//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XII. ÚRNAPJA

XII. ÚRNAPJA


XII. ÚRNAPJA

31. kérdés: Miért neveztetik Krisztusnak, azaz Felkentnek?

 

Felelet: Azért, mert őt az Atya rendelte, és Szentlélekkel felkente a mi legfőbb prófétánkká és tanítónkká, ki nekünk a mi váltságunk felől az Istennek titkos tanácsát és akaratát tökéletesen kijelentette, és a mi egyetlenegy főpapunkká, ki az ő testének egyszeri áldozatával minket megváltott és érettünk az Atya előtt könyörgésével szüntelenül közbenjár, és örökkévaló királyunkká, aki minket Igéjével és Szentlelkével kormányoz és a nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart.

 

Az előző alkalommal szó volt arról, hogy a bibliai időkben minden névnek jelentése volt. A Jézus névnek az a jelentése, hogy üdvözítő, szabadító, Krisztusnak az a jelentése, hogy felkent. Régen, amikor a királyokat szolgálatba állították, akkor felkenték őket szentelt olajjal. Így olvassuk a Sámuel könyvében a Saul felkenetését is. Ez az olajjal való megkenés a hivatalba való állítást jelentette. Valami olyan volt, mint a levélen a hivatalos pecsét, vagy mint most egy újonnan épült templomnak a felszentelése, vagy a lelkipásztorok szolgálatba való állítása. Jézus Krisztusnak hármas felkenetése van. Őt az Atya rendelte és Szent-lelkével felkente, vagyis szolgálatba állította, hogy legyen a mi legfőbb prófétánk, egyetlenegy főpapunk és örökkévaló királyunk. Tehát Jézus Krisztusnak ez a hármas tisztsége van: próféta, főpap és király.

 

Mit jelent az, hogy próféta? A próféták voltak azok, akik Isten akaratát megjelentették a népnek, vagy megjelentették az előre bekövetkezendő dolgokat. Görögül profono azt jelenti: előre hangzik, előre mond; ebből a jelentésből, ebből a szóból lett a próféta név. Próféta az, aki előre megmondja Isten akaratát és a bekövetkező dolgokat. Krisztus prófétai tisztje azt jelenti, hogy ő mondta meg nekünk az előre bekövetkező dolgokat, ő közölte velünk és tökéletesen kijelentette Isten addig elrejtett akaratát. Tökéletesen megmutatta az utat nekünk, hogy hogyan járjunk. A próféták csak néha voltak kapcsolatban Istennel, amikor Isten általuk üzent. Jézus Krisztus mint Isten fia mindig kapcsolatban volt Istennel, és így ő a teljes igazságot mondta meg. Ezért mondta: „én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). Ezért amikor valaki jön valami új tanítással, akkor mindig meg kell néznünk azt, hogy beszélt-e arról Jézus Krisztus és mit mondott róla. Mert Jézus Krisztus Isten Fia, és jobban tudja azt, hogy mit akar Isten, mi a célja velünk, mi fog bekövetkezni a világra, mint sok ember, aki ma elkezd filozofálni és különböző tanokat hirdetni. Jöhetnek hozzátok jehovisták vagy más szektások, akik azt mondják, hogy ekkor és ekkor lesz a világ vége, mert ők kiszámították a Bibliából. De ha ismeritek Jézus Krisztus tanítását, és elolvassátok Máté evangéliuma 24. részét, akkor meglátjátok, hogy az Úr Jézus azt mondta: azt a napot és órát senki nem tudja, még az angyalok sem a mennyben, csak egyedül Isten. Ha pedig azt a napot és órát senki nem tudja, még az angyalok sem, akkor honnan tudhatja az, aki benneteket félre akar vezetni, hogy mikor lesz a világ vége? Ezért kell olvasni a Bibliát, tudni jól Jézus Krisztus tanítását. Az ő szavával a tévtanítóknak rögtön meg tudunk felelni. Hogy mi lesz velünk, mit akar velünk Isten, hogy van-é örökélet, ezt mind Jézus Krisztus tiszta tanításából tudjuk meg.

 

Másodszor Ő a mi egyetlenegy főpapunk. Az Ószövetség idejében a főpap minden évben egyszer bemutatta Istennek a bűnért való áldozatot, amikor a bűnbakot feláldozták. Jézus Krisztus az az egyetlen igaz főpap, aki nem egy állatot áldozott fel, hanem saját maga jött szenvedni a mi bűneinkért, és szerezte meg bűneink bocsánatát a keresztfán. Ezért mondja a Káté, hogy testének egyszeri áldozatával minket megváltott. Ezért Ő az egyetlenegy főpapunk. Ő jár az Atya előtt könyörgésével közben értünk, és Ő vigyáz miránk. De olyan értelemben is a mi főpapunk, hogy a mi egyházunknak nincs pápája vagy pátriárkája. Nekünk nincs látható legfőbb főpapunk. A püspökök főpásztorok, főlelkipásztorok, de az egyetlen igaz főpapja egyházunknak, egyetlen igaz feje, akire mi hallgatunk, Jézus Krisztus. Ezért nálunk hitbeli kérdésekben nem az a döntő, hogy valakinek mi a véleménye, hanem az, hogy mit mondott Jézus Krisztus. A lelkipásztorok, esperesek és püspökök első feladata, hogy azt teljesítsék és hirdessék, amit az Úr Jézus Krisztus mondott. A katolikusok azt mondják, az ő egyházuk feje Jézus Krisztus földi helytartója, a pápa. Mi azt mondjuk, nem kell földi helytartó, a Szentírásban benne van Jézus Krisztus tanítása, reá kell figyelnünk, és szerinte kell élnünk. Ő a mi egyházunknak a feje. Őt nem lehet helyettesíteni. A lelkipásztorok, esperesek, püspökök csak adminisztratív vezetők, akiknek Jézus Krisztusra kell hallgatniuk, de hogyha ellenére mondanának valamit, akkor mindig a Jézus Krisztus szava, igéje marad a döntő.

