//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Török István Dogmatika 1985
- Dr Török István Dogmatika 1985 :

IX. rész: A SZENTLÉLEKISTEN

27. A Megváltó

IX. rész: A SZENTLÉLEKISTEN

27. A Megváltó


27. A Megváltó

27.1 A hitébresztő Lélek

27.1.1 A hit lehetősége

“Jézus Krisztus Úr!” - hangzik a Biblia bizonyságtétele. Hogy
jön az ember ahhoz, hogy ezt a bizonyságtételt kimondja? Nem egyéni
okoskodás, hanem egy tény elismerése alapján, úgy, hogy megismeri
az Atyát a Fiú által és a Fiút az Atya által. Más szavakkal mondva:
hisz és azért beszél. De hát hihet az ember? Ebben a világban minden
olyan kérdéses. Lehet itt valami problémátlan bizonyosság? Ha lehet,
hogyan?

Minden, amit mi a hatalmas Isten felől tudhatunk, a legszebb teológiánk,
sőt maga a Biblia is holt betű marad, ha csak a Szentlélek meg nem
eleveníti. Előttünk vannak a lelki javak, mint valami kirakatban,
de köztünk és a felkínált javak közt ott a vastag kirakatüveg. Pedig
azoknak a jóságáról és nekünk való voltáról csak a használat győzhet
meg. Erre utal Luther ismert hasonlata is: az evangélium olyan, mint
az aranykincs, amit elástak. A kincs megvan, de mit segít rajtunk,
amíg nem jutunk hozzá? Ezt a kincset előbb ki kell ásni és szét kell
osztani. (Kis káté) - Az elválasztó kirakatüveg, a kincset eltakaró
föld a mi természetünk. A Biblia bizonysága szerint ennek legyőzésére
segít Isten Szentlelke.

Már az Újszövetségben lépten-nyomon megfigyelhetjük, hogy Jézus puszta
megjelenésével nincs megadva a hit lehetősége. Hányan találkoznak
vele, és mégsem hisznek benne. Péter pedig, midőn Cézárea-Filippinél
bizonyságot tesz Jézusról, azt a feleletet kapja: “Nem test és vér
jelentette ezt meg néked (vagyis nem magadtól jöttél rá), hanem az
én mennyei Atyám.” (Mt 16, 17; vö. Mt 13,11 és 2Kor 3,5-el) Mint
ezekből a szavakból kitűnik, a kijelentés célbajutása, a hit, az Atyának
külön tette (Jn 6,44); másszor meg a Fiú ad hatalmat övéinek, hogy
Isten fiaivá legyenek. (Jn 1,12; Jel 22,1)

Az ilyen isteni cselekedeteknek a kijelentés objektív tényeihez kell
járulnia, hogy az szubjektumunk tulajdona, a miénk legyen, vagyis
hihessünk. A hitnek ez az isteni eredete magyarázza a hit sajátosságát,
mely lényegesen különbözik a görög gondolkozástól, vagy az annak hatása
alatt álló mai gondolkozástól.

27.1.2 A hit egzisztenciális jellege

A görög az elvont, tárgyilagos igazságot kereste, amely személytelenül
igaz, változhatatlan és időtlen érvényű, olyan, mint egy matematikai
képlet, vagy egy kétségtelen történelmi dátum. Az ilyenfajta igazságot
egyszerűen tudomásul vesszük, vagy akár halomra gyűjthetjük, anélkül,
hogy megmozgatna vagy belsőleg érintene minket. A hit azonban több
az ilyen puszta objektív ismeretnél, életünk egészét, egységét érinti:
személyiségünkben ragad meg minket. Igen, a hitbeli ismeret személyes
jellegű: a szívbeli bizalom, a megbízhatóság és hűség, az igazi állandóság
és a valódi maradandóság elemeit hordozza. Nem egyszerű tudomásulvétel,
nemcsak “van”, hanem hat, történik és érvényesülni akar. Ezt úgy
értsük: a hit az igazság erejével lökést ad az egész emberi életnek,
és olyan irányú mozgásba lendíti azt, amely Isten igazságának megfelel.

