//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

VII. ÚRNAPJA

VII. ÚRNAPJA 

VII. ÚRNAPJA

 

20. kérdés: Mindenek üdvözülhetnek-e Krisztus által, akik Ádám által elvesztek?

 

Felelet: Nem mindenek, hanem csak azok, akik igaz hit által őbelé oltatnak és minden jótéteményét magukhoz kapcsolják.

 

Ádám által bejött a bűn a világba, és mindenki bűnös, de Krisztus által bejött a bocsánat a világba, mert Ő megfizetett a mi bűneinkért. Akkor most már mindenki üdvözül Krisztus által? Mindenki bejut az örökéletbe? Mit gondoltok: igen vagy nem? A Káté azt mondja: Nem mindenek, hanem csak azok, akik igaz hit által Krisztusba oltatnak. Mit is jelent az, hogy Jézus Krisztusba oltatni? Tudjátok, hogyan oltják a szőlőt vagy a gyümölcsfát? Az ágat egy bizonyos helyen levágják, az oltványt hozzáillesztik az alanyhoz, és a kettőt jól összekötözik, s mindaz a nedv, ami az ágban keringett, most már átmegy az oltott ágba is, s a kettő összeforrik teljesen. Az alanynak az energiájával termi a jó gyümölcsöt. A vadszőlőbe így lehet beleoltani mondjuk a muskotályt, s lesz belőle illatos, finom szőlő. Ha nem oltották volna bele, akkor szinte ehetetlen vadszőlőt termett volna. Éppen így vagyunk mi is: Krisztusba oltatunk hit által. Ahogy a kés által és a rafia által elvégzi az oltást az, aki ért hozzá, s egészen más lesz a gyümölcse annak a növénynek, mint ami eddig lett volna, éppen így hit által Isten elvégzi bennünk azt, hogy Krisztusba oltassunk, és Krisztus igéje, energiája, bocsánata, szeretete jöjjön a mi életünkbe, és teremjünk az Ő kegyelméből szerinte való gyümölcsöt. Ezért csak azok üdvözülnek, akik Krisztusba oltatnak, akik bekerülnek az Ő vérkeringésébe. Ez csak hit által történhet, mert csak hit által lehet Őt megfogni, megtapasztalni. De hát vajon nem igazságtalan Isten, hogy csak azok jutnak be az örökéletbe, akik hit által Krisztusba oltatnak, és minden jótéteményeit magukhoz kapcsolják?

 

Képzeljétek el, hogy valaki fuldoklik egy folyóvízben, és a partról egy másik valaki utánadob egy kötélre kötött mentőövet, és kiált neki, hogy fogja meg. Ha az illető megfogja a mentőövet, akkor kihúzzák a partra és életben marad, de ha magát olyan okosnak, bölcsnek, nagyszerűnek képzeli, hogy neki nincs szüksége segítségre, és kikacagja azt, aki a mentőövet dobta, és nem fogja meg, akkor elsüllyed, megfullad, meghal. Vajon ki a hibás? Aki a mentőövet dobta? Nem, mert benne teljes volt a szeretet és a segíteni akarás, és mindent elvégzett, hogy sikerüljön megmenteni azt az embert. A hibás az az ember volt, aki visszautasította ezt a mentőövet és nem fogta meg.

 
 

Lelki értelemben véve mindannyian egy ilyen folyóban fuldoklunk. Ezt a folyót úgy hívják, hogy bűn és halál. Mindannyian bűnösek vagyunk, és mindegyikünknek egyszer meg kell halni. Nem tudjuk, hogy mi jön még az életünkben, de az a legbiztosabb, hogy egyszer meg kell halni mindegyikünknek, édesanyánknak, édesapánknak, majd a társadnak is, neked is. Isten azonban dobott egy mentőövet. Ki ez a mentőöv? Jézus Krisztus. És Isten azt mondja: Fogd meg, higgy benne, kapcsold magadhoz, és általa én kihúzlak a partra. A bocsánat partjára, az örökélet partjára. Nem fogsz megfulladni, nem fogsz elveszni, vár rád az élet. Van, aki megfogja ezt a mentőövet, és megmenekül. Van, aki magát olyan okosnak, bölcsnek, nagyszerűnek képzeli, hogy kikacagja Istent, Jézus Krisztust, a hitet, és nem fogja meg a mentőövet, és elvész. Isten a hibás, ha elvész? Nem. Isten reád bízza, hogy fogd meg a mentőövet, s ha megfogod, megmenekültél, s ha visszautasítod, akkor nincs senki segítséged, akkor elvesztél. Isten azért adta Jézus Krisztust, azért adta az Anyaszentegyházat, azért adta a vallásórák, konfirmációk alkalmait, az istentiszteleteket, hogy többet figyeljünk reá és tudjuk megfogni a mentőövet. S amikor konfirmálunk, arról teszünk bizonyságot, hogy mi megfogtuk a mentőövet, és hogy a Jézus Krisztuséi vagyunk.

