//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XXXI. ÚRNAPJA 83. - 85.

XXXI. ÚRNAPJA 83. - 85.


XXXI. ÚRNAPJA

 

83. kérdés: Mi a kulcsok hatalma?

 

Felelet: A szent evangélium prédikálása és a keresztyén egyházi fegyelem, amely kettővel a mennyország a hívőknek megnyittatik, a hitetlenek előtt pedig bezáratik.

 

A Máté evangéliuma 16. rész 13. versétől olvassuk: „Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illyésnek, némelyek Jeremiásnak vagy egynek a próféták közül. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter azt mondta: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. Az Úr Jézus így felelt: Boldog vagy, Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy [Péter azt jelenti magyarul, hogy kőszikla], és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.” A katolikus egyház ehhez köti a pápák hatalmát, mert úgy értelmezi, hogy a pápa Péter apostol utóda. Azonban ha ennek az igének a lényegét nézzük, akkor látjuk: Péter vallást tett arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia.

 
 

Az a hitvallás, az a hit, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, volt a kőszikla, amire felépítette az anyaszentegyházat Jézus, és ezzel kapcsolatban adta Péternek és a többi apostolnak is a mennyország kulcsát. Mi a mennyek országának kulcsa? Az Úr Jézus, az Isten Fia meghalt értünk, és általa Isten bűnbocsánatot és örökéletet ad nekünk. Megnyitja a mennyország ajtaját általa. („Én vagyok az ajtó, aki énrajtam át megy be, megtartatik.”) Ez a mennyország kulcsa. Ha mi hirdetjük ezt, és valaki elfogadja, akkor megnyílik előtte a mennyország ajtaja, mert bűnbocsánatot és örökéletet nyert, ha visszautasítja, akkor bezárul előtte. Így vannak Péter követői, az apostolok és minden lelkipásztor a kulcsok hatalmának a birtokában azzal, hogy hirdetik az Úr Jézus értünk való halálát, általa a bűnbocsánatot, az örökéletet, és ezáltal lehetőséget ad az embereknek arra, hogy higgyenek és üdvözüljenek. Be is zárja, mert hirdeti, hogy akik nem hisznek, saját magukat zárják ki. Amikor azt hirdetjük itt a földön az úrvacsoravételkor, hogy ha valaki nem bánja meg a bűneit, és nem tér Istenhez, nem jut be az örökéletbe, ez biztosan meg fog történni az ítéletkor, mert ezt Jézus Krisztus mondta. Mi csak az Ő szavát hirdetjük, de az ebben a földi életben és az örökéletben is érvényes. Így az ige megnyitja előttünk az örökélet kapuját, vagy ha nem engedelmeskedünk neki, bezárja előttünk. A mennyek országának kulcsainál az első feltétel az evangélium prédikálása. A második a keresztyén egyházi fegyelem, vagyis az olyanokat, akik nyilvánvalóan bűnben vannak, és nyilvánvalóan nem akarnak megtérni a bűnből, kizárjuk az úrvacsora közösségéből.

 

84. kérdés: Mi módon nyittatik meg és mi módon záratik be a mennyország az evangélium prédikáltatásával?

 

Felelet: Oly módon, hogy Krisztus parancsolatából minden hívőnek egyenként és egyetemlegesen hirdetik és nyilvánosan megbizonyítják, hogy Isten nekik Krisztus érdeméért minden bűneiket valósággal megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéreteit igaz hittel magukhoz kapcsolják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak hirdettetik, hogy mindaddig Isten haragja és az örök kárhozat alá vannak zárva, amíg meg nem térnek. Ez evangéliumi bizonyságtétel szerint ítél Isten mind ebben, mind a jövő életben.

 
 

Az előző kérdés magyarázatánál ezt már kifejtettük.

 

85. kérdés: Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyország a keresztyén egyházi fegyelem által?

 

Felelet: Oly módon, hogy Krisztus parancsolatából azok, kik jóllehet névleg keresztyének, de nem keresztyén tant és életet folytatnak, miután egynéhányszor atyafiságosan intést kaptak, de tévelygéseikkel és bűneikkel fel nem hagynak, az egyháznak vagy azoknak, akiket az Anyaszentegyház arra rendelt, bejelentetnek. És ha intésükre sem térnek meg, akkor azok a szent sákramentumoktól való eltiltás által kirekesztik őket a keresztyén gyülekezetből, és így Isten maga is kizárja őket Krisztus országából. De viszont, ha igazi megjobbulást ígérnek és azt megbizonyítják, mint Krisztusnak és az egyháznak tagjai ismét visszafogadtatnak.

