//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XXXV. ÚRNAPJA 96. - 98.

XXXV. ÚRNAPJA 96. - 98.


XXXV. ÚRNAPJA

 

96. kérdés: Mit akar Isten a második parancsolatban?

 
 

Felelet: Azt, hogy Istent semmi módon ki ne ábrázoljuk, se másképpen ne tiszteljük, hanem csak úgy, amint az Igéjében parancsolta.

 

97. kérdés: Hát semmiféle képet nem szabad csinálni?

 
 

Felelet: Istent sem nem lehet, sem nem szabad kiábrázolni. A teremtmények pedig, noha kiábrázolhatók, mindazonáltal megtiltja Isten, hogy az ember azokról képeket csináljon vagy tartson avégből, hogy vagy azokat, vagy azok által Istent tisztelje.

 

98. kérdés: Szabad-e tehát a templomokban a képeket megtűrni, hogy azok az avatatlan népnek könyvek gyanánt szolgáljanak?

 

Felelet: Semmiképpen nem, mert ne legyünk bölcsebbek Istennél, aki az ő Anyaszentegyházát nem a néma bálványképekkel, hanem az ő szent Igéjének prédikálásával akarja tanítani.

 

A második parancsolat így szól: Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben vagy amelyek alant a földön vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad- és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Isten tehát tiltja azt, hogy mi magunknak faragott képet, azaz bálványt csináljunk vagy valami hasonlót ahhoz. Ide tartozik a szentképek fogalma is, ne imádjuk és ne tiszteljük azokat, mert ha azokat imádjuk és tiszteljük, akkor már kicseréltük Istent azokkal. A szobroknak és képeknek az imádásába egy lélektani dolog is belejátszik. Van, aki azt mondja, hogy míg azok előtt imádkozik, Isten előtt imádkozik. De közben felnéz reájuk, azoknak a képe vésődik a lelkébe, és öntudatlanul azonosítja azt a szobrot vagy képet vagy Istennel, vagy pedig azzal, akit ábrázol, és így ahhoz az anyaghoz vagy archoz és pont ahhoz a szoborhoz kötődik. Egy nagyon intelligens ember egyszer (orvos volt) beszélt a Csíksomlyói Szűz Máriáról. Tudjuk, hogy Csíksomlyón van egy Szűz Mária-szobor, amely a katolikusok hite szerint csodatévő. Amikor ez az orvos arról beszélt, hogyan szabadult meg a háborúban a haláltól, akkor nem azt mondta, hogy engem megsegített Isten, hanem megsegített engem a Somlyói Mária. Mikor ezt mondta, akkor már nem is Szűz Máriára gondolt, hanem a Somlyói Máriára, a szoborra, ami ott van Csíksomlyón, ahhoz kötődött. Ha egy képre nézünk és kép előtt imádkozunk, akkor látjuk a szemét, az arcát, hozzá kapcsolódunk, és lassan már nem is ahhoz imádkozunk, akit a kép jelent, hanem magához a képhez. Ennek a kísértése mindig fennáll. És ha nem állna fenn, akkor is Istent cserélnénk ki vele, mert hiszen Istent kiábrázolni nem lehet, nem tudjuk, hogy Isten hogy néz ki, milyen lehet Isten. A középkorban lerajzolták öreg szakállas embernek, de tudjuk, hogy Isten egészen más ennél, Isten nem olyan testben jár, mint amilyen testben mi járunk. Ésaiás 40,18–26. versében így olvassuk: „És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek Őróla? A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüst láncot reá. Aki szegény ily áldozatra, oly fát választ, amely meg nem rothad, okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, amely nem ingadoz. Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentumait? Ki ül a föld kereksége fölött, amelynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort lakásra. Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld bíráit hiábavalókká változtatja... Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék?” Istenről nem lehet földi képet készíteni, Istent nem lehet lefesteni, kifaragni, Isten egészen más, mint mi emberek. Az ő imádását nem szabad kicserélnünk a szobrok és képek előtt való imádkozással vagy azok imádásával. A Zsoltárok könyve 135,13. versétől olvassuk: „Uram! Örökkévaló a te neved, nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged. Mert bírája az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt. A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai. Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak. Füleik vannak, de nem hallanak, és lehelet sincsen szájokban. Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, akik bíznak bennök. Izrael háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!”

