//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

X. ÚRNAPJA

X. ÚRNAPJA


X. ÚRNAPJA

 27. kérdés: Mi az Isten gondviselése?

Felelet: Isten mindenható és mindenütt jelen való ereje, mellyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt mintegy kézen tartja, és úgy igazgatja, hogy fa és fű, termékeny és terméketlen esztendők, eső és aszály, az étel és ital, a jó egészség és betegség, a gazdagság és szegénység, szóval minden, nem véletlenségből, hanem az ő atyai tanácsából és akaratából jő.

Isten kézen tartja a világot, és igazgatja azt. Persze ezt nem vesszük sokszor észre. Ha egy kicsi bogarat a kezünkbe veszünk, az nem tudja, hogy a kezünkön van, mert nem éri fel ésszel. Mi is sokszor csak későn vesszük észre, hogy Isten védelmező keze vigyázott reánk. Pedig Isten gondviselése mindenütt jelen való erő, ami kiterjed a világegyetem állapotára és személyesen mireánk is.

Ez a gondviselő erő tartja fenn a világot. Mi nem tudjuk elképzelni, hol van a világegyetem alja, széle, miért nem zuhannak egymásra a csillagrendszerek, galaktikák. Véges emberi agyunk egyszerűen nem tudja felfogni a végtelen világot. De Isten ezt átlátja, s gondviselésével fenntartja és igazgatja. Istennek ez a természetre kiáradó gondviselése mindenütt látszik. Tudjuk, hogy forog a föld, ezért van nappal és éjszaka. Ha nem forogna, egyik oldalán mindig nappal, a másik oldalán mindig éjszaka lenne. Tehát csak a föld egyik fele lenne lakható, és csak ott lenne növényzet is. Isten azonban azt akarta, hogy az egész föld lakható legyen, és ezért úgy alkotta meg a földet, hogy forogjon a saját tengelye körül is. Azonban ez a forgás sem szabályos. A föld a saját tengelye körül billegve forog, ezért van tavasz, nyár, ősz, tél. Ha nem így lenne, a napsugár nem tudná kellőképpen felmelegíteni a föld felszínét. Egyes helyein túl nagy hőség lenne mindig, s az egyenlítőtől északra és délre hamarabb lenne túl nagy hideg, és lehetetlen lenne az élet. Kevesebb ember férne el. Isten azért billegtette meg a forgó földet, hogy változatosabb élettel több ember férjen el rajta.

 Figyeljük meg, Isten hogyan gondoskodott az emberről. Kezdetben adott állatokat, hogy az embert szolgálják, segítsék. Ez volt az emberiség természetes energia segítsége. De Isten már előre elrejtette a kőszenet, hogy a nagyobb energia segítség legyen az emberiség fejlődésének egy bizonyos szakaszában. Elrejtette a kőolajat, a benzint is, hogy majd legyen energiahordozó egy későbbi korban. Elrejtette a nukleáris energiát, hogy mikor majd szükség lesz rá, az ember használni tudja. És még bizonyosan el van rejtve több új energiaforrás, és az ember lehet, hogy megtalálja azokat.

Valahogy olyan ez, mint amikor egy szerető szülő átadja fiatal házas gyermekének az új lakást. Berendezi azt, s a hűtőszekrényt, a kamarát, a pincét megtölti minden jóval. A fiatal házasoknak nem a semmiből kell megszerezni a fűtőanyagot, a táplálékot, csak megtalálni az apától előre odakészített dolgokat. Az aztán a fiatal házasok felelőssége, boldogsága vagy boldogtalansága, hogy mire és hogyan használják a megtalált dolgokat.

A személyes életünket is Isten igazgatja. Az ő akarata ott van minden dolog mögött. Gazdagsággal, szegénységgel, egészséggel, betegséggel, mindennel van valami célja, amivel életünket formálni akarja. Ezért lényeges dolgokban nincsenek véletlenek. Gondoljunk ismét József történetére. Vajon véletlenül jött-e arra a rabszolgakereskedő, amikor Józsefet a száraz kútba dobták testvérei? Bizonyára nem véletlenül. Isten már kijelölte őt, hogy elvigye Egyiptomba, hogy József majd ott az ország második embere lehessen.

