//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XXII. ÚRNAPJA

XXII. ÚRNAPJA


XXII. ÚRNAPJA
 

57. kérdés: Miféle vigasztalásod van a testnek feltámadásából?

 

Felelet: Az, hogy nemcsak lelkem vitetik azonnal az élet után Krisztushoz, az ő Fejéhez, hanem testem is Krisztus hatalma által feltámasztatván, lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlatos lészen.

 

Sokan kérdezik: Hogyha ezt a testet eltemetik, és az elrothad a földben, akkor hogyan fog feltámadni? Elsősorban tudnunk kell, hogy a Szentírás tanítása szerint nem az a test támad fel, amelyet betesznek a koporsóba, hanem egy mennyei test. A Szentírás tanítása szerint a halállal az élet nem szűnik meg, a lelkem azonnal az élet után Krisztushoz vitetik. De a lélek önmagában megfoghatatlan, körülhatárolhatatlan. Az örökéletben is kell hogy legyen megjelenési formánk. Ha nem lenne testünk itt a földön, nem tudnánk beszélni, nem tudnánk megsimogatni egymást, nem tudnánk egymásra nézni, mert nem lenne mivel egymásra néznünk. Az örökéletben is lesz egy formánk, nem csak megfoghatatlan füst, köd leszünk. Az a forma a mennyei test lesz. Hallgassuk meg, mit mond erről a Szentírás (1Kor 15,33): „De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak, és milyen testtel jönnek ki? Balgatag, amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothad elébb. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikel, hanem puszta magot, talán a búzáét vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ád annak, amint akarta, éspedig mindenféle magnak az ő saját testét.” Az ige ahhoz hasonlítja a temetést, mint amikor elvetjük a búzát. Az elvetett búzaszem nem elevenedik meg rögtön, hanem elrothad, elvész, és abból nő majd ki a búzaszál. Ami kinő belőle, nem olyan lesz, mint a búzaszem, hiszen az kicsi, kemény, sárga valami, s kinő belőle egy zöld szár, valami egészen más, mint amilyen a búzaszem volt. Éppen így lesz a feltámadásban is. A mennyei test is más lesz, mint a földi test. Ugyanaz a lényeg lesz benne, de egészen más alakban. „Vannak mennyei testek és földi testek. De más a mennyeiek dicsősége és más a földieké. Más a Napnak dicsősége és más a Holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban [látjuk, már bomlik a test, mikor elvetik], feltámasztatik romolhatatlanságban [egy romolhatatlan test fog feltámadni], elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben” (1Kor 15,40–43). És most jól figyeljetek: „Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.” Mit jelent az, hogy érzéki test? Itt a földön érzéki testben élünk. Ennünk kell, feltámadtak bennünk az életszükségletek, toalettre kell menni, anyagcserénk van, szexuális életet élnek az emberek. Ez az érzéki test, ami megbetegszik, vagy meghal, amit eltemetnek, ami megrothad. S milyen a lelki test? A lelki testet az érzéki test után kapjuk, mert így írja az Ige: „De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. Az első ember földből való, földi, a második ember, az Úr, mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is” (1Kor 15,46–49). Ezért mondja a Káté, hogy Jézus Krisztus dicsőséges testéhez hasonló lesz a mi mennyei testünk is. Keveset tudunk arról, hogy milyen a mennyei test. De tudjuk azt, hogy milyen nem. Nem betegszik meg. Nincs bezárva a tér dimenziójába. Be volt zárva az ajtó, és Jézus azon keresztül lépett be feltámadása után. Hogyha akarták, megtapogathatták, majd mikor nem is gondolták, eltűnt. Valami egészen más ez, mint a megszokott földi test. Még akkor is keveset tudunk róla, ha le van írva, hogyan találkozott feltámadás után 40 napig a tanítványokkal. Az örökélet annyira felettünk van, hogy azt felfogni tökéletesen nem tudjuk. Képzeljetek el egy síkot, pl. egy papírlapot és egy síklakót, akinek nincs érzéke csak a síkhoz, tudja azt, hogy jobbra, balra, előre, hátra, de fogalma sincs arról, hogy van fent és lent, azt egyáltalán nem tudja megkülönböztetni és észrevenni, erre még a gondolatrendszere is hiányzik, mint a vaknak a látás. Ha én erre a papírlapra ráteszek egy ceruzát a kihegyezett végével, akkor mit tapasztal a síklakó a ceruzából? Egy pontot, ami a síkon, a papíron megjelenik. Azonban a ceruza mennyivel több annál az egy pontnál. Az az egy pont is a ceruzához tartozik, de a ceruza a térben mérhetetlenül több annál a pontnál, amit a síklakó belőle érzékel. Éppen úgy vagyunk az örökélet dolgaival is. Nagyon keveset tudunk felfogni, érzékelni abból, amit Isten akar nekünk ajándékozni. Egyet azonban tudunk: nem ebben az érzéki testben támadunk fel, hanem a lelki testben. Ha valaki nyomorék, sánta, púpos, mozgássérült volt, annak nem kell aggódnia, hogy majd az örökéletben is az lesz. Az örökéletben majd másképpen lesz, a lelki test nem fog betegségeket és fájdalmakat hordozni.

