//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Török István Dogmatika 1985
- Dr Török István Dogmatika 1985 :

XI. rész: A KERESZTSÉG ÉS AZ ÚRVACSORA

33. A sákramentumok

XI. rész: A KERESZTSÉG ÉS AZ ÚRVACSORA

33. A sákramentumok


33. A sákramentumok

33.1 Kétségek a sákramentum név körül

Napjainkban egyre gyakoribb eset, hogy protestáns dogmatikákban hiányzik
a sákramentumról szóló fejezet; mindjárt a keresztséget és az úrvacsorát
tárgyalják. Különösen nekünk tűnik fel ez a tartózkodás, hiszen Kálvin
nagy fejezetet szentel a sákramentum kérdésének (Inst. IV. 14). Református
részről ezt a hagyományt követik, s a keresztség és úrvacsora tárgyalásakor
előrebocsátják a De sacramentis in genere paragrafust. Még hitvallásaink
is külön tételben foglalkoznak a sákramentum-fogalommal. (Heid. káté
65-68 k.; II. Helv. hitv. 19. r.) - Mi a mostani tartózkodás oka?
Az ok többféle:

 1. Először is, hogy a Biblia a sákramentumot, mint gyűjtőfogalmat nem
  ismeri. A sacramentom, vagy szépcsengésű magyaros alakja: a sákramentum,
  csak a latin bibliafordítások, főleg a nagy tekintélyű Vulgata nyomán
  honosodott meg az egyházi szóhasználatban, mint a görög mysterion
  szó latin megfelelője. Csakhogy az Újszövetségben a mysterion sohasem
  sákramentumi cselekmény jelöl, hanem egyszerűen hittitkot (Mt 13,11
  par.). Pál jelöli vele pl. az igehirdetést (Ef 1,9; 6,19), vagy magát
  a kijelentést: “A kegyességnek nagy sákramentuma: Isten megjelent
  testben.” (1Tim 3,16) De az Újszövetség sohasem alkalmazza a sákramentum
  nevet valami kultikus rendezvényre. A szó kultikus használata csak
  a 3. század eleje óta terjedt el, mégpedig elsősorban a szentségekkel
  kapcsolatos szakrális jogban.
 2. A tartózkodás további oka a sákramentum szó súlyos vallástörténeti
  terheltsége. Magával hozta a keresztyénségbe az antik misztérium-fogalom
  vonásait: a pogány beavatási és tisztulási ceremóniák, valamint a
  kultikus lakomák-emlékét. Ágoston adta az egyháznak a keresztyén sákramentum
  fogalmat. De bármennyire hangsúlyozta is, hogy ige nélkül nincs sákramentum,
  a megszentelő igéből ebben az összefüggésben könnyen varázsszó lett,
  mely az elementumot (vizet, kenyeret, bort stb.) titokzatos erővel
  ruházza fel, sőt állítólag mennyei matériává alakítja át. A mennyei
  matériának aztán a kiszolgáltatás ténye folytán, önmagában véve (a
  vitatott mondás szerint: ex opere operato) isteni hatóerőt tulajdonítanak.
  A sákramentum az egyház szabta feltételek szerint üdvközlő dolog lett,
  maga az egyház pedig kultikus intézmény, az ezzel együtt járó jogokkal
  és kiváltságokkal.A főbaj, hogy a fogalomváltozás az Istennel való személyes találkozás
  helyett valami másra terelte a figyelmet: valakiről - valamire,
  nevezetesen a sákramentumi elemekre, magára a vízre, kenyérre és borra.
  A sákramentum most már az invesztált kegyelem, mely Lombard Péter
  szerint az üdvöt jelenti. A Tridenti zsinat aztán annyira a megigazulás
  eszközlőjévé nyilvánította a sákramentumot, hogy a nélkül nem is lehet
  megigazulni (Sess. VII.). A sákramentum mellett az igehirdetésnek
  csak előkészítő és magyarázó szerepe marad.
 3. Végül tartózkodásra késztetett a sákramentum fogalma körül észlelhető
  ingadozás. Az ingadozás már a sákramentumok körének megvonásával kezdődik.
  Ágoston szerint sákramentum az Ószövetségben minden üdvöt meghirdető
  cselekmény, az Újszövetségben pedig minden üdvközlő vagy üdvöt közvetítő
  cselekmény. Ágoston nyomán ide sorolták pl. az élet fáját, mely az
  édenben díszlett, a szivárványt, az ördögűzést, a kézrátételt, a katechuménusoknak
  adott sót (legyetek a földnek savai!), de kezdettől fogva kiemelkedett
  közülük a keresztség és az úrvacsora. Az idők folyamán felszaporodott
  sákramentumokat határok közé kellett szorítani. Előbb tizenháromban,
  majd hétben állapították meg számukat. Tamás mind a hetet krisztusi
  eredetűnek mondja. De csak 80 évvel a reformáció előtt (1939-ben)
  történt meg a hetes szám formális dogmatizálása, amit aztán a Tridenti
  zsinat megerősített. Ez a hét: a keresztség, bérmálás, oltári szentség,
  gyónás, házasság, papszentelés és utolsó kenet. Az indoklást a római
  egyház részben az Írásból, részben a tradícióból veszi.

