//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XXI. ÚRNAPJA

XXI. ÚRNAPJA


XXI. ÚRNAPJA

 

54. kérdés: Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról?

 

Felelet: Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának az igaz hitben megegyező, örökéletre elválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza és megtartja; és hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok és mind-örökké az maradok.

 

A felelet kezdete tehát: Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának az igaz hitben meg-egyező, örökéletre elválasztott sereget gyűjt. Vagyis az egyházat Jézus Krisztus gyűjti a világ kezdetétől a világ végezetéig. Ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus születése előtt is voltak Istenben hívő emberek, akik lelkileg az egyházhoz tartoztak (tanultunk Ábrahám, Izsák, Jákob történetéről), Ábrahám is a hívők atyja volt, és Isten anyaszentegyházában volt benne, még akkor is, ha akkor nem tudták, hogy lesz keresztyén egyház. Az első karácsonyt megelőző időkben is élt Jézus az Atyánál, és Szentlelke által gyűjtötte az Ő seregét. Most is gyűjti és a világ végezetéig gyűjteni fogja.

 

Honnan látjuk, hogy a világ végezetéig megmarad az egyház? Már beszéltünk erről. Gondoljátok el, hogy az Úr Jézus feltámadása óta mennyi minden történt a világon. Megbukott a Római Birodalom, aztán a Német-római Birodalom, a közelebbi időkben megbuktak a nagy diktatúrák. Milyen erősnek látszott a Hitler hadereje, milyen erősnek látszott a Sztálin hadserege! Az Istent tagadó Szovjetuniónak mindene volt: fegyvere, ágyúja, felszerelése, titkosrendőrsége, kémhálózata, és mégis megbukott. Az egyháznak nem volt semmije sem, csak Krisztusa, csak Istene, csak hite volt, és az Egyház megmaradt. Ki gyűjtötte nehéz időkben is és ki őrizte meg az egyházat? A kérdésre a felelet így folytatódik: Jézus Krisztus örökéletre elválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza és megtartja. A történelemből, a saját életünkből látjuk mi öregebbek, hogy Isten oltalmazta és megtartotta az egyházat. Egy fél évszázad alatt az ateizmus világában a hivatalos állam el akarta törölni. A kommunista ideológia azt állította, hogy az egyház meg fog semmisülni. Elvették tőle az iskolákat, a tanítás és a szeretetszolgálat lehetőségét. Igyekeztek mindenképpen megnyomorítani, úgy is, hogy kevesebb lelkipásztor legyen, de az egyház mégis megmaradt, és ezek a nagy világhatalmak elvesztek, összedűltek, eltűntek. A világban sok minden fog még történni, sok különböző politikai hatalom lesz, de mindegyik változik és végül is eltűnik, felbomlik, csak az egyház az, ami a világ végezetéig megmarad. Hogyan gyűjti Isten az anyaszentegyházat? Szentlelke és Igéje által. Ezt is lemérhetjük a mindennapi életben. Hogy lettetek ti egyháztagok, keresztyének? Hogy kereszteltek meg benneteket? Valamikor az Úr Jézus meghagyta: „Tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,18–20). Azóta hány emberi parancs megsemmisült, de ez megmaradt, mert ez mennyei parancs volt, és Isten Szentlelkével gondoskodott róla, hogy ennek a parancsnak engedelmeskedjenek az emberek. Ennek a parancsnak engedelmeskedve kereszteltek meg benneteket is. Jöttök templomba, Káté-órára, s ha a Szentlélek megérinti a szíveteket, erős hitetek lesz. Ti is benne vagytok ebben a sereggyűjtésben. Vasárnaponként mennek templomba az emberek. Isten gyűjti őket a Szentlélek által. Az Igét hallgatni mennek, s ott erősödnek. Ez a kettő Isten nagy ajándéka: az Ige és a Szentlélek. Ezáltal lesz az egyház népe igaz hitben megegyező, örökéletre elválasztott sereg.

 

Mindenki üdvözül-e, aki az egyházban van? Nem. Mert az egyházban vannak olyanok is, akik formálisan vannak csak benne, akik csak azért fizetik az egyházi adót, hogy esetleg helyük legyen a református temetőben. Vannak, akik káromkodnak, istentelenek, és csak formálisan keresztyének. Istent becsapni nem lehet. Az Úr Jézus ezzel kapcsolatosan mondta a már idézett, tengerbe vetett gyalom példázatát, azt, hogy minden halat összefog a halászháló, de amikor a partra vonják, akkor kiválogatják a halakat. Ilyen az anyaszentegyház is, mindenféle hal van benne, van olyan is, aki komolyan hisz, olyan is, aki nem hisz komolyan. Isten kegyelme mindenkit hív, mindenkit bekerít a kegyelem hálójába, de ez nem azt jelenti, hogy aki be van írva az anyakönyvbe, és be van írva az egyházfenntartók névsorába, az most már hivatalból üdvözülni fog. Ki fog tehát üdvözülni? Ki fog bejutni az örökéletbe? Ki hova jut a nagy válogatáskor? Azt mi, emberek itt a földön soha nem tudhatjuk. Következtethetünk jelekből, azonban lehet, hogy valakire rámondjuk, hogy ez hitetlen ember, és kiderül egy hónap múlva vagy egy év múlva vagy tíz év múlva, hogy megtért, megváltozott, és nagyon komoly hite van, vagy hogy akkor is hitt, amikor mi hitetlennek minősítettük. Lehet, hogy valakire azt mondjuk, hogy ez igazán kegyes hívő ember, s aztán kiderül, hogy az egész csak hazugság és képmutatás volt. Mi, emberek ezt nem tudjuk megállapítani. A Szentírásban úgy van írva, hogy az ember azt látja, ami a szeme előtt van, Isten azt látja, ami a szívben van. Ezért beszélünk látható és láthatatlan egyházról. Melyik a látható egyház? A látható egyház azoknak a névsorából, azokból az emberekből áll, akik be vannak írva az egyházi nyilvántartásokba, ezeket látjuk, de ezek nem üdvözülnek mind. Melyik a láthatatlan egyház? A láthatatlan egyházba azok tartoznak, akik a látható egyházban is benne vannak, de valóban hisznek, valóban a Jézus Krisztuséi. Ezek számunkra láthatatlanok, ezeknek csak Isten látja igazán a szívüket, mi csak következtethetünk rájuk, de nem feltétlen érvénnyel. Melyik tehát a nagyobb: a látható vagy a láthatatlan egyház? Nyilván a látható egyház a nagyobb. Mert a látható egyházban mindenki benne van, a láthatatlanban pedig azok vannak benne, akik benne vannak a láthatóban is, de akik csakugyan hisznek. Ezeket Isten látja egyedül, hogy igaz hitben megegyező, elválasztott seregéhez tartoznak. Miért elválasztott sereg ez? Azért, mert az egyháznak a görög neve ekklésia, s ez magyarul azt jelenti: elhívottak, kihívottak közössége. Ezeket elhívja Isten a bűnből, a halálból. Ezek engedelmeskednek Isten elhívásának, és így lesznek az ő közösségének a tagjai.

 

Vajon csak a reformátusok üdvözülnek-e? Nem. Vallási soviniszták lennénk, ha azt mondanánk, hogy csak azok üdvözülnek, akik a mi egyházunkban vannak, hiszen minden egyházban lehetnek olyanok, akik Jézus Krisztusban igazán hisznek. Akkor miért van szükség a sokfajta egyházra? És mi miért ragaszkodunk a mi egyházunkhoz?

