//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

Szent Ireneusz

Szent Ireneusz


Szent Ireneusz

 

A második század legfontosabb teológusa. Születésének időpontja 140 és 160 közé tehető. Szülővárosa valószínűleg Szmirna. Florinushoz írt levelében beszámol arról, hogy fiatal korában hallgatta Polükarposz tanítását. Ismeretlen okból Galliába távozott. 177-ben vagy 178-ban őt küldte, immár presbiterként, az üldözött lugdunumi egyház Rómába, hogy a montanizmus kérdésében tárgyaljon Eleutherus pápával. Utazása idején Photinus püspök vértanúhalált halt, és Ireneusz lett az utódja. Amikor Victor pápa kiközösítette az ázsiaiakat a húsvét időpontjáról vallott nézeteik miatt, Ireneusz ebben az ügyben eijrhnopoivo"-nak bizonyult. Ezután már semmit sem tudunk életének folytatásáról, halála időpontja is bizonytalan, talán 202.37


Irodalmi tevékenysége elsősorban a gnósztikus eretnekség ellen irányult. A hagyomány alapos ismeretéről tanúskodnak fennmaradt írásai is. Sajnos, a legtöbb műve elveszett. Az eretnekségek ellen, avagy a hamis gnószisz cáfolata című művét Adversus haereses címen szoktuk emlegetni. A mű első könyve az eretnek nézetek felderítésével foglalkozik, a többi négy pedig a cáfolattal. A második könyv észérvekkel, a harmadik az egyház tanításával, a negyedik az Úr szavaival cáfolja a valentiniánusok és markioniták nézeteit. Az ötödik könyv kizárólag a test föltámadásával foglalkozik, amit minden gnósztikus tagadott. Befejezésül saját khiliaszta nézeteit ismerteti. Az Adversus haereses stílusa egyenetlen, gondolatmenete gyakran nem világos. Ez azzal is magyarázható, hogy több részletben írta, és utólag is kiegészítette illetve módosította. Forrásai között gnósztikus írásokat és korábbi hereziológusok könyveit találjuk, mint például Antiochiai Szent Theophilosz elveszett műveit. Az Adversus haereses teljes szövege csak latin fordításban maradt fenn. A görög eredeti számos részletét ismerjük Hippolütosz és Euszebiosz műveiből. Örmény és szír fordításának részleteit is ismerjük.
Másik ránkmaradt műve Az apostoli igehirdetés feltárása. Örmény fordítását 1904-ben találta meg Ter-Mekerttschian. Apologetikus értekezés, amely Jusztinosz hatásáról árulkodik. Sokan inkább katekézisnek tartják, hiszen nem polémikus élű. Ismerteti a keresztény tanítást a három isteni személyről, az ember teremtéséről és bűnbeeséséről, a megtestesülésről és a megváltásról. Befejezésül óvja olvasóit az eretnekségektől.38

Teológiájának egyik érdeme, hogy kimutatta a gnószticizmus álkeresztény jellegét. Az egyház tanításának ismertetése és értelmezése olyan alapos, hogy joggal tekinthetjük a keresztény teológia megalapozójának. Nem törekedett új elméletek megalkotására, sőt ezeket kifejezetten gyanakodva fogadta.
Noha kortársa, Antiochiai Theophilosz már használta a
triav" szót, Ireneusz ebben nem követi. A gnósztikusokkal folytatott küzdelmében hangsúlyozza, hogy az egy igaz Isten azonos a világ teremtőjével, az ószövetség Istenével és a Logosz Atyjával.
Krisztológiájának lényeges tanítása, hogy Krisztus is csak egy van, aki az Isten Fia, a Logosz, az Istenember Jézus, a Megváltó és a mi Urunk. Talán még fontosabb a recapitulatio,
ajnakefalaivwsi" gondolata. Ez eredetileg Szent Páltól ered, de Ireneusz továbbfejlesztette. Isten Krisztusban foglalta össze lerövidített formában az emberiség egész megelőző életét, hogy megújítsa és helyrehozza mindazt, amit Ádám bűne elrontott.
Ez a gondolat mariológiájában is megjelenik, amikor kifejti a már Jusztinosz által felfedezett párhuzamot Éva és Mária között. Mária engedelmessége révén az egész megváltott emberiség anyjává lett.