A reformációban a világos döntést Luther Az egyház babiloni fogságáról
szóló iratában (1520) hozta meg. Hány sákramentum van? Annyi, ahányat
Krisztus szerzett. ó pedig kijelentéséből kimutathatóan kettőt szerzett:
a keresztséget és az úrvacsorát, s ezek kiszolgáltatására adott parancsot.
Itt is volt átmenetileg ingadozás; eleinte a bűnbánatot és az ordinációt
is sákramentum gyanánt emlegették, de a kifejezetten krisztusi rendelés
elve szerint, csak a keresztség és úrvacsora marad hatott meg. Ezzel
a számbeli bizonytalanság a protestantizmusban meg is szűnt.

De annál inkább mutatkozott egy másfajta ingadozás: Van-e egyáltalán
szükség sákramentumra? Ha van, akkor a sákramentumot szimbolikusan
vagy realisztikusan értelmezzük-e? A pietizmusban a megtérés és újjászületés
hangsúlyozása folytán háttérbe szorultak a sákramentumok. A liberalizmus
idején pedig, a vallástörténeti kutatás hatása alatt, a sákramentumokat
beszüremlett, idegen elemeknek vélték és kevésre becsülték. Viszont
a protestantizmus talaján felbukkanó romantikus katolizáló irányzatok,
a különféle liturgiális. mozgalmak, az igehirdetés rovására túlértékelik
a sákramentumokat.

Ilyen okok alapján nem volna-e valóban jobb az annyira terhelt sákramentum-fogalmat,
mint gyűjtőfogalmat elejteni? Mert ha ennek rendeljük alá a keresztséget
és úrvacsorát, akkor a bibliai értelmezést mindkét esetben eleve veszélyeztetjük.
Célszerűbbnek látszik, ha nem elvontan a sákramentumokról beszélünk,
hanem mindjárt konkrét, biblikus módon a keresztségről és úrvacsoráról.

Mégsem tehetjük ezt, mert a sákramentum név- annyira bele evődött
egyházi gondolkozásunkba, hogy ha elhallgatjuk, akkor is jelen van
és hat. Ha pedig egyelőre jobbal nem pótolhatjuk, éppen a veszélyek
elhárítása végett ajánlatosabb a vele való foglalkozás. Azért mert
nem eredeti bibliai fogalom, még alkalmas lehet bibliai mondanivaló
magyarázatára. Éppen a bibliai mondanivaló körülhatárolása a következő
alpontok feladata.

Tudjuk, az eldologiasító üdvértelmezést már a reformáció elvetette,
s a visszafelé vezető utat számunkra elzárta. Az Újszövetség ugyanis
határozottan ellentmond az önmagában hatásos sákramentumi jegynek
(Rm 4,11 par.), s az egyház kultikus intézménnyé tételétől is óvakodik.
Ez a tudat minket is óv a sákramentum túlértékelésétől. Tiltakozunk
minden olyan liturgizmus vagy sakramentalizmus ellen, amely a sákramentumot
a felénk forduló isteni kegyelem tulajdonképpeni s egyedüli hordozójává
akarja tenni, az igehirdetésben pedig csak a sákramentum vételére
előkészítő tanítást lát. Ez nemcsak azért veszélyes, mert visszakanyarodás
a római egyházba, hanem főleg azért, mert mintegy hatályon kívül helyezi
az igét, amelyben Krisztus uralkodik. Egy olyan sákramentum-tisztelet,
amelynek a hirdetett ige lebecsülése az ára, a reformáció talaján,
nemcsak eleve gyanús, hanem egyszerűen helytelen.

Számunkra a sákramentum kérdéskörében a Heidelbergi káté sákramentum
meghatározása jelöli ki a járható utat: “Micsodák a sákramentumok?
- Látható szent jegyek és pecsétek, melyeket Isten a végre szerzett,
hogy ő az ezekkel való élés által, az evangélium ígéretét velünk annál
inkább megértesse és megpecsételje; tudniillik, hogy ő, Krisztusnak
a keresztfán való egyetlenegy áldozatáért, ingyen kegyelemből, bűnbocsánatot
és örök életet ajándékoz minékünk.” (66. k.) - Ez a meghatározás
tisztán tükrözi a különbséget a vallástörténeti analógiák és a keresztyén
egyház sákramentuma között, s megóv a sákramentum lebecsülésétől.

Igaza van a protestáns modernizmusnak: a beavatási és tisztulási szertartások,
valamint a kultikus étkezések, csakugyan beletartoznak a vallástörténet
kelléktárába. Ezek az esetek azonban csak addig számítanak analógiáknak,
amíg a sákramentum lényegét nem látjuk, s csak a külső formákon akadunk
fenn. A keresztség és az úrvacsora ugyanis Krisztus
halálára és feltámadására vonatkozik. Éppen ez a személyes vonatkozás,
vagyis sákramentumaink sajátos tartalma avatja azokat teljesen analógia-nélkülivé.
Ezt a krisztusi vonatkozást teszi világossá a Heidelbergi káté klasszikus
sákramentum-meghatározása, s ezzel a sákramentum lebecsülésétől és
túlbecsülésétől egyaránt óv.

33.2 A prédikáció és a sákramentum

Miért van szükség. sákramentumokra? - Isten nincs kötve egyetlen
sákramentumhoz sem, éppen úgy, mint ahogy a prédikációhoz sincs. Nekünk
azonban ragaszkodnunk kell a sákramentumokhoz, éppen úgy, mint a prédikációhoz,
azért, mert Isten így rendelte. Az egyház csak addig egyház, amíg
engedelmeskedik Ura akaratának. Mégpedig abban a hitben engedelmeskedik,
hogy az Úr nem ok nélkül parancsolta, amit parancsolt. A sákramentum
is olyan rendelése, ami reánk nézve okvetlenül szükséges, hasznos
és jó. Isten ajándékait rejti.

Mit nyújt a sákramentum a prédikáció mellett? Jelentőségét ebben a
vonatkozásban így szedhetjük ujjhegyre:

 1. Mint a Heidelbergi káté sákramentum-meghatározása mutatja, a prédikáció.
  mellett azért szükséges a sákramentum, hogy az igehirdetőt az elkalandozástól
  óvja. Folyton emlékeztesse az egy szükséges dologra, a Biblia központi
  mondanivalójára: Krisztusnak a keresztfán bemutatott áldozatára, mint
  idvességünk egyedüli alapjára. - De nemcsak a prédikátort, hanem
  a prédikációt hallgató gyülekezetet is arra készteti: Krisztus áldozatára
  irányítsa figyelmét, tehát a bibliai lényeget keresse a prédikációban.
 2. A prédikáció mellett szükséges továbbá a sákramentum azért is, hogy
  a szellemi közlés egyoldalú intellektualizmusától megóvjon minket.
  Krisztus áldozata ugyanis nemcsak az értelmünknek szól, hanem egész
  valónknak, tehát nemcsak lelkünknek, hanem a testünknek is. (Életújulás,
  feltámadás.) Ezt nagyon reális módon fejezi ki a sákramentum: a testnek
  vízzel való leöntése, illetve az evés és ivás által.
 3. A prédikáció mellett szükséges végül a sákramentum azért is, hogy
  az evangélium hirdetése által felgerjesztett hitét, érzéki természetünknek
  is megfelelő formában, szinte kézzelfogható mádon szemléltesse, ezáltal
  hitünket erősítse és megpecsételje. Nem az igét erősíti meg tehát
  a sákramentum, az nem szorul megerősítésre, hanem a prédikáció befogadását.
  “Mert hiszen Isten igazsága magában is elég szilárd és bizonyos;
  és jobb megerősítést sehonnan sem vehet, mint önmagától.” A mi csekély
  és erőtlen hitünk azonban mindenkor támogatásra szorul.

Amint Kálvin mondja: “Az irgalmas Isten alkalmazkodik a mi felfogásunkhoz:
amennyiben érzéki lények vagyunk, akik mindig porban csúszva és testieken
csüggve, semmi szellemi dologra nem gondolunk és azt még csak fel
sem foghatjuk: éppen földi elemekkel vezet magához és magában a testi
dologban tárja elénk a lelki javakat.” (Inst. IV. 14. 3.) Kálvin
ezeket a sákramentumi jegyekről mondja, de mondhatná a kijelentésről
is. Voltaképpen Krisztus testetöltése, a keresztyénség nagy misztériuma,
szintén isteni jeladás.

A prédikáció mellé van tehát rendelve a sákramentum, mégpedig második
helyre. Jézus úgy parancsolta a tanítványoknak, hogy először tanítsanak,
azután kereszteljenek. (Mt 28,19 k.) Nem is adhat a sákramentum semmivel
sem többet, mint a prédikáció, sőt a hirdetett ige nélkül nem is volna
értelme, üres, semmitmondó cselekmény maradna. A prédikáció mellé
van tehát rendelve a sákramentum, s mind a kettő feltétlen módon alá
van rendelve az Igének. (A verbum audibile és a verbum visibile a
verbum Dei-nek.)

33.3 A sákramentum viszonya a kijelentéshez

Maga a sákramentumi jegy (elementom): a víz, a kenyér és bor, magában
véve még nem sákramentum. Ágoston sokat idézett mondása szerint: accedit
verbum ad elementum et fit sacramentom, vagyis az ige hozzájárulása
avatja a jegyeket sákramentummá. Az “accedit verbum” értelmezése
határozza meg a kijelentés és sákramentum viszonyát.

Abban minden keresztyén felekezet egyetért: az ige hozzájárulása nélkül
nincs sákramentum. De hogy a sákramentumi cselekmény mely mozzanatában
keressük az igét, vagyis a sákramentum hatóerejét, azt már igen sokféleképpen
magyarázzák. - Ezen a ponton tér el (hogy csak a főbb típusokat
említsük): Zwingli, a római egyház és Kálvin. Az eltérést röviden
így formulázhatjuk: a sákramentum hatóereje Zwingli szerint a hitben,
Róma szerint a jegyekben, Kálvin szerint pedig
mind a kettőben, mert mind a kettőn túl: a kijelentő Istenben.

Vegyük sorba ezeket az álláspontokat:

 1. Zwingli szerint a sákramentum ereje isteni erő, amit a hitben, mégpedig
  a sákramentumot befogadó ember hitében kell keresni. De hát így a
  sákramentum ereje, voltaképpen az ember saját hitének ereje. Minek
  akkor a külső jegy?
 2. Róma szerint a sákramentum ereje a kiszolgáltatott sákramentumi jegyek
  ereje. A jegyben van jelen az ige, mert a jegy nem puszta matéria,
  hanem a megszentelés folyamán átlényegül Krisztussá. Az átlényegült
  jegy az opere operato, tehát a hittől eltekintve, a kiszolgáltatás
  erejénél fogva is hat. A keresztség, bérmálás és papi kenet eltörölhetetlen
  jelleggel ruházza fel a sákramentumban részesített embert. A sákramentum
  tehát római értékelés szerint több mint a prédikáció. - Luther annyiban
  maradt közel a római katolikus sákramentum tanhoz, amennyiben szerinte
  előbb a jegyben van reálisan jelen Krisztus, és azután van a hitben.
 3. Kálvin szerint Zwinglinek igaza van abban, hogy hit nélkül nincs sákramentum.
  De Luthernek is igaza van, midőn azt hangoztatja, hogy Krisztusnak
  előbb valamiképpen jelen kell lennie a hit számára, hogy aztán a hitben
  lehessen. - Kálvin ebben a meggyőződésben vallja: a sákramentum
  a jegyben s a jeggyel adott isteni adomány a hit számára. Tehát isteni
  adomány a hit számára, a jegyben.

Mindebből a rövid, s rövidsége miatt szükségképpen szkematikus összegzésből
is látszik, Kálvin tana a legátfogóbb. Ő sem a hitnél, sem a jegynél
nem akad fenn, egyiknek sem tulajdonít önmagában véve sákramentális
erőt, hanem ezeken felülemelkedve, Istennek erejét feltétlenül hangsúlyozza.
Maga a hit is Istentől jön.

De hát hogyan lehet a sákramentumi jegy hitet tápláló isteni adománnyá?
Hiszen a jegyben csak szimbolikusan van jelen a feltámadott Krisztus.
Erre azt mondjuk: a Szentlélek ereje által ez a szimbólum - tehát
a keresztvíz, illetve az úrvacsorai kenyér és bor - a kiábrázolt
üdvjavakkal, magával a meg ült Krisztussal hoz valóságos
személyes kapcsolatba. Ez a kapcsolat azonban nem adottság, hanem
lehetőség, melyért imádkoznunk kell. A Berni zsinat Kálvin szellemében
mondja: “Kérjük a Mindenhatót, hogy a sákramentummal való élést
isteni cselekménnyé tegye és ne hagyja, hogy emberi dolog maradjon.”

A jobb megértés érdekében Kálvin Istennek három jótéteményéről beszél:
“Először igéjével oktat és tanít minket az úr, aztán a sákramentumokkal
megerősít; végül az ő Szentlelkének világosságával megvilágosítja
elménket és a mi szívünkbe utat nyit az igének és a sákramentumoknak,
amelyek egyébként csak füleinket érnék és szemeink előtt forognának,
s bensőnket éppen nem érintenék.” (Inst. IV. 14. 8.)

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Tarot kártya elemzés!Most kedvezményes áron!Párkapcsolati, munkahelyi problémák elemzése a Tarot kártyával! Norina Tarot    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - MIRAGE MIRROR    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - Skam és remakejei MAGYAR FELIRATTAL, folyamatosan frissülünk!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."