 

Képzeljetek el egy hegyet, amelyre különböző utak vezetnek. Van jó út, van olyan út, amely szakadékon megy át, van olyan út, amely nagy kerülőkön vezet, van olyan út, amelyen nem lehet rendesen feljutni, csak nagyon nagy kínlódások árán. De mindegyik út a hegyre megy. A nagy kitérőkkel vezető út is és a jó egyenes út is a hegyre megy. Ehhez hasonlóan minden keresztyén egyház Jézus Krisztushoz igyekszik. Csak mindegyik még valamit hozzátesz. A római katolikus egyház azt mondja: Igen, Jézus Krisztus, Ő a megváltó, de amellett ott van Szűz Mária, ott van a szentek tisztelete, a lelkipásztornak kell meggyónni a bűneinket, hogy Isten megbocsássa, és ott vannak az érdemszerző jócselekedetek. A baptisták azt állítják: Igen, Jézus Krisztus a legfontosabb, de amellett nélkülözhetetlen az, hogy az emberek felnőtt korukban legyenek megkeresztelve. A szombatisták azt állítják: Igen, Jézus Krisztus nagyon fontos, de feltétlenül döntő dolog, hogy ne együnk disznóhúst, és tartsuk meg a szombatot. És mindegyik azt mondja, hogy ezek nélkül a hozzáadások nélkül nincs üdvösség.

 

Így az üdvösség feltételeként Jézus Krisztus mellé minden egyház még valamit odatesz, vagy a szombatot, vagy a felnőtt keresztséget, vagy a jehovisták szervezetét, vagy a szenteket, vagy valami mást. Egyedül a református és az evangélikus egyház az, amelyik Jézus Krisztus mellé nem tesz semmit. Mi hangsúlyt helyezünk arra, hogy csak azt higgyük, ami a Szentírásban van. Akik kerülő utakon mennek, azokról nem mondjuk, hogy nem üdvözülnek, ha Jézus Krisztusban hisznek, mert azt csak Isten tudja igazán, ki üdvözül. Azokat is elfogadjuk keresztyéneknek. Mindenkinek tisztelni kell a meggyőződését, mert abban nőtt fel. De ugyanakkor, amikor elismerjük mások hitét, szeretnünk kell a magunkét, és tisztában kell lennünk vele. A mások hitét tisztelni, amit az ökumenikus mozgalom is szolgál, nem azt jelenti, hogy a magunk hitét megtagadjuk, hanem azt, hogy legyünk tisztában a magunk egyháza tiszta tanításával, és őrizzük meg azt a hitet, azt az utat, amelyet Jézus Krisztus mutatott, s amelyért szenvedtek az őseink.

 

Amikor a hegyre megyek, tudom, hogy mindenki a hegyre igyekszik, de ha én tudok egy jó utat, akkor én tiszta udvariasságból nem fogok egy rossz úton menni, hanem a jó úton, és a jó úton viszem majd a gyermekemet is és a társamat is.

 

Jó útnak tartjuk református hitünket, mert a Szentíráson, Jézus Krisztus tanításán alapszik, és mi csak azt hisszük, amit Jézus Krisztus mondott, és mást vagy annak ellenkezőjét nem fogadunk el.

 

Tehát: a különböző keresztyén tanítások az Istenhez vezető utat és vele együtt az üdvösség elnyerését keresik. Ez csak Jézus Krisztus által lehetséges („Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem ha énáltalam.” Jn 14,6).

 

Sok vallás tanítása nem elégszik meg a Krisztusban adott megváltással, hanem mint kötelező feltételt még egy vagy több dolgot hozzátesz és ezzel kerülő utakra vezeti az embereket, meggyengítve Krisztus egyedül üdvösségszerző hatalmát.

 
 Rajzoljuk le az üdvözülés útját a különböző egyházakban:
 

Az 54. kérdés felelete így fejeződik be: Hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok s mindörökké az maradok. Kik az egyház élő tagjai? Vajon azok, akik a földön élnek? S azok halott tagjai, akik meghaltak? Nem. Akik meghaltak, azok is élnek Istennél. Az egyház élő tagjai azok, akik valóban megélik a hitüket, templomba járnak, imádkoznak, énekelnek, szeretik egymást, adakoznak, fenntartják az egyházat, segítik a szegényeket, szeretet árad belőlük, Krisztus szerint élők, Krisztust követni akarók. S kik az egyház halott tagjai? Azok, akik mindezzel nem törődnek. Akiknek nem járja át a lelkét az evangélium, akiknek a lelke halott. Hova mennek vasárnap az egyház élő tagjai? A templomba. És hova mennek az egyház halott tagjai? A kocsmába.

