//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Török István Dogmatika 1985
- Dr Török István Dogmatika 1985 :

26. Krisztus királyi tiszte

26. Krisztus királyi tiszte


26. Krisztus királyi tiszte

26.1 Jézus feltámadása

Feltámadott az Úr! - ez az első keresztyén gyülekezet húsvéti üzenete.
A feltámadás szó, egyszerű, természetes köznapi fogalom: felébred
valaki, éjszakai pihenőhelyéről felemelkedik, felkél és hálókamráját
elhagyja. A holtak is így jönnek elő az ítélet napján sírkamráikból
(pl. Dán 12,2 kk. szerint).

A húsvéti üzenet két tényre épül: az üres sír tényére
és a feltámadott megjelenéseire, az úgynevezett christophaniákra.
Milyen értelemben?

 1. “A názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett? Föltámadott,
  nincsen itt; ímé a hely, ahová őt helyezték… És mikor bementek,
  nem találták az Úr Jézus testét.” (Mk 16,6; Lk 24,3) Az üres sírról,
  mint tényről beszél mind a négy evangélium; Péter, Pál, Jakab egyaránt
  tudomásul veszi.De ezt a tényt Jézus zsidó ellenfelei sem vonták kétségbe soha. Sem
  Jézus jeruzsálemi bírái, sem a későbbi rabbinista polemikusok. -
  Jézus bíráinak mi sem lett volna könnyebb, mint Jézus sírját egy hivatalos
  bizottsággal megvizsgáltatni és az eredményt közhírré tenni. Teológiai
  tekintélyüknek mi sem lett volna szükségesebb, mint egy hivatalos
  hirdetmény; Jézus teteme, úgy mint eddig, a sírban fekszik.

  Ez a húsvéti üzenetet csirájában ölte volna meg, de véget vetett volna
  a keresztyén gyülekezetnek is. Az üres sír tehát barát és ellenfél
  által egyaránt elismert történeti tény. Ez nem a hit dolga. A hit
  és hitetlenség kérdése csak ott jön elő: hogy értsük az üres sír tényét.

  A szentasszonyok nem lelkesedtek az üres sír láttán, hanem megdöbbentek.
  Ezt nyíltan bevallják az evangéliumok (Mk 16,8). Péter tanácstalan
  volt (Lk 24,24); Jézus bírái elhíresztelték: ellopták a testet a tanítványok.
  Tehát, mint az utóbbi esetből látjuk, valaki tudhat az üres sírról
  és mégis távol lehet a húsvéti hittől.

 2. A húsvéti hit akkor állott elő, mikor az üres sír autentikus értelmezése
  a christophaniákkal bekövetkezett. Az Úr Jézus maga látható, hallható,
  megtapasztalható módon, elevenen megjelent. Először Simonnak jelent
  meg (Lk 24,34), Jakabot is a megjelenés vitte a húsvéti gyülekezetbe.
  Az üres sír tényét Krisztus megjelenéseiből értette meg a keresztyén
  gyülekezet. A feltámadott megjelenéseiből merítette a bátorságot,
  hogy a főtanács híresztelésével szembeszálljon.Merték volna-e Jézus feltámadását a kivégzés után pár hétre a nyilvánosság
  előtt kihirdetni, éppen Jeruzsálemben, ha a sír nem találtatott volna
  üresen? Az 1Kor 15,5 kk. nagy történeti dokumentuma ennek a harcnak;
  perdöntő jelentőséget igényel a megjelenések eme listája. A vitakérdést
  tehát: feltámadás vagy tetemrablás, a feltámadott Krisztus megjelenéseinek
  sora döntötte el.

  Amily fontosak a christophaniák az üres sír megértésénél, az üres
  sír éppúgy elengedhetetlen a christophaniák megértésénél. Ez a két
  dolog együttesen hárítja el az Úr Jézus feltámadásának elspiritualizálását,
  de a naturalisztikus félremagyarázást is.

  Az elspiritualizálás vagy más szóval az elszubjektivizálás azt jelentené:
  csupán szellemjárás történt, Krisztus lelke kísértet formájában tért
  vissza, tehát afféle okkult folyamat ment végbe, ami lehet egyszerűen
  a vágyakozó lelkek látomása, víziója. Mindehhez azonban nem szükséges
  az üres sír. Az üres sír ténye viszont egyenesen gátat vet az ilyen
  elspiritualizálásnak. A Biblia a feltámadás objektív valóságáról beszél.