 

21. kérdés: Mi az igaz hit?

 

Felelet: Az igaz hit nemcsak oly biztos ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő Igéjében nekünk kijelentett, hanem azon felül még az a szívbéli bizodalom is, melyet Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz az ő ingyen kegyelméből, egyedül a Krisztus érdeméért.

 

A hit által tudjuk megfogni a mentőövet, Jézus Krisztust. A Káté két dolgot mond a hitről, s ehhez hozzákapcsolhatjuk a harmadikat is. Először az igaz hit biztos ismeret. Ahhoz, hogy hinni tudjak, kell tudnom azt, hogy miben higgyek. Ahhoz, hogy hinni tudjak Jézus Krisztusban, kell tudnom a Jézus Krisztus történetét, tanítását, a Szentírásban lévő isteni üzenetét. Ezért tanuljuk a Kátét.

 

Azonban ez nem elég. A Kátét nem csak ésszel kell megtanulni, a Kátét szívvel is meg kell tanulni. Ezért az igaz hithez hozzátartozik a szívbeli bizodalom is. Az a szívbeli bizalom, hogy nemcsak elmélet az, hogy Isten megbocsát az embereknek, és bizalom abban: nemcsak másnak, hanem nekem is megbocsát. Nekem is igazságot, üdvösséget és örökéletet ajándékoz az Ő kegyelméből, Jézus Krisztusért. Ez valami olyasmi, hogy nem elég tudnom azt, vannak szüleim, van édesanyám, ha közben mindennap remegve gondolok arra: ad-e nekem ebédet? Ha igazán szeretem édesanyámat, és tudom, hogy szeret engem, akkor biztos vagyok abban, hogy fogok kapni ebédet. Éppen így vagyunk az Úr Istennel is. Bizonyosaknak kell lennünk abban, hogy szeret bennünket. Szeretetének a jele, hogy elküldte értünk Jézus Krisztust. Szeretetének a jele az, hogy ti most itt vagytok és róla beszélünk, mert Ő gondoskodott arról, hogy ez mindig így legyen, mindig halljanak róla az emberek.

 

A harmadik, amit később mond el a Káté, az, hogy nem elég ismerni az Igét, Jézus Krisztus tanítását, nem elég bíznunk benne, hanem szeretni és követni is kell őt. Azt mondta egyszer az Úr Jézus: nem az megy be a mennyeknek országába, aki azt mondja Istennek: Uram, Uram, vagyis aki csak beszél, hanem aki cselekszi a mennyei Atya akaratát. Majd meglátjátok a Káté végén: az igaz hithez hozzátartozik az is, hogy cselekedjünk, ne csak nagy szavakat mondjunk, és ne csináljunk semmit, hanem az életünk bizonyítsa azt, hogy valóban hiszünk Istenben.

 

Összefoglalás:

 
 

A hit Istenről való tudás és belé vetett feltétlen bizalom és neki való engedelmesség.

 

22. kérdés: Mit kell hinnie a keresztyén embernek?

 

Felelet: Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, s amit a mi közönséges és kétség nélküli keresztyén hitvallásunk tételei az Apostoli Hitvallásban összefoglalva tanítanak.

 
 

Azt kell hinnünk, amit nekünk az evangélium ígér, vagyis ami a Bibliában van. A Biblia tanítását nagyon röviden összefoglalja az Apostoli Hitvallás. Ezt azért hívják Apostoli Hitvallásnak, mert a hagyomány szerint még az apostoli időkből, vagyis a keresztyénség első idejéből származik. Ezt az Apostoli Hitvallást, másképpen a Hiszekegyet, megtaláljátok minden keresztyén egyháznál. Ahogyan a Heidelbergi Kátét megtaláljuk minden református egyháznál, úgy a Hiszekegyet minden keresztyén egyház vallja. Káténk régi fordítása közönséges hitvallásnak mondja az apostoli hitvallást. Az új fordításokban már a közönséges szó helyett az egyetemest használjuk, mert közben a szavak jelentése változott. Közönséges és egyetemes egyformán azt jelenti, hogy általánosan elterjedt, mindenki által használt, mindenkié.

 

23. kérdés: Hogyan szólnak a mi hitvallásunk tételei?

 

Felelet: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

 

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

 

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

 

A következő kérdésekben az Apostoli Hitvallást magyarázza a Káté.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!