 

A katolikus egyház tanítása szerint a középkorban azért festették le a szenteket, hogy ezáltal tanítsák az embereket, most azonban mindenki tud írni és olvasni, és abban az időben is mindenkinek volt füle a hallásra, és prédikáció által is mindenkit taníthattak.

 

Vajon a református egyház a művészetek ellensége? Nem, mert a Tízparancsolat nem azt mondja, egyáltalán nem szabad képeket és szobrokat készíteni, hanem azt mondja, nem szabad Istent kiábrázolni emberi képben, és nem szabad képeket és szobrokat készíteni avégből, hogy azt imádják és tiszteljék. Ha valakinek a lakásában szép képek és szobrok vannak, az egyáltalán nem Isten-ellenes, hiszen Isten teremtett világát mutatja és a művészet szépségét. Csak akkor válik bűnné, ha azt imádat tárgyává teszik. Ezért nincsenek a mi templomainkban szobrok s képek, mert betartjuk a Tízparancsolatot, és elkerüljük azt, hogy ezek imádat tárgyává legyenek.

 

A második parancsolat azonban egy olyan mondattal fejeződik be, amelyik nem csak a második parancsolatra érvényes, hanem általában jó megszívlelnünk, és sokat kell rá gondolnunk, mert meghatározhatja egész életünket. Én, az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad- és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. Isten arra figyelmeztet itt, hogy nem a saját magunk számlájára vétkezünk, hanem harmad-negyedíziglen büntetést hozhatunk az utódainkra, gyermekeinkre, unokáinkra, dédunokáinkra a saját bűneink miatt. Vajon hogy van ez? Gondoljatok például a vérbajra vagy az AIDS-re. Aki vérbajt szed fel, mert nem hallgat Isten parancsára, hogy ne paráználkodjál, és mindenkivel összefekszik, az nem csak saját magát betegítheti meg, hanem az utódai is betegek lesznek. Aki részeges életet él, és részegen nemzi a gyermekeit, annak a gyermekei csökkent értékűek lesznek vagy szellemi fogyatékosok.

 

Vajon nem lelketlen-e az Isten, hogy ilyen keményen büntet? Nem, mert megmondja előre: vigyázz, ez következik a bűnödből, kerülnöd kell ezt a bűnt, nehogy ilyen legyen a gyermeked vagy az unokád. Említettük, hogy a Tízparancsolat olyan, mint az útjelző tábla: vigyázz, így kell közlekedned! Ha nem nézi a sofőr az útjelző táblát, akkor utólag hibáztathatja-e az útépítőt vagy az útjelző tábla felrakóit? Nem hibáztathatja. Ott volt az útjelző tábla, elkerülhette volna a bajt, de a saját maga makacssága miatt nem kerülte el. Éppen így vagyunk a bűnökkel is. Ezért figyelmeztet Isten előre, hogy megbünteti az atyák vétkét a fiakban harmad- és negyedíziglen. De e mellett a kemény büntetés mellett ott van az irgalma is: De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Az is igaz, hogy valakinek a szép tiszta élete, hite, szeretete áthat a gyermekére, unokájára, dédunokájára is. Egy édesapának, egy nagyapának a szép példája befolyásolhatja a család életét nemzedékeken keresztül, és az utódok is boldogok lesznek, mert emlékeznek rá, hogy szép példát kaptak tőle, és úgy próbálnak élni, ahogyan ő élt.

 

Mindezeken felül még van egy másik reménységünk is. Emlékeztek az első kérdésre: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Hogy akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Jézus igazán szerette az Atyát, betartotta a parancsolatait, és Őérette ezeríziglen irgalmasságot cselekszik Isten, ezer nemzedéken át. Azóta nem telt el ezer nemzedék, és az ezeríziglenben mi is benne vagyunk az Ő kegyelméből.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!