  De naturalista félremagyarázást sem tűr a bibliai tudósítás. Nevezetesen
  a feltámadott Úr Jézus olyan, mint a Názáreti, és mégsem olyan:
  nem szolgai, hanem királyi mivoltában mutatkozik. A tanítványokkal
  való érintkezése is másnak tűnik fel. Megjelenése testi, valóságos,
  mégis titokzatos és világfeletti. Leírhatatlan (Lk 24,31); mintegy
  a végidők előre vetődése.

Históriailag és teológiailag is komolyan kell vennünk
az üres sír tényét, mint természeti eseményt; de mint a természeti
eseményen túlmenő csodát is: a feltámadást. A sír üres, az Úr feltámadott
és övéinek megjelent. Ez azt teszi: a holtak feltámadása már elkezdődött.
Mert a jel a Krisztus feltámadása, mely ígéri a test feltámadását.

26.2 A húsvéti hit

26.2.1 A kétkedés mai formája

A húsvéti hit fényének a kételyek ködén kellett áttörnie. A tanítványok
először megdöbbentek, féltek, álmélkodtak, kételkedtek, hitetlenkedtek,
mégpedig nemcsak Tamás, hanem a többiek is. A feltámadás híre első
hallásra üres beszédnek, mesének tűnt (Lk 24,11). Időbe telt, míg
a húsvéti öröm elárasztotta a lelkeket.

Természetesen a mai embernél sincs ez másképp. Sejti ugyan, tudományos
vívmányai ellenére is vannak az életében titkok; állítólagos nagykorúsága
tudatában mégis követi az athéni műveltek példáját, akik kinevették
a feltámadást prédikáló Pál apostolt (Csel 17,32). Kétségtelen, a
húsvéti hitet és annak örömét ma sem erőltethetjük rá senkire se.
A kikényszerített hit, nem volna hit. De a másik véglettől is óvakodnunk
kell: nem szállíthatjuk le a hit mértékét a modern előítéleteknek
megfelelő fokra. Ez történnék akkor, ha a kétely pártjára állva, elkezdenők
bizonygatni: a Biblia számunkra már elfogadhatatlan mitikus formában
fejezi ki a “krisztusi eszmék” továbbélését. Mert voltaképp, csak
arról van szó, hogy a golgotai tragédiából lassankint felocsúdó tanítványok
lelkében Krisztus emléke újra erőre kap, és prédikációjuk nyomán világtörténeti
tényezővé hatalmasodik. E szerint a feltámadás voltaképpen a tanítványok
lelkében s a Krisztus-prédikációban ment végbe. Nem is kereshető máshol.
- A húsvéti hit ilyenfajta mitológiátlanítása mellett sokféle érvet
lehet felsorakoztatni. A mítoszfosztás megfelel a modern élet- és
világszemléletnek, kielégíti az intellektuális becsületesség követelményét
stb. Alkalmazhatónak mutatkozik a lelkipásztori gyakorlat különböző
területén. “Támadjon fel a ti lelketekben is Krisztus!” Ezt a
gondolatot lehet lírai vagy drámai módon megszólaltatni, a szószéki
romantika eszközeivel közel hozni, lehet divatos egzisztencialista
csomagolásban filozófiai mélységeket sejtetni vele: Használhatósága
szinte kimeríthetetlennek látszik. A húsvéti hit mitológiátlanítása
szinte kimeríthetetlennek látszik. A húsvéti hit mitológiátlanítása
mellett valóban sokféleképp érvelhetünk, csak azt az egyet nem állíthatjuk
róla, hogy a Biblia mondanivalójának megfelel.

A Biblia szerint ugyanis a húsvéti esemény nem korlátolható a tanítványok
belső életére. Krisztus nemcsak a benne vetett hitben s a róla szóló
igehirdetésben él tovább. A tanítványok megtörtént eseményre emlékeztek,
a feltámadott Úrral térben és időben találkoztak. Nemcsak találkoztak,
hanem ez a találkozás vált számukra azzá a hellyé, ahonnan a názáreti
Jézus egész életútját nézték és ábrázolták. Ma is és mindvégig a keresztyén
hit vagy a valósággal feltámadott Jézus Krisztus hite, vagy egyáltalán
nem keresztyén hit.

