//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XL. ÚRNAPJA 105.-107

XL. ÚRNAPJA 105.-107


             XL. ÚRNAPJA

105. kérdés: Mit követel Isten a hatodik parancsolatban?

 

Felelet: Hogy felebarátomat sem gondolatommal, sem beszédemmel, sem magaviseletemmel, annál kevésbé cselekedetemmel vagy magam, vagy mások által bosszúsággal ne illessem, ne gyűlöljem, meg ne sértsem, vagy meg ne öljem; sőt minden bosszúvágyat magamból kiirtsak; magam rontására ne törjek, önmagamat könnyelműen veszedelembe ne ejtsem. A közhatalom kezében pedig azért van fegyver, hogy a vérontást megelőzze.

 
A hatodik parancsolat: Ne ölj. Az életet az Isten adta, s csak Ő veheti el. Ezért Isten parancsa ellen vétkezik az, aki megöli embertársát. A dolog azonban nem ilyen egyszerű, mert ölni nemcsak fegyverrel vagy késsel lehet: szóval is. Tönkre lehet tenni veszekedéssel, hamissággal is embertársunk életét úgy, hogy végül öngyilkos lesz, és akkor tulajdonképpen én öltem meg, mert én sodortam öngyilkosságba. Meg lehet valakinek ölni a becsületét egy hamis váddal, a boldogságát egy pletykával. Képzeljünk el egy fiatal házaspárt, akik szeretik egymást. Valaki elkezdi terjeszteni róluk, hogy a feleség megcsalja a férjét, a férj elhiszi, bánatában elkezd részegeskedni, egyszer részegen felbiztatva jön haza, és megöli féltékenységében a feleségét. Ki az igazi gyilkos? A férj? Nem, hanem az, aki elindította a pletykát. Ezért jól vigyázzunk a beszédünkre, hogy mit indítunk el, mi lesz belőle, bánat, fájdalom, gyűlölet, halál vagy pedig életszeretet, jóság és öröm.
 

Isten előtt nem csak az számít, amit elkövettem, hanem az is számít, amit a szívemben érzek. Máté evangéliuma 5,21. versétől olvassuk az igét: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: aki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: aki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.”

 

A hatodik parancsolattal kapcsolatosan felvetődik a katonaság kérdése is. A közhatalom kezében pedig azért van fegyver, hogy a vérontást megelőzze, mondja a Káté. Vajon a rendőrök, amikor rendet tartanak és fegyvert viselnek, vétkeznek-e? Vajon szabad-e a keresztyén embernek fegyvert viselnie?

 

A háború rettenetes dolog. Az emberek kivetkőznek emberségükből, elállatiasodnak, szadisták lesznek. Ártatlanok szenvednek, emberek milliói pusztulnak el. Minden erőnkkel harcolnunk kell és imádkoznunk azért, hogy ne legyen sohasem háború. De az életben vannak kényszerhelyzetek. A török világban, amikor a törökök rátörtek a magyarokra, felégették a falvakat, elvitték rabságba a gyermekeket, akkor a férfiaknak mi volt a kötelességük? Az, hogy azt mondják: nem fogunk fegyvert és elszaladjanak, vagy az, hogy megvédjék a kisgyermeküket, hogy ne tegye egész életére rabszolgává a török? Ha egy rablógyilkos betör a házatokba, és elkezdi gyilkolni a szüleidet, a testvéredet, akkor neked mi a kötelességed? Az, hogy azt mondd: jaj, én keresztyén ember vagyok, és nem szabad senkinek sem rosszat tennem, és félrevonulsz, nem csinálsz semmit, vagy elmenekülsz? Nem, akkor az a kötelességed, hogy odamenj, és leüssed a betörőt, és megmentsed édesanyádat vagy a feleségedet, a gyermekeidet és testvéreidet, hogy ne tudják megölni őket. Mert ha nem véded meg őket, akkor a halálukért te is felelős vagy. Az élet sokkal bonyolultabb, mint ahogyan azt kívülről gondolnánk.