 

Ide kapcsolódik az úrvacsorától való eltiltás és az eklézsiakövetés kérdése. Mit jelent ez? Az olyanokat, akik nyilvánvaló bűnökben vannak, először a lelkipásztor négyszemközt meginti, azután ezt megismétli két presbiterrel, s ha az illető azután sem tér meg, akkor presbitériumi határozattal eltiltják az úrvacsoravételtől, egészen addig, míg csak meg nem bánja bűneit. Aki a bűnét valóban megbánta és fogadalmat tesz, hogy azt elhagyja, a presbitérium feloldozza a tiltás alól. Az úrvacsorától valakit eltiltani tehát csak presbitériumi határozattal lehet. A presbitérium bizonyos esetekben az egyházból ki is tehet valakit. Ilyenkor minden jogát megvonják, adományait nem fogadják el, és csak akkor veszik vissza, ha eklézsiát követett.

 

A presbitériumnak olyan érettnek kell lennie, hogy lelkileg meg tudja ítélni: kit tiltson el az úrvacsorától, és kit oldozzon fel az eltiltás alól. Egyszer valaki egy falusi bál alkalmával agyon akarta ütni az apját. A lelkipásztor beszélt vele, az illető nem volt hajlandó az apjától bocsánatot kérni, mert a felesége biztatta az apja ellen. A lelkipásztor ismét beszélt vele, két presbiterrel ment el hozzá, végül közölték, hogy eltiltják az úrvacsorától, és ezt kihirdetik a templomban is. Késő éjszaka lett, mire megbánta bűnét, és a presbitérium előtt fogadalmat tett arra, hogy megváltozik. Még azon éjszaka elment, az édesapjától bocsánatot kért, és kibékült vele.

 

Az eklézsiakövetést és az úrvacsorától való eltiltást nagyon komolyan kell venni még akkor is, ha egy városi gyülekezetben vagyunk, és nem ismeri mindenki a bűneinket. Isten akkor is ismeri, előtte kell magunkat megvizsgálnunk. Bűnös voltom nem azt jelenti, hogy nem vehetek úrvacsorát, de meg kell bánnom a bűneimet, és kérnem kell Istent, hogy segítsen elhagyni azokat. Őszinte és igaz lélekkel vehetek csak úrvacsorát, és őszintén és igazán meg kell bocsátanom annak, aki ellenem vétkezett, és bocsánatot kell kérnem attól, aki ellen hibát követtem el.

 

Az úrvacsoravétel kérdéséhez kapcsolódik a reverzális kérdése is. Vannak egyházak, amelyek vegyes házasság esetén reverzálist kérnek a másik féltől. Ha pl. egy református ifjú vagy lány egy katolikussal köt házasságot, akkor aláíratják vele azt, hogy minden gyermeke katolikus lesz. Ez a reverzális. Aki reverzálist ad, az nem vehet úrvacsorát, mert a konfirmációi fogadalmát megszegte, hiszen konfirmációkor fogadalmat teszünk Isten előtt, hogy a református anyaszentegyháznak hűséges tagjai maradunk. Aki gyermekeit más vallásra adja, az nem tartja fontosnak a saját hitét, nem hűséges tagja az egyháznak, és így megtagadta konfirmációi fogadalmát. Mi nem mondjuk, hogy a más vallásúak elkárhoznak. De tudjuk, hogyan harcoltak őseink azért, hogy megszabaduljunk sok középkori babonától, és csak abban higgyünk, amit az Úr Jézus tanított. A mi őseink, a reformátorok reánk a Szentíráson alapuló tiszta hitet hagyták. Ezért ahhoz nekünk hűségesnek kell maradnunk az utódainkban is. Beszéltünk arról, hogy egy hegyre sok úton fel lehet menni, mert mindegyik a hegyre visz. De vannak jó utak és rossz utak. Fel kell mennünk a hegyre Istenhez, be kell jutnunk az örökéletbe, az üdvösségbe, de ha a gyermekeinkre nem azt az utat hagyjuk, amit mi a legjobbnak találunk, hanem egyszerűen lemondunk róluk, és azt mondjuk, hogy menjenek egy másik kerülő, rosszabb úton és nem törődünk velük, akkor szeretjük-e igazán a gyermekeinket?