Sokszor nem látjuk Isten gondviselését. Kisgyermek koromban tanyán laktunk. Amikor egyszer elutaztunk a közeli kisvárosba, szüleim bementek egy üzletbe, és azt mondták, maradjak az üzlet előtt, mindjárt jönnek. Vártam őket a bejárat előtt. Láttam a sok idegen embert, és egyszerre azt gondoltam, engem ottfelejtettek. Elkezdtem sírni. Biztosra vettem, hogy elfeledkeztek rólam, pedig ők közben figyeltek a kirakaton át és utánam jöttek. Így vagyunk sokszor Istennel is. Azt hisszük, hogy elfelejtett, pedig közben lát és utánunk jön.

Vannak fájdalmas operációk, amelyek gyógyulást hoznak. Az orvos azért vág, hogy kivegye a test beteg részét. Isten is így operálja meg néha az életünket. Ez is az Ő gondviseléséhez tartozik.

Vajon a rosszat is Isten akarja? Nem. Isten bizonyos mértékig megengedi a rosszat, de hatalma van azt is jóra fordítani. Aki elköveti a gonoszságot, az nem mondhatja, hogy nem hibás, mert Isten akaratából tette, mert a saját gonosz akaratából követte el. Az más kérdés, hogy Istennek ezt a rosszat is hatalma van jóra fordítani, de ez nem menti a gonoszságot elkövető bűnösségét.

Kálvin János ezt így szemléltette: Képzeljük el, hogy egy gonosz bankárt kirabol egy betörő. Ez lehet a bankár felett Isten büntetése, de nem menti a betörőt, mert a betörő nem azért tört be, hogy Isten büntetését végrehajtsa, hanem azért, hogy lopjon.

A gondviselésbe vetett hitünk nem fatalizmus. (Fatalizmus a megváltozhatatlan, elkerülhetetlen sorsban való hivés.) A gondviselésbe vetett hitbe az is beletartozik, hogy nekünk teljes felelősséggel el kell végeznünk feladatunkat, de közben tudnunk kell, hogy az utolsó szó az Istené, s neki mindig hatalma van bennünket megsegíteni.

Mondhatjuk-é, hogy a gazdagság és a szegénység Istentől jő, s akkor nekünk nem kell a szegényeken segítenünk? Nem, mert a Szentírásban meg van írva, hogy a szegényeket segítenünk kell. Ha mi szegényedünk le, azzal próbára tesz bennünket Isten, s külön életünkben ennek is valami oka, értelme vagy valami célja van. Ha más szegényedik le, az is próba számunkra, hogy hogyan segítjük, mennyi szeretet van bennünk. Ezért életünk minden eseménye mögött meg kell keresnünk Isten akaratát. Ebben segít a Szentírás rendszeres olvasása.

28. kérdés: Mit használ nekünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének ismerete?

Felelet: Hogy a kedvünk ellenére való dolgokban türelmesek, a boldogságban háládatosak, jövendő dolgainkra nézve pedig a mi hűséges Istenünkben és Atyánkban jó reménységünk legyen afelől, hogy semmi sem szakaszthat el minket az ő szerelmétől, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, sőt meg sem mozdulhat.

A Káté tehát három dolgot nevez meg. Az első, hogy a kedvünk ellenére levő dolgokban türelmesek legyünk. Mondjatok egy kedvünk ellenére való dolgot. Nyilvánvalóan egy rossz jegy is az iskolában kedvünk ellenére való dolog, de a betegség is, a szegénység is az. Amikor elvitték az embereket kényszerlakhelyre, börtönbe zárták, az is kedvük ellenére volt. Kedvünk ellenére való dolog az is, ha egy tervünk nem sikerül, anyagi vagy lelki kár ér bennünket. Ilyenkor látszik meg a hitünk, hogy tudunk-e türelmesek lenni, bízunk-e abban, hogy Isten megsegít?