 

Ezért írja a Káté, hogy a közhatalom kezében pedig azért van fegyver, hogy a vérontást megelőzze. Nem azért, hogy elkövesse a vérontást, hanem, hogy megelőzze. Ha sokan nem is szeretik a rendőröket, akkor is a rendőrségnek fontos feladata van: megelőzni a rablógyilkosságokat, a lopásokat. Nagy szerepe van a hadseregnek is, de csak akkor, ha nem megtámadtatnak vele egy másik országot, hanem ha igazán önvédelemből védi az övéit. Ezért nem lehet kimondani azt, hogy fegyvert viselni bűn, és keresztyén ember nem viselhet fegyvert. Látjuk az Ószövetségből, hogy amikor a különböző pogány királyok Lótot fogságba vitték, Ábrahám összegyűjtötte a vitézeit, utánuk ment, megszabadította Lótot, a fogságba elhurcolt asszonyokat és gyermekeket, és jól tette, mert ez volt a kötelessége. Az Úr Jézus tanítványai is fegyvert viseltek, Péternél kard volt, amivel levágta a főpap szolgájának a fülét. Igaz, az Úr Jézus azt mondta neki: Tedd el a kardodat, Péter, mert aki fegyvert fog, fegyver által vész el. Ezzel egy nagy igazságot és figyelmeztetést is mondott, de mégis megengedte, hogy Péter karddal járjon. Az Apostolok Cselekedeteiben olvasunk a cézáreai pogány századosról, Kornéliuszról, aki magához hívatta Pétert, és megkeresztelkedett ő és az egész házanépe, de nem olvassuk azt, hogy lemondott volna a katonáskodásról. Amikor Keresztelő Jánoshoz kijöttek az emberek megkeresztelkedni a bűnöknek bocsánatára, akkor kijöttek hozzá a vitézek is. Ezt olvassuk a Lukács evangéliuma 3,14. versében: „És megkérdék őt a vitézek mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal.” Nem mondta, hogy hagyjátok ott a katonaságot. Mikor Jézus meggyógyította a százados beteg szolgáját Kapernaumban, látva a százados hitét, azt mondta: „Bizony mondom néktek, hogy Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.” De nem mondta a századosnak, hogy azonnal hagyja ott a katonaságot (Mt 8,5–13).

 

Látjuk tehát, hogy a Szentírás nem tiltja a katonáskodást, Jézus sem tiltotta. Azonban, ha valaki fegyvert fog, akkor tudja meg, Isten előtt felelős azért, hogyan bánik azzal a fegyverrel, támad-e, vagy véd ártatlanokat, mert Isten aszerint fogja megítélni, amint cselekedett.

 

106. kérdés: Ez a parancsolat csak a gyilkosságról szól?

 

Felelet: Nem csak, hanem amikor Isten a gyilkosságot tiltja, ugyanakkor arra tanít, hogy ő a gyilkosságnak már a gyökerét gyűlöli, mint az irigységet, gyűlölséget, a haragot és a bosszúvágyat, s minden ilyent titkos gyilkosságnak tart.

 

Tehát amikor Isten a gyilkosságot tiltja, akkor már annak a gyökerét is elítéli, az irigységet, a gyűlöletet, a haragot, a bosszút, és mindezeket titkos gyilkosságnak tartja. Mert ha ezekkel van eltelve a lelkünk, s azt kívánjuk, hogy a másik haljon meg, s csak azért nem merjük végbevinni a gyilkosságot, mert félünk a világi törvénytől, akkor már lélekben gyilkosok vagyunk, mert Isten előtt az is számít, hogy mit érzünk a szívünk mélyén.

 

Van még egy gyilkosság, ami elterjedt a mai társadalomban, ez a művi abortusz, az, amikor megfogan a gyermek az édesanya szíve alatt, és azt a gyermeket megölik, elveszik. Azt mondják, még akkor öntudatlan, de nem: amikor ezt végzik, a gyermek már ki van fejlődve. A magzat 12 hetes korában szokták ezt a műtétet elvégezni. Akkor már megvan minden testrésze. Egy megdöbbentő film erről szól, a Néma sikoly. 1964-ben tudtak először ultrahangokkal lefilmezni egy ilyen gyermekelvételt. A kicsi az anyaméhben éppen szopta az ujját. Amikor a műszert az anya testébe bevezették, a gyermek szívdobogása 60-ról 200-ra emelkedett. Félt. Megpróbált menekülni, rémülten húzódott fel az anyja szíve felé. Azután a műszer leszakította a fejét, a kezét, a lábát, és vége volt. (Jó lenne megszerezni ezt a filmet a kolozsvári Katekétikai Központból és videón megnézni.)

 

J. Gutzviller Ember, Isten, világ című könyvében írt erről a kérdésről, hallgassátok meg. A címe: Egy magzat naplója.

 

Október 5.

 

Ma kezdődött meg az életem. Apám és anyám még nem is tudják. Kisebb vagyok ugyan a gombostű fejénél, de mégis önálló lény vagyok. S már minden testi és lelki adottságom meg van határozva. Például a szemem olyan lesz, mint az apámé, a hajam pedig szőke és göndör, mint az anyámé. Már az is el van döntve, hogy lány leszek.

 

Október l9.