 

Mások hitét mi sem vehetjük el erőszakkal. A Tízparancsolatban meg van írva, hogy ne kívánd azt, ami a felebarátodé. Nem kívánhatjuk el erőszakkal a jövendő társunknak a hitét sem, gyermekének a hitét sem, de ő sem kívánhatja a miénket. Meg kell becsülni egymás hitét, de nem szabad feladni a magunkét. Ezért a régi erdélyi törvény szerint a vegyes házasságban a fiúk követik az apjuk, a lányok az anyjuk vallását. Természetesen, ha saját magától át akar térni a mi hitünkre a másik fél, akkor azt szeretettel és örömmel fogadjuk, de kényszergetni soha nem szabad. Nem szabad betörni erőszakkal, kényszerítéssel a családok belső életébe, mert az úgysem hitből történik, de nem szabad engedni azt sem, hogy a mi hitünkre rátörjenek.

 

Ide kapcsolódik az a kérdés, hogy milyen házasság a jó házasság. Abban az életkorban vagytok, amikor már udvaroltok is vagy udvarolnak nektek. Lehet, hogy aki most tetszik neked, az társad lesz egy életen át. Vajon milyen társat válassz magadnak? Csodák lehetnek, de minden emberi számítás szerint boldogabb az a házasság, ahol mind a két fél egyformán gondolkozik, egy nyelven beszél, egy kultúrában nőtt fel, egy egyházhoz tartozik. A vegyes házasságban, ha jön a vasárnap, és vágysz a templomba, egyedül kell menned, mert a társad és esetleg a gyermekeid is más vallásúak, s azok másik templomba mennek. Akkor vagy hűtlen leszel a saját templomodhoz, és mész a másik templomba, vagy egyedül a saját templomodba, vagy nagyon nagy erőfeszítésedbe kerül, míg rábeszéled őket, hogy legyen egy szép vasárnapod, és jöjjenek el ők is a te templomodba. Itt már kétfelé szakad a család. Nem tudtok együtt úrvacsorát venni, nem tudtok együtt szép egyházi életet élni. Nem is beszélek arról, amikor más nyelvűek, más kultúrában nőttek fel a házastársak. Lehet, hogy nem is a templomba akarnak menni, csak megnézni egy futballmeccset. Az egyik az egyik csapatnak drukkol, a másik a másik csapatnak, és már ott van az ellentét lehetősége az életben. Nektek már öntudatosan készülnötök kell a szép házasságra, és a szép házasság első logikus követelménye, hogy olyan társatok legyen, akinek a nyelve, a kultúrája, a vallása, az életfelfogása a tietekkel megegyezik. Lehet, hogy hazulról ti ezt nem tudjátok, de mi az életben nagyon sokat látjuk, milyen nagy baj az, ha az egyik hisz, a másik nem hisz, az egyik a templomba menne, a másik kikacagja, kigúnyolja, az egyik szép életet akar élni, a másik részeges, otromba, csúnya beszédű. Kétfelé szakad az ember lelke az ilyen családban. Nektek öntudatosan kell készülnötök arra, hogy szép családi életet építsetek fel magatoknak. Erre való részben az IKE, az Ifjúsági Keresztyén Egyesület és a Református Ifjúsági Egyesületi Konferenciák, amikor elmélyítjük a hitünket, és olyanokkal ismerkedünk meg, akik a mi hitünkön vannak, velünk egyformán gondolkoznak, és az ember ebből a környezetből választhat magának társat. Milyen szomorú dolog az, amikor azt mondják majd a katolikus társadnak, hogy ha nem ott esküszik és te nem adsz reverzálist, akkor nem gyónhat, és nem áldozhat. Neked pedig azt mondja a mi törvényünk, hogy ha megtagadod hitedet a gyermekeidben, nem vehetsz úrvacsorát. Ezek kibékíthetetlen kérdések. Azonban azt is tudnotok kell, hogy sok nyugati országban ez megszűnt, és már nem kérik a katolikusok a reverzálist, mert tulajdonképpen ezt feloldották, de a katolikus egyház elmaradt papjai elmaradt vidékeken még mindig erőszakolják. Ezért mindezekkel előre számoljatok. Ha valaki ortodoxszal köt házasságot, akkor az ortodox egyház az egész családot hivatalból beírja ortodoxnak, legtöbbször anélkül, hogy megkérdeznék, vagy tisztáznák a házastárssal. Automatikusan a házasság által mindenki ortodox lesz. Ugyanígy van bizonyos szektáknál is, csak akkor fogadnak el házastársnak, ha te is átállsz a hitükre. Aki ezt teszi, az elárulja egyházunkat. Nekünk a hitünk drága, másnak a hitét tiszteljük, becsüljük, de a magunkét nem szabad feladni, mert akkor a hitünk árulóivá válunk.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!    *****    Részletes személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,szóban és írásban, nagyon kedvezõ áron.Ne hagyd ki! Katt!