A második, hogy jövendő dolgainkra nézve a mi hűséges Istenünkben és Atyánkban jó reménységünk legyen afelől, hogy semmi sem szakaszthat el minket az ő szerelmétől. A nehéz időkben a próbákban látszik meg: van-e igazi hitünk? Van-e akkor is jó reménységünk? Tudjuk-e, hogy minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, sőt meg sem mozdulhat?

A harmadik az, hogy a boldogságban háládatosak legyünk. Ez a három dolog az Istenben bízó hívő keresztyén ember magatartása. A próbában a türelem, a boldogságban a hálaadás és a bizonytalan jövőre nézve az Istenbe vetett bizalom. Magunkat is meg kell vizsgálnunk, hogy megvan-e bennünk ez a három: a türelem, a hálaadás és a bizalom.

Az előző kérdésekben azt hallottuk, hogy azért is lehet bizalmunk a jövőben, mert Isten javunkra fordíthatja és javunkra is fordítja a próbákat. Persze nem mindenkinek válik javára a próba. Az Ige szerint, akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van (Róm 8,28). Akik az Istent szeretik. Akik nem szeretik az Istent, azoknak nincs minden a javukra. Mert akik az Istent szeretik, azok ha szenvedésben vannak, keresik Istent, még inkább megtalálják, és megerősödik a hitük. Olyanokká lesznek a Szentírás szavaival, mint a tűzben megpróbált arany. Javukra lesz a szenvedés. Isten sokszor fekete csomagban, fekete csomagolópapírba csomagolva adja nekünk nagy ajándékait. Ez a fekete csomagolópapír lehet szenvedés, betegség, amin míg átmegyünk, a lelkünk megszépül, megnemesedik, s tele lesz Isten ajándékaival. A másik, hitetlen ember is átmegy ezen, de még inkább elkeseredik, mert a szenvedésben nem keresi Istent, hanem gyalázza. Gyűlöli, vádolja az embereket, s végül a lelkében összetörik, és így nem lesz javára a szenvedés.

Aki szereti Istent, annak a boldogság javára lesz, mert tele lesz a szíve Isten iránti hálával, s ezt azzal is megmutatja, hogy segíti a bajban lévőket, örömet szerez másoknak. Ezáltal a saját lelke is szépül, és neki is sok öröme lesz, látva az örömöt, amit másoknak szerzett. Aki nem szereti Istent, az a boldogságban elhiszi magát, diktátor lesz, letapos másokat, uralkodni akar, eldurvul a lelke.

Aki szereti Istent, az a jövendőre nézve bizalommal viseltetik, tudja, hogy Isten majd megsegíti. Aki nem szereti Istent, az vagy fösvény lesz, és gyűjt, hogy gazdag legyen, vagy mindenkit megpróbál letaposni, hogy biztosítsa magának a jövőt, vagy összetörik a jövő iránti félelemtől a lelke, és nem lesz javára a jövő várása. Ezért csak akik Istent szeretik, azoknak lesz minden javukra, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.

Emlékeztek, mit mond a parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ha szereted Istent, akkor tudsz bízni benne, s akkor boldog lesz az életed. A keresztyén élet felelős élet, de egyúttal a gondtalanság élete is, mert az Istenbe vetett feltétlen bizalom elveszi a félelmet. Egy család egy kiránduláson szakadék szélére került. Az édesapa hátizsákban, kötélre kötve engedte le a szakadékon át a gyermekét. Később a gyermeket megkérdezték, hogy félt-e. Hogy féltem volna – mondta –, hiszen édesapám fogta a kötelet?! Ha életünk akármilyen nagy szakadéka felett fogunk lebegni, ne felejtsük el: Isten fogja a kötelet.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!    *****    Részletes személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,szóban és írásban, nagyon kedvezõ áron.Ne hagyd ki! Katt!