Pascal (1623-1662) a maga filozófus módján jól érzékelte a hit és
tudás különbségét: A törvényben gondolkozó “geometriai” elme nem
alkalmas az egyéni, személyes valóság megragadására. Ezt az a Pascal
mondotta, aki pl. a kúpszelet-számítások megoldásával maga is a tudósok
élvonalába tartozott. Vannak értékek - úgymond -, amelyek a szíven
keresztül válnak tudatossá, amelyekért érdemes élni. Tapasztalásuk
révén nem a tudásanyagunk lesz több, hanem lángra gyúlunk tőlük, s
erkölcsi tisztulás és vigasz jár nyomukban. (Gondolatok)

A hitbeli ismeretnek csak akkor van értelme, ha együtt jár az egész
egzisztencia igénybevételével, a személyes átadottsággal, az Istenre
való ráhagyatkozással. Ezért ahol hit van, az okvetlen az engedelmesség
cselekedeteiben nyilvánul meg. Halott a hit ilyen cselekedetek nélkül.
Görög értelemben az ördögök is hisznek (Jak 2,17-26). Iskolai vallásoktatásunknak,
amíg volt, minden jótéteménye mellett állandó kísértése volt, hogy
mint tantárgy a többi tantárgy mellett, megreked a puszta intellektuális
közlésben és tudomásul vételben. Az a keresztyénség, amely az oktatást
hathatós nevelői munkával nem egészítette ki, maga volt a szekularizmus
útegyengetője.

A görög gondolkozás nemcsak egyoldalú intellektualizmusában, hanem
más tekintetben is különbözik a hittől, nevezetesen az individualizmusra
való hajlandóságban. Az egyén áll érdeklődése homlokterében. Ezzel
szemben figyeljük meg atyáink útmutatását. A Heidelbergi káté azon
túl, hogy a hitnek cselekvő értelmét, aktivitását hangsúlyozza, a
hit egész folyamatát az üdvtörténet nagy közösségébe állítja be: “Miért
hívnak téged keresztyénnek? - Azért, mert hit által Krisztusnak
tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok avégre, hogy nevéről
én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatul néki adjam, s a bűn
és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak és aztán
ő vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.” (32. k.)

A hitnek tehát csupa ilyen közösségi életre utaló elemei vannak: vallástétel,
hálaáldozat, szabad lelkiismerettel vívott harc és győzelem. Ezért
a hit nem lehet csupán a magános lélek Istennel való társalkodása.
Öncélú individualizmust a Biblia nem ismer. Reális szemléletmódja,
melyet Káténk híven követ: a keresztyén életet Isten népe körében,
csak a gyülekezetben látja, a gyülekezetet csak ebben a világban,
ezt a világot pedig csak az üdvtörténeti összefüggésben. Ilyen az
Isten Lelkétől lelkedzett hit tényleges beágyazottsága.

27.1.3 A hit a Szentháromság ajándéka

A hitnek emez értelmezésével a kijelentés újabb mozzanata előtt állunk.
Ez a szubjektív mozzanat, melyet az Újszövetség Isten Lelkének, Krisztus
Lelkének, vagy a Szentléleknek tulajdonít. A Szentlélek a Biblia szerint
Isten maga, mégpedig a teremtett embernek megfoghatatlan,
de valóságos módon megjelenő, s vele viszonyba lépő Isten.

A Szenlélekisten nem azonos a Fiúistennel, az örök Igével, Jézus Krisztussal.
A különbséget érzékelteti az Újszövetség bizonyságtétele, pontosabban
a bizonyságtétel üdvtörténeti rendje. A Szentlélek ugyanis Jézus halála
és feltámadása után adatott, tehát eljövetelének az objektív kijelentés lezáródása, teljességre-jutása volt az előfeltétele.
Ezt az “utánt” azonban nem szabad szigorú kronológiai értelemben
venni, mert a Lélek már Jézus halála és feltámadása előtt is megmutatkozott
(pl. a Péter bizonyságtételében, az Úr színeváltozásában, a csodákban).
A Lélek jelenléte tehát nincs időileg pünkösdre korlátozva; mint ahogy
utána munkál, úgy pünkösd előtt is munkált már.

Meg kellett különböztetnünk a Szentlelket a Fiútól, mert a kijelentés
történetének különböző mozzanatát képviselik. Munkájukat azonban egy
pillanatra sem szakíthatjuk el egymástól, hiszen ugyanazon
a kijelentésen munkálkodnak. A Szentlélek teljességgel Jézus Krisztusnak,
Isten Fiának, az Igének Lelke, tehát nem valami merőben különálló
tényező a kijelentésben, nem is valami Krisztuson túlmenő vagy Krisztustól
különböző új ismeret közlője. A Szentlélek az Ige által, az Ige számára
tanít, világosít és mozdít meg minket. (Jn 15,26; 16,13-25; 1Kor 12,3)
Nem tesz tehát mást, minthogy aktualizálja bennünk a Krisztus-kijelentést.
Ebben az értelemben ébreszt hitet. A Biblia gyakran nevezi a Szentlelket
Krisztus Lelkének (Gal 4,5; Rm 8,9), abban az értelemben, hogy a Lélek:
Jézus Krisztus cselekvő jelenléte, feltámadása erejében. A páli en
Christo és en Pneumati szinonimák. Ezért mondják a Lelket Megváltónak
is.

