//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XXXVIII. ÚRNAPJA 103.

XXXVIII. ÚRNAPJA 103.


XXXVIII. ÚRNAPJA

103. kérdés: Mit követel Isten a negyedik parancsolatban?

 

Felelet: Először azt, hogy az igehirdetés és az iskolák fenntartassanak, és én különösen ünnepnapokon Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, Isten Igéjét tanuljam, a szent sákramentumokkal éljek; az Urat a szentek közösségében segítségül hívjam és Krisztus szerint adakozzam. Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel felhagyjak, engedvén, hogy az Úr végezze bennem Szentlelke által a maga munkáját, és így az örökkévaló ünnepet már e földi életben elkezdjem.

 

A negyedik parancsolat így szól: Megemlékezzél a nyugalom napjáról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek nyugalomnapja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van: mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a nyugalom napját és megszentelé azt. A Tízparancsolatban a Szentírás régi fordításában még szombat nap van írva, a Kátéban már a nyugalom napja, azért, mert a szombat a zsidó sabbat szóból származik, ami magyarul azt jelenti, hogy nyugalom. Az új Bibliafordításban már így is van. Az Izrael népe számára a nyugalom napja a hetedik, a teremtés emlékére való nap volt. A Tízparancsolat két helyen is meg van írva: a Mózes II. könyve 20. részében és a Mózes V. könyve 5. részében. Az V. könyv 5. részében a szombat napi parancs ki van egészítve. Így szól a 14. vers: „De a hetedik nap az Úrnak, a Te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se ökröd, se szamarad és semminemű barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belöl van, hogy megnyugodjék a te szolgád és szolgálóleányod, mint te magad. És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad.” Itt pontosítva van az, hogy a szombat nap megtartása kimondottan Izrael népének szól. Emlékezzenek meg róla, hogy szolgák voltak Egyiptomban, és ezért ők is adjanak pihenőnapot a szolgáknak is. A zsidó hét a szombat nappal fejeződött be, és a vasárnappal kezdődött. Az újszövetségben a nyugalom napja szombat helyett a vasárnap lett, azért, mert az Úr Jézus vasárnap vonult be Jeruzsálembe, vasárnap támadt fel, és vasárnap küldte el a Szentlelket. Mindezekkel azt jelezte, hogy az Ő eljövetele egy újrakezdés. Az első ember, Ádám elbukott. Jézus azért jött, hogy újra visszavezessen bennünket Istenhez az Ő bűnbocsánatot és örökéletet szerző halála által, ezért ő lelkileg az ember teremtését újrakezdte. Úgy is van írva a Szentírásban, hogy ami Krisztusban van, új teremtés az. A vasárnap a zsidó időszámítás szerint nem a hét vége, hanem a hét eleje, a hét első napja volt. Nem csak Istennel fejezzük be a hetet, hanem Istennel kezdjük a hetet. A hét első napját, a vasárnapot nevezi a Szentírás az Úr napjának. Az első keresztyének minden vasárnap összegyűltek, s minden vasárnap arra emlékeztek, hogy az Úr Jézus feltámadt (innen származik a vasárnap megünneplése). Az első négy évszázadban nem volt külön húsvét ünnepe, mert minden vasárnap húsvét volt. Csak a IV. században határozták el, hogy a sok vasárnap közül melyiket emelik ki húsvét ünnepének. Ilyenformán a keresztyénség ünnepe Jézus feltámadásának emlékünnepe, tehát az Úr Isten új teremtése, új kezdésének az ünnepe. Olvassuk az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben, hogy már az első keresztyének is mindig a hét első napján (vasárnap) gyűltek össze (20,7): „A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikál vala nékik, mivelhogy másnap el akara menni: és a tanítást megnyújtá éjfélig.” A kenyér megszegésén az úrvacsoravételt is értették az első keresztyének.