 
A legnagyobb dolog, ha el tudjuk mondani: Én is ennek a Jézus Krisztus által gyűjtött, védelmezett és megtartott egyháznak élő tagja vagyok. Az egész konfirmáció ezért van, hogy ennek a seregnek élő tagjai legyetek, hogy szívetekből szeressétek az Istent, az Úr Jézust, az embereket, és próbáljatok ebben a világban, ahol annyi nyomorúság, gyűlölet, bánat van, örömben és Isten szeretetében élni. Egy sereg nem úgy győz, hogy csak a sereg vezére harcol. Az egyház sem úgy győz, hogy csak a lelkipásztor prédikál. Mindenkinek szolgálni kell benne Jézust. Nektek is. Amikor konfirmálni fogtok, felesküdtök, hogy ennek a seregnek hűséges tagjai lesztek. Isten segítsen meg benneteket, hogy azok is maradjatok, és szolgáljátok benne az Úr Jézust.
 

55. kérdés: Mit értesz a szentek közösségén?

 

Felelet: Először azt, hogy a hívők egyenként és együttesen mind tagok az Úr Krisztusban, s minden ő javaiban és ajándékaiban részesek. Másodszor, hogy mindenki kötelességének kell ismerje, hogy ajándékaival a többi tagok javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon.

 

Régebben a szentek egyességét mondták. Először azt mondja a Káté, hogy egyenként és együttesen mind tagok vagyunk az Úr Krisztusban, s minden ő javaiban és ajándékaiban részesek. Ezért mindenkit testvérünknek kell néznünk. Mindenkiért meghalt Jézus Krisztus, mindenkit szeretett, és ezért nekünk is mindenkit szeretnünk kell, és nem szabad egyik embernek lenéznie a másikat, sőt mindenki kötelességének kell ismerje, hogy ajándékaival a többi tagok javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon. Tehát a szentek közössége nem azt jelenti, hogy Szent Józsefnek, Szent Péternek vagy Szűz Máriának, Szent Bonifáciusnak a közössége, hanem azoknak a közössége, akikért meghalt Jézus Krisztus, akik megbánták a bűneiket, Istenhez tértek, és még akkor is, ha bűnösek, igyekeznek tiszta életet élni, életüket Istennek szentelni, mert Ő megbocsátott nekik, és elhívta őket szép, igaz szolgálatra, keresztyéni életre az emberek között. Kegyelemből vagyunk szentek. Megszentel Isten. Pál apostol a sok bűnnel terhelt korinthusi gyülekezetet így szólítja meg: Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek. Ez azt jelenti, hogy mi Jézus Krisztusban vagyunk megszenteltek, Ő volt a tökéletes, a szent, az igaz, de hogyha mi hiszünk benne, akkor Őáltala bennünket is úgy néz Isten, minthogyha nem vétkeztünk volna, nekünk is megbocsát Isten, s az Ő szentségét reánk hullatja. Ez bennünket hálára és alázatra kell hogy indítson és arra, hogy teljes erővel igyekezzünk a Krisztus szerinti életre, kötelességünknek érezzük, hogy a többi tagok javára és üdvösségére örömmel és készséggel szolgáljunk. Ezért nagy tévedés az, amikor a magukat megtértnek valló emberek a többieket lenézik, és csak magukkal törődnek. Az igazán megtért keresztyén ember Isten dicsőségére másokat szolgál szeretetben.

 
Isten sok ajándékot ad nekünk. Van, akinek a vigasztalás ajándékát adja, van, akinek jó eszet ad, és lesz belőle orvos vagy ügyvéd vagy lelkipásztor vagy politikus, de akkor se felejtse el, hogy a többi tagok javára kell szolgálnia. Isten arra tanít bennünket, hogy egymást felemeljük, segítsük és az egész népünket Istenhez vigyük közelebb, mert ez is reánk bízatott, és mindezt készséggel és örömmel tegyük. Isten nem olyan keresztyén egyháztagokat akar, akik minden munkától húzózkodnak, és akik nagy nehezen segítenek embertársaikon, hanem olyanokat, akik örülnek annak, ha jót tehetnek, ha segíthetnek valakin. A szentek közössége a láthatatlan egyház, azoknak a közössége, akik komolyan követik Jézus Krisztust, neki adták az életüket, és ez látszik is a mindennapi forgolódásukon.
 

