//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XIX. ÚRNAPJA

XIX. ÚRNAPJA


XIX. ÚRNAPJA

 

51. kérdés: Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi Fejünknek ez a dicsősége?

 

Felelet: Először azt, hogy Szentlelke által mibelénk, az ő tagjaiba mennyei ajándékot áraszt. Másodszor, hogy minket az ő hatalmával minden ellenség ellen védelmez és megtart.

 
 Már szó volt arról, hogy Jézus Szentlelkét küldi alá nekünk, és ilyenformán mennyei ajándékokkal lát el bennünket. Most másodszor mondja a Káté, hogy minket az ő hatalmával minden ellenség ellen védelmez és megtart. Amikor az egyetemes anyaszentegyházról lesz szó, ott is fogunk arról beszélni, mit is jelent Krisztus védelme és megtartása. Most csak azt gondoljuk el, hogy amióta megvan a keresztyén anyaszentegyház, hány hatalom volt ezen a világon. Egyik jött, a másik ment, megbukott, megváltozott, de a keresztyén egyház megmaradt. Történelmi tapasztalat az, hogy mennyei erők tartják meg az egyházat és mindazokat, akik abban vannak.
 

52. kérdés: Miféle vigasztalásod van abban, hogy Krisztus visszajön ítélni eleveneket és holtakat?

 

Felelet: Az, hogy minden háborúságomban és üldöztetésemben fölemelt fővel várom őt az égből ítélő bírámul, aki előbb érettem Isten ítélőszéke elé állott és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő mind a maga ellenségeit, mind az enyémet örök kárhozatra veti; engem pedig minden választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átalvisz.

 

A Krisztus visszajövetelével sok szekta foglalkozik, különösképpen a jehovisták, azok, akik megjövendölik különböző dátumokra, hogy mikor fog visszajönni a földre Jézus. De más szekták is foglalkoznak ezzel. Vajon ki tudjuk-e számítani, vagy nem tudjuk kiszámítani, tudhatja-e ember vagy nem, hogy mikor jön vissza Jézus Krisztus? Jól jegyezzétek meg az Úr Jézus szavát, mert Ő illetékes arra, hogy megmondja, visszajön-e, és mikor jön vissza. Máté evangéliuma 24,36. versében így szól: „Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.” Hogyha senki nem tud róla, még az angyalok sem, akkor nem tudhatják a jehovisták, sem más szektások, egy ember sem a földön, hogy mikor következik be ez az idő. Az emberek számára váratlan lesz a visszajövetel, mert a 37–39.42. versben ezt olvassuk: „Amiképpen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.” „Vigyázzatok azért, legyetek készen ti is, mert nem tudjátok, mely órában jő el az embernek Fia.” Ezek az igék mind arra valók, hogy felkészítsenek bennünket a szüntelen várakozásra és vigyázásra.

 

Természetesen az Úr visszajövetelének vannak jelei is. Sok ilyen jel van, ami mind azt jelenti, hogy közeledik ez az idő, de nem szabad hinnünk azoknak, akik tévútra akarnak vezetni bennünket, mert így szól Jézus: „Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek” (Mt 24,4–5). Nem szabad tehát mindenféle híresztelésnek hinnünk, mert az ő visszajövetele világosan látható lesz (26–27): „Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van: ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban: ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.” Ezt az eljövetelt különböző jelek előzik meg. De ezek csak jelzik azt, hogy közeledik, de nem mondják meg pontosan, hogy mikor. Egy ilyen jel az, hogy jönnek a hamis próféták, és azt mondják, hogy ők a Krisztus, vagy hogy már visszajött a Krisztus. Ezen jelek közé tartozik a jehovisták tanítása is, akik azt mondják, hogy Jézus Krisztus visszajött az első világháború előtt, csak nem látják, nem látja mindenki, csak ők tudják. Ilyen jel az, hogy hallanunk kell háborúkról, háborúk híreiről, nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek éhségek, döghalálok, földindulások, keresztyénüldözések, sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, gyűlölik egymást, hamis próféták támadnak, és sokakat elhitetnek, a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ezek általános jelek. A világban ezelőtt is lehetett ezeket látni, csak most többet látunk és többet hallunk belőlük, mert vannak hírközlő eszközök, de a próféciába ez is beletartozik. Az egyik fontos jel az, hogy Isten országának evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, s majd akkor jön a vég. Tudjuk, hogy több mint 2000 nyelvre le van már fordítva a Szentírás. Egy jel az is, hogy utolsó időben Izrael népe megtér Jézushoz. Izraelben már vannak úgynevezett Messiási Gyülekezetek, amelyek Jézus Krisztusban hisznek. Mindezeken felül azonban a napot és az órát senki nem tudja, még az angyalok sem az égben, egyedül csak az Atya.

 

Jézus Krisztus visszajövetelét tehát várnunk kell. Mindig készen kell lennünk reá. Lehet, hogy visszajön már a mi életünkben, s ha nem jön, akkor mi megyünk hozzá. És lehet, hogy a hozzá való menetelünk, a halálunk egészen váratlan lesz. Így a vele való találkozást elkerülni semmiképpen nem tudjuk. Ezért fel kell készítenünk a lelkünket, el kell hagynunk a bűneinket, kell keresnünk a hozzá vezető utat. Számunkra vigasztalás az, hogy Jézus Krisztus jön ítélni eleveneket és holtakat, hiszen ő úgy szeret, hogy előbb érettem Isten ítélőszéke elé állott. Ezért minden háborúságomban és üldöztetésemben fölemelt fővel várom őt az égből ítélő bírámul. Ezen a földön sok hamis ítélet, hamis rágalom van, hamis vádakkal zárnak börtönbe embereket, de végül Ő lesz az, aki mindent megítél, és mind a maga ellenségeit, mind az enyémet örök kárhozatra veti; engem pedig minden választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átalvisz. Ne gondoljuk, hogy azért visz átal önmagához, mert azt megérdemeljük, hanem azért, mert érettem Isten ítélőszéke elé állott. Amikor pedig az ellenségekről beszél a Káté, akkor ne a szomszédra gondoljunk, akivel haragban vagyunk, vagy valamilyen más nemzetbelire, vagy bármely más emberre, hanem a legfőbb ellenségre: a bűnre és Sátánra.

 

Kell-e félnünk, rettegnünk a Krisztus visszajövetelétől? Képzeljük el, hogy egy édesapa elmegy dolgozni külföldre, Franciaországba vagy Amerikába, és egyszer csak híre jön, hogy hamarosan megérkezik. Vajon a gyermekének rettegnie kell ettől a megérkezéstől otthon, vagy örömmel kell várnia az édesapját? Nyilván örömmel. Így vagyunk éppen mi is az Úr Jézus visszajövetelével, ezért mondjuk el mindig az Úri imádságban: Jöjjön el a te országod. Egy gyermeknek csak akkor kell félnie az apja váratlan hazaérkezésétől, hogyha felgyújtotta otthon a házat, vagy valami más rosszat tett, vagy hogyha az apja egy zsarnok vagy diktátor. Mi azonban tudjuk, hogy Jézus Krisztus szeret bennünket. És bár bűnösek vagyunk, és sok rosszat tettünk, de ha ezt megbántuk, tudjuk, hogy megbocsát, és mint egy jó édesapa a hazaérkezésekor ajándékokat hoz a gyermekének, tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus el fogja hozni nekünk a legnagyobb ajándékot, az örökéletet.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!    *****    Részletes személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,szóban és írásban, nagyon kedvezõ áron.Ne hagyd ki! Katt!