//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XLIII. ÚRNAPJA 112.

XLIII. ÚRNAPJA 112.


XLIII. ÚRNAPJA

112. kérdés: Mit kíván a kilencedik parancsolat?

 

Felelet: Azt, hogy senki ellen hamis tanúbizonyságot ne tegyek; beszédét félre ne magyarázzam, senkit ne rágalmazzak, ne gyalázzak és meghallgatása nélkül könnyelműen ne kárhoztassak; hanem kerüljek mindenféle hazugságot és csalárdságot mint a Sátánnak saját műveit, hacsak Isten rettenetes haragját magamra vonni nem akarom; törvénykezésben és egyéb dolgaimban az igazságot kedveljem, őszintén kimondjam és megvalljam; és felebarátom tisztességét és jó hírnevét tőlem telhetőleg megoltalmazzam és előmozdítsam.

 

A kilencedik parancsolat: Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ide tartozik a beszéd becsülete. Beszéltünk már arról, hogy az Úr Jézus azt mondta, ne esküdözzünk, hanem legyen a beszédünk úgy, úgy és nem, nem, mert ami azon felül van, a gonosztól van. Vagyis az adott szó legyen adott szó. Világunkban sok helyen elveszett a szó becsülete. De ne felejtsétek el, a szó becsületével is úgy vagyunk, mint az anyagi javak becsületes kezelésével vagy tolvajlásával. Az embereket rövid távon be lehet csapni, lehet hazudni nekik, de aztán soha többet nem fognak hinni neked. A szó becsülete hosszú távon anyagilag is hasznot hoz az embernek, mert bíznak benne, üzletet kötnek vele, alkalmazzák, tudják, hogy igazat mond. A hazug emberről pedig így szól a közmondás: Könnyebb utolérni a hazug embert, mint a sánta kutyát. Egyszer azt mondta valaki: Ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy mindenképpen valamit hazudnod kell, akkor mondd az igazságot, az a legjobb hazugság, mert arra nem lehet rájönni.

 

Ehhez a parancsolathoz tartozik a pletyka kérdése is. Figyeljétek meg, hogy a pletyka, a rágalmazás mennyi bánatot okoz az embereknek. Sok bánatuk van az embereknek, sok bánatforrás van. Bánatforrás a betegség, a szegénység, a gond. De egy nagy bánatforrás az emberek rosszakarata is, amikor jólesik nekik, hogy másokról vagy rólad rosszat mondjanak, pletykáljanak, hozzátoldjanak a szavaidhoz, tetteidhez valami rosszat. Ha neked ez rosszulesik, akkor ne felejtsd el, hogy másoknak is ugyanúgy fáj, ha te mondasz róluk rosszat, ha te magyarázod félre a beszédüket, ha te rágalmazod meg őket. Ezért mondja a Káté, hogy senki ellen hamis tanúbizonyságot ne tegyek, a beszédét félre ne magyarázzam, ne rágalmazzam meg, ne gyalázzam, és ami nagyon fontos, meghallgatása nélkül ne kárhoztassam, ne ítéljem el. Mert bűn az emberek felett meggondolatlanul ítélkezni. Mit mond az Úr Jézus az ítélkezésről? Olvassuk el a Máté evangéliuma 7. részének első 5 versét: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott íme, a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!”

 

Fiatal koromban egy napfogyatkozást néztünk végig. Hogy jobban lássuk, üvegcserepeket bekormoztunk, s a kormozott üvegen keresztül néztük a napot. Persze mindenkinek kormos lett az arca. Mikor észrevettük, mindenki elkezdett kacagni, mutogatott a másikra, s kikacagta azt, hogy milyen kormos. De senki sem jött rá, hogy ő maga is olyan kormos, mint a másik. Ilyen az az ember, aki mindig másokat ítél meg. Nem veszi észre, hogy ő is vagy ugyanabban, vagy másban éppen olyan hibás. Sőt lélektani dolog, hogy leginkább olyan bűnöket veszünk észre és ítélünk el másokban, ami bennünk uralkodik. Azért jól gondoljuk meg mindig magunkban, amikor valakit elítélünk. Vajon miért is ítéljük el? Vajon nem vagyunk-e mi is ugyanabban a bűnben? Azt is nagyon fontos betartani, amit a Káté mond, hogy meghallgatása nélkül senkit könnyelműen ne ítéljek el. Először nézzem meg, hogy amit mondanak róla, az csakugyan igaz-e. Először vele beszéljek, s ha hibásnak tartom, legyen bennem annyi bátorság, hogy a szemébe mondjam meg, hogy hibás. Szeretettel mondjam meg, de a szemébe mondjam meg. Mert nem valami hősies, inkább becstelen dolog valakit a háta mögött hibáztatni. Csak a gyáva ember beszél a másik hátánál. Az őszinte, becsületes, nyíltszívű ember megmondja szembe, szeretettel a dolgokat, hogy javítani tudjon a másikon.