 

Az első vér- és nyirokedényfalak sejtjei és első ütőereim keletkezőben vannak. Mivel egyes szerveim még nem fejlődtek ki teljesen, édesanyám segíti vérével az én vérkeringésemet. Ha majd megszülettem, akkor az első hónapokban már csak a tejére lesz szükségem.

 

Október 23.

 

Már kinyílt a szám is. Egy év múlva, amikor kedves szüleim ágyacskám fölé hajolnak, majd rájuk mosolygok. Az első szavam biztos az „anyám” lesz…

 

Utóirat: Az a vélekedés, hogy én még nem vagyok önálló ember, hanem csupán anyám testének egy része, egyszerűen nevetséges! Hiszen még a vércsoportom is egészen más, mint az anyámé.

 

Október 25.

 

Ma elkezdett dobogni a szívem. Szünet nélkül végzi majd szolgálatát életem végéig, anélkül hogy valaha is pihenne. Milyen csoda ez!

 

November 2.

 

Karom és lábam elkezdtek nőni. Igaz ugyan, hogy amíg teljesen kifejlődnek, annyira, hogy jól használhassam ezeket a végtagjaimat, még születésem után is jó darab időnek kell eltelnie…

 

November 12.

 

Most sarjadnak már kezemen az ujjaim. Ezekkel a kezekkel hódítom meg a világot, s jó barátként nyújtom kezemet embertársaim felé.

 

November 20.

 

Édesanyám csak ma tudta meg egész bizonyosan az orvosnál, hogy engem a szíve alatt hord. Milyen nagyon örülhet!

 

November 25.

 

Már látható rajtam, hogy lány leszek! Szüleim biztosan azon tanakodnak, hogy mi legyen a nevem. De szeretném már én is tudni!

 

November 28.

 

Szerveim már teljesen kifejlődtek. Egészen nagy vagyok már.

 

December 10.

 

Hajam és szemöldököm is elkezdett nőni. Mennyire örül majd anyám szőke kislányának!

 

December 13.

 

Hamarosan látok majd! Szemeimet már csak egy gyenge varrat tartja zárva.

 

Fények, színek, virágok – milyen pompás lesz! De legjobban mégis annak örülök, hogy láthatom anyámat! Csak ne tartana olyan sokáig! Még több mint hat hónapig.

 

December 24.

 

A szívem teljesen kifejlődött. Állítólag vannak kisbabák, akik valami szervi szívbajjal jönnek a világra. A doktor bácsiknak rettentő fáradságukba kerül, hogy az ilyen kisbabákat operációval megmentsék. Hála az Istennek, az én szívem rendben van. Egészséges, erős gyermek leszek. Mindenki örül majd nekem.

 

December 28.

 

Édesanyám ma megöl.

 

Ha megfigyelitek, a magzat éppen háromhónapos volt. Az az idő ez, amikor el szokták venni. Addigra már ennyire ki van fejlődve.

 
 

Adja Isten, hogy amikor majd a nem tudom hányadik gyermek jelentkezik, és az asszonyok különböző tanácsokkal jönnek, akkor jusson eszetekbe ez a napló, a szív alatt hordott kicsi élet álma, és sohase úgy fejeződjön be a történet, mint itt, hogy: Édesanyám megölt, hanem úgy, hogy: Édesanyám igazi anya volt és világra hozott, s cserébe a szülői élet minden hittel és szeretettel hordozott fáradságáért, ragyogja majd be életeteket a szívből jövő, hálás gyermekmosoly.

 

107. kérdés: Elég-e hát, ha így senkit meg nem ölünk?

 

Felelet: Nem elég, mert mikor Isten az irigységet, gyűlölséget és haragot kárhoztatja, ezzel azt is kívánja, hogy a mi felebarátunkat úgy szeressük, mint magunkat, hogy iránta türelemmel, békességgel, szelídséggel, könyörületességgel és szívességgel viseltessünk, kárát tőlünk telhetőleg róla elhárítsuk, és ellenségeinkkel is jót tegyünk.

 

Jézus azt mondja Máté evangéliuma 5,43. és következő verseiben: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.” 46. vers: „Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-é? És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-é?” Ha csak azokat szeretjük, akik bennünket szeretnek, akkor még mindig csak üzletelünk. Adok egy kis szeretetet, hogy kapjak egy kis szeretetet, adok békességet, hogy kapjak békességet, segítek valakit, hogy az is segítsen rajtam. Ez még nem krisztusi élet, ez még csak üzlet, legfeljebb egy jóindulatú üzlet. Az igazi Krisztus szerinti élet az, amikor jót teszek, és nem várom, hogy visszafizessék. Nem elég nem ölni, hanem védeni és segíteni kell az életet.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!