//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

VI. ÚRNAPJA

VI. ÚRNAPJA


VI. ÚRNAPJA

 

16. kérdés: Miért kell neki valóságos és igaz embernek lennie?

     Felelet: Mert Isten igazságossága megköveteli, hogy ugyanaz az emberi természet fizessen meg a bűnért, amely azt elkövette, márpedig aki maga is bűnös, másokért meg nem fizethet.
  

A Káté azt mondja: Megváltónknak valóságos igaz embernek kell lennie, mert az ember, az emberiség követte el a bűnt Isten ellen, és ezért embernek kell szenvedni a bűnért, nem valaki másnak. De a Káté azt mondja: Istennek is kell lennie, hogy isteni erejével el tudja hordozni a bűneink büntetését, hiszen egy ember képtelen erre.

 

17. kérdés: Miért kell neki egyszersmind igaz Istennek is lennie?

    Felelet: Hogy istenségének erejéből Isten haragjának terhét mint ember elhordozza, és az életet visszaszerezhesse és ajándékozhassa.
 
 Mert senki más nem tudja nekünk bűneink bocsánatát és az örökéletet ajándékozni, csak Isten.

 18. kérdés: Ki az a közbenjáró, aki egyben valóságos Isten és valóságos, igaz ember is?
     Felelet: A mi Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya tökéletes váltságunkra és igazságosságunkra ajándékozott nékünk.
 

Hogy lehet azt megérteni, hogy Jézus tökéletes ember és tökéletes Isten? Hiszen egészen más az ember, és egészen más az Isten. S hogy lehetett Ő egyszerre emberi és ugyanakkor isteni? Hogy lehet ezt megérteni?

