//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XLIV. ÚRNAPJA 113. - 115.

XLIV. ÚRNAPJA 113. - 115.


XLIV. ÚRNAPJA

 

113. kérdés: Mit tilt a tizedik parancsolat?

 

Felelet: Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek csak egy parancsolata ellen is, hanem mindenkor teljes szívünkből gyűlöljünk minden bűnt és gyönyörködjünk minden igazságban.

 

A tizedik parancsolat így szól: Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a te felebarátodé.

 

A tizedik parancsolat így kezdődik tehát: Ne kívánd. A mások javainak az elkívánásáról van itt szó. Ehhez hozzátartozik az irigység is. Irigylem a másikat, mert van neki háza. És mert irigylem a másikat, hogy háza van, megpróbálok lopni, csalni vagy őt megcsalni, hogy nekem is olyan házam legyen, mint neki. Irigylem a másikat, mert szebb felesége van, és megpróbálom elhódítani a feleségét s elrabolni tőle. Elcsalom a másik szolgáját, szolgálóleányát. Irigylem, hogy a szomszédomnak több állata van, s ha már nekem nem lehet, hát inkább azt kívánom, dögöljön meg a szomszéd kecskéje is. Irigyelek mindent, ami a felebarátomnak van és nekem nincs. Ide lehetne sorolni azt, hogy ne kívánd a televízióját, a vállalkozását, az autóját és így tovább. Ha kívánom mindazt, ami a felebarátomé, akkor nem csak felebarátom ellen vétkezem, de a magam életét is boldogtalanná teszem. Jakab apostol közönséges levele 1,14–15. versében azt olvassuk: „Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván, halált nemz.” Ez így van: először jön a kívánság. Megkívánom a másik gazdagságát, s megfogan bennem a gondolat, hogy én is olyan gazdag legyek. De mert becsületes úton hirtelen nem tudok olyan gazdag lenni, esetleg lesz belőlem egy tolvaj vagy egy szélhámos. A kívánság miatt megfogant a bűn. Elkövetek egy bűnt, amely eredetileg kívánság volt bennem. Azután a bűn halált nemz, vagyis hozza a szerencsétlenséget. Bekerülök a börtönbe, elvesztem a szabadságomat, a becsületemet. Vagy valakit gyűlölök, szeretném, hogy elpusztuljon. De először nem merem megtenni, csak a kívánság van bennem. Aztán egyszer egy mulatóhelyen berúgok, elvesztem az önkontrollomat, és mivel bennem van a kívánság, nekimegyek a másiknak, és esetleg úgy megütöm, hogy meghal. A kívánság megfogant, bűnt szült, a bűn pedig teljességre jutván, halált nemzett. Ez a sorrend: kívánság, bűn, halál. Tehát, ha el akarom kerülni a bajt, akkor már a kívánságot kerüljem el és fojtsam el magamban.

 
 

Különben sem lehetek boldog ember, ha mindig azt kívánom, ami a másé, ha irigy vagyok. Képzeljétek el, hogy valakinek van egy biciklije, és nagyszerűen tudna járni biciklivel iskolába vagy a munkahelyére, mert jó a bicikli. De a szomszédjának motorbiciklije van, és minden napját megkeseríti az, hogy neki miért nincs és miért van a szomszédjának. Irigyli, s az irigység tönkreteszi a biciklizése perceit. Aztán eljön az idő, hogy ő is tud venni egy motorbiciklit. Igen ám, de a szomszédja már vett egy autót. És akkor nem tud boldogan járni a motorbiciklivel, mert mindig az gyötri, hogy miért van a másiknak autója. Végül neki is sikerül venni egy autót. Igen ám, de a másik közben már egy sokkal modernebb autót vett, és egy szép házat is épített. És akkor nem tud járni békében az autójával, mert az bántja, hogy miért van a másiknak modernebb autója, s miért van már háza is. Az irigység nemcsak megfogan és bűnt szül, hanem tönkreteszi a lelkiállapotunkat is. A háború után, amikor nagyon nagy szegénység volt, mint diákok internátusban laktunk, és nagyon ritkán kaptunk valami húsos ételt. Voltak gyermekek, akik nem tudtak nyugodtan enni, mert mindig a mások tányérját figyelték, hogy nem jutott-e nekik nagyobb darab hús, és ezért voltak boldogtalanok. Mások pedig nyugodtan ettek. A nem irigy embert nem bántja, hogy a másiknak motorbiciklije van, nyugodtan biciklizik, és élvezi a biciklizés perceit, és hogyha neki is motorbiciklije lesz, hálát ad a jó Istennek, és nem irigyli, hogy a másiknak már autója van. Gondolja, majd egyszer lesz nekem is. Boldogan jár a motorbiciklijével, és aztán majd boldogan jár az autójával, és az egész életét boldogságban tölti. Az irigy ember pedig nem tud enni azért, mert a másiknak nagyobb hús jutott, nem tud boldog lenni azért, mert a másikat boldogabbnak látja, és így tönkreteszi a saját életét. Az irigység nemcsak mások ellen való bűn, önmagunk ellen való vétek is.

 

114. kérdés: De vajon megtarthatják tökéletesen e parancsolatokat, akik Istenhez megtértek?

 

Felelet: Nem: mert még a legszentebbek is, ameddig e földön élnek, az engedelmességet csak hogy éppen elkezdték; ámde komoly elhatározással tényleg elkezdtek élni Istennek nemcsak egynémelyik, hanem minden parancsolata szerint.

 

A 113. felelet így fejeződik be: Mindenkor teljes szívünkből gyűlöljünk minden bűnt, és gyönyörködjünk minden igazságban. Vajon meg tudjuk-e ezt tökéletesen valósítani? Emlékeztek még a Káté elejére? Megtarthatod-e tökéletesen mindezeket? Semmiképpen nem – mondja az 5. kérdés –, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és felebarátom gyűlölésére. Bennem van az irigység, a gyűlölködés maga. Bennem van az ó ember. De mi az ember megtérése, vagyis az igazi bűnbánat? Az ó ember megöldöklése és az új ember megelevenítése. Emlékeztek még, mit mondtunk az ó ember megöldökléséről? Nem tudjuk egyszerre megölni, hanem lassanként öldököljük, Isten segítségével, és harcolunk ellene. Azért mondja itt a felelet: nem tudjuk megtartani tökéletesen. Nem: mert még a legszentebbek is, ameddig e földön élnek, az engedelmességet csak hogy éppen elkezdték; ámde komoly elhatározással tényleg elkezdtek élni Istennek nemcsak egynémelyik, hanem minden parancsolata szerint. És ez nagyon fontos. Meglátszik mégis az életünkön, hogy akarunk-e engedelmeskedni, vagy nem akarunk. Szüntelen harc van bennünk, és vagy Isten foglalja el a szívünket, vagy a Sátán. Ezért kell ismét mondanunk: sokat kell imádkoznunk, Szentírást olvasnunk, templomba járnunk, táplálnunk a lelkünket, hogy tudjunk teljes erőnkkel igyekezni azon, hogy betöltsük Isten parancsolatait.

 
 

Emlékeztek még, hogy mi foglalja össze a Tízparancsolatot? Hogy is szól a 4. kérdés? Mit követel tőlünk Isten törvénye? A felelet: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. És a felelet hozzáteszi: E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Tehát, ha e két parancsolatot be tudjuk tartani, akkor az egész Tízparancsolatot betartjuk. Mert ha igazán szeretjük Istent, akkor nem imádunk helyette mást, akkor nem csinálunk helyette képeket, szobrokat, és nem azokat, hanem őt imádjuk. Akkor megtartjuk az ünnepeket, járunk a templomba, nem gyalázzuk az ő nevét, ha szeretjük, akkor nem tudjuk őt bántani. És ha szeretjük, akkor engedelmeskedünk neki. Ha szeretjük az embereket, akkor tisztelni fogjuk a szüleinket és szeretjük őket. Nem fogjuk meglopni az embereket, nem leszünk paráznák, nem tesszük tönkre az emberek testét és lelkét, nem csaljuk meg a társunkat. S ha szeretjük az embereket, nem fogunk nekik hazudni, nem mondunk rosszat róluk, nem teszünk hamis tanúbizonyságot. Ha szeretjük az embereket, nem irigykedünk. A hibánk az, hogy nincs bennünk elég szeretet. A Tízparancsolat betöltésének lehetősége tehát nem attól függ, hogy én most hogyan próbálom külön-külön a parancsolatokat betartani, bár erre is igyekeznünk kell, hanem attól, hogyan nő meg bennem a szeretet Isten iránt és az emberek iránt. A Tízparancsolat elsősorban nem tiltás, hanem ösztönzés a nagyobb szeretetre, annak az útját mutatja meg. Nemcsak arról van szó, hogy nem szabad Isten helyett mást imádni, hanem arról van szó, milyen nagyszerű dolog, hogy Isten szeret engem, és én az övé lehetek. Nemcsak arról van szó, hogy ne csináljak képeket, szobrokat Isten helyett, hanem arról van szó, hogy járja át az egész életemet, hogy Isten, a láthatatlan, kiábrázolhatatlan, megfoghatatlan Isten velem van életem minden útján, betegségben, kórházban, vonaton, mindenütt, s milyen jó, hogy nekem helyette nem egy faragott képben kell hinnem. Nem arról van szó, hogy nekem muszáj templomba mennem, hanem arról van szó, hogy mehetek templomba vasárnap, dicsérhetem az Istent, és érezhetem az ő szeretetét. Nem arról van szó, hogy nem szabad nekem káromkodnom, hanem arról van szó, hogy úgy szeretem Istent, hogy nem is tudnék rosszat mondani róla. Nem arról van szó, hogy ne csaljam meg az embereket, ne hazudjak az embereknek, ne pletykáljak az emberekről, ne irigykedjek az emberekre, ne csaljam meg a társamat, hanem arról van szó, hogy lehet szeretni a szüleimet, mint ahogy engem is szeretnek, lehet szeretni igazán, hűségesen a társamat, lehet szeretni az embereket és lehet segíteni rajtuk, és lehet látni, hogy amikor segítek rajtuk, milyen örömet szerzek nekik, és magamnak is örömet szerzek vele, mert tiszta marad a lelkem. Miért nem vagyunk ilyenek? Hiszen ilyen életet is lehetne élni! Mi gátolja ezt meg? Az eredendő bűn, ami bennünk van.

 

115. kérdés: Miért hirdetteti Isten a Tízparancsolatot olyan szigorúan, ha azokat ebben az életben senki sem tarthatja meg?

 

Felelet: Először azért, hogy egész életünkben egyre jobban megismerjük a mi bűnös természetünket, és így egyre jobban kívánjuk bűneink bocsánatát és a Krisztusban való igazságot. Másodszor, hogy Szentlélek kegyelméért könyörögvén, szüntelenül törekedjünk Istennek ábrázatára mindinkább megújulni, míg e földi élet után elérjük a tökéletességet.

 

A Szentírás szerint a Tízparancsolat a törvény, Krisztushoz vezérlő mester. A törvény megmutatja, hogy milyeneknek kellene lennünk, és megmutatja azt is, hogy nem tudunk ilyenek lenni, nem vagyunk ilyenek. Először azért hirdetteti Isten a Tízparancsolatot, hogy egyre jobban megismerjük a mi bűnös természetünket és egyre jobban kívánjuk a Krisztusban adott bocsánatot. Másodszor azért, hogy látva bűnös voltunkat, kérjük az Isten segítségét és törekedjünk megváltozni, hogy e földi élet után elérjük a tökéletességet.

 

A bűnnel való viszonyunkat négy latin mondat foglalja össze a dogmatikában.

 

1) A bűneset előtt az ember „posse peccare et non peccare”, vagyis tudott vétkezni és nem vétkezni. Isten szabadnak teremtette. De az ember ebből a szabad akaratából vétkezett. Hallgatott a Sátánra, és szembefordult Istennel. Emlékeztek a bűneset történetére?

 

2) A bűneset után az ember Krisztus nélkül, Isten segítsége nélkül „non posse non peccare”, azaz nem tud nem vétkezni, vagyis szüntelenül vétkezik. Mert ha nem ismeri Istent, nem ismeri el Istent, és csak az ó ember van benne, és csak a saját dicsőségét keresi, a saját maga önzése szerint él, akkor az egész életének beállítottsága a bűn és az önzés beállítottsága.

 

3) A Krisztusban újjászületett ember, aki Istenhez tér és megismeri az evangéliumot, az „posse non peccare”, azaz tud nem vétkezni. Ez nem azt jelenti, hogy sohasem vétkezik, de már tud nem vétkezni. Benne van az új ember, és így már tud Isten szerint élni is. Még sokszor legyőzi az ó ember, vétekbe esik, de megbánja, újra felkel, újra megy, szüntelenül kéri Isten segítségét, és lassan-lassan mégis jobb lesz. Ezért le kell mérnünk magunkat, a jó cselekedeteinket a beszédmódunkon, az életünkön keresztül, hogy csakugyan javulunk-e egy kicsit. De szüntelenül kell tudnunk magunkról, hogy nem vagyunk tökéletesek, mert ha másképpen nem, akkor sokszor gondolatban vétkezünk.

 

4) Az örökéletben majd az ember „non posse peccare”, azaz nem tud vétkezni. Isten megszabadít az ó embertől, az önzéstől, a gyűlölettől, és az ő közelében a szeretet fog uralkodni bennünk. Ezért mondja a Káté, hogy e földi élet után elérjük a tökéletességet.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!