 

Az Ószövetség idején Isten választott népe a zsidó nép volt. A zsidó népnek volt egy megkülönböztető jegye, a körülmetélkedés, és volt egy jellemző ünnepe, a szombat. Az Újszövetségben Isten választott népe a keresztyén egyház. Ennek megkülönböztető jegye a keresztség jellemző ünnepe, a vasárnap. De a Szentírásban ez is meg van írva (Róm 14,5–6): „Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál, amaz pedig minden napot egyformának tart. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel, aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel, aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ad az Istennek.” Vagyis nem az a fontos, hogy pontosan milyen napot ünnepelünk, hanem az a fontos, hogy ünnepeljünk, hogy hallgassuk Isten igéjét. Templomba menni lehet nem csak vasárnap, szabad szombaton vagy csütörtökön is. Isten közelében élni, templomi énekeket énekelni lehet más napokon is. Nem úgy van, hogy Isten az egyik napot jobban elfogadja, mint a másik napot, hanem úgy van, hogy az Úr Jézus feltámadásának emlékére a keresztyénség különösképp ünnepli a vasárnapot, és ez egy jó alkalom, mert akkor szabadnap is van, és az Úr Jézus feltámadása emlékére mindenki mehet a templomba. Ezt mondja a Káté: Az Igehirdetés és az iskolák fenntartassanak, és én különösen ünnepnapokon Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, Isten igéjét tanuljam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat a szentek közösségében segítségül hívjam, és Krisztus szerint adakozzam. Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel felhagyjak, engedvén, hogy az Úr végezze bennem Szentlelke által a maga munkáját, és így az örökkévaló ünnepet már e földi életben elkezdjem. Vasárnap felemelő érzés nagy gyülekezettel Isten előtt a templomban lenni. De hogyha történetesen olyan a munkabeosztásom, hogy vasárnap nem tudok jönni, akkor el kell jönnöm egy hétköznap Isten igéjét hallgatni és Őt dicsérni. A lényeg az, hogy elmenjek, ott legyek, és éljek az Úrvacsorával, és kövessem az Úr Jézust.

 

Vasárnap és az ünnepeken nem keserű kötelezettség templomba menni, hanem egy alkalom Istenhez közelebb kerülni. Aki vasárnap is dolgozik, akkor is, amikor pihenhetne és Istenhez mehetne, az saját magát csapja be, az ünneptelenül éli le az egész életét, és nem fog tudni többre érkezni, mint az, aki vasárnap pihen és templomba megy, mert kifárad a lelke is, a teste is, és haladatlanabb lesz a munkájában. Két egymás mellett lévő gyülekezetben szolgáltam, amikor fiatal lelkipásztor voltam. Az egyikben vasárnap délelőtt, délután mindig zsúfolva volt a templom, még a padok között is álltak, a másikban alig jöttek el, vasárnap is dolgoztak, de azért ebben a másikban nem voltak gazdagabbak az emberek, pedig a földjük ugyanolyan jó volt, és a körülményeik is ugyanolyan jók voltak. Inkább szegényebbek és elkeseredettebbek voltak, mert nem volt lelki erejük, nem volt vasárnapjuk, saját magukat fosztották meg az ünneptől. Az ünnep az élet ajándéka, Isten ajándéka, hogy szép legyen az élet. Időt kell mindig szakítanunk reá, mert akkor feltöltődünk. Ha egy akkumulátort mindig használunk, és nem töltjük fel sohasem, kimerül. Ha egy autóval mindig csak megyünk, és nem tankoljuk fel, egyszer csak kiürül, és nem megy tovább. Éppen így van a lelkünk is. A lelkünket is táplálni kell, fel kell tankolnunk mindig azért, hogy legyen lelki erőnk, mert az élethez sok minden szükséges: egészség, pénz, ház, előrehaladás, tudás, de lelki erő is szükséges hozzá. Sokan vannak a gazdagok között is, akik öngyilkosok lesznek. Vannak, akik azért roppannak össze, mert nem sikerül a felvételijük az egyetemre, vagy nem sikerül az életük terve, és szerencsétlen emberek lesznek, mert a pénztárcájuk ugyan tele van, de a lelkük üres lett. De vannak olyan emberek is, akik mindennel meg tudnak harcolni, mert lelki erejük van. Ilyenek voltak az erdélyi fejedelmek: Bocskai István, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György is. Bethlen Gábor huszonkilencszer olvasta végig a Bibliát, és Rákóczi is több mint hússzor. Bibliaolvasó, Isten közelében élő emberek voltak, és ezért volt lelki erejük mindenre.