 
 

Végül Ő a mi örökkévaló királyunk. Most ne vérengző királyokra gondoljatok, hanem gondoljatok olyan régi királyokra, akik a harcban mindenütt elöl mentek, s azáltal tűntek ki, és azáltal lettek és maradtak királyok, hogy a népüket védelmezték. Nem hátulról irányították a hadseregeket, mint sokszor a mostani vezetők. Jézus Krisztus is így ment elöl, a halálba is előttünk ment, a feltámadásba is előttünk ment, és úgy kormányoz bennünket, mint ahogyan egy igazságos király kormányozza országát. Mivel kormányoz? Igéjével és Szentlelkével. A szívünket kormányozza. Ezért kell sokat Bibliát olvasni, templomba járni, hogy értsük az ő akaratát, és Ő segít Szentlelkével szerinte élni. Úgy fejeződik be a felelet hogy: a nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart. Figyeljétek meg: itt nem válság van írva, hanem váltság. A két szó között ez a t betű nagyon nagy különbséget fejez ki. A válság egy nehéz helyzetet jelent, pl. azt mondják: egy kormány vagy egy ország válságos helyzetben van, lehet, hogy megbukik. A váltság az a megváltás. Amikor a bűneinkből megvált Isten, és örökéletre vezet. A nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart Jézus Krisztus. Ő szerezte nekünk nem a válságot, hanem a váltságot, a megváltást, és ebben oltalmaz és megtart. Természetesen az Ő oltalmazása és megtartása minden válságos időben is érvényes. A gondok között is.

 

32. kérdés: És te miért neveztetel keresztyénnek?

 

Felelet: Azért, mert hit által Krisztusnak tagja és így az ő kenetének részese vagyok, azért, hogy az ő nevét valljam, magamat neki élő hálaáldozatul adjam, és hogy ebben az életben a bűn és a Sátán ellen szabad lelkiismerettel viaskodjam, az élet után pedig az örökkévalóságban Krisztussal minden teremtményen uralkodjam.

 

A magyar szóhasználatban kétféleképpen mondjuk a keresztyént. A római katolikusok kereszténynek mondják, és mi keresztyénnek mondjuk. Elég sajnálatos, hogy míg magyar nyelvterületen a két különböző elnevezés meghonosodott, a külföldi nyelvekben általában csak egy jelzi ezt. Nálunk a keresztény szót a katolikusok használják. (Egy magyarázat szerint a jelentése: a kereszt tény, azaz Jézus keresztre feszítése valóságosan megtörtént.) Mi a keresztyén szót használjuk, ami a görög kristianoi szóból származik, ami a Szentírásban Krisztus-félét Krisztus-követőt jelent. Az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk, hogy így nevezték az első keresztyéneket. Tehát mi nem a keresztből indulunk el a nevünknél, hanem Krisztustól indulunk el, mert nevünk történelmileg is, nyelvtanilag is Krisztustól származik.

 

Azért neveztetünk keresztyénnek, mondja a Káté, mert hit által Krisztusnak tagja és így az ő kenetének részesei vagyunk. Hogy vagyunk hit által Krisztusnak tagja? A 28. kérdésben arról van szó, hogy nem mindenki üdvözül, hanem csak azok, akik hit által Krisztusba oltattak. Ha visszaemlékeztek, itt arról beszéltünk, hogy eggyé leszünk Krisztussal. Az ő ereje, békessége, szeretete, Szentlelke árad belénk, és segít nekünk szerinte élni. Természetesen nem tudunk olyanok lenni, mint ő, de töredékes, bűnös földi módon mégiscsak van bennünk az Ő erejéből és az ő szeretetéből valami. Az egyház jelképesen Jézus Krisztus földi teste. Egyháztagok vagyunk, így Jézus földi testének is tagjai vagyunk. Így vagyunk hit által Krisztusnak tagja és az ő kenetének részese. Mi is Jézus Krisztus kenete? Az, hogy a Szentlélekkel felkente az Atya a mi legfőbb prófétánkká, aki elmondta nekünk Isten akaratát, egyetlenegy főpapunkká, aki szenvedett bűneinkért, megváltott minket, és közbenjár értünk, s örökkévaló királyunkká, aki védelmez és megtart. Ez azt jelenti, hogy nekünk is ebben a hármas tisztségben kell szolgálnunk.

 

Ő próféta volt, Isten akaratát hirdette. Én is az életemmel, szavaimmal Isten akaratát hirdetem. Ő főpap volt, bemutatta a bűnért való áldozatot, meghalt értem is. Én is áldozatot mutatok be Istennek, a jócselekedeteimmel a hálám áldozatát. Ő király, aki harcol értünk, megtart bennünket, és küzd a Sátán ellen. Nekem is kell harcolnom a testvéreimért, a bűn és a Sátán ellen. Az Ő akarata szerint kell élnem, és akkor ígérete szerint majd az örökéletben Ővele együtt fogok uralkodni minden teremtményen.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!