A Biblia a feltámadásról, nyilván mint tényről beszél, még akkor is,
ha a modern históriai kutatás eszközeivel ilyen rendkívüli dolog tényszerűsége
alig fogható. A feltámadás a Biblia szerint térben és időben végbement
történeti esemény, még akkor is, ha a szentírók kifejezési eszközei
némely ponton a kor mitikus közlésmódjára emlékeztetnek. A szokatlan
közlésmóddal szintén csak az esemény jelentőségét akarják hangsúlyozni.

Mi hajlamosak vagyunk a modern világszemléletet, valamint tudományos
eszközeinket mindenek fölé emelni. De mielőtt ezeket a végső kérdésekben
is döntő bíróvá tennők, jó ha meggondoljuk a világszemlélet s a tudományos
módszer folytonos változandóságát. Kutatási eredményeink sokkal nagyobb
mértékben függenek ilyen vagy amolyan előfeltételezésektől, mint ahogy
gondolni szoktuk. Tudományos vívmányaink nem végérvényesek. Mi címen
tekinthetjük akkor maradandónak azt, ami átmeneti, feltétlen érvényűnek
azt, ami viszonylagos? Ezzel nem kisebbíteni akarjuk a modern tudományosság
vívmányait, amikkel mi is naponkint élünk, csupán a tudomány korlátaira
utalunk, mert mint minden emberi dolog, természete szerint ez sem
korlátlan. Ha a tudományt valláspótlékká tesszük - ami ma gyakori
jelenség -, csak ártunk vele.

A mítoszfosztás széles körben vitatott kérdés. Teológiai jogosultsága
addig a határig terjed, amíg nem a modern emberekhez, hanem az üdvtörténeti
összefüggésekhez igazodik, s a Biblia sajátos mondanivalójához segít
közelebb. Különben csak a húsvéti hit megdézsmálása, önkényes redukciója,
amivel pedig sem küldetésünk ügyét, sem a modern ember igazi érdekét
nem szolgálhatjuk.

26.2.2 A húsvéti hit bibliai összefüggései

Alig három nap telt el Jézus halálától a feltámadásáig. Olyan ez a
három nap, mint egy válaszfal; azon innen az élettörténet, azon túl
pedig a feltámadás-történet. De bármily határozottan megvont is ez
a válaszfal, mégsem szabad a két korszakot absztrakt módon elkülönítenünk
egymástól. Ha nagyon különbözik is a kettő, mégis összefügg és folyamatos
egységet alkot: egyik magyarázza a másikat: az élettörténet a feltámadás-történetet
és viszont. (Vö. Barth: Credo 85. k.) Hogyan?

 1. Az első korszak a születéstől a halálig tart; ez a testetöltött Ige
  elrejtezésének korszaka. A szenvedő szolga alakjába burkolózott Isten
  önkijelentése. Ebben az alacsony sorsban istensége csak hihető, de
  nem látható.Ezért olyan bizonytalan a názáreti Jézussal szemben a nép, sőt a tanítványok
  magatartása is. Folyton ingadoznak a megértés és az értetlenség, az
  engedelmesség és az engedetlenség végletei közt. Jézus gyakran feddi
  is őket kishitűségükért. Végül is a borzalmas események láttán, az
  értetlenségnél és engedetlenségnél kötnek ki.

  A keresztyén hit mindenkor ennek a Jézusban elrejtezett kijelentésnek
  a hite. Ezért támadható és tagadható. Mégsem feltevés és önáltatás
  csupán. Szilárd, objektív alapja van: a hit a kijelentésből él, abból,
  hogy a Jézusban elrejtezett Isten meg is mutatja magát. A kijelentés
  ugyanis nemcsak az Atyának a Fiú által való kijelentése, hanem a Fiúnak
  az Atya által való kijelentése is.