 
Mi a lélek? Van bennünk valami, ami nem anyag. Egyszer egy iskolába bejött egy ellenőr, és vizsgáztatta a gyermekeket. Amikor azok a beszélgetés folyamán azt mondták, hogy az ember testből és lélekből áll, az ellenőr azt mondta: csak teste van az embernek, lélek nincs. Erre a tanár elkezdte kérdezgetni az egyik gyereket, akinek az édesanyja azelőtt két héttel halt meg, az édesanyja felől. A gyermek végül is sírva fakadt. Akkor azt kérdezte a tanító az ellenőrtől: Most ennek a gyermeknek mije fáj, hogy sír? Megvertem talán? Fáj a teste? Az ellenőrnek be kellett ismernie, hogy a lelke fáj. Nemcsak testi fájdalmaink vannak, hanem vannak lelki fájdalmaink is. A bánat, szomorúság, gyász, lelkiismeretfurdalás mind fájdalom. Ha megvágom az ujjamat, akkor a testem fáj, de ha csalódtam valakiben, vagy megbántottak, akkor a lelkem fáj. Ami fáj, az pedig van. Innen is tudjuk, hogy van lelkünk, mert néha fájni szokott. A lélek nem anyag, nem test, valami egészen más. Tulajdonsága a szeretet, a gyűlölet, a bánat, a reménység. Lehet ezt mérni kilóval, hosszmértékkel, űrmértékkel? Nem lehet. Mégis létezik. Valami egészen más, ami azonban itt a földön szorosan egybe van kapcsolva a testünkkel. Lelkiállapotunk függ a testi állapottól, de testi állapotunk is függ a lelkiállapotunktól. Vannak, akik hit által gyógyulnak meg. (De maga az öröm is tud gyógyítani, és a bánat is meg tud betegíteni testileg is.) A test és lélek egy valóság két oldala. Itt a földön a lelkünk kifejezési eszköze, megjelenési formája, földi ruhája a földi testünk. Az örökéletben a lelkünknek egy másik ruhája lesz, a mennyei testünk.
 

58. kérdés: Miféle vigasztalásod van az örökéletről szóló vallástételedből?

 

Felelet: Az, hogy mivel már e mostani életemben is érzem szívemben az örökélet kezdetét, ez élet után oly tökéletes boldogságom lesz, amilyent soha szem nem látott, fül nem hallott, sem emberi szív meg nem gondolt, amelyben Istent mindörökké magasztalom.

 

Az örökélet kezdetét már itt a földön is érzem szívemben – mondja a Káté. Ezt valóban meg is lehet érezni annak, aki közel van Istenhez. Aki szereti Istent, templomba jár, imádkozik, Bibliát olvas, benne van az Isten szeretetének az áramkörében, az tudja, hogy van örökélet, az nem fél úgy a haláltól, mint mások, akik ezt nem tudják. A halál utáni élet titkát már az orvostudomány is boncolni kezdi. Bizonyára hallottatok azoknak a vallomásáról, akiket a klinikai halálból hoztak vissza. Legtöbbjük arra emlékezett, hogy egy sötét folyosón vagy alagúton ment át, aminek a végén erős fényesség vagy fényes alak várta és nagy szeretet. Soknak fájdalmas volt a visszatérés, volt, aki azt állította, hogy látta autóbalesetet szenvedett testét kívülről. Ezek felett a vallomások felett lehet vitatkozni, lehet orvosilag tovább vizsgálni a kérdést. A mi hitünk alapja Jézus Krisztus feltámadása és az ő örökéletről szóló ígérete. Érdemes azonban tudnunk erről a jelenségről is.

 

Persze az örökélet kérdése titőletek messze esik, mert még fiatalok vagytok, s az egész élet előttetek van. Az itteni élet gondja foglal le teljesen, fiatalság, szerelem, pályaválasztás, és ez normális dolog. Mégis gondolnotok kell az örökéletre is, mert egyszer mindenkinek meg kell halni, s egyszer mindenkinek át kell menni vagy az örökéletbe, vagy az örök kárhozatba, vagy a mennyországba, vagy a pokolba. Ezt nem lehet megspórolni. Ezenkívül mindnyájunknak vannak szeretteink, édesanyátok, édesapátok, testvéretek, és soha nem lehet tudni, ki mikor hal meg, kit mikor hív haza Isten, s akkor fel kell hogy legyen készülve a lelketek arra: van örökélet. Örökélet nélkül az egész földi élet értelmetlen és céltalan lenne. Az örökélet adja meg mindennek az értelmét. A Káté és a Szentírás szerint ott tökéletes boldogságunk lesz, amilyent soha szem nem látott, fül nem hallott, sem emberi szív meg nem gondolt. Egyszerűen azért nem gondolt meg soha emberi szív, mert nem tudja elképzelni, milyen lesz az örökélet. Gondoljatok arra, hogy itt a földön csak a földi szépségekből milyen keveset tudunk felfogni. Nem tökéletes a hallásunk. Vannak ultrahangok, amiket mi nem hallunk, de meghallják az állatok, pl. a kutyák, vannak ultraszínek, amiket mi nem látunk, de látják esetleg a méhek. Az egész színskálának mi csak nagyon kis részét látjuk, és az egész hangmezőnek csak egy kis töredékét halljuk. Milyen gyönyörű lehet maga a teremtett világ is, s abból milyen keveset látunk, alig egypár színt és azoknak a keverékeit. Milyen más lesz majd az örökéletben, ahol közel látjuk Isten szeretetét, a teremtett világ minden szépségét és annak a másik, számunkra láthatatlan világnak is a csodáit. Pál apostol írja (valószínűleg magáról) a Korinthusbeliekhez írt II. levél 12. részében: „A dicsekvés azonban nem használ nékem: rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom, ha testen kívül-é, nem tudom: az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember (ha testben-é, ha testen kívül-é, nem tudom: az Isten tudja) elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie.” Nem sokat mond nekünk Pál apostol a paradicsomról, csak azt, hogy hallott kimondhatatlan beszédeket. De képzeljétek el, hogy ha az egész emberi társadalom vak lenne, s ebben a vak társadalomban valakinek megnyílna a szeme, és látná a naplementét és a virágok színét, vajon el tudná mondani a többieknek, mit látott? Nem tudná elmondani, mert nem ismerné azokat a szavakat, hogy fény, piros, árnyék, kék, zöld. Nem tudna semmit sem elmondani, még azt sem, hogy látott, mert azt a szót sem ismerné, hogy látni, csak azt tudná, hogy olyan dolog történt vele, amit nem tud elmondani. Így volt valahogy Pál is, amikor Isten megengedte, hogy belásson egy pillanatra az örökkévalóságba. Ezért mondja a Káté azt, hogy olyan tökéletes boldogság lesz, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, sem emberi szív meg nem gondolt.

 

Mi a földi élet legnagyobb öröme? Képzeljétek el, hogy egy nagyon szép ruhát kapnátok, de minden barátotok és minden barátnőtök elfordulna tőletek, és nem állna veletek szóba. Akkor boldogok lennétek? Nem. Képzeljétek el, kapnátok egy nagy összeget, de az egész faluban vagy városban mindenki gyűlölne benneteket, félrefordulna, és nem szólna hozzátok. Boldogok lennétek? Nem. A boldogsághoz hozzájárul és segíthet a pénz és az anyagi előrehaladás is, de a boldogságnak nem ez a lényege, a boldogságnak a lényege a szeretet. Egy árva gyermeknek lehet nagyon szép ruhája, de ha nincs édesanyja és édesapja, aki szeresse, nem tud igazán boldog lenni. És lehet, hogy egy másik gyermeknek nincs szép ruhája, de igaz szeretet veszi körül otthon, átölelik, megsimogatják, megértik, és imádkoznak érte, és vele vannak, akkor az a gyermek mégis boldog. A boldogság forrása a szeretet. Ha a földön az emberi szeretet tud igazán boldoggá tenni, akkor az örökéletben mennyivel inkább boldoggá tud tenni az Isten látható és közel való szeretete. Ezért mondja a Káté, hogy majd ott Istent mindörökké magasztalom.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!