 

Felvethetnénk azt a kérdést is, hogy miért kell templomba járnunk, hiszen hamar elfelejtjük a prédikációkat, amiket ott hallunk. Egy régi történet arról beszél, hogy egy faluban élt egy fiatalember, aki minden vasárnap a templomban volt, de vasárnaptól szerdáig-csütörtökig már elfelejtette a templomban hallott prédikációt. Azon gondolkozott, hogy akkor neki érdemes-e a templomba járni, ha úgysem tudja memorizálni a hallottakat? Az erdőben élt egy idős bölcs ember, elment hozzá, és megkérdezte tőle, mit tegyen, járjon-e templomba vagy sem, mert úgyis mindig elfelejti az igét. Az öregember azt felelte: Mindjárt megmondom, de légy szíves, előbb vedd ezt a vesszőkosarat, és a patakból hozz nekem egy kosár vizet. A fiatalember szégyellte mondani, hogy ezt nem lehet, le is ment a patakra, megmerítette a kosarat, de mire felért az öregemberhez, nem maradt benne egy csepp víz sem. Kifolyt a víz, mondta. Nem baj, felelte az öreg, menj vissza, próbáld meg újra. Mikor tizedszer is visszaküldte, a fiatalember türelme elfogyott, és azt mondta: Miért tetszik engem küldeni kosárral vizet meríteni, nem tetszik látni, hogy kifolyt a víz a kosárból? Az öregember azt felelte: Igen, a víz kifolyt, de nézd meg, milyen tiszta lett a kosár. Így van ez a prédikációval is. Az Isten igéje átfolyik rajtunk, el is felejtjük, miről volt szó, de megtisztul bele a lelkünk. Átmos, megmos, tisztává tesz az Isten igéje. Az Úr Jézus azt mondta a tanítványainak, mikor búcsúzott tőlük: „Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet én szóltam néktek.” Megtisztította lelküket az Úr beszéde. Az igehirdetés is (ha imádkozunk és odafigyelünk) megtisztítja a szívünket.

 

Én nem tudom, hogy nálatok milyen tiszta a kosár. Édesanyátok, édesapátok, a testvéreitek milyen békességben, milyen szeretetben élnek, milyen boldogság van otthon. Sohasem veszekednek, sohasem kiabálnak, nincs káromkodás, csak szép beszéd? Adja Isten, hogy úgy legyen. Azért senkinek sem tökéletesen tiszta a kosara, a lelke, mert mindennap megfertőz, bepiszkít bennünket valamivel az élet. Azért kell templomba járnunk, hogy megtisztuljon a kosár, a lelkünk. Az értelmes ember gondot visel a testére, vigyáz arra, hogy ne betegedjen meg, ne menjen tönkre, ezért mosdik és eszik, hogy rendben tartsa a testét. Ha beteg, elmegy az orvoshoz, éjszaka alszik, mert tudja, hogy ha nem pihen és kifáradt, akkor nem tud dolgozni, tehát gondoskodik arról, hogy erősödjön, felüdüljön a teste.

 

Az ember azonban nem csak testből, hanem lélekből is áll. A lelkünket is táplálni kell, éppen úgy, mint a testünket. A lelkünket is etetni kell, éppen úgy, mint a testünket. És mivel etetjük a lelkünket? Az erőszak-filmek, a bennünket körülvevő gonoszság, önzés, hazugság, veszekedés csak az ó embert etetik bennünk. Az új embert is etetni kell, a lelkünket is táplálni kell. Ezért kell járni a templomba és otthon is Bibliát olvasni. Isten kegyelme, hogy templomba járhatunk. Az ünnep Isten ajándéka. Figyeljétek meg, ezt az ajándékot még az állatoknak is meg akarja adni Isten. Azért van úgy írva a Tízparancsolatban: Semmi dolgot ne tégy azon a napon se magad, se fiad, se szolgád, se szolgálóleányod, se ökröd, se barmod… Megdöbbentő dolog, hogy van sok félrevezetett ember, akitől ellopta a Sátán a vasárnapot, és még azzal az ajándékkal sem él, amit Isten az állatoknak is megadott. Kérdezzétek meg azokat, akik templomba járnak: szegényebbek lettek-e vele? És mégis hányan élik le az életüket örökös robotban, úgy, hogy még egy békés vasárnapjuk sem volt. A vasárnapot el kell fogadnunk Isten kezéből, hogy életünk boldog legyen. Isten segítsen meg benneteket, hogy jó templomba járók legyetek, s akkor meglátjátok, mennyivel boldogabb és nyugodtabb lesz az életetek, mert akkor Isten végzi bennetek Szentlelke által a maga munkáját, megtisztítja a lélek kosarát, és erőt ad mindennel megküzdeni.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!    *****    Részletes személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,szóban és írásban, nagyon kedvezõ áron.Ne hagyd ki! Katt!