//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Török István Dogmatika 1985
- Dr Török István Dogmatika 1985 :

38. Isten országa

38. Isten országa


38. Isten országa

38.1 A tan dogmatikai szerepe

Összegező és kritikai jellege van az Isten országáról szóló tanításnak.
Egybefonódnak benne azok a szálak, melyek a teremtéstől a szövetségkötésen,
kiengesztelésen és váltságon át a végső dolgokig a dogmatika témáit
szolgáltatják. De ennél is fontosabb az a kritikai szempont, ami ebből
a lókusból a többi lókusra vetődik. Ezt ugyan már menet közben érvényesíteni
próbáltuk, mégis indokolt, ha most összesítő mádon újra szóvá tesszük.

 

A nyugati egyházban az evangéliumhirdetés jellegzetesen az egyéni
életre irányult. Olyan történeti személyiségek adtak erre példát,
mint Ágoston és Luther. - Ágoston sok mindent végigpróbált, és hajszolt
lélekkel kereste az Istennel való találkozást s a találkozásban az
áhított megnyugvást, a vita beata- t. Vallomásait tekintik a befelé
forduló, szemlélődő önmegértés első európai példájának. De nemcsak
a személyes jellegű Vallomásoknak, hanem széles tárgykört felölelő
műveinek is alaptémája: Isten és az emberi lélek. - Hasonlót mondhatunk
Lutherről. Az ágostonos barát a szerzetesi élet szokványos formaságai
közt vergődött, és bűntudattól gyötörten tudakolta a kegyelemre-jutás
bibliai útját: Wie kriege ich einen gnädigen Gott? A reformáció erre
a személyes kérdésre adott széleskörű feleletet. Luther és reformátor-társai
a megigazító kegyelmet, mint új önmegértést ragadták meg.

 

Az egymást váltó koráramlatok aztán a 17. század eleje óta egyre inkább
az egyéni élet kérdéseire szűkítették le a keresztyén szemléletet.
A 18. században a pietizmus, a 19.-ben a liberalizmus, a 20.-ban meg
a teológiai egzisztencializmus kedvezett a leszűkítésnek. Természetesen
mindenik a maga módján játszott közre, az eredmény azonban egyre ment:
alig maradt szem az egyetemesebb látásra.

 

Ilyen előzmények akarva-akaratlan az individualizmus irányába terelték
az evangélium - értelmezést. A kegyelmi kiválasztás kozmikus arányúüdvtervéből az én kiválasztottságom lett, a megigazulásból és megszentelődésből az én megigazulásom és megszentelődésem, a végidők váradalmából az én
feltámadásom és üdvösségem. Ennek a szemléletmódnak megvan az ereje,
de megvan a gyöngéje is. Nagy ereje, mindenféle eláltalánosító, intézményesített
tankeresztyénséggel szemben, hogy a hit döntést sürgető személyes
jellegét kiemelte és érvényesítette. Nagy gyöngéje viszont, hogy a
hitet Isten és az egyéni élet körére szűkítette le, sőt gyakran még
ebből is kivette a testet, így a hit hatósugara az egyéni lélekre
zsugorodott.

 

Ennek a szemléletmódnak nem annyira az ereje, mint inkább a gyengéje
érvényesült. Az újkori fejleményeken mérhetők le az eredmények. Személyes
üggyé akartuk tenni a hitet, s kifejlesztettünk egy olyan üdvegoizmust,
mely a felebaráttal édeskeveset törődött, a hitetlent pedig csak megvetni
tudta. Még a külmisszió területén is érződött a meg nem térttel szemben
a megvetés, legalábbis a keresztyén fölény formájában. - Isten országának
evangéliuma éppen ezzel az eltorzult keresztyénséggel fordul szembe,
s helyes irányba tereli igyekezetünket, de csak ha mondanivalóját
jól értelmezzük.

 

38.2 Isten országa túlutal rajtunk

 

Nem a mi váltságunk és üdvünk körül forog minden. A Bibliában elsősorban
nem rólunk van szó, hanem Isten országáról. Az ország szón valami
földrajzilag körülhatárolt területi egységet szoktunk érteni. Isten
országa azonban nem egy a világ többi országa mellett; nincsenek földrajzi
határai. Elsősorban nem is országot, hanem országlást, hatalomgyakorlást,
uralmat jelent, az Ószövetségben Jahve uralmát. Izrael népe ezt az
uralmat a sínai szövetségkötésben vette magára. Ebben újult meg az
atyákkal kötött ősi szövetség, melyet a törvény szabályoz, s a törvénybetöltés
realizál.

 

Izrael hajlamos volt ugyan a Jahve kisajátítására, saját politikai
céljai vagy vágyai szolgálatába állítására. Isten személye azonban
nem tűrt és nem túr ilyen korlátozást. “Az Úr a mennyekbe helyeztette
az Ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat.” (Zsolt 103,19)
“Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét…
meghajolnak előtte mind az istenek”. (Zsolt 97,6 kk.) ő kezdettől
fogva Uraknak Ura és Királyok Királya.

 

Jézus felléptével szorongatóan közel jött hozzánk Isten országa. Megjelent
a Jézus személyébe és cselekedeteibe rejtetten. (Lk 17,20 kk.) Valakik
őt hitben befogadják, már most az eljövendő ország részesei, jeleinek
meglátói. (Mt 11,5) Isten országlását e földön egyelőre még idegen
hatalmasságok keresztezik (bűn, halál, sátán), végül mégis teljességre
jut. Már eljövetelének módjában alapvetően különbözik az utópista
váradalmaktól. Isten boldog országlását ugyanis nem a kulturális,
politikai vagy gazdasági fejlődés hozza el, bármily fontos és szükséges
minden ilyen fejlődés az emberélet szempontjából. Isten országlása
más dimenzióba tartozik, elsősorban nem külsőséges, hanem belsőséges.
Új viszonyulást jelent Isten és az ember között, amelynek azonban
messzemenő átalakító, rendező, helyreállító hatása van az emberi viszonylatokra,
kulturális, politikai és gazdasági vonatkozásban egyaránt.

 

A “Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa!” - ilyen
széles kihatással, ilyen mindent átfogó értelemben az üdvösség útja.
Az Istenhez tért ember imájában ott van a bűnbocsánatkérés elválaszthatatlan
velejárójával, a mi szívbeli megbocsátó készségünkkel felebarátaink
iránt. Az imádkozó, mint boldogsága megvalósulását kéri Isten akaratának
teljesedését ezen a földön s könyörög Isten országának eljöveteléért,
hitvallásunk szerinti aktív értelemben: “Vezérelj úgy minket igéddel
és Lelkeddel, hogy mindinkább-inkább engedelmeskedjünk Tenéked.”
(Heid. káté 123. k.) Az engedelmesség pedig felöleli a felebarátok
általunk áttekinthető körének krisztusi szolgálatát.

 

Az Úri ima kérdései, akárcsak a Hegyi beszéd boldog-mondásai, a jézusi
csodák és példázatok egyaránt Isten országára néznek, és olyan távlatokat
nyitnak, amelyek kritikai funkciójukkal túlsegítenek minket az egyéni
üdv önzően szűk körén. De természetesen csak akkor, ha jól értelmezzük
Isten országát. Mert az individualizmus ez esetben is önmagához szabhatja
a bibliai tanítást, akkor pedig elsenyved Isten országának jótékony
kritikai hatása.

 

Van pl. a dolognak ilyen beállítása: Isten országa nem itt vagy amottvan, hanem Isten országa tibennetek van. Az emberi énre összpontosul a figyelem és hamar meg is reked a széplelkek öndédelgetésében.

Ez esetben a “tibennetek” egyszerűen kegyes érzelmeket, belső
minőséget jelent, mely kifelé jóformán semmire sem kötelez. Mintha
valami magánügy lenne Isten országa, melyet Isten népén kívül és Isten
világától elzárkózva is élhetünk. Az ilyen lelki fölény a többi embert
nem társnak és testvérnek, hanem csak paralel esetnek tekinti; az
legfeljebb alkalmi jótékonyság vagy a misszió tárgya. Önelégültségét
az sem zavarja, ha körüle a “hitetlen világban” nem megnyugtatóan
alakulnak a dolgok: ő rendületlenül bízik a haladásban és a moralizálás
világmegváltó hatalmában. Ha pedig hiedelme szertefoszlik, hátat fordít
a világnak. - Krisztus a “tibennetek” ilyen hamis és meddő értelmezéséből
akar kimenteni. Az ő országlása: Isten és a felebarát szolgálatának
a Szentlélek ereje által való gyakorlása. Isten országa a magunkba-zárkózásból
vezet vissza friss küldetéssel az embervilágba.

 

38.3 Az egyház és Isten országa

 

A keresztyénség nagy tévedései közé tartozik, hogy az egyházat valamilyen
formában azonosította Isten országával. Pedig nem az egyház, hanem
Jézus Krisztus képviseli Isten országát ebben a világban. Krisztus
élete az a megjelenési forma, melyben Isten országa e világba lép
és itt a Golgotán keresztül érvényre jut. Az egyház csak hírnöke,
előjele, útegyengetője, eszköze Isten országának. Az azonosítással
Isten országa kritikai funkcióját kapcsoljuk ki, amelyre pedig az
egyháznak éppúgy szüksége van, mint az egyéni életnek. Az egyház annyiban
egyház, amennyiben bizonyságtételével Isten országa jövetelének előkészítő
szerepét tölti be. Szolgálata hitelének arányában, a Főtől való függés
értelmében válik jelszerűen “Krisztus testévé”, a nélkül azonban,
hogy a földi létben azonosítható volna Krisztussal. Ez a bibliai-reformátori
tanítás áll szemben a római magatartással.

