//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XLII. ÚRNAPJA 110.- 111.

XLII. ÚRNAPJA 110.- 111.


XLII. ÚRNAPJA

 

110. kérdés: Mit tilt meg Isten a nyolcadik parancsolatban?

 
 

Felelet: Nemcsak azt a lopást és rablást tiltja meg, melyet a polgári hatóság megbüntet, hanem lopásnak nevezi Isten mindazon gonosz mesterkedéseket és fogásokat is, amelyek által felebarátunk tulajdonát akár erőszakkal, akár hamissággal magunkhoz ragadni szándékszunk, mint például hamis súly és mérték, hitvány áru és hamis pénz, vagy uzsora, vagy bármi más eszköz által, amit Isten megtiltott. Ideszámítandó minden fösvénység és Isten ajándékainak haszontalan tékozlása is.

 

111. kérdés: S mit követel tőled Isten e parancsolatban?

 

Felelet: Hogy felebarátom hasznát tőlem telhetőleg előmozdítsam, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások cselekedjenek velem, és hűségesen munkálkodjam, hogy a szűkölködők szükségében segíteni tudjak.

 

A nyolcadik parancsolat: Ne lopj. A Káté feleletei nagyon világosak. Most ebből azt emelném ki, hogy legyünk becsületes emberek. Vajon érdemes-e becsületes embernek lenni? Hiszen látjuk, hogy sokszor a tolvaj vagy hazug emberek érvényesülnek. Kétféle értelemben tehetjük fel a kérdést, az emberek előtt való viselkedésünkkel és a saját lelkiismeretünkkel kapcsolatosan.

 

Az emberek között való forgolódásunkban a becsület nélküli élet rövid távon lehet, hogy anyagi hasznot hoz, de hosszú távon ezt is tönkreteszi. Egy olyan kisiparoshoz, aki nem dolgozik jól, aki csal, akiről kiderül, hogy a klienseit meglopja, később nem fognak menni az emberek. A gazdasági életben verseny van, és ma ez a verseny egyre inkább érződik. Olyan üzletbe, ahol hamis súlyt használnak, ahol rájönnek az emberek, hogy becsapják őket (mert lassan rájönnek mindenre), a vevők nem mennek többet, hanem mennek egy másikba. Egy olyan családdal, amelyik tolvaj, nem kötnek társadalmi kapcsolatot az emberek, elkerülik, egyedül marad. Ez még országos, politikai és gazdasági szinten is érvényes. Egy olyan országgal, ahol az alkalmazottak lopnak, sikkasztanak, ahol nincs becsület, ahol nem lehet egy vállalatot felépíteni azért, mert meg fogják lopni munkásai vagy tisztviselői, ahol hazudnak, és nem tartják be az időpontokat, más országok nem kötnek szerződést. Egy olyan országban, ahol a termékből kilopják az értékes anyagot, nem fog gyárat építeni egy külföldi befektető, mert nem bízik a vállalatokban. Óriási dolog a bizalom. Ezt hosszú évek becsületes munkájával lehet kivívni. Az egyháztörténelemből tudjuk, hogy Angliában a reformáció első idejében, az independentizmus korában különböző protestáns felekezetek alakultak. Ebben az időben volt egy felekezet, amelynek az volt a különlegessége, hogy tagjai csak a templomban vették le a kalapjukat, a templomon kívül senki előtt sem tették ezt meg, mert szerintük ez a tiszteletadás csak Istennek járt. Képzeljétek el, hogy nem vették le a kalapjukat a király előtt sem. És mégis egy idő múlva a királyi udvar minden főtisztviselője ebből a szektából került ki, mert a király rájött, hogy ezek nem lopnak, nem sikkasztanak, ezek becsületes emberek. A becsületnek hosszú távon anyagi haszna is van.

 

De az, hogy becsületesek legyünk, nemcsak kifelé, hanem befelé is, saját lelkiismeretünk előtt is fontos. Tegyük fel, hogy ellopsz egy bizonyos összeget, és senki sem tudja, hogy elloptad, de te tudod. Megéri-e neked, hogy te saját magadról tudod: tolvaj vagy? Nem éri meg.

 

Nagyon kell vigyáznunk a becsületünkre. Ezt csak egyszer lehet eljátszani. Amikor az emberek között már elterjedt valakiről, hogy nem becsületes, akkor ezt az elvesztett becsületet nagyon nehéz visszaszerezni. A Káté lopásnak nevezi a fösvénységet is, mert Isten azért ad nekem anyagi javakat, hogy én azzal megajándékozzak, boldoggá tegyek másokat is. Csak az tud igazán örvendező ember lenni, aki örömszerző ember lesz. A fösvény ember nem tud örömszerző ember lenni, mert mindig csak saját magára gondol. Emlékeztek-e még a prémeket ajándékozó emberkék meséjére? Vigyázzatok, hogy ne cseréljétek ki a puha prémeket a gonosz manó tövises köveivel, mert akkor ti sem lesztek boldogok.

 

A lopáshoz tartozik az Isten ajándékainak haszontalan tékozlása is. Amikor eltékozlom, eliszom, elzüllöm, elkártyázom a vagyonomat, amivel a családomra kellene gondot viselnem, ezzel meglopom azokat, akiket rám bízott Isten. Nem tudok rájuk gondot viselni úgy, ahogyan kellene, vagy nem tudok másokat segíteni úgy, ahogy kellene. Figyeljétek meg, milyen az evangéliumi egyensúly. Egyik oldalon a fösvénység, a másik oldalon a tékozlás, a bűn. A kettő között kell élnie a keresztyén embernek, sem fösvénynek, sem tékozlónak nem szabad lenni. A 111. kérdés szerint idetartozik az is, hogy másokat megsegítsek, és felebarátom hasznát tőlem telhetőleg előmozdítsam. Ha az ó ember uralkodik bennünk, az ó ember azt mondja: csak én, mindent nekem! Ha az új ember uralkodik bennünk, az új ember azt mondja: segíts a másikon, Isten is segített rajtad. Ez a másokon való segítés isteni parancs. Azért mondja a Káté a Szentírás szavaival, hogy másokkal úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások cselekedjenek velem, és hűségesen munkálkodjam, hogy a szűkölködők szükségében segíteni tudjak. A szegények segítése, az anyaszentegyház fenntartása, amely intézményesen gondozza a rászorulókat, fenntartja az iskolákat és az igehirdetést, az Isten akarata. Ezt a segítséget nem szóbelileg, hanem valóságosan kell megadnom. Azt mondja egy közmondás, hogy az embereknek legkésőbb a pénztárcája tér meg Istenhez. Megtérhet a beszéde, de még mindig fösvény marad. Megtérhet a magaviselete is, de még mindig fösvény marad. Legkésőbb a pénztárcája tér meg, amikor csakugyan áldozni tud. Egy régi történet szerint egy gazdálkodó embertől azt kérdezte a lelkipásztor: ha lenne tizenkét hízó disznója, mennyit adna az egyháznak az árvák részére? És ő azt mondta: adnék hatot. Ez nagyon szép, mondta a lelkipásztor. És ha tíz disznója volna, akkor mennyit adna? Hát akkor adnék négyet. És ha hat disznója volna, mennyit adna? Hát akkor adnék kettőt. És ha négy disznója lenne, akkor mennyit adna? Semmit, mondta az ember. Miért? – kérdezte a lelkipásztor. Azért, mert a négy disznó megvan. Négy disznóm van, mondta a gazda. Abból könnyű adni, ami nincs. Abból kell adni, ami van.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!