//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Török István Dogmatika 1985
- Dr Török István Dogmatika 1985 :

18. A középlények

18. A középlények


18. A középlények

18.1 A tanfejlődés fordulatai

A Biblia számos helyen említi az angyalokat s beszél démoni hatalmasságokról
is, kiknek feje a sátán. Ezeket hívjuk egy szóval középlényeknek.
Viszonylag gyakori megjelenésük ellenére, kilétükről nagyon keveset
árul el a Biblia. De talán éppen ez a titokzatosság vonzotta a biblia-kutatókat.
Már a régi egyházatyák, főleg pedig a skolasztikusok terjedelmes angelologiát,
illetve satanologiát fejlesztettek ki. Suarez pl. több mint ezer oldalas
angelologiát írt, amiben természetesen tág teret kapott a bibliátlan
spekuláció.

Minden ilyen esetben a dogmatikus kötelessége, hogy a spekuláció kísértésének
ellenálljon, s ne akarjon többet tudni, mint amennyit a Biblia alapján
tudhat. Erre a mértéktartásra figyelmeztet Kálvin: “Az