 

Sohase higgyétek el, ha valaki nektek valakiről rosszat mond, vagy azt mondja, hogy az illető ezt meg ezt mondta rólatok, mert az nem biztos. Próbáljátok meg szembesíteni az illetőket: vajon csakugyan úgy van-e, ahogy mondották? Így sokszor kiderül, hogy torzított a pletyka.

 

Az ókori görög bölcsnek, Szókratésznek három szűrője volt. Amikor hallott valamit, ezt a három szűrőt tette rá. És ha a három szűrőn átment a pletyka, akkor foglalkozott vele. Egyszer jött valaki hozzá, és azt mondta: Valakiről valami nagyon fontos dolgot akarok neked mondani. Erre Szókratész azt kérdezte: Várj, várj, mielőtt elkezded, mondd meg, hogy amit akarsz mondani róla, az jó dolog? Hát, nem jó dolog, mondta a másik, valami rossz dolog. Szókratész folytatta: és mondd, amit tudatni akarsz róla, az egész biztosan igaz, utánajártál? Hát nem jártam utána, mondta az illető, de hallottam. És mondd csak, kérdezte harmadszor Szókratész, abból, amit elmondasz, valami jó származik mások számára? Hát nem származik semmi jó, mondta az illető. Szókratész erre azt mondta: Nézd, ha amit akarsz mondani, nem jó, nem is biztos, hogy igaz, és semmi jó nem származik belőle, inkább ne mondd, mert nincs semmi haszna. Ezt a hármas szűrőt tegyétek rá ti is mindig a pletykákra. És ha hozzátok érkezik egy pletyka, ne legyetek a pletyka felerősítői. Ne legyetek olyanok, mint a hangszórók, amelyek kritika nélkül felerősítik a hangot, ami hozzájuk érkezik, hanem próbáljatok visszafordító pontok lenni. Mit értek ezen? Érkezik hozzád egy rossz hír. Próbáld meg visszafordítani. Mondj az illetőről valami jót. Gondolj arra, hogy neked is milyen rosszulesne, ha a barátod nem mondana jót rólad, hanem tódítaná a rosszat anélkül, hogy tudná, mi az igazság.

 

Attól pedig Isten őrizzen meg benneteket, hogy gyűlöletből, rosszindulatból ti mondjatok valami hazugságot, csalárdságot mások ellen. A Káté ezt a Sátán munkájának nevezi. És ezért Isten haragszik, mert Isten elvárja tőlünk, hogy becsületes emberek legyünk, hogy a szavunk ne üres fecsegés legyen, hanem abban hinni lehessen. Mert különben, amikor róla beszélünk és az ő akaratáról, akkor sem fognak hinni nekünk.

 

Törvénykezésben természetesen az igazságot kell kedvelnem, kimondanom, megvallanom. Nagyon fontos a 112. felelet vége is: És felebarátom tisztességét és jó hírnevét tőlem telhetőleg megoltalmazzam és előmozdítsam. Ezért beszéltünk arról, hogy visszafordító pontok legyünk. Oltalmazni és előmozdítani egymás tisztességét és jó hírnevét. Jót tenni a beszédemmel is. Ez az Isten akarata.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!    *****    Részletes személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,szóban és írásban, nagyon kedvezõ áron.Ne hagyd ki! Katt!