//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

Órigenész

Órigenész


 

Órigenész

Valószínűleg 185-ben született, mégpedig minden jel szerint Alexandriában, keresztény szülőktől. Apja, Leónidasz mártírhalált halt Septimius SeverusÓrigenészt nevezte ki a katekumeniskola élére. Kelemen elmenekülése után alexandriai tanári karrierjének első része (203-231) nagyon sikeres. Még az eretnekek és a pogányok iskoláiból is jönnek hozzá tanítványok. Ő is eljárt a neoplatónista Ammoniosz Szakkasz előadásaira. Sokat utazott: 212-ben Rómába, ahol találkozott Hippolütosszal. 215-ben Arábiában oktatja a kormányzót. Egy másik alkalommal Antiochiába látogatott Alexander SeverusCaracalla üldözése elől Palesztinába menekül. Az ottani püspökök kérésére, az ő jelenlétükben prédikál, ami felháborítja Demetriosz püspököt, és visszaparancsolja Órigenészt Alexandriába. Egy másik útja során a jeruzsálemi és a caesareai püspök pappá szenteli, ami még jobban felháborította püspökét és zsinatot hívott össze, amely kiközösítette Órigenészt az alexandriai egyházból. Demetriosz halála után (232) visszatért, de saját korábbi tanársegédje, Heraklasz, aki közben püspökké lett, megerősítette a kiközösítést. Ekkor Caesarea püspökének hívására új iskolát alapított, amelyet csaknem húsz éven keresztül vezetett. Itteni tanítványának, Thaumaturgosz Szent Gergelynek hazaindulása előtt írt búcsúleveléből értesülünk arról, hogy Caesareaban is logikai, dialektikai, természettudományos, geometriai, asztronómiai, etikai tanulmányokkal készítette fel hallgatóit a teológiára. Órigenész 244 táján ismét Arábiába ment, ahol Bosztra püspökét, Berilloszt gyógyította ki a monarchiánus eretnekségből. A Decius üldözései idején elszenvedett kínzások siettették halálát. 253-ban halt meg Tiroszban.57
Alexandriai Szent Kelemennel ellentétben soha nem mondta, hogy a görög filozófia Krisztushoz vezet. Tanítványait a Szentírás tanulmányozására biztatta, a bölcseletet csak előtanulmánynak tekintette. Ennek ellenére elkövette azt a hibát, hogy Platón filozófiája jobban befolyásolta gondolkodását, mint azt gondolta volna. Emiatt súlyos dogmatikai tévedéseket tanított, például a lélek preegzisztenciáját. Az allegorikus módszer túlzott alkalmazása veszedelmes szubjektivizmus elindítója volt. A történelem során elsősorban 300, 400 és 550 táján lángoltak fel az órigenista viták. 543-ban I. Justinianus kezdeményezésére elítéltek 15 neki tulajdonított tételt.58
A vitáknak is szerepe volt abban, hogy hatalmas irodalmi munkásságának legnagyobb része elveszett. A fennmaradt művek többsége is csak latin fordításban olvasható. Euszebiosz még 2000 művéről tudott, Epiphaniosz pedig 6000-re becsülte műveinek számát. Mi már csak 800-nak ismerjük a címét, Szent Jeromos Paulához írt leveléből. Órigenész gazdag barátainak, elsősorban Ambrosiusnak köszönhette, hogy műveit számos gyorsíró jegyezhette le, akik jelen voltak előadásain.59
Hatalmas szövegkritikai műve a Hexapla, az Ószövetség szövege hat oszlopban. Az első oszlop a héber szöveg, a második a héber szöveg görögbetűs átírata, a harmadik Aquila, a negyedik pedig Szümmakhosz görög fordítása, az ötödik a Septuaginta, a hatodik Theodotion fordítása. Órigenész jegyzeteket írt az ötödik oszlophoz, amelyet összevetett a héber szöveggel.60
Órigenész volt a katolikus egyház első tudományos igényű exegétája. Scholionokat, homiliákat és kommentárokat írt valamennyi szentírási könyvhöz. 574 homiliájából csak 20 maradt fenn görögül és 388 még latinul sem olvasható. Szókratész szerint minden szerdán és pénteken prédikált, életrajzírója, Pamphilosz szerint pedig majdnem mindennap. A kommentárok közül fennmaradtak a következők: Máté és János evangéliuma, a Rómaiakhoz írt levél, az Énekek éneke.61
Legfontosabb apologétikai munkája a