Egyháztanában is megjelenik a recapitulatio gondolata. Isten Krisztusban nemcsak a múltat foglalja össze, hanem a jövőt is.Őt tette az egész egyház fejévé. Meg van győződve arról, hogy az apostolok tanítása változatlanul tovább él. A hagyomány a hitnek forrása és mércéje. A keresztelési hitvallás tartalmazza az igazság kánonját. Csak az apostolok által alapított egyházak tanítása megbízható, mert a folytonos apostoli szukcesszió garantálja ezt. Az eretnekeknél éppen ez az apostoli eredet hiányzik, és nincs meg bennük az igazság karizmája.


Róma primátusa fontos a számára. A rövidség kedvéért nem áll szándékában, hogy az összes apostoli alapítású egyház valamennyi püspökét felsorolja, ezért csak a legnagyobb egyházra, Rómára figyel. Az eredeti görög szöveget különféleképp kísérelték meg rekonstruálni a következő latin nyelvű fordításból: Ad hanc enim ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt undique, conservata est ea quae est ab apostolis traditio (Adv. Haer. III.3.2). Ehrhard a propter potentiorem principalitatem kifejezést így fordította: "hatékonyabb vezetése miatt". Ezt az egyházat két apostol alapította; erre is utalhat a fenti kifejezés, ha a principalitas
mögött a görög eredeti ajrchv-ját sejtjük, ahogyan Bardy tette. Nautin viszont azt véli, hogy a necesse est omnem convenire ecclesiam nem a római egyházra, hanem az egyetemes egyházra vonatkozik.


Meg van győződve arról, hogy az Eukharisztiában az Úr teste és vére valóságosan jelen van. A test feltámadását szerinte éppen az teszi lehetővé, hogy Krisztus teste és vére táplálta. Az Eukharisztia áldozat-jellege is nyilvánvaló a számára, és Malakiás jövendölésére hivatkozik.


Az Újszövetség könyveinek gyűjteményét az Ószövetséghez hasonlóan
grafhv-nak tekinti, mert a sugalmazottság éppen úgy jellemző rájuk. Az. evangéliumok száma négy, nem több és nem kevesebb. Egy írás kánoniságának megítélésében nemcsak az apostoli eredetet, hanem az egyházi hagyományt is figyelembe kell vennünk. A Szentírás tekintélyét szembeállítja a gnósztikusok "titkos tradiciói"-val. A Szentírást elsősorban önmagával kell magyarázni, mégpedig az apostoli hagyomány alapján. A szószerinti értelmezés mellett alkalmazza a tipológiát, ahol az összevetett két tényező közül az egyik történelmi valóság.


A platóni antropológia azt tanította, hogy az ember összetevői a következők
: fuvsi", yu. Ireneusz Szent Pál nyomán azt tanítja, hogy a teljes emberhez hozzátartozik a pneu'ma. Krisztus Isten Lelkét ígérte apostolainak és a hívőknek. Ettől függ az ember tökéletessége, és hatással vannak rá az akarat cselekedetei, az ember erkölcsi élete. Még a lélek örökkévalósága is függ a cselekedetektől. Akkor válik halhatatlanná a lélek, ha hálás teremtőjének. Erre a különös elképzelésre a gnósztikusok nézetei elleni küzdelmében jutott, akik az erkölcsi élet minőségétől függetlenül öröklétet tulajdonítottak a léleknek.
Szótériológiájának tengelye az a gondolat, hogy minden ember rászorul a megváltásra és képes is rá. Az Isten Fia által hozott megváltás felszabadította az embert a Sátán, a bűn és a halál rabságából. A
qeopoivhsi" kifejezést gondosan kerüli, helyette a participare gloriae Dei-t választja. Az ember, teremtett természete szerint, imago Dei. A similitudo Dei csak az isteni pneu'ma révén valósulhat meg. Az egyén megváltása az Egyház által, mégpedig az Egyház szentségei által valósul meg Krisztus nevében. Ireneusz az első, aki említést tesz a gyermekkeresztségről.


Eszkhatológja is tartalmazza a recapitulatio gondolatát. Az Antikrisztus Krisztus démoni ellenfele, akiben a történelemben elkövetett valamennyi hitehagyás, igazságtalanság, hamis prófétálás és árulás jelen van. Jusztinoszhoz hasonlóanő is várta az ezeréves birodalom eljövetelét.39

Ex Tractátu sancti Irenaei epíscopi Advérsus hae
vreses: I/197-198, 230-231, 275-276; II/59-60, 138-140, 152-154, 570-571, 804-805, 1348-1349; III/43-44,78-79, 115-116, 1236-1238; IV/57-58

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj