//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Török István Dogmatika 1985
- Dr Török István Dogmatika 1985 :

XII. rész: AZ ESZKATOLÓGIA

36. A kérdés jelenlegi állása

XII. rész: AZ ESZKATOLÓGIA

36. A kérdés jelenlegi állása


36. A kérdés jelenlegi állása

36.1 Előzmények a protestáns modernizmusban

Az eszkatalógia a keresztyén váradalmak tana. Alapszava ta eschata
végső dolgokat jelent, pedig voltaképpen nem “dolgot”, hanem “személyt”
várunk, nem valami jövendőt, hanem valaki jövendőt, ti. Krisztust.
Mindaz, amiről az eszkatalógia beszél, Krisztus visszajövetelével
függ össze, mégpedig szorosan összefügg.

A protestáns modernizmus a keresztyén váradalmakat a fejlődéselmélet
jegyében átértelmezte. E szerint az emberi nemnek vallásos, morális
és kulturális haladása vezet el a boldog állapotba. Isten országa,
tehát a történet természetes kibontakozása. A protestáns modernizmus
ilymádon az eszkatalógiát eredeti értelméből kivetkőztette, a kulturális
fejlődéssel azonosította, elspiritualizálta, voltaképpen feladta.
A konkrét bibliai mondanivalókat pedig akarva-akaratlan átengedte
a szektáknak, főleg az adventistáknak. Azok aztán a Biblia végidőkre
vonatkozó utalásait tanaik középpontjába állították és spekulatív
módon kiszínezték.

A 20. század embertelenségei, főleg a világháborúk alaposan rácáfoltak
a protestáns modernizmus váradalmaira, az egész optimista történetszemléletre,
s utat nyitottak a bibliai reménység új megértése felé. Ráébredtek,
nem emberi erőfeszítésekről, nem történeti átfejlődésről van itt szó,
hanem Krisztusról, aki eljövendő, s ahogy a Biblia beszél róla, mint
eljövendőről, az nemcsak “mitológiai keret” Krisztus életéhez,
amelytől “meg kell tisztogatni” a keresztyén hitet, hanem a kijelentés
szerves része. Eleven reménység nélkül nem tudhatjuk Isten kezében
magunkat, mint az ő teremtményei, e nélkül üres a hit s a keresztyén
élet önáltatás. Akkor csak a vak természet produktumai vagyunk, s
nem igaz sem a bűn, sem a szabadulás, csak kikerülhetetlen sorsunk
van, amelyre pontot tesz a halál, hogy végleg lezárja a boldogtalan
emberi létet. Reménység nélkül tehát nincs keresztyén élet.

Viszont a váradalmakat az ige fegyelme alatt kell tartanunk. Nem szabad
felednünk: a Biblia gyakran és nyomatékkal beszél a végső dolgokról,
de mindenkor nagyon szűk szavúan. Nem a kíváncsiságot, hanem a reménységet
akarja táplálni; nem világnézeti spekulációknak, hanem a hitnek ad
anyagot.

36.2 Jelenkori eszkatalógiai viták

Az eszkatalógiai érdeklődés újraéledésével, az eszkatalógia irodalma
is jelentős fejlődésnek indult. Különösen a nagy orvos-misszionárius
Schweitzer Albert teológiai vizsgálódásai óta általánosan elfogadott
tétel: Jézus és az apostolok egész igehirdetése jellegzetesen eszkatalógiai.
A tekintetben aztán megoszlanak a vélemények, hogy ezt az eszkatalógiát
hogyan kell értenünk. A széleskörű vitákból az értelmezés három alaptípusa
rajzolódik ki: az egyik a múltra, a másik a jelenre, a harmadik a
jövőre teszi a hangsúlyt. Mindeniknek van valami bibliai magva, ugyanakkor
mindenik egyoldalú, sőt többé-kevésbé torz.

36.2.1 A múltra vonatkoztatott eszkatalógia

Vannak, akik az eszkatalógiát úgy állítják a középpontba, mint ami
voltaképpen már meghiúsult. Az a múltbeli tény
szerintük a döntő, hogy az első keresztyén nemzedék, még a maga idejére
várta Jézus visszajövetelét, a paruziát. (Mk 9,1; Mt 10,23 par.) Erre
határozott ígéreteket kapott, de az ígéretek máig sem teljesedtek,
a paruzia lassan ábránddá foszlott. Vannak, akik minden egyebet mellőző
következetességgel ebből az egyetlen tényből, a paruzia elmaradásából
vezetik le a keresztyénség egész történetét. A váradalom egyre inkább
elhalványult s a keresztyénség egyre inkább elvilágiasodott. A missziói
lendületű eszkatalógiai mozgalomból intézményes egyház és megcsontosodott
tanrendszer lett. Mi is akkor járunk el következetesen, ha lemondunk
a paruziáról, mint ahogy hallgatólagosan már az ó-egyház is lemondott,
s keresztyén küldetésünket csupán etikai téren: a szeretetparancs
megvalósításában keressük. Ezt a liberális színezetű gondolatot az
úgynevezett konzekvens eszkatalógia hívei (pl. Werner Márton) képviselik.

Maga a kérdés az első keresztyén gyülekezetet valóban foglalkoztatta.
Pál apostolnál a közeli, meg a távoli váradalom egyaránt megtalálható
(1Thess 4,15-18 vö. 2Kor 5,1 k. és Fil 1,21-23-al). Péter pedig a
90. zsoltárral hárítja el a paruzia időpontjára vonatkozó kérdezősködéseket:
“Egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan,
mint egy nap. Nem késik az ígérettel az Úr… hanem hosszasan tűr
érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki
megtérésre jusson.” (2Pt 3,8-9) - A hit számára a megnyugtató
megoldást, már az ószövetségi ígéretekkel kapcsolatban megadja a Biblia:
az ígéret “bizonyos időre szól… és nem csal. Ha késik is, bízzál
benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el!” (Hab 2,2 k.; Ez
12,21 k.)

Valóban, az első gyülekezetek a közeli visszajövetelt nem tették a
hit előfeltételévé. Tudták, Krisztusban a váradalmak már
megvalósultak, az ige testet öltött, s csak a végső beteljesedés,
a visszajövetel van még hátra. Annak az időpontja pedig a Feltámadott
szerint az Atya hatalmába helyeztetett (Csel 1,7). Az első gyülekezet
tehát hitt Isten ígéreteinek szilárdságában, Istenre, mint az ígéretek
adójára tekintett. Minden körülmények közt tőle várta a beteljesedést,
s töretlen reménységgel Reá bízta a beteljesedés módját. Ezzel nekünk
is példát mutatott, mégpedig nem a váradalmak feladására, hanem a
hitbeli bizodalomra. Ebben legyünk “következetesek”. Az úgynevezett
eszkatalógiátlanodás pedig nem annyira a váradalmak elhúzódásának,
mint inkább a keresztyénség államvallássá lételének következménye.

36.2.2 A jelenre vonatkoztatott eszkatalógia

Vannak aztán olyanok, akik a végső váradalmat teljesen a jelenre
vonatkoztatják. Belejátszik ebbe a modern embernek a zsidós apokaliptikától
való idegenkedése, de a lényeg mégis valami más, kifejezetten bibliai
indoklás: Krisztusban az Isten országa szorongatóan közel jött, a
végidő mintegy betört a jelenünkbe, itt és most a döntés ideje, a
visszahozhatatlan alkalom.

A döntés pedig abban áll, hogy az evangéliumban saját új életlehetőségemet
ragadom meg. Addig a rettegő természeti ember voltam, a világ, a gond,
a halál kiszolgáltatottja. Krisztus elvette félelmeimet. Mint ő, vele
én is a mennyei Atyára vetem gondomat, s nem szolgálom tovább a világi
hívságokat (1Kor 7,29-31); még a halálfélelemtől is megszabadulok.
Más szóval mondva, a hitbeli döntés az üdvüzenet személyes megragadása,
az ún. egzisztenciális megértése. Ebben a megértésben átminősül az
énem, s a honnan-hová kérdésre feleletet kapok.

Ne toljuk ki tehát a jövőbe a keresztyén váradalmat; jelen van az
életünk minden pillanatában, a döntés istenadta alkalmaiban. Úgy is
szokták mondani: a végső dolgok a történet minden pillanatában egyformán
közel és egyformán távol vannak. Mint ez irányzat képviselői (Bultmann
és tanítványainak széles köre) hangoztatják: a történet értelme a
mindenkori jelenben van. Nem a történet óriási folyamata a fontos,
amit különben sem tekinthet át senki, hanem az én egyéni életem. A
felelős döntéseket nekem kell véghezvinnem. Ezekben az egzisztenciális
jellegű, konkrét döntésekben rejtezik az ember számára a történet
értelme.

Az egzisztenciális értelmezés viszonylagos jogosultságát nem akarjuk
kétségbe vonni. Ez a bibliai gondolat (különösen a Jánosi iratokban
gyakori), csak az a kérdés, lehet-e az eszkatalógia mondanivalóját
kizárólag a jelenre korlátozni, mintegy a jelen
döntéseiben, az új önmegértésben feloldani?

Ha ezt tesszük, akkor a feltámadás és az Isten országa reánk nézve
voltaképpen már múltbeli eseménnyé zsugorodnék, és a várt jövendő
megüresednék. Az, ami már megtörtént, illetve történik, közömbössé
tenne a végső kibontakozással szemben. Ha pedig a jelenbe átplántált
eszkaton felszívja a jövendőt, akkor az üdvtörténet megszűnnék igazi
történet lenni. A Biblia szerint Krisztusban csak elközelgett
Isten országa, az új világnak csupán előízét, mintegy első zsengéjét
érzékelhetjük, előttünk még a teljességre jutás keresztyén váradalma.
Ezt nem szabad figyelmen kívül rekesztenünk.