  A Fiú kilétének megmutatása a hit objektív alapja. Ez az alapvetés
  történt húsvétkor. Az egész keresztyén igehirdetés mindenkor a húsvét
  fényében áll. Ezzel át is léptünk a második korszakba: a feltámadás-történetbe.

 2. A második korszak mindössze negyven napra terjed. A történész csóválhatja
  a fejét az erre vonatkozó tudósítások viszonylagos rendezetlensége
  láttán. De nem vették észre ezt már, maguk a Biblia írói is? Csodálhatjuk,
  ha a rendkívüli jelenségek hatása alatt támolyognak, dadognak, sőt
  ellentmondásba is keverednek? De, ha minden ellentmondást leszámítunk,
  Krisztus feltámadása akkor is megtörtént tény.Utaltunk már arra, hogy a húsvéti csoda a mi testi feltámadásunknak
  is záloga. A feltámadás azonban elsősorban a megalázott, meggyalázott
  Krisztus felmagasztalása: az elítélt és elvetett Krisztus felemeltetése.
  Ezzel Isten igent mond Jézus elégtételére. Amikor ezt az elégtételt
  elfogadja, nemet mond a Krisztuson diadalmaskodó Júdásokra, a feszítsd
  meg-et kiáltókra, Jézus mindenkori ellenségeire. - A húsvéti üdvüzenet
  ez: Győzött Jézus, akit legyőztek és halálra adtak. Az, akit népe
  kitaszított magából, és akit tanítványai azóta is sokszor elhagytak:
  páratlan közösségben van az Atyával, íme ő az Isten Fia. Áldozata
  elfogadott engesztelés.

Nagypéntek és húsvét tehát egymást magyarázza: nagypéntek isteni ítélet,
a húsvét pedig isteni felemeltetés. De mert a keresztyén élet a meghalt
és feltámadott Úr Krisztus életébe fonódik, e kettős esemény új korszaknyitás
az emberiség életében, olyan korszaknyitás, amely jelentőségében csak
a teremtéshez mérhető.

26.3 “Felméne mennyekbe”

26.3.1 A felmagasztaltatás

Jézus mennybemenetele (Csel 1,9-11) földi életének dicsőséges befejezése.
Nyilvánvaló összefüggésben van visszajövetelével. Mint ahogy most
egy felhő takarta el távozó alakját, akkor is az égnek felhőin jön
vissza, királyi felségében ítélni eleveneket és holtakat. A mennybemenetel
aláhúzza azt, amit már a feltámadásról mondottunk, mert ez az esemény
is a megalázott Krisztus felmagasztaltatását fejezi ki: Isten a názáreti
Jézus elégtételét elfogadta, a kiengesztelés megtörtént.

A mennybemenetel tehát n e m a názáreti Jézus “megistenítését”
jelenti. Istenségéről ekkorra már a kijelentés egész története sokszoros
bizonysággal szolgált. Itt csupán egy újabb isteni tettel szemlélteti
személyisége titkát.

26.3.2 Az ég és a menny

A világkép változása ne zavarjon meg minket. Különbség van a tartalom
és a forma között, s a tartalomnak meg kell maradnia akkor is, ha
a kifejezési formák változnak. Isten nagyságos dolgai kifejezésére
használni lehet a babiloniak állatövezetét, a zodiakuszt vagy az Einstein
relativitás-elméletét, csak a tartalmat ne áldozzuk fel a forma kedvéért.
A Biblia lényegre szorítkozó szóhasználata, óvatosan tartózkodó kifejezésmódja,
hasonló magatartásra int. Annyit tudunk a mennyről: Isten “lakóhelye”,
“trónusa”; túl van nemcsak a mesterséges bolygók hatókörén, hanem
az egész érzékelhető világon. Erre utal a “túlvilág”, a “másvilág”
és az “egek-ege” kifejezés. Az angol nyelv a sky szóval jelöli
a csillagászati értelemben vett eget, heaven-nel a vallásos értelemben
vett mennyet. Mi sem beszélünk az űrrepülők “mennybemeneteléről”.
A gótikus és bizánci festők úgy érzékeltették a különbséget, hogy
a mennyet, mint hátteret nem kékre, hanem aranyszínűre festették.
Aláhúzza az ég és menny megkülönböztetését a Zsidókhoz írt levél szóhasználata
is. Úgy dicsőíti a Feltámadottat, mint “aki áthatolt az egeken”,
s “az egeknél magasságosabb lőn”. (Zsid 4,14 és 7,26)

Ami most már a menyet illeti, ez a teremtett világ rejtett oldala.
Számunkra hozzáférhetetlen, kibeszélhetetlen, elképzelhetetlen, a
láthatóval szemben a láthatatlan. Ma szokták is a mennyet egyoldalúan
szellemi értelemben magyarázni. Hivatkoznak arra a figyelmeztetésre,
amit az Olajfák hegyén az égre szegzett szemű tanítványok kaptak:
“Mit állotok, nézvén a mennybe?” (Csel 1,11) Mintha ez azt jelentette
volna: Ne keressétek Krisztust a mennyben, hiszen reá nézve nincs
tovább “fenn és lenn”, Ő most már “mindenütt” van. A Feltámadott
isteni lénye nincs a mi tér- és időbeli kategóriáinkba szorítva. Ő
úgy vesz körül minket, mint ahogy az ég körülveszi a földet, hiszen
a maga isteni módján létezik. A Biblia egyébként is csak emberi képzeteinkhez
alkalmazkodva beszél Isten mennyei lakóhelyéről. Mondja ugyan, hogy
a menny az Ő trónja (És 66,1), de azt is mondja: az egek-egei sem
fogadhatják be (1Kir 8,27)! Hogy is lehetne őt helyhez kötni, lokalizálni,
hiszen nemcsak a földnek, hanem a mennynek is teremtője, megfoghatatlan
valóság.

Az egyoldalú szellemi értelmezés azonban némi kiigazításra szorul.
A Biblia nem ok nélkül beszél a mennyről, mint Isten lakóhelyéről.
Lehet e térnek, akárcsak az időnek emberi fogalmainktól különböző
isteni értelme. A mindenütt jelenvaló Isten lehet “valahol” kiváltképpen
otthon. A “lokális” értelmezésnek tehát lehet valami magja. Ezt
túlkapás volna eleve kétségbe vonnunk.

26.3.3 A közel és a távol

A mennybemenetellel lezárult a feltámadott Úr Krisztus megjelenéseinek
sora, ezzel közvetlen jelenlétének vége. Látható szakadás és távolság
állt be közte és a tanítványok között. Elhagyta a földi teret-időt,
ezt a világot s nem tartozik többé úgy bele, mint mi. Mindennek fölötte
áll; más kategóriákban él. De ő úgy van túl ezen a világon, hogy ugyanakkor
jelenvaló is. Ha testileg el is távolodott tőlünk, lelkileg annál
közelebb van hozzánk. Nincs kötve egy tanítványi csoporthoz, egy néphez,
most már valósággal mindenkié. Ha a földi-történeti együttlét meg
is szűnt közte és a mindenkori tanítványai között, reálisan jelen
van történetfeletti valóságában, a Róla szóló bizonyságtételben. Valahol
ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, én is ott vagyok ti
közöttetek.

26.4 Az Atyaistennek jobbján

26.4.1 A teljes hatalom

“Ül a mindenható Atyaistennek jobbján” (Kol 3,1; Csel 3,21). Ennek
hallatára gondoljuk meg, az Isten lélek, még akkor is, ha a Biblia
gyakran antropomorfizmusokban beszél róla. Ámde az antropomorfizmusok,
Isten személyes valóságára utalnak, ezért nem tudhatjuk, csupán képes
beszédek-e vagy annál többek. A Biblia valami többletet sejtet. A
mennybemenetel nemcsak viszony-, hanem “hely”-változtatást is
kifejez. De nem ad módot ennek a konkrét többletnek közelebbi meghatározására.
Az Atya jobbján való ülés esetében sem dönthetjük el, mennyiben több
a képes beszédnél. Jelentéstartalmát azonban ismerhetjük. Jobbján,
az azt teszi: a főhelyen, az uralom helyén: egy az Atyával az uralomban.
A kijelentésből ismert tartalmi elemek alapján állíthatjuk: az Atya
jobbján való ülés elsősorban nem helyet, hanem funkciót jelent. Maga
a távozó Krisztus értelmezi így, mikor azt mondja: “Teljes hatalom
adatott nékem mennyen és földön.”

Minden ember alája van vetve a-mennybéli Krisztus uralmának, akár
vesz róla tudomást, akár nem. Teljhatalma mellett minden totalitarizmus
csak vakmerő hatalombitorlás, reménytelen verseny. Az ő uralmához
mérten a személyi kultusz diktatúrája torzkép csupán.

26.4.2 A Közbenjáró

Az üdvtörténet s ezzel együtt a világtörténet nem valami nagy körforgás,
hanem előrehaladás, amelynek célja van. Milyen értelemben tartozik
bele új mozzanatként a Feltámadottnak az Atya jobbján való ülése?
Új mozzanat itt, hogy az Úr Krisztus most már feltámadott-ember-mivoltában
gyakorol isteni hatalmat. Mint a Káté mondja: a “mi testünkben”
uralkodik (49. k.), s ez a test most már nem az elrejtezés és nem
a szolgai forma reá nézve. Nem preegzisztenciájába tért tehát vissza,
hanem magával vitte a feltámadott emberi testet, s amikor visszajön
hozzánk, ugyanabban az emberi testben tér vissza, amelyben mennybe
ment. Az inkarnáció ezért nem csupán valami múltbeli történés, ami
egy ideig tartott, aztán pedig elmúlt, hanem vég nélküli jelen.

Krisztus, velünk való sorsközösségének végső következményét éppen
azzal vonta le, hogy ember-mivoltát, melyben a földi megaláztatások
útját járta végig, nem vetette le, mint valami nyűtt ruhát, hanem
magával vitte a mennybe, mint a mi feltámadásunk zálogát. Szorongattatásainkban
és kétségeink között biztatás és erő számunkra, hogy aki ilyen közösséget
vállalt, az a mi közbenjárónk. Ma is a mennyei Atya színe előtt könyörög
érettünk.

26.4.3 Az új korszak

A mennybemenetellel új korszak kezdődött, mely az Úr Jézus visszajöveteléig
tart. Ez az egyház kora. Most Krisztus az igében, az ige hirdetésében
van jelen, isteni módján, mindenütt jelenvaló hatalmában. Az üdvtörténet
az egyháztörténetben egy darab világtörténetté szélesedik. Természetesen
nem abban a pápistás értelemben, mintha bennünk, vagy az egyház életében
folytatódnék a Jézus Krisztus életműve. De mégis az, ami most az egyházban
történik, annak az egyszeri és egyszer s mindenkori Krisztus-eseménynek
megfelelője és tükörképe. Tehát nem megismétlése, de példázata.

A keresztyén ember élete, a keresztyén házasság, a keresztyén gyülekezet
Jézus Krisztust példázza, jelszerűen kiábrázolja. Ez a küldetése.
Ezért országol ma is Krisztus az egyházban, mint annak Feje. Országlása
nem ér véget az egyház határainál, hanem kiterjed erre a világra.
Az egyház tehát nem cél, hanem eszköz, nem Isten országa, hanem Isten
országának hivatott eszköze.

Az új korszak a végső idő. Az óra már lejárt, a tudatlanság ideje
elmúlt, de Isten még türelmes, de Isten még vár. Sőt: felajánlja a
világnak az örömüzenet meghallását. Ez a korszak a nagy alkalom ideje,
az egyház világbeli feladatának ideje, kegyelmi idő, melynek megragadására
és felhasználására serkent újra meg újra a Biblia. Mert nemcsak javainkat,
tálentomainkat, hanem időnket is kölcsönbe kapjuk, sáfárkodásra, úgy
mint a döntés idejét. Nem az teszi naggyá ezt a tovatűnő korszakot,
hogy az utolsó alkalom, hanem hogy Isten enged még időt a hallásra,
a hitre, az örömüzenet hirdetésére, befogadására és megértésére.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Tarot kártya elemzés!Most kedvezményes áron!Párkapcsolati, munkahelyi problémák elemzése a Tarot kártyával! Norina Tarot    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - MIRAGE MIRROR    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - Skam és remakejei MAGYAR FELIRATTAL, folyamatosan frissülünk!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."