56. kérdés: Mit hiszel a bűnöknek bocsánatáról?

 

Felelet: Hiszem, hogy Isten Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, mely ellen egész életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem engem Krisztus igazságával kegyelméből megajándékoz, hogy soha többé kárhozatba ne jussak.

 

Vajon miért bocsát meg nekünk Isten? Mert megérdemeltük? Nem. Mert olyan jók vagyunk? Nem. Mert megbántuk a bűneinket? Nem. Biztos, hogy bűnbánat nélkül nincs bocsánat. De a bűnbánat matematikai kifejezéssel élve még csak szükséges, de nem elégséges feltétele a bocsánatnak. Jézus Krisztusért bocsát meg Isten, mert ő szenvedett a mi bűneinkért, meghalt érettünk a keresztfán. Ha megbánjuk a mi bűneinket, és Jézus Krisztusért kérjük, hogy Isten bocsásson meg, akkor soha többé nem emlékezik a mi bűneinkről, mintha nem is lettek volna. Ez az érem egyik oldala. Emlékeztek a tékozló fiú történetére, aki az apjának minden vagyonából a ráeső részt mind eltékozolta? S mikor visszatért, az édesapja nem hányt a szemére semmit sem, csak elébe futott, átölelte, és azt mondta: Vágjátok le a hízott tulkot, és húzzatok sarut a lábára és gyűrűt az ujjára, mert az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Ez a szemrehányás nélküli nagy szeretet vár bennünket Istennél. De van az éremnek egy másik oldala is. A Káté azt mondja, hogy minden bűnömről és bűnös természetemről, mely ellen egész életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik. Vagyis egész életemben harcolnom kell a bűneim ellen. Isten látja a szívemet, és nincs számomra teljes bocsánat, hogyha bűnbánatom csak formális vagy képmutatás, és nem akarok harcolni a bűneim ellen. Az ember egy különös helyzetben van, amiről azt mondta Luther Márton: simul iustus et peccator, egyszerre igaz és bűnös. Vagyis Isten igaznak néz, Isten megbocsát, elfelejti a mi bűneinket, de nekünk tudnunk kell, hogy bűnösök vagyunk, és minden erőnkkel kell harcolnunk a bűneink ellen. Isten megajándékoz Krisztus igazságával kegyelméből, hogy ne jussak kárhozatba, de elvárja tőlem, hálából mindent kövessek el azért, hogy úgy éljek, ahogyan ő mondja. Ha igazán a Jézus Krisztusé vagyok, akkor nem csak azért kell harcolnom a bűneim ellen, mert Isten ezt elvárja tőlem, hanem kell hogy fájjanak a bűneim, és saját magam belső akaratából és fájdalmából kell hogy megszülessen bennem a bűneim ellen való küzdelem. Itt van a különbség a katolikus egyház és a református egyház gyakorlata között. A római katolikus hit szerint a papnak kell meggyónni a bűneinket, és ő bocsát meg az Isten nevében. Nálunk Istennek kell elmondani bűneinket és Jézus Krisztusnak, és Jézus Krisztusért Isten megbocsát. Persze, ha valaki nem tud magától megszabadulni a bűneitől, és szükségét érzi annak, hogy a lelkipásztornak is elmondja, akkor el lehet mondani, és együtt lehet imádkozni, hogy a jó Isten bocsássa meg azokat. Lehet a lelki vívódásokban keresni valakit, aki segít bennünket, hogy Isten közelébe jussunk imádságunk által. De mindig tudnunk kell, hogy Isten, ha őszinte szívvel hozzá térünk, nekünk Jézus Krisztusért bocsát meg.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!    *****    Részletes személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,szóban és írásban, nagyon kedvezõ áron.Ne hagyd ki! Katt!