36.2.3 A jövőre vonatkoztatott eszkatalógia

Vannak végül, akik az eszkatalógiát a jövendőre
vonatkoztatják, s “futurikus eszkatalógiáról” beszélnek, természetesen
abban a tudatban, hogy a várt jövő meghatározó módon hat ki a jelenre
is. Törekvésük bizonyos értelemben ellenhatás az előbbi típusra, mert
az egzisztenciális megértésben az emberre szűkített, hitcsonkító szemléletmódot,
a történeti valóságot elködösítő doketizmust látnak. Érdeklődésükkel
éppen a történet felé fordulnak; Isten ígéretei ugyanis az embert
a jövőhöz kötik. Az ígéretek mintegy megnyitják az ember számára a
bekövetkező események; ezzel az egész történet értelmét. Hogy mi volt
a múlt és a jövő, az az Isten ígéreteiből tűnik ki; életutunkat nem
az világosítja meg, ahonnan jövünk, hanem ami felé, ahová megyünk.

Ámde többről van itt szó, mint valami magyarázó elvről, mert az ígéretek
nemcsak a hit hajtóerői, hanem a történeté is. Nemcsak értelmezzük
önmagunkat és a történetet, hanem az isteni változtatás váradalmában,
meg is változtatjuk. A szeretet isteni parancsa mintegy az isteni
ígéretek másik oldala, s a szeretetparancsnak csak azokkal való szoros
összefüggésben van intő, tettre indító és vigasztaló ereje. A szeretet
ugyanis nem jogi előfeltétele az ígéretek beteljesedésének, mint a
törvényeskedés véli, hanem szerves része.

A futurikus eszkatalógia képviselői (pl. Moltmann, Pannenberg, bizonyos
értelemben Cullmann is) túlmennek tehát az egzisztencializmuson, de
szakítanak azzal a reménytelen történetszemlélettel is, mely a maga
sivár módján (lásd az 1. pontot) az egész egyháztörténetet az eleszkatalógiátlanodás
folyamatának tünteti fel. Az effajta szemléletmód ellensúlyozására
a “reménység teológiáját” építik ki. A keresztyén teológia problémája
ugyanis a jövő problémája, Isten a reménység Istene (Rm 15,3; Kol
1,27). A hit a reménységből él, a hitetlenséget pedig a reménytelenség
kelti és hordozza. - A végidők reménysége aztán oly nyomatékos hangsúlyt
kap gondolkodásukban, hogy a jövendőre összpontosul minden figyelem.
Feltárják az evangéliumnak nemcsak ószövetségi, hanem intertestamentális
gyökérzetét is, hiszen az evangélium nem túlszárnyalása vagy lezárása
Izrael reménységének, hanem éppen érvénybe léptetése és végső kezessége.

Valóban, a keresztyén eszkatalógia az ígéret és reménység nyelvén
beszél, és a jövő távlatát nyitja meg. Fenyeget azonban a veszedelem,
hogy Krisztus váltságművét egy mindent átfogó apokaliptikus történetszemlélet
részévé tesszük és észre sem vesszük, hogy közben
a történet fontosabb lesz, mint Krisztus maga. Krisztus mintegy az
intertestamentális kor zsidó váradalma alárendeltjévé, kiszolgálójává
válik, holott Ő nemcsak a zsidó apokalipszisnek, hanem még az Ószövetségnek
is Ura és szuverén értelemben beteljesítője.

De egy másik túlhajtástól is óvakodjunk. A bibliai Krisztus-bizonyságtétel
valóban múltat, jelent és jövőt átfog; mégse csináljunk belőle valami
történetfilozófiai koncepciót. Krisztus nem áll rendelkezésünkre,
mint valami történetfilozófiai elv. A Bibliának egyáltalán nem történetfilozófiája,
hanem próféciája van. A prófécia pedig - ezt jó menten hozzátennünk
- nem azt teszi, hogy a jövőre szegzett tekintettel a jelent mintegy
átugorjuk. A jelenben kell felismernünk Isten kegyelmi munkáját, hiszen
mint mondottuk, Krisztusban az újjáteremtés már elkezdődött; amit
Krisztus már véghezvitt és most véghezvisz, az minden további reménységünk
alapja.

Végezetül igaz az is: Isten kijelentése valóságos történeti események
során megy végbe, de nem úgy, hogy mi magukban az eseményekben, mint
olyanokban hiszünk, vagy ezekből hámozzuk ki Isten akaratát, hanem
a történet Urában hiszünk, s az Ő szavára hallgatunk. Nem “üdvtörténetről”
vall a Hiszekegy, hanem a Szentháromság Egy Örök Istenről, aki igéjében
szól hozzánk a megélt történet keretei közt, s az ő kezében van a
történet kibontakozása is.

Íme, ily módon kell ma a felszínen levő megoldási kísérletekből: az
eszkatalógia múltra, jelenre, jövőre vonatkoztatott típusaiból okulnunk.
Viszonylagos igazságaikat igyekszünk megszívlelni, s azokat a torzító
egyoldalúságok nélkül saját eszkatalógiai látásunkban érvényesíteni

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Tarot kártya elemzés!Most kedvezményes áron!Párkapcsolati, munkahelyi problémák elemzése a Tarot kártyával! Norina Tarot    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - MIRAGE MIRROR    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - Skam és remakejei MAGYAR FELIRATTAL, folyamatosan frissülünk!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."