27.2 Az életformáló Lélek

A Lélekről való minden beszédnek bibliai ősképe az “életnek lehelete”,
melyet Isten a földnek porából formált ember arcába lehelt, miáltal
az ember megelevenedett, “élő lélekké” lett. (1Móz 2,7) A Szentlélek
ezt a lelket formálja tovább bennünk azáltal, hogy hitet ébreszt bennünk.
A hit pedig annyit jelent, hogy Krisztus hármas tisztének cselekvő
részeseivé avat. Midőn a Szentlélek így Krisztusba olt minket, megelevenítő
munkájában saját kiléte tükröződik. Személyéről azért oly módon beszélünk,
hogy munkálkodása néhány általános vonását előre bocsátjuk. Mielőtt
tehát a Szentlélek munkáit részleteznők, előbb ama nevelő hatásáról
szólunk, ahogy tanít, vezet, bizonyságtevővé formál s mindennek eredményeképpen
az istenfiak szabadságára juttat minket, vagyis szabaddá tesz keresztyén
tisztünk gyakorlására.

 1. A tanítás nemcsak ismeretközlés. A Lélek nemcsak
  hozzánk szól, hanem bennünk szólal meg, így tesz minket a kijelentés
  személyes részeseivé. Eme tanítómunkájára utalva mondja Pál apostol:
  “Közel hozzád az ige, a szádban és a szívedben van.” (Rm 10,8)
  A Lélek belső bizonyságtétele által válik az ember “Istennek templomává”,
  s buzdul Isten imádására. (1Kor 3,16; 6,19; 2Kor 6,16) A Lélek úgy
  plántálja belénk a hitbeli ismeretet, mely minden teológiánál több,
  hogy az az eleven ismeret hatóerővé válik: Isten akaratának befogadására,
  engedelmességre késztet. (1Jn 4,13; 1Kor 2,12; Zsid 6,5; Rm 8,9-11)
 2. A Szentlélek vezeti az embert. A hitben befogadott
  ige által vezet. Ez azt teszi, esetről-esetre, az Isten akarata szerint való döntésekben segít előre. Naponta a következő lépést, ezzel az utunk irányát mutatja meg. Úgy vezet, ahogy az ember sohasem vezethetné önmagát. Eme életirányító szerepéből is kitűnik, hogy a Lélek nem azonos a mi lelkünkkel. Pál antropológiai szóhasználata ne tévesszen meg: mikor ő az ember pneumájáról beszél, nem állítja, hogy a Szentlélek
  részben vagy egészben, eredetileg vagy utólagosan az ember lényéhez
  tartozik. A pneuma szóval mintegy csak a “helyet” jelzi, ahol a Szentlélek befogadása megtörténik, a nélkül, hogy annak bármi módon fölibe kerekedhetnénk.A Szentlélekről, mint a mi vezérlőnkről sokféleképpen beszél az Írás.
  Nevezi intőnek, vigasztalónak, igazság Lelkének, prófétai kenetnek.
  (1Jn 2,20 és 27) Vezető szerepét világos szemléltetéssel, igen reálisan
  ábrázolja a Cselekedetek könyve (pl. 8,29; 10,19; 13,2; 16,6).
 3. A hitbeli megismerés és vezetés a bizonyságtételre
  készít elő. Nem öncél az imént tárgyalt tanítás és vezetés, hanem
  a bizonyságtétel célját szolgálja. A Lélek nyithatja meg csupán azt
  a nagy lehetőséget, hogy Krisztusról bizonyságtevő erővel beszélhetünk,
  kijelentést szólhatunk. A pünkösdi történet ennek a beszédes példája:
  a Lélek munkált az igehirdetőben és az igehallgatókban egyaránt. Ugyanaz
  a Lélek hív el ma is teológusokat és egyszerű hivőket egyaránt, hogy
  Isten nagyságos dolgainak szószólói legyenek. Ez a bizonyságtétel
  nem magánügy, nem is az egyház ügye, hanem az egyház Urának az ügye.
 4. A tanítás, vezetés és bizonyságtétel által juttat el a Szentlélek
  az, istenfiak szabadságára. A szabadsággal és istenfiúsággal
  voltaképpen ugyanazt fejezzük ki, abban az értelemben, hogy a szabadság
  formai, az istenfiúság pedig tartalmi megjelölés. A Lélek a mi szabadítónk.
  (2Kor 3,17) Szabadító tette nélkül az ember valamiféle látszathitben
  él, s lélektelen törvényeskedés, a formális engedelmesség a legjobb
  igyekezete. Ebből az önámító állapotból, a szolgalelkűség reménytelen
  esetéből emel ki a Szentlélek azáltal, hogy szabaddá tesz a kijelentés
  örömüzenetének befogadására. (1Pét 2,16; Jn 8,30-59)Ennek a szabadságnak tartalma az istenfiúság. Mint Isten gyermekei, hihetünk és engedelmeskedhetünk. Fiúságunk sohasem vetekszik Krisztus istenfiúságával, hiszen mindenkor annak a függvénye. Krisztus “filius Dei natura”, mi pedig az 6 engesztelő ténye által adoptáltak vagyunk, a régiek szóhasználata szerint: “filii Dei adoptine”. Mint Isten
  fiai, nem vagyunk immár jövevények és zsellérek, hanem polgártársai
  a szenteknek és cselédei az Istennek. (Ef 2,19) Miben mutatkozik ez
  a fiúság? Pál mindent egybefoglalva azt mondja: abban, hogy a fiúság
  Lelke által így kiálthatunk: Abbá, Atyám! (Rm 8,15) Különös, de nem
  véletlen módon Pál apostol itt a Gecsemáné-kerti imádkozó Jézus szavát
  adja az istenfiak ajkára. (Mk 14,36)

A Szentlélek ilyen értelemben életformáló, vagy egy erőteljesebb bibliai
kifejezéssel élve: újjászülő Lélek, hiszen a váltság munkáját viszi
végbe bennünk. Művében tükröződik kiléte.

27.3 A megváltás eszkatalógiai jellege

A Szentlélek munkája elkezdődött ugyan, teljességre jutása, befejeződése
azonban a végidőkbe nyúlik, más szóval: váltságunk eszkatalógiai jellegű.
A protestáns modernizmus a szoteriológia eme végidőkre mutató sajátságával
alig-alig számolt.

Ezért hivatkoznunk kell néhány elmellőzött, de szoteriológiai szempontból
igen jelentős bibliai helyre: “A hit a reménylett dolgok valósága,
és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” (Zsid 11,1) Ugyanebbe
az irányba mutat Pál apostol is, midőn azt mondja: “hitben járunk
és nem látásban”. (2Kor 5,7) Ő különben az istenfiúságot is olykor
az örökséghez, mégpedig a már meglevő és kilátásba helyezett, de még
birtokba nem vett örökséghez hasonlítja, és ilyen értelemben magyarázza.
(Rm 8,1725; Gal 3,29; vö. 1Jn 3,1; Kol 3,3-10; Ef 4,30) Hasonlóképpen
tanít Péter apostol is az újjászületésről: Isten újjászült minket.
Hogyan? Jézus feltámadása által. Mire? Élő reménységre, a romolhatatlan
mennyei örökség reményére (1Pét 1,3-4) Általában mindaz, amit az Újszövetség
a Szentlélek által kitöltött, Lelket befogadott és Lélek által hajtott
emberekről, illetve a váltság nagy tényeiről, a megigazulásról, megszentelődésről
stb. mond, ilyen eszkatalógiai jellegű.

Az eszkatalógiai jelleget azonban félre ne értsük. Nem azt teszi,
hogy a váltság tényei nem valóságos és nem tulajdonképpeni értelemben
vehető dolgok, hanem hogy a végső dolgokkal vannak vonatkozásban.
Emberi tapasztalatunk és gondolkozásunk szerint még nem következtek
be, de Isten szerint már most megtörtént tények, valóságok. Lehet-e
az ember számára igazibb valóság, mint az, ami Isten számára valóság?
Hiszen ő a mértéke a valóságnak. Ez a hit óv meg minket a váltság
eszkatalógiai jellegén való botránkozástól.

Hitben birtokoljuk tehát a váltságot, vagyis mint ígéretet bírjuk.
A hitbizonyosság, éppen a reménységben való bizonyosság. Szegények
vagyunk önmagunkban, de gazdagok Istenben. Oly szegények és oly gazdagok
egyszerre, hogy a zsoltáríróval kiálthatunk Istenhez: “Náladnál
egyébben nem gyönyörködöm a földön! Ha elfogyatkozik is testem és
szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem Te vagy óh Isten mindörökké!”
(Zsolt 73,25)

27.4 A Lélek istenségének félreismerése

A Szentlélek bibliai neve, a Pneuma Theou vagy Pneuma Christou, képes
kifejezés, éppúgy mint a Hyios Theou. A Biblia olykor más képet is
használ, mondja a Lelket leheletnek (2Thess 2,8; Jn 20, 22), mondja
szélnek (Jn 3,8; Csel 2,2). Az ilyen szóhasználat azonban nem akarja
a Szentlelket valami természeti jelenségnek nyilvánítani, vagy az
emberi lélekkel összecserélni. A Szentlélek az emberi lélektől és
szellemtől, a széltől és lehelettál merőben különbözik. Szent, mert
Istennek Lelke, és megszentel minket, azaz foglyul ejt, elkülönít,
tulajdonába vesz. A megszentelés által lesz az ember azzá, aki önerejéből
sohasem lehetne: Istennel közösségben élő, igazi ember.

Istennek Lelke, a Szentlélek tehát a Biblia szerint Isten
maga
, mégpedig az embernek megfoghatatlan, de valóságos módon
megjelenő s vele viszonyba lépő Isten. A Biblia, mikor a Lélek munkájáról
beszél, világosan kifejezi a Lélek istenségét, egyben az Atyától és
Fiától való különbözőségét. (2 Kor 3,17; Jn 4,24; Mk 3,28)

Ha volna alapja a krisztológiai hereziseknek, vagyis sikerülne kimutatni,
hogy Krisztus az Újszövetség szerint csak ebionita vagy doketista
értelemben vett félisten, akkor a benne vetett hit az emberi lehetőségek
körébe tartoznék. Tisztázható lenne az is, milyen emberi belátás alapján
történt megistenítése. Ez esetben nem lenne szükség a Szentlélek istenségére,
sőt magára a Szentlélekre sem, hiszen a hit nem Isten műve, hanem
az ember műve lenne, s a Szentlelket a hit kialakításánál bízvást
nélkülözhetnők.

Ilyen képzelgéseknek adott teret a protestáns modernizmus. Odáig ment,
hogy a “Szentlélek” afféle biblikus elnevezés csupán, amelyen
mélységes emberi meggyőződést, élénk és bensőséges tapasztalatot,
lelkiismereti állásfoglalást, szóval valami emberi képességet kell
érteni. Nem több tehát, mint reánk maradt kegyes formula. A “Szentlélek”
mellőzésével is beszélhetnénk hitről, hiszen ha így vesszük, a hit
csak emberi dolog.

A protestáns modernizmus a legnagyobb tárgyilagosság látszatával terelte
ebbe az irányba az írásmagyarázatot. Erőszakos exegézise annak a tételnek
igazolása: ha valaki heretikussá válik a krisztológiában, menthetetlenül
heretikus lesz a szoteriológiában is. A protestáns modernizmus valóban
összecserélte Isten Szentlelkét az emberi lélekkel, illetve szellemmel,
a Szentlélek munkáját pedig az emberi lélek, illetve emberi szellem
ítélőképességével és meggyőződésével.

A protestáns modernizmussal szemben, tiltakozásunknak jeléül hangsúlyozzuk:
a Szentlélekről szóló tannak nem az ember, hanem Isten az alanya.
Ez a tan nem az ember egzisztenciájáról, hanem Istennek az emberhez
való viszonyáról beszél. A Szentlélek munkája: az istenfiak szabadságára
való juttatás vagy megváltás, csak Istenből kiindulva érthető és magyarázható,
nem pedig önmagunkból kiindulva. A váltság Istennek a tette, és csakis
Isten tettében, vagyis hitben a mienk. A váltságot testi szemeinkkel
nem láthatjuk, de hitben már most birtokoljuk.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Tarot kártya elemzés!Most kedvezményes áron!Párkapcsolati, munkahelyi problémák elemzése a Tarot kártyával! Norina Tarot    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - MIRAGE MIRROR    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - Skam és remakejei MAGYAR FELIRATTAL, folyamatosan frissülünk!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."