//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

III. ÚRNAPJA

III. ÚRNAPJA


III. ÚRNAPJA

6. kérdés: Hát Isten az embert ily gonosszá és fonákká teremtette?

Felelet: Nem; sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette, azért, hogy az ő teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse és örök üdvösségben vele éljen, őt dicsérje és magasztalja.

A Szentírásban azt olvassuk, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Ez azt jelenti, hogy igazságban és szentségben teremtette, azért, hogy Istent igazán megismerje, szívből szeresse, és örök üdvösségben vele éljen, Őt dicsérje és magasztalja. Ez lett volna az embernek a sorsa: örök öröm Isten mellett.

7. kérdés: Honnan van tehát az emberi természet eme romlottsága?

Felelet: Első szüleinknek, Ádámnak és Évának a paradicsombeli esetéből és engedetlenségéből, minek következtében a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindannyian bűnben fogantattunk és születtünk.

(Itt el kell olvasni a bűneset történetét. Bizonyára ismeritek már a vallásórákról: 1Móz 3,1–3.)

Most nézzük meg úgy ezt a történetet, mint nem kicsi gyermekek, hanem mint felnőttek. Isten az embert behelyezte az Éden kertjébe. Éden azt jelenti magyarul, hogy boldogság vagy kert a pusztaságban. Isten szép életet akart adni az embernek, s azt mondta, hogy a kert minden fájáról egyen, csak a jó és gonosz tudás fájáról ne. Ez nem valami gyümölcsfa volt. Kisgyermek korunkban úgy gondoltuk, hogy valami almafáról volt szó. A középkorban úgy is ábrázolták, de ez nem almafa, hanem a jó és gonosz tudásának fája volt. Azt jelentette, hogy az ember az életben mindent tehet, mindenből vehet, mindent megcselekedhet, csak hogy mi a jó és mi a rossz, ezt ne önmagától döntse el, hanem hagyja Istenre, kérje, hogy Isten mondja meg neki. Mert a világot Isten teremtette, és jobban tudja, mint mi, hogy mi a jó és mi a rossz.

Gyermekkoromban a kicsi, 5–6 éves unokatestvérem bement a kamarába és marószódát nyalt, mert azt hitte, hogy az cukor, és azt gondolta, hogy jó. Alig tudtuk megmenteni. Ez történik az emberiséggel is. Bemegyünk Isten nagy kamarájába, és nem hallgatjuk meg, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem saját magunk akarunk rendelkezni, aztán tönkretesszük az életünket. Ezt jelenti az, hogy ne egyen az ember a jó és gonosz tudás fájáról.

Ez a történet szimbolikus és valóságos történet is. Nem az első emberrel történt csak meg, hanem velünk is megtörténik újra meg újra. Isten azt mondja, hogy a szeretet jó, a gyűlölet rossz, azért az emberek mégis a gyűlölet mellett foglalnak állást, így születnek a háborúk, a nyomorúságok, és sokszor még azok is belepusztulnak, akik szervezték a háborút. Isten azt mondja, hogy jó a becsület és rossz a becstelenség, de az emberek nem hallgatnak reá, s a végén börtönbe kerülnek. Isten azt mondja, hogy jó a tisztaság, a testi tisztaság is, megőrizni magad, szép házaséletet élni. Az emberek nem hallgatnak reá, aztán felszedik a vérbajt, az AIDS-et, tönkremegy az életük és meghalnak. Isten a Szentírásban megmondja, hogy mi a jó, csak éppen hallgatni kellene reá. Amikor Hitler elindította a II. világháborút, ha leült volna imádkozni s azt mondta volna: Istenem, most elindítom az embereket gyilkolni, mutasd meg nekem, hogy ez jó vagy rossz, vajon ha Istenre figyelt volna, rájött volna-e? Bizonyára rájött volna, mert meg van írva a Tízparancsolatban: Ne ölj – de ő akkor csak arra gondolt: én legyek az Úr, én nyerjem meg a háborút, s lett 35 millió halott, egy csomó árva, özvegy és nyomorult ember. Mit gondoltok, mikor a kommunizmus uralkodott és emberek százezrei haltak meg a lágerekben és börtönökben, ha Sztálin leült volna és magában meggondolta volna, hogy vajon Istennek tetszik-e, amit csinál, bizonyára rájött volna, hogy nem tetszik, mert meg van írva: Szeresd felebarátodat, mint magadat. De akkor nem gondolt erre, Istenre sem gondolt, sőt Isten ellen volt, éppen azért, hogy ne Isten mondja meg, mi a rossz és mi a jó, hanem ő mondja meg, és az ő akarata szerint legyen minden. Így van itt a kísértés a mi életünkben is, itt van a kísértő is, a történetbeli kígyó.

A kígyó a Szentírás jelképes beszédmódja szerint a Sátánt jelenti. Ez a szó a Bibliában többször is előfordul, el egészen a Jelenések könyvéig. Mert a Sátánnak, a bűnnek olyan a természete, mint a kígyónak. Egy érdekes könyv (A zöld pokolban) arról beszél, hogy Németországból elmentek az Amazonas vidékére egy film számára felvételeket készíteni. Egyszer az egyik csónakon elindultak hárman krokodilfejű pillangót fogni, mert nagyon szép krokodilfejű pillangók voltak azon a vidéken. Az egyik vitte a pillangófogó hálót, a másik filmezett, és a harmadik vitt egy puskát magával és evezett. Amikor megláttak a parton egy szép krokodilfejű pillangót, akkor a könyv szerzője kiugrott a csónakból, csendesen odament és a pillangófogó hálót rá akarta borítani, de nem vette észre, hogy az egyik faágon egy óriáskígyó figyelte (mert az pont olyan színt tud felvenni, mint a faág), és amikor ő rácsapta a hálóját a lepkére, az óriáskígyó ráugrott, körültekerőzött rajta és elkezdte szorítani. A szerző leírja, hogy érezte, hogyan roppannak össze a bordái. Csak a bal keze maradt szabadon, azzal elkapta a kígyónak a nyakát, és ő is fojtogatta a kígyót. Érezte, hogy már csak percei vannak hátra, amikor kiugrott a csónakból az, akinél a fegyver volt, és átlőtte a kígyó fejét. Így szabadult meg. A jelenetről képek is voltak, megdöbbentő képek a könyvben.

Ilyen az emberi élet is. Megyünk a magunk lepkéi után, a bűnök, vágyak vagy tervek után, s mikor azt gondoljuk, megvan s elértük, akkor a bűn, amely álcázta magát, ránk ugrik, mint az óriáskígyó, és körülszorít bennünket, hogy elpusztítson. Mit gondoltok, hogyan lehet megmenekülni? Ha példának vesszük az előző történetet, ki az, aki az óriáskígyót lelőtte? Jézus Krisztus. Nélküle mindannyian a Sátán szorításában lennénk. Csak ő tudott megszabadítani bennünket, és ő tud most is megszabadítani a bűnből. Vannak alkoholisták, akiket már úgy szorongat az alkoholizmus, hogy családjukat, saját egészségüket is tönkreteszik, és nem tudnak megszabadulni, szorongatja őket a kígyó. De ezek közül az alkoholisták közül nagyon sokan megszabadultak, mikor elmentek a gyógyító hetekre, evangelizációkra, és Jézus Krisztushoz közel kerültek: megtapasztalták az ő hatalmát. Statisztikák szerint az alkoholizmustól az elvonókúrák által aránylag kevesen tudnak megszabadulni, de sokkal nagyobb a százaléka azoknak, akik Jézus Krisztusban hitre jutottak, hozzá közel kerültek s úgy menekültek meg, mert vannak lelki erők is, amik kihatnak a testünkre, az akaratunkra. Ezek az erők Jézus Krisztustól jönnek.

 

Azt mondja a Káté, hogy az első emberpár bűne következtében a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindannyian bűnben fogantatunk és születünk. Ahogyan örököljük szüleinknek vagy nagyszüleinknek a hajszínét, arcát, esetleg a testalkatát, éppen úgy örököljük a lelki tulajdonságait is. Így öröklődött tovább a bűn, ment egyik nemzedékről a másikra. Mikor megszületünk, már bennünk van a bűn. Sokan azt mondják egy-egy kisgyerekre: ártatlan, de nézzétek meg, ez az ártatlan kisgyermek hogy tud toporzékolni, visítani, még arcul üti az édesanyját is, ha nem adják oda azt a játékot, amire éppen vágyik. Nincs igazán ártatlan emberi élet, belénk hullt a gonosz, mindannyiunkban benne van. Megromlott a lelkünk, és nincs semmi reményünk arra, hogy a saját erőnkből megváltozzunk.

8. kérdés: Annyira megromlottunk-e, hogy a jóra egyáltalán alkalmatlanok vagyunk, minden gonoszra pedig hajlandók?

Felelet: Bizonyára úgy van, hacsak Szentlélek újjá nem szül bennünket.

A felelet A Szentírás alapján azt jelenti, hogy önmagunktól, önmagunk erejéből nem tudunk megjavulni. A Rómabeliekhez írt levél 3,10. versétől azt olvassuk: „Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.” Képzeljetek el egy nyílvesszőt, amely elgörbült, meghajlott. Azzal már többet nem lehet célba lőni, mert mindig letér az útról, és az a nyílvessző magától sohasem fog tudni kiegyenesedni. Valaki kell, aki kiegyenesíti. Így vagyunk mi is, elhajlott nyílvesszők vagyunk, elhajlott, meggörbült életek vagyunk, eltévesztjük sokszor a célt, amerre mennünk kellene. És nem tudunk célba jutni önmagunktól, Isten kell hogy kiegyenesítsen bennünket. A Káté azonban a Szentírás alapján újjászületésről is beszél. Ezért nem szabad véglegesen elkeserednünk és feladnunk a harcot, hanem keresnünk kell az utat mindig Jézus Krisztus felé, hogy ő segítsen meg bennünket.

Az újjászületés azt jelenti, hogy megváltozom, más emberré leszek. (Olvassuk el Jn 3,1–8-at.) Eddig gyűlölködtem, most szeretek, eddig káromkodtam, most imádkozom, eddig a kocsmába jártam, most a templomba járok, eddig másoknak rosszat akartam, most segítek másokon. Mintha egy új ember született volna. Erre a magatartás-változtatásra mondja a Szentírás, hogy újjászületés. Ehhez azonban belső átváltozás kell, amiről későbben fogunk tanulni.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!