 

Az államegyházi rendszer kialakulásától kezdve ugyanis egyre inkább
hangsúlyozták, hogy az egyház, mint sákramentumokat kiszolgáltató
üdvintézmény, már az Isten országa. Krisztus ezeréves uralma kezdődött
el benne (Jel 20,1 kk.), s minden további már csak a kiteljesedés
kérdése. Ez az igény ölt alakot a római egyház zsinati végzéseiben,
némi tartózkodással még a II. Vatikáni zsinat tételeiben is (De eccl.
const. 1,3). A protestantizmus elutasította ugyan az egyház és Isten
országa azonosítását célzó dogmatikai elvet, de azért konzekvenciáját,
vagyis az azonosításból fakadó közéleti igényeket levonta és érvényesíteni
próbálta. A római katolikus egyházzal versenyre kelve nyúlt a közéleti
tekintély és szerep után.

 

Ennek az egyházi magatartásnak, bármily felekezeti színezettel és
bármily tradicionális külsőségek közt is gyakorolták, nem volt és
nem is lehetett elég meggyőző ereje. A mennyei igénynek hiányzott
a hitele, s az igény egyre feltűnőbb módon fordítva viszonylott a
valósághoz. Ennek a következménye egyebek közt, hogy Isten országa
bibliai gondolatát a hivatalos egyházzal szemben mások karolták fel,
s a maguk módján próbálták és próbálják érvényesíteni: a szekták apokaliptikus
rajongással, a szekularizmus képviselői pedig kiterjedt ökonómiai,
illetve nacionalista jelleggel. A modern utópiák valamennyien az Isten
országa elvilágiasodott utánzatai vagy szekularizált pótlékai.

 

Isten országát azonban nem valláserkölcsi rajongás vagy másféle emberi
erőfeszítés hozza el, nem is a történeti fejlődés, hanem Isten maga.
Éppen ebben rejlik országának titokzatos volta. Istennek kezdettől
fogva terve van ezzel a világgal; a teremtés célja azonban nem az
egyház, hanem Isten országa. De hogy tervét s ezzel a teremtés művét,
milyen nevelő munka útján, s milyen próbatételek során valósítja meg,
mi azt nem tudjuk felmérni és előszámlálni. Minden számítgatás emberi
túlkapás lenne. Különben is a program vagy menetrend, ha egyáltalán
rendelkezésünkre állna ilyesmi, csak elterelné a figyelmet arról,
aki az ország Ura. ő minékünk - a már most és a még nem eszkatalógiai
feszültségében - a felkészülést, az éber vigyázást és a cselekvő
engedelmességet hagyta meg, minekutána beállított minket az emberek
nagy közösségébe.

 

Az egyháznak az individualista hajlamokkal szemben hirdetnie kell:
az ember nem önmagában és önmagáért üdvözül. Krisztus halála és feltámadása
mindünket az egész embervilággal tevőlegesen egybekapcsol. Az megyen
be a mennyek országába “aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát”.
(Mt 7,21) Pál apostol ennek tudatában nem ráadásképpen illeszti levelei
végére, olykor “erénytáblázatokba” foglaltan az intelmeket. Miközben
a felebaráti szeretetet cselekvő módon éljük, azáltal tagozódunk be
Isten országába, s leszünk tényleges részesei a kegyelemből való üdvösségnek.
A felebarát joga és méltósága azon alapszik, hogy Isten örök Fia a
bűnös ember társa, mindnyájunk atyjafia lett.

 

Nemcsak az egyháznak, hanem a mellett a családi, társadalmi és politikai
közösségnek is felülről való megbízatása van Isten országa számára.
Minden jog, bárkik gyakorolják is, felülről ered, átruházott jog,
s minden tekintély, az egyetlen igazi tekintély visszfénye. Ez nem
azt jelenti, mintha az egyház volna a jog és tekintély letéteményese
és igazgatója. Az egyháznak, csak a szolgálatban vannak kiváltságai,
egyébiránt a többi közösségnél nem kevésbé alája van vetve Annak,
akié az. ország, a hatalom és a dicsőség örökkön-örökké.

 

VÉGE

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Tarot kártya elemzés!Most kedvezményes áron!Párkapcsolati, munkahelyi problémák elemzése a Tarot kártyával! Norina Tarot    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - MIRAGE MIRROR    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - Skam és remakejei MAGYAR FELIRATTAL, folyamatosan frissülünk!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."