    Isten teremtett dolgaiban is megvan ez a kettősség, gondoljatok pl. a napsugárra, a fényre. A fizikából tudjuk, bizonyos kísérletek azt mutatják, hogy a fény fotonokból áll, és így kicsi anyagi részecskéknek az áramlása. Viszont ugyanakkor más kísérletek azt mutatják, hogy bizonyos körülmények között a fény nem anyagi részecskék áramlása, hanem elektromágneses hullámrezgés. Akkor melyik? Az egyik kísérlet hullámrezgést mond, a másik anyagi részecskéket. A fizikusok sokat vitatkoztak ezen, és végül azt mondták, hogy a kettő együtt, egyszerre igaz. Mind a kettő a fény, ami hol így, hol úgy viselkedik. Mi nem látjuk ezt a belső titkot, mi csak a fényt látjuk. Éppen így van az Úr Jézussal is. Mi csak Őt látjuk, aki megszületett karácsonykor, aki csodát tett, tanított, aki meghalt értünk a keresztfán, aki feltámadt, és mennybe ment. Mi csak a fénysugarat látjuk, az Isten szeretetének a fénysugarát, de ahogy a fény egyszerre anyag és hullámrezgés is, és úgy fény, úgy volt az Úr Jézus is egyszerre ember is és Isten is, és úgy volt az Isten fia. Vagy még egyszerűbben: képzeljetek el egy papírt, aminek az egyik oldala fekete, a másik fehér. Fehér ez a papír, vagy fekete ez a papír? Egyik oldala fehér, a másik oldala fekete, és így egy darab, egy papír. Így van az Úr Jézus is, van emberi oldala, van isteni oldala, a kettő egyszerre egy. A dogmatika erre azt mondja: ez a két oldal megkülönböztethető, de szét nem választható, éppen úgy, mint a papírlap. Megkülönböztethető a fekete, a fehér, de nem lehet szétválasztani, mert egy papírlapon van mind a kettő. Az egy valóság két oldala. Az Úr Jézus azért tudta elhordozni a mi bűneink büntetését, mert volt egy emberi oldala, mondjuk, hogy a fekete oldal. Mivel ember követte el a bűnt, emberi testben szenvedett a mi bűneinkért, de ezt azért tudta megtenni, azért volt ereje elhordozni a mi bűneink büntetését, mert volt egy fehér oldala, mert ő bűn nélküli volt, és isteni hatalommal, isteni erővel járt a földön, ezért tudta elhordozni bűneink büntetését. Egy közönséges ember önmaga is bűnösen nem tudott volna megváltani bennünket, össze is roppant volna bűneink büntetése alatt.
     Fel lehet tenni a kérdést: miért vállalta el az Úr Jézus a bűneink büntetését? Hogy is lehet ezt megérteni, miért nem egyszerűen csak az mondta Isten, hogy jól van, elengedem a bűnöket?
     Az Úr Jézustól sokan tanultak, így tanult tőle Gandhi is. Arról a Gandhiról van szó, aki Indiát felszabadította az angol gyarmati uralom alól, úgy lehet mondani: puskalövés nélkül, a szeretet és a szenvedés eszközével. Mikor például nem adták meg az angolok Indiának a szabadságjogokat, akkor Gandhi azt mondta: Két hétig nem eszem semmit. Éhségsztrájkba lépett. Bűnösek voltak az angolok, nem adták meg az emberi jogokat, megbüntette őket Gandhi, de úgy büntette meg, hogy a büntetésüket magára vállalta, és az angoloknak kellett tudniuk, az akkori angol vezetésnek, hogy Gandhi most érettük, miattuk, az ő keményszívűségükért szenved. Gandhi ezt az Úr Jézustól tanulta. Az Úr Jézus is lejött a földre, elmondta az embereknek: Bűnösek vagytok, rosszak vagytok, gonoszak vagytok, bántjátok Istent, bántjátok egymást, büntetést érdemelnétek, de mivel én szeretlek benneteket, a büntetést magamra veszem, és helyettetek fogom elhordozni a keresztfát, hogy kiábrázoljam azt, milyen büntetést érdemelnétek, és hogy megmutassam, lefizettem érettetek a büntetést. Ezért szenvedett érettünk. Szenvedése fel kell hogy rázzon bennünket a közönyösségből, rá kell döbbennünk arra, hogy érettünk, miattunk és nemcsak az akkori emberek gonoszságáért, hanem a mi bűneinkért is szenvedett.
     Egy volt szovjet kém elmesélte, hogy hitetlenül ment kémkedni Franciaországba, s ott meghallotta, az apácák az egyik kolostorban korbácsolják magukat a hitetlen emberekért, hogy azok térjenek meg. Először kinevette őket, aztán mindig ott volt a szívében a gondolat, hogy miatta is korbácsolják magukat. Végül ez annyira nyugtalanította, hogy elkezdte olvasni a Bibliát, hogy lássa, mit is akarnak ezek az apácák. És így tért Istenhez. Nem bírta már elviselni, hogy miatta korbácsolják magukat. Ezek az apácák az Úr Jézustól tanultak, és tulajdonképpen az Úr Jézus másokért való szenvedését példázták ki a saját szenvedésükkel, amennyire tudták. Ahogy ezt a valamikori szovjet kémet bántotta az, hogy érette is korbácsolják magukat, és csak akkor lelte meg a lelki nyugalmát, amikor megtért Istenhez, éppen úgy kell bántania bennünket is annak, hogy az Úr Jézus érettünk is szenvedett, s csak akkor van nyugalma a lelkünknek, ha megtérünk hozzá, ha bocsánatot kérünk tőle, és ha szerinte élünk ezután. Ha ezt megtesszük, akkor nem kell félnünk bűneink büntetésétől. Akkor bocsánat vár reánk, mert Őt a Mennyei Atya tökéletes váltságunkra és igazságosságunkra ajándékozta nékünk.
    Mit is jelent a váltság, mi a különbség a válság és a váltság között? Nem tudom, ismeritek-e a magyar nyelvben ezt a különbséget? A válság valami nagy bajt jelent. Válságos helyzetben vagyunk – ez azt jelenti, nagyon bizonytalan, nagyon rossz helyzetben vagyunk, rossz kimenetele lehet helyzetünknek. A váltság az valami egészen más. A megváltásból jön: megváltani, kiváltani, szabaddá tenni valakit. Gondoljatok a török világra, amikor elfogták a magyar vitézeket, a gyermekeket, az édesanyákat, és vitték őket Törökországba fogságba. (Most is vannak Egyiptomban magyar származású úgynevezett magyarabok, akik tudják magukról, hogy magyarok, és az őseiket a török világban vitték el valamikor.) Akkor, ha valakinek sok pénze volt, a fogságba vitt embereket kiválthatta. Ezért ha valakit nagyon szerettek, összegyűjtötték a váltságpénzt, és kiváltották, fizettek érte, és cserébe szabadon bocsátották a foglyot.
 
   Mindannyian a bűn foglyai vagyunk, és mindannyiunkra büntetés vár. Mint ahogyan a törökök vitték a foglyokat, úgy visz bennünket a bűn és a Sátán, és úgy vár reánk a büntetés, ahogyan várt akkor a foglyokra a fogság. De Jézus Krisztus megfizetett érettünk. Később fogjuk a Kátéból tanulni, hogy nem aranyon vagy ezüstön, hanem az Ő drága vérén váltott meg. A maga tulajdonának megvett bennünket, kifizette értünk a váltságdíjat, kiváltott bennünket. Azért adta Isten Krisztust, hogy a földi életben ezen a nagy úton, ahol elfogna bennünket a bűn, Ő ki tudjon váltani minket. Ezért Ő a mi Megváltónk, akit az Atya a mi váltságunkra, igazságosságunkra adott, hogy Őáltala megigazuljunk, olyanok legyünk Isten előtt, mintha semmi bűnt nem követtünk volna el.

19. kérdés: Honnan tudod ezt?
    Felelet: A szent evangéliumból, melyet Isten maga először a paradicsomban jelentett ki, azután a szent pátriárkák és próféták által hirdettetett, az áldozatok és a törvény más ceremóniái által példáztatott, végre pedig az ő egyetlenegy Fia által beteljesített.
 

A szent evangéliumból (a Bibliát másképpen Evangéliumnak is hívjuk; Evangélium azt jelenti magyarul, hogy örömüzenet), amelyet Isten maga először a paradicsomban jelentett ki. Emlékezünk még a vallásórákra. Amikor az első emberpár bűnbe esett, akkor Isten megbüntette, kiűzte őket a paradicsomból, de megígérte, hogy el fogja küldeni majd azt, aki asszonytól születik, és a kígyó fejére tapos, a kígyó pedig a sarkát mardossa. (Elolvasandó a Bibliából 1Móz 3,14–15 verse.) Ez volt az első Úr Jézus eljöveteléről szóló ígéret. Asszonytól született a földre, Szűz Máriától és a kígyó fejére taposott. Tudjuk, hogy a Szentírásban a kígyó mindenütt a Sátánt jelenti. Krisztus a kígyó fejére taposott, mert kiűzte a gonosz lelkeket az emberekből, Istenhez vezette őket, megtisztította az emberek szívét és új életet adott nekik. A kígyó fejére taposott, a kígyó pedig a sarkát marta meg. Hol marta meg a kígyó az Úr Jézust? A kereszten. Halálra marta a kereszten. Ez volt a Szentírás első ígérete, amit a paradicsomban jelentett ki Isten. Ezt hirdették a szent pátriárkák és próféták. Kik voltak a pátriárkák, az ős atyák? Ábrahám, Izsák, Jákób, József. Ábrahámnak azt ígérte Isten, hogy benne áldatnak meg a föld minden nemzetségei, s az ő magvából fog származni majd az, aki áldást hoz az egész földre. S az Úr Jézus az ő magvából származott, az ő leszármazottjai közül való volt. A próféták hirdették (elolvasandó Mik 5,2–4, És 11,1–5, 53,1–9, Zak 11,11–13), hogy hol fog megszületni, mi történik vele. Aztán példázták az áldozatok és a törvény más ceremóniái által. Beszéltünk az elébb a bűnbakról, aminek jelképesen a fejére rakták a nép bűneit, és feláldozták az oltáron. Ez is az Úr Jézust példázta, aki jönni fog, hogy elvegye a bűnök büntetését. Ezért mondja a Káté: Végül mindez beteljesedett az Ő egyetlenegy Fia által, vagyis az Úr Jézus által. Erről a beteljesedésről szól a Káté, és ennek a következményeiről.

 


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!