üldözése idején, 202-ben. Órigenész is vágyott a vértanúságra, de anyja megakadályozta, hogy elmenjen hazulról. Demetriosz püspök a 18 éves császár anyjának, Julia Mammaeanak kérésére. 216 táján Kavta Kevlsou, amelyet az !Alhth;" Lovgo" megcáfolására írt. Kelszosz arra törekedett, hogy a keresztények szégyelljék saját hitüket. Először a zsidók érveit visszhangozza, majd együtt támadja a zsidókat és a keresztényeket. Jézust mágusnak titulálja, elsősorban a feltámadás hitelességét támadja és a platóni filozófia felsőbbrendűségét hangoztatja. Elvárja a keresztényektől, hogy rendeljék alá magukat a rómaiak vallásának. Órigenész válaszában bizonyítja Krisztus istenségét, kiemeli a kegyelem fontosságát és foglalkozik az egyház és a birodalom viszonyával. A mű nagyon fontos a korabeli vallástörténeti helyzet megismerésére, hiszen Kelszosz nemcsak a népszerű vádakat hangsúlyozta a keresztények ellen, hanem valóban nagyon elmélyedt a kereszténység tanulmányozásában, ezért Órigenész reflexiói is nagyon alaposak.62
Legmonumentálisabb dogmatikai műve a
Peri; ajrcw'n, az első dogmatikai kézikönyv. 220 és 230 között írta Alexandriában. Az eredetinek csak töredékei maradtak fenn, azonban a teljes szöveget olvashatjuk latin Rufinus interpretálásában, aki a legvitatottabb részek eltüntetésével próbálta védeni mesterét. A négy könyvnek a következő címeket adhatjuk: Isten, világ, szabadság, kinyilatkoztatás. A bevezetésben azt írja, hogy valamennyi vallási igazság forrása Krisztusnak és az ő apostolainak tanítása, to; khvrugma. A regula fideiSzentírásban található három jelentéssel foglalkozik.63
1941-ben a Kairó mellett talált tourai leletek között volt egy hatodik századi kódex, amely az Órigenész és Héraklidész közötti vita jegyzőkönyvének görög eredetijét is tartalmazza. A vita 245 körül zajlott Arábiában. Héraklidész szentháromságtani nézetei aggodalommal töltötték el püspöktársait és azért hívták meg a teológust, hogy tekintélyével tegyen pontot a vita végére. Egyedülálló mű szinte az egész keresztény ókorban, hiszen a baráti hangú beszélgetést csaknem szószerint rögzítették a gyorsírók. A vita végére kiderül, hogy a
tartalmazza az apostolok tanítását, ők azonban nem indokolták ezt a tanítást és nem mutatták ki az összefüggéseket a tanítás egyes elemei között. Ez a feladat már a teológusra vár. Minden teológiának két eleme van: a tradíció és a haladás. A keresztény tanítás tehát nem terméketlen, és nem stagnál, hanem fejlődik és a növekedés természetes törvényeit követi. Az első könyvben a természetfölötti világgal foglalkozik, a másodikban a földiekkel. Az ember anyagi testbe zárt bukott szellem. A harmadik könyv arról szól, hogy a test és a lélek viszonya biztosítja a feltételeket a küzdelemhez és a győzelemhez. Ebben a küzdelemben az embereket angyalok segítik és démonok akadályozzák, de mindvégig szabad marad az ember akarata. A negyedik könyv elsősorban az alapvető doktrínákat foglalja össze és a duvo qeoiv és a duvnami" miva kifejezés mindkét fél számára elfogadható. A későbbi teológiai szóhasználat majd két személyről és egy természetről beszél az Atya és a Fiú vonatkozásában. Egy másik püspök felveti á lélek halhatatlanságának kérdését is. Órigenész64
Gyakorlati célú írásai közül meg kell említenünk a De oratione-t, amelyet barátjának kérésére írt. A könyvből sugárzik Órigenész vallási életének melege. Az imádságnak sokféle típusát ismeri. Azt tanítja, hogy mindig az Atyához kell fordulnunk Jézus nevében. A második részben találunk egy kommentárt a Miatyánkról. Az ima hatékonysága a lélek felkészültségén múlik. Ez a mű nagymértékben befolyásolta a későbbi egyiptomi szerzetesek imaéletét. Az Exhortatio ad martyrium a Maximinus Thrax-féle üldözés idején íródott Ambrosiusnak és Protectusnak, a caesareai egyház diakónusának illetve papjának. Arról is írt, hogy nem mindenki osztja az ő lelkesedését a vértanúság iránt, hanem sokan indifferens dolognak tartják, hiszen szerintük elég lélekben hinni. Velük szemben Órigenész minden igaz keresztény kötelességének tartja a vértanúhalált, hiszen aki ismeri Istent, az arra vágyik, hogy egyesüljön vele. Egyébként is, a vízkeresztség után elkövetett bűnöket csak a vérkeresztség moshatja le. Műveinek ebben a csoportjában kell megemlítenünk a húsvétról írt művét, amelyet szintén Tourában találtak meg, valamint leveleit, amelyeknek csak töredéke maradt fenn például Julius Africanus és Euszebiosz műveiben.65
Órigenész már nem a Logoszra alapozza teológját, hanem Istenre. Ő a világ abszolút princípiuma, aki személyesen aktív teremtői, fenntartói és uralkodói tevékenysége révén. Az Atya felfoghatatlan számunkra, Krisztus azonban figura expressa substantiae et subsistentiae Dei. Isten felismerhető teremtményein keresztül. El kell kerülnünk az antropomorfizmus minden látszatát, amikor Istenről beszélünk.66
Trinitológiájában elveti a három isteni személy közötti különbséget tagadó modalizmust. Vitatott, hogy szubordinácionizmust tanított-e. Szent JeromosSzent Atanáz azonban tisztázza minden gyanú alól. A Fiú nem megosztás útján származik az Atyától, hanem lelki tevékenység által, amely aeterna ac sempiterna generatio.67
Krisztológja kombinálja a Logoszról szóló tanítást az evangéliumok Jézusának tanításával. Jézus preegzisztens lelkét tekinti összekötő kapocsnak a végtelen Logosz és Krisztus véges teste között. Ő használja elsőként a
háromféle halált különböztet meg, amelyek közül az ember lelke csak a természetes halálnak nincs alávetve. elmarasztalja, qeavnqrwpo" kifejezést. Krisztus teste ex incontaminata virgine assumpta et casta sancti spiritus operatione formata. A Krisztusban levő két természet egysége nagyon szoros. Tanítja a communicatio idiomatumot is.68
Eszkatológiájának lényege az
ajpokatavstasi", vagyis az a restauráció, amelyben minden létező visszanyeri az eredeti, tisztán lelki állapotát. Azoknak lelke, akik itt, a földön bűnöket követtek el, tisztító tűzön megy keresztül a halál után. A jók rögtön a halál után a paradicsomba jutnak. Órigenész nem ismer örök büntetést. Minden bűnös üdvözülni fog, még a démonokat és magát a Sátánt is meg fogja tisztítani a Logosz. Amikor ez megtörténik, akkor ismét eljön Krisztus, és minden ember feltámad, de nem anyagi, hanem szellemi testben, és akkor Isten lesz minden mindenben. Ez az állapot azonban csak átmeneti, hiszen a jelenlegi világ csak egy a világok végtelen sorában, mivel a teremtett szellemek nem veszíthetik el szabad akaratukat, vagyis újra vétkezhetnek, aminek következménye, hogy ismét szükség lesz anyagi világra, ahová lebukhatnak.69
A Biblia Órigenész számára nemcsak dogmatikai vagy morális mű, hanem a láthatatlan világ visszfénye, Isten élő szava, amely szól minden korok emberéhez. Az Ószövetséget az Újszövetség világítja meg, de az Újszövetségnek is csak akkor látszik teljes mélysége, ha az Ószövetség fényében vizsgáljuk. A kettő közötti kapcsolatot az allegória határozza meg. A Szentírásnak van történeti, misztikus és morális jelentése, amely megfelel az ember három összetevőjének és a tökéletesedés hármas fokozatának. A misztikus jelentés adja meg a misztérium kollektív és egyetemes, a morális pedig a belső és egyéni jelentését.70
Misztikájának kutatását sokáig elhanyagolták, noha az egyház egyik legnagyobb misztikusa. Azt vallja, hogy erőfeszítéseinkhez szükségünk van Isten kegyelmére. Azoknak, akik Krisztus követésének útjára léptek, önmaguk alapos megismerésére kell törekedniük. Harcba kell szállnunk a bűnnel, amely lehetetlenné teszi, hogy elérjük a tökéletességet. A világtól való függetlenségre az egész életen végighúzódó aszkétikus gyakorlatok révén lehet szert tenni. Beszél a misztikus felemelkedés kezdeteiről és a Logosszal való misztikus egyesülésről. A tökéleteseknek a szenvedő és keresztrefeszített Krisztust is követniük kell.71

Ex Homilíis Orígenis presbýteri in Iesu Nave: I/1004-1005; II/1443-1444; III/262-263, 265-267, 1323-1325, 1307-1309
Ex Homilíis Orígenis presbýteri in Levíticum: II/224-226
Ex Exhortatióne Orígenis presbýteri ad martýrium: II/1413-1414; III/1196-1197
Ex Homilíis Orígenis presbýteri in Génesim: III/139-141
E Commentário Orígenis presbýteri in Ioánnem: IV/142-143
Ex Libéllo Orígenis presbýteri De oratióne: IV/435-436

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj