//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

Cyprianus

Cyprianus


 

Cyprianus

 

Caecilius Cyprianus 200 és 210 között született, valószínűleg Karthágóban. Szülei gazdag és művelt pogányok voltak. Már megkeresztelkedése előtt nagy hírnévre tett szert szónoki tehetségével. A pogány élettől megundorodva tért meg egy Caecilius nevű pap hatására. Hamarosan pappá szentelték, majd püspökké választották, noha ez nem nyerte el az idősebb presbiterek, például Novatus tetszését. Megválasztása után hamarosan kitört a Decius-féle üldözés (250), amely elől elmenekült és rejtekhelyéről levelezéssel irányította egyházmegyéjét.


Az üldözés elmúltával súlyos veszélyek kezdték fenyegetni a karthágói egyház egységét a lapsi visszafogadásának problémája miatt. Az üldözést túlélő, de megkínzott confessorok bűnbocsátó hatalmat tulajdonítottak maguknak. Felicissimus ellenzéki csoportot szervezett a püspök ellen, amelyhez Novatus is csatlakozott néhány paptársával. Ő még Rómába is elment, hogy támogassa a Fabianus pápa vértanúsága után megválasztott Cornelius ellenzékét, amelyet Novatianus vezetett.


Cyprianus 251 tavaszán tért vissza és két pasztorális levelet adott ki, De lapsis és De ecclesiae unitate címmel, amelyekben elítélte Felicissimust és követőit. Állásfoglalását zsinat erősítette meg, és elhatározta, hogy minden lapsust vissza kell fogadni az egyházba, legkésőbb a halálos ágyon. A bűnbánattartás időtartama a bűn súlyosságától függött. Újabb gondot jelentett számára a pusztító járvány, amely csak fokozta a pogányok haragját. A betegekről való szeretetteljes gondoskodása azonban fokozta a szimpátiát a keresztények iránt. Utolsó éveiben az eretnekek által végzett keresztelések ügye került figyelme központjába. A karthágói egyház véleménye már régóta eltért ebben a kérdésben a rómaiétól és István pápa tiltakozott is az afrikai zsinatok határozatai ellen, mert ezeket az egyház hagyományával ellentétesnek ítélte. A vita azonban nem mérgesedhetett el, mert a Valerianus-féle üldözés idején előbb István pápa, majd Cyprianus szenvedett vértanúhalált 258-ban, elsőként az afrikai püspökök közül.


Cyprianus egyénisége teljesen elütött Tertullianusétól, noha mesterének tekintette. Elsődleges feladatának nem az írást tartotta, hanem a lelkek vezetését. Ezért művei praktikus célzatúak. Mindenben kerüli a szélsőségeket és ellenfeleinek provokálását. Írásaiban megtaláljuk mindazt, ami Tertullianus munkásságából maradandó értékű. Stílusa csiszolt, ezért a középkorban is nagyon kedvelték. Ennek is köszönhető, hogy sok kéziratban maradtak fenn művei.


Értekezései közül a legelső az Ad Donatum, amelyben leírja megtérését. Rövid idővel megkeresztelkedése után íródott. Nemcsak döntését indokolja benne, hanem másokat is követésre buzdít.
A De habitu virginum arra figyelmezteti a szüzeket, hogy Krisztus jegyesének egyszerűen kell öltözködnie, vagyonát pedig ékszerek helyett a szegények támogatására kell fordítania. Érezhető a De cultu feminarum hatása, de Tertullianus kitörései helyett kiegyensúlyozott, tanító célzatú intelmeket olvashatunk ebben a műben, amelyet Szent Ágoston is nagyra becsült.


A De lapsis hálát ad az üldözések elmúltáért és dicséri a mártírok helytállását. Óvja a confessorokat attól, hogy közbenjárjanak azokért, akik nagyon könnyen tagadták meg hitüket. Azoknak is bűnbánatot kell tartaniuk, akik hosszú szenvedés után bizonyultak gyöngének. A libellatici, vagyis akik megvásárolták azt az igazolást, amely az áldozatbemutatást tanúsította, szintén beszennyezték lelkiismeretüket.


Legnagyobb hatású műve a De ecclesiae unitate, amelynek megírására elsősorban a Novatianus-féle szakadás indíthatta. Kifejti, hogy a skizmák és eretnekségek a gonosz művei és még az üldözéseknél is veszedelmesebbek, mert veszélyeztetik a hívek egységét, és rombolják a hitet. Minden kereszténynek a katolikus egyházban kell maradnia, mert ez az egyetlen egyház, amely Péterre épül. Nincs üdvösség az egyházon kívül, mint ahogyan Noé bárkáján kívül sem lehetett megmenekülni az özönvíz elől. Még vértanú sem lehet az, aki kívül van az egyházon. A hamis tanítók sokkal rosszabbak, mint a lapsi. Mindenki térjen vissza az egyházba, mert a jelek arra mutatnak, hogy Urunk második eljövetele közel van.
A De dominica oratione központi témája a Miatyánk kifejtése, amelyet az imádsággal kapcsolatos gyakorlati tanácsok követnek. A "jöjjön el a te országod" Krisztus eszkatológikus országának eljövetelét kéri, a "mindennapi kenyér" pedig az eukharisztiára vonatkozik.


Az Ad Demetrianum a címzett által hangoztatott rágalmakat cáfolja, aki szerint a keresztények az okai a háborúnak, a járványoknak, az éhínségnek és az aszálynak. Az éhínség valódi oka a termőföld kimerülése és nem az istenek haragja. A keresztények üldözése viszont ki fogja váltani a Mindenható haragját. A keresztények örömmel mutatják meg a pogányok számára az örök biztonság felé vezető utat.


A De mortalitate 252-ben íródott. Sztoikus hatást mutat, elsősorban Ciceroét és Senecáét, de fölülemelkedik a sztoikus beletörődésen és kaput nyit az örök boldogság hite felé.
A De opere et eleemosynis kiváló alkalmat lát a járványok utáni nyomorúságban arra, hogy a keresztények segíthessék a rászorulókat és a betegeket, vigasztalhassák a haldoklókat. A jótettek elősegítik a lelki üdvösségünket is. Mivel pedig senki sem mondhatja el magáról, hogy lelkiismerete egészen tiszta, mindnyájunknak jót kell cselekednie.


A De bono patientiae Tertullianus hatását mutatja, nyelvezetében és tónusában azonban nagyon különbözik a De patientiatól. A sztoikus indifferentia egészen más, mint a türelem erénye, hiszen a keresztények ezzel magához Istenhez válnak hasonlóvá, aki szintén türelmes. Krisztus nyújtotta a legszebb példát számunkra egész földi életével és kereszthalálával.
Az Ad Quirinum (Testimoniorum libri III) értékes forrás számunkra, hiszen a legrégibb latin bibliafordításokat használja fel. Első könyve a zsidó szentírás-magyarázókkal vitázik, a második pedig krisztológiai összefoglalást ad.
A Quod idola dii non sint cáfolja azt a nézetet, amely szerint Róma az isteneinek köszönheti nagyságát. A szerzőségét sokan cáfolták. Valószínűleg nem befejezett mű, hanem egy neofita jegyzeteinek gyűjteménye.


Cyprianus levelei értékes forrást jelentenek számunkra egyháztörténelmi szempontból is. Már a szerző is csoportosította őket témák szerint és másolataikat elküldte püspöktársainak. A jelenlegi kiadásokban 81 levél van, ebből 16-ot neki címeztek. A 63. számú levél már külön értekezésnek is tekinthető, amelyet De sacramento calicis domini címen is szoktak említeni. Ebben elveti, hogy az eukharisztiában csak vizet használjanak vízzel kevert bor helyett. A levélgyűjtemény az egyházjog és az egyházi latin kutatói számára is értékes forrásmunka.


Noha Cyprianus a tettek embere volt, és nem a spekulációé, Ágoston koráig mégiső volt Nyugaton a legnagyobb teológiai tekintély. Könyveit gyakran a szentírási könyvekkel együtt sorolták fel. Még a középkorban is a legolvasottabb egyházatyák közé tartozott szép stílusa miatt is.
Elsősorban ekkléziológiai nézetei bizonyultak maradandónak. Tőle származnak a következő mondások: Salus extra ecclesiam non est, továbbá: habere non potest deum patrem qui ecclesiam non habet matrem; valamint: christianus non est qui in Christi ecclesia non est. Az egyház Krisztus varratlan köntöse, amelyet nem szabad szétszakítani.
Nem fogadja el viszont Róma jogi értelemben vett primátusát. A püspök egyedül Istennek tartozik számadással. Nagyra becsüli a római egyházat, mert fontosnak tartja az egyház egységének és hitének megőrzése szempontjából. A cathedra Petri számára ecclesia principalis.


A keresztségről vallott nézetei részben megegyeznek Tertullianuséval. Elveti például az eretnekek által végzett kereszteléseket. Nem fogadja el viszont azt a nézetet, hogy a kereszteléssel várni kell addig, amíg a gyermekek nem tudnak Istenről. A születés után a lehető leghamarabb meg kell keresztelni az újszülötteket. A vérkeresztséget értékesebbnek tartja a vízkeresztségnél. A mártírok szerinte is rögtön bejutnak a mennyek országába, a többieknek pedig várakozniuk kell az utolsó ítéletig.


A bűnbánattartás hagyományos gyakorlatát megvédte a két véglettel, vagyis saját klérusának laxizmusával és a Novatianus-féle párt rigorizmusával szemben. A nyilvános bűnbánattartásnak három elemet kell tartalmaznia: bűnvallomás, a bűn súlyosságának megfelelő elégtétel és kiengesztelődés az elégtétel elvégzése után.


Az eukharisztiáról azt írja, hogy benne Krisztus Patri se ipsum obtulit. Áldozati jellegéről azt írja, hogy dominicae passionis et nostrae redemptionis sacramentum. A katolikus egyházon kívül végzett eukharisztia éppen olyan érvénytelen, mint a keresztelés. A későbbi donatista mozgalom ezt a nézetet úgy torzítja el, hogy a szentség hatékonyságát a miséző szentségétől teszi függővé.

Ex Tractátu sancti Cypriáni epíscopi et mártyris De bono patiéntiae: I/158-159
Ex Epístolis sancti Cypriáni epíscopi et mártyris: I/1063-1064; II/1334-1335, 1515-1516; III/1399-1401; IV/1038-1039, 1053-1054, 1139-1140, 1383-1385
Ex Tractátu sancti Cypriáni epíscopi et mártyris De hábitu vírginum: I/1145-1146; II/1612-1613; III/1479-1480; IV/1463-1464
Ex Tractátu sancti Cypriáni epíscopi et mártyris De domínica oratióne: II/81-82; III/277-278, 282-283, 285-287, 289-291 293-295, 297-299, 301-303
Ex Epístolis sancti Cypriáni epíscopi et mártyris et Ecclésiae Románae de martyrio sancti Fabiáni papae: III/1067-1069
Ex Tractátu sancti Cypriáni epíscopi et mártyris De mortalitáte: IV/461-462
Ex Tractátu sancti Cypriáni epíscopi et mártyris ad Fortunátum: IV/1201-1202
Ex Actis proconsuláribus de martýrio sancti Cypriáni epíscopi. IV/1140-1142


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj