//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

A gnószticizmus

A gnószticizmus


A gnószticizmus

A kereszténységet kívülről a pogányság és a júdaizmus fenyegette, belülről pedig a gnósztikusok és a montanisták. A gnósztikusok úgy akarták átalakítani az egyházat, hogy illeszkedjék bele a kor kulturális közegébe, valósítsa meg a Kelet nagy mítoszainak szintézisét és fogadja el a görögök vallásfilozófiáját. Náluk jóval kisebb veszedelmet jelentettek a montanisták, akik épp ellenkezőleg, a közeli világégésre várva minden keresztény számára megkövetelték volna a világtól való teljes elzárkózást.

A gnózis, gnószticizmus szavak gyakran következetlen használata részben abból ered, hogy létezett gnószticizmus már a kereszténység előtt is. Nagy Sándor hódításaival megindult már a keleti vallások és a görög filozófia különös keveredése. Keletről örökölte az Isten és a világ közötti abszolút dualizmus elfogadását, amely a test és a lélek viszonyára is kiterjedt. Innen eredt a jó és a rossz visszavezetése két, gyökeresen különböző princípiumra, valamint a vágyakozás a megváltásra és a halhatatlanságra. A görög filozófiai spekulációk eredménye volt, hogy a neoplatónizmus hatására elfogadta az Isten és a világ közötti közvetítők létét, a neopithagóreizmus misztikáját, és a neosztoicizmus egyénközpontú etikáját.

A kereszténység előtti gnószticizmus utolsó képviselője lehetett Simon mágus, akivel Fülöp diakónus találkozott Szamariában. Jusztinosz beszámol arról, hogy Claudius idején még szobrot is állítottak neki Rómában ezzel a felirattal: Simoni deo magno. Hippolütosz neki tulajdonítja A nagy kinyilatkoztatás című művet, amely a mózesi teremtéstörténet interpretációját tartalmazza, és az alexandriai vallásfilozófia hatását mutatja. Az ő tanítója, Doszitheosz is szamariai volt, akárcsak egyik tanítványa, Menandrosz. Ö már messiásnak tartotta magát, akit a láthatatlan hatalmak az emberiség megváltására küldtek. A keresztény gnószticizmus felé való átmenetnek tekinthetjük a tevékenységét, hiszen tanítványai között találjuk Saturninust és Baszilidészt, akik már az egyházon belül okoztak zavart.30

A keresztény gnószticizmus kialakulásának feltételei akkor jöttek létre, amikor a nagy keleti városokban sok művelt ember keresztelkedett meg. Voltak közöttük olyanok, akik már előzőleg is gnósztikus szekták tagjai voltak. Hajlottak arra, hogy előző nézeteikhez hozzátegyék a keresztény tanítás bizonyos elemeit. A keresztény hitet "felemelték" a tudás szintjére és így kívánták beilleszteni a hellenizált világba. Tevékenységük eredményeképpen óriási irodalom halmozódott fel mind a teológiában, mind a költészetben. Az apokrifok között már felsoroltunk néhány ilyen anonim művet, amelyek nagyon népszerűek voltak. Ez a hatalmas propaganda-anyag jórészt elveszett.

Baszilidész alexandriai tanító evangéliumából is csak egy töredék maradt fenn. Exegetica című művének már több részletét ismerjük. Az egyik a sötétség és a világosság harcának leírását tartalmazza. Zsoltáraiból és ódáiból semmi nem maradt fenn. Szent Ireneusz leírásából nézeteit a következő pontokban foglalhatjuk össze:

- a tudás megszabadít e világ fejedelmeitől, az embereknek esetleg még egy ezreléke sem birtokolhatja az igaz tudást

- a misztériumokat titokban kell tartani

- a mártírium haszontalanság

- megváltás csak a lelkeket érinti, a test romlásnak van alávetve

- minden külső cselekedet, még a legutálatosabb bűn is, teljesen közömbös a megváltás szempontjából

- a keresztényeknek nem a megfeszített Krisztust kell hirdetniük, hanem Jézust, akit az Atya küldött

- a pogány áldozatok megvetendők, de lelkiismereti aggály nélkül részt lehet venni rajtuk, hiszen semmiségek

A felsorolásból Quasten szerint egyértelmű, hogy Baszilidész még nem vallott radikálisan dualista nézeteket.31

Valentinosz először Alexandriában terjesztette nézeteit, majd 140 táján Rómába ment. Hyginus, Pius és Anicetus pápák idején sok követőre talált szép költői nyelvezetével. Zsoltárokat is írt. Lehet, hogy a Nag-Hammadiban talált Igazság evangéliumát is ő írta. Hippolütosz említést tesz keleti és itáliai iskolájáról. Az itáliai iskola legkiemelkedőbb alakja Ptolemaiosz volt. Fennmaradt műve a Flórához írt levél. A mózesi törvényt három részre osztja. Az első rész Istentől, a második Mózestől, a harmadik pedig a zsidó nép bölcs öregjeitől származik. Az első részt beteljesítette Jézus, a másodikat felfüggesztette, a harmadikat spiritualizálta.32

Valentinosz keleti iskolájáról kevesebbet tudunk. Ehhez tartozott az edesszai születésű Bardeszanész. Nemesi családból származott és pogány pap nevelte. IX. Abgár király barátja volt, ezért amikor Caracalla 216-217-ben elfoglalta szülővárosát, Örményországba menekült. Később visszatért Szíriába. Euszebiosz beszámolója szerint szembefordult Valentinosz tanításával. Szembeszállt a markionitákkal is. Szírül írt műveit annyira kedvelték, hogy még görögre is lefordították őket. 150 himnuszt, amelyek olyan népszerűek voltak, hogy Szent Efrém csak úgy tudott küzdeni a hatásuk ellen a IV. század második felében, hogy ő is himnuszokat költött. Némely kutató azt a véleményt képviseli, hogy a Tamás aktáiban levő szép Lélekhimnusz is az ő műve. Theodotosz műveinek részletei Alexandriai Szent Kelemen Stromata című művének függelékeként maradtak fenn. Sokat foglalkozik a plérómával és három csoportra osztja az embereket.33

Karpokratész alapított egy új alexandriai szektát. Szerinte a világot olyan angyalok teremtették, akik sokkal alacsonyabbrendűek a születetlen Atyánál. Úgy vélekedtek, hogy Jézus József fia volt és pontosan olyan tulajdonságokkal rendelkezett, mint minden más ember, kivéve, hogy tökéletesen emlékezett azokra a dolgokra, amelyeket régen az Atya szférájában látott. Ezért erő szállt le rá az Atyától, hogy segítségével kiszabaduljon e világ fejedelmeinek rabságából. Ireneusz arról is beszámol, hogy a szekta tagjait igen nagy gőg töltötte el, mert úgy vélekedtek, hogy aző lelkük képes ebben követni Jézust, ezért még az apostoloknál is tökéletesebbek.34

Sok bajt kevert Rómában Markion, aki a pontuszi Szinopéban született. Miután saját apja és püspöke odahaza kiközösítette, hajókereskedésből származó nagy vagyona segítségével az Örök Városban új vállalkozásba kezdett. 144-ben ott is kiközösítették. Ekkor - a többi gnósztikus tanító szokásaitól eltérően, akik csak új iskolákat alapítottak - ő egyházat alapított. Kiépítette a teljes hierarchiát, liturgikus összejövetelei hasonlóak voltak a római egyházéhoz. Jusztinosz beszámolója szerint a kiközösítés után már tíz évvel nagyon elterjedt ez az "egyház". Még az ötödik században is sok markionita közösség volt Keleten, elsősorban Szíriában.

Markion egyetlen nagy műve elveszett, ezért nem tudunk eleget tanításáról. Ireneusz szerint a szintén Rómában időző Kerdon szír gnósztikus hatása alá került. Ö azt tanította, hogy a Törvényben és a Prófétákban hirdetett Isten nem azonos Jézus Krisztus atyjával. Az utóbbi ismeretlen és jó, a kinyilatkoztatott Isten azonban csak igazságos. Harnack úgy vélekedik, hogy Markion nem is volt gnósztikus, hanem a kereszténység első megreformálója és a paulinizmus helyreállítója. Abban igaza van, hogy a többi gnósztikustól eltérően Markion nem kívánja áthidalni a véges és a végtelen közötti űrt aionok végtelen sorával. Abban is különbözik a többitől, hogy elveti az allegóriát mint a Szentírás értelmezésének módszerét. Ugyanakkor Harnack nem veszi figyelembe, hogy Markionnál is megtalálható a gnósztikusokra jellemző sajátos keveréke a pogány és keresztény eszméknek. A jó istenség a harmadik égben lakozik, az igazságos pedig alacsonyabbrendű nála. Az utóbbi teremtette a világot, mégpedig az örök anyagból, amelyben megvan minden gonoszságnak a magva. Az igazságos isten azonos a zsidók istenével, aki a törvényt adta és akit a próféták hirdettek. Haragvó, indulatos természete a forrása minden fizikai és morális rossznak.

Krisztológja is tartalmaz gnósztikus elemeket. Krisztus nem Szűz Máriától született, hiszen születésről, növekedésről az ő esetében nem is beszélhetünk. Hirtelen manifesztálta isteni természetét a kafarnaumi zsinagógában. Azután külsőleg olyan volt, mint egy ember, egészen kereszthaláláig. Vérének ontásával megszabadított minden lelket a Démiurgosz hatalmából. A megváltás természetesen csak a lélekre vonatkozik, hiszen a test sorsa a felbomlás lesz. Egyértelműen gnósztikus sajátosság az az igyekezet is, amellyel "megtisztítja" az Újszövetséget azoktól a kijelentésektől, amelyek Krisztus Atyját a világ teremtőjének tartják. Az Ószövetséget teljesen elvetette. A többi gnósztikustól eltérően azonban nem írt új evangéliumot, hanem azokra az evangéliumokra és evangéliumi részekre vadászott, amelyeket szerinte a zsidók csempésztek be az Újszövetségbe. Sajátos kánonjából kirekesztette Mátét, Márkot és Jánost, és "megtisztította" Lukácsot a "zsidó interpolációk"-tól. Szent Pál művei közül kizárta a pasztorális leveleket és a Zsidókhoz írt levelet. A Galatákhoz írt levelet tette válogatása elejére. Végül is két írásművet kapott, az "Evangélium"-ot és az "Apostol"-t. Ehhez írt egy "Antitézisek" című gyűjteményt, amelyben felsorolja az Ószövetség azon részeit, amelyek szerinte bizonyítják a. zsidók istenének rossz jellemét.35 Markion tanítványa volt Apelles, de összeveszve mesterével, Alexandriába távozott. A gnósztikus iskolák végletes feltagolódásának jó példája az ő működése. Elvetette tanítójának dualizmusát, ezért úgy vélekedett, hogy a Démiurgosz is Isten teremtménye. Jézusnak valódi teste volt, de nem Máriától kapta, hanem a csillagok négy eleméből származott. Mennybemenetele után visszaadta a testét az elemeknek. Az Ószövetség tagadásában viszont még messzebb megy, mint Markion. Történelmi dokumentumnak is alkalmatlannak tartja, annyira tele van mesékkel és hazugságokkal.36

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj