtek el az egyház ellen, Licinius 313-as győzelme által azonban Krisztus győzedelmeskedett ellenségei felett.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj