//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Török István Dogmatika 1985
- Dr Török István Dogmatika 1985 :

28. Az örökkévaló Lélek

28. Az örökkévaló Lélek


28. Az örökkévaló Lélek

 

28.1 A Lélek istenségének dogmatörténeti vonatkozásai

 

A Szentlélek nemcsak a kijelentésben válik Isten Lelkévé. Ő a kijelentéstől
eltekintve, önmagában véve is Szentlélek, és aki ő már eleve, ugyanaz
a kijelentésben is. Miután elmondottuk Istenről, hogy Isten Atya és
Isten Fiú, most elmondhatjuk azt, hogy Isten Lélek. Ez a végső megállapítás,
amit Istenről tehetünk.

 

Az iménti mondatokban már benne van a Szentlélekről szóló dogma, mely
nem egyéb, mint a bibliai szöveg exegézise. Maga a tan viszonylag
kései keletű. A Fiú külön isteni létmódjára vonatkozó tant, jóval korábban tisztázta az egyház, mint a Szentlélek külön isteni létmódjára vonatkozót. A Nicaeai zsinat a krisztológiában kimondta már a döntő szót a homoousios-szal, de a pneumatológiában vagy szoteriológiában nem vágta útját a herezisnek. Itt csak az 5. század hozta meg a hasonló élességű formulázást, a tan lezárása pedig még később: 1014-ben történt meg, mikor a filioque kifejezést Nyugaton beleillesztették a hitvallásba.
Ezzel egyben dogmatikai ürügyet adtak a Kelet és Nyugat közt hamarosan
bekövetkező egyházszakadásra.

 

Mégse képzeljük azt, hogy a Szentlélekről szóló tan újabb találmány.
Csupán később formulázták meg teljes élességgel azt, ami kevésbé éles
fogalmazásban voltaképpen benne volt már a legrégibb hitvallásokban.
A tanfejlődés természetes belső rendje szerint a Szentlélekről szóló
tannal zárult a trinitástan. Viszont ennek a tannak ki kellett alakulnia
a maga idejére, hogy alapul szolgáljon Ágostonnak a Pelagius elleni
harcban, s a reformátoroknak a római egyházzal vívott kemény küzdelmükben.
A pneumatológiai dogma nélkül éppúgy érthetetlen volna Ágoston kegyelemtana, mint a reformátorok megigazulás-tana.

 

A Szentlélekről szóló tant, igazi jelentőségében és teljes hadrendjében
a római katolicizmus alig értette meg. Még a kiváló, de éppen ezen
a ponton követő nélkül maradt Ágoston sem. A protestáns modernizmus
pedig Rómánál is messzebb hanyatlott ettől a tantól.

 

Ezt az állapotot megérthetjük. A Szentlélekről szóló tan ugyanis még
megbotránkoztatóbb az emberre nézve, mint Krisztus istenségének tana.
Ebből kell tudomásul vennie, hogy az ember a kijelentésben egyáltalán
nem lehet partnere Istennek, s nem támaszthat semmiféle igényt Istennel
szemben. Az ember csak úgy lehet részese a kijelentésnek, mint ahogy
a szolga részese lehet ura tetteinek, vagyis csak urát követve, utánozva,
őneki engedelmeskedve, őt szolgálva. Az ember éppen ezt az úr és szolga
viszonyt nem tudja és nem akarja tűrni, ez ellen lázad és ezt akarja
megfordítani. Ez a nagy akadálya a Szentlélekről szóló tan megértésének;
ezért értették meg aránylag kevesen - csak a valóban bibliás és
alázatos lelkek - a keresztyénség története folyamán. Viszont ezért
lehetett sokféle herezisnek, újabban pl. a pünkösdizmusnak melegágya.

 

28.2 A Nicaeai hitvallás szoteriológiai szakasza

 

A Szentlélekről szóló dogma elemzését, a krisztológiai dogmához hasonlóan,
szintén a Niceaeno-Constantinopolitanum alapján végeztük el. Egyetemes
hitvallásunk idevágó cikkelye így hangzik:

(Hiszek egy) Szentlélek Úrban, a megelevenítőben,

ki az Atyától és Fiútól származott,

ki az Atyával és Fiúval együtt imádandó és együtt dicsőítendő.

  1. Hiszek egy Szentlélek Úrban. A Trinitástanból tudjuk,
   a Szentlélek nem harmadik Úr a másik két Úr mellett, mert az Ő urasága
   az Atyának és Fiúnak uraságával elválaszthatatlanul egy. Abban különbözik
   az Atyától és Fiútól, hogy ő jelenti a közösséget,
   melyben az Atya mint Atya és a Fiú mint Fiú találkoznak egymással.
   Miért kell ezt az isteni aktust, külön isteni létmódként értelmezni?
   Azért, mert az Atyának és Fiúnak ez a közös léte
   és munkássága a Biblia szerint az Atya és Fiú lététől és munkásságától
   megkülönböztetendő, külön létmód. Mégpedig isteni létmód, mert az
   Atya és Fiú ebben az aktusban sem lehet más, mint Isten.
  2. Hiszek Szentlélekben, a megelevenítőben. Ez a tétel
   kettős jelentésű. Először (egyetemes értelemben) azt jelenti, hogy
   a Szentlélek az Atyával és Fiúval együtt részese a teremtésnek. (1Móz
   2,7) Munkája tehát kihat minden élőlényre s az egész világra, “mert
   ő az, ki mindenövé kiáradva, mindent fenntart, táplál és éltet földön
   és égen”. (Inst I. 13. 14.) - Másodszor pedig (speciális vagy
   szűkebb értelemben) azt jelenti, hogy a Szentlélek a választottakat
   a romlandó, bűnterhelt életből Krisztus által megváltja s újjászüli
   a romolhatatlan életre. Egyetemes munkája, csak a hit szemével látható,
   vagyis a minden élőre kiáradó erejét azok vehetik észre, akik újjászülettek
   már a Lélek által. Végezheti-e ezt az egyetemes és ezt a speciális
   megelevenítő munkát más, mint Isten? Így közvetve ez a tétel is kifejezi
   a Szentlélek istenségét.
  3. Hiszek Szentlélekben, ki az Atyától és a Fiútól származott.
   Ez a tétel kifejezi, hogy a Szentlélek nem teremtmény. Mely teremtményről
   mondhatnók el, hogy isteni leszármazása van? De kifejezi tételünk
   azt is, hogy a Szentléleknek valamiképpen más az eredete, mint a Fiúnak:
   ez “született”, az meg “származott”. A “születés” és “származás”
   között való különbséget szóhasználatunkkal csupán jelezzük, a nélkül
   hogy pontosabban körülírhatnók. Dogmatikai vonatkozásban ugyanis mind
   a kettő képes kifejezés, különbsége tehát nem definiálható.Ez a harmadik tétel világtörténeti jelentőségűvé vált. Az eredeti
   szövegben csak annyi van, hogy “az Atyától származott”. Latin
   fordítása azonban már a 6. században így hangzik: ex patre filioque
   procedit, Atyától és Fiútól származott. Ez a latin fordítás 1014-ben
   került bele a római mise hivatalos szövegébe, s ezáltal Nyugaton általánosan
   elfogadottá vált. - A keleti egyház tiltakozott a “szent zsinat”
   határozata, a hitvallás eredeti szövege “önkényes” megváltoztatása
   ellen, s ez a kezdetben csupán formális jellegű tiltakozás egyre mélyebb
   tanbeli eltávolodásra vezetett, s bekövetkezett az egyházszakadás
   (1054).

   A keletiek ettől kezdve János 15,26-on lovagoltak (”az Atyától származik”),
   és figyelmen kívül hagyják azokat a szentírási helyeket, amelyek éppoly
   világosan a Fiú lelkének nevezik a Szentlelket (pl. Gal 4,6; Rm 8,9).
   Ezek a valóban különböző szentírási helyek nem cáfolják, hanem kölcsönösen
   kiegészítik egymást. Nem szabad tehát egyet kiszakítani belőlük
   és izoláltan értelmezni, még kevésbé szabad spekulatív mádon a többivel
   szemben kijátszani. Keleten pedig ezt tették.

   Mit jelent a filioque-tan? Nem azt, hogy a Szentlélek kettős eredetű,
   hanem hogy közös eredetű. A Fiú az Atyától született,
   s éppen ebben különbözik az Atya és Fiú egymástól. A Lélek viszont
   az Atyától és Fiútól eredt, s ebben közös az Atya és Fiú egymással.
   Ez a harmadik létmód nem származhatott csak az elsőből, vagy csak
   a másodikból, nem is az első és második együttes műve, hiszen itt
   nem két külön személyiségről van szó, hanem az egy isteni személyiség
   két létmódjáról s ennek az egy isteni személyiségnek harmadik létmódja
   a Szentlélek. Keleten, mivel a filioque-tant elvetették, éppen ezt
   az egységet tanbelileg nem biztosították, akuttá vált náluk a triteizmus
   veszedelme.

   A filioque-tan dogmatikai jelentőségénél fogva nem kevésbé fontos
   az etikai sem. Ha ugyanis a Szentlélek csak az Atyának a Lelke, akkor
   a Lélek által való vezetés, életirányítás Krisztustól s Isten akaratának
   Krisztusban történt kijelentésétől függetlenül, önkényesen értelmezhető.
   Ennek következtében alakulhatott ki a keleti egyházban pl. a bizánci
   hatalom fenntartás nélkül való kiszolgálása, a “bizantinizmus”.
   Ilyesmi természetesen máshol is bekövetkezett már, ha a filioque-tan
   regulatív szerepe nem érvényesült, vagyis a Lélek által való vezetésből
   kikapcsolódott a Krisztus-kijelentés fegyelme. Menten tartalmatlanná
   vált, illetve önkényes tartalommal telt meg a vezetés.

  4. Hiszek Szentlélekben, ki az Atyával és Fiúval együtt imádandó és
   együtt dicsőítendő. Nem az Atya és Fiú “mellett” imádandó és
   dicsőítendő, hanem az Atyával és Fiúval “együtt”. A latin szöveg
   a cum mellé a simu-t is odateszi, tehát még helyesebben: az Atyával
   és Fiúval való “egységben” imádandó és dicsőítendő.Ez a tétel két dolgot fejez ki: a Szentlélek személyes jellegét, hiszen csak személy imádható, továbbá a Szentlélek és az ember teljes különbözőségét.
   A Szentlélekisten ugyanis, aki bennünk munkálkodik, felettünk
   való, ezért imádandó. - Így tanít egyetemes hitvallásunk az örökkévaló
   Lélekről.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Tarot kártya elemzés!Most kedvezményes áron!Párkapcsolati, munkahelyi problémák elemzése a Tarot kártyával! Norina Tarot    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - MIRAGE MIRROR    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - Skam és remakejei MAGYAR FELIRATTAL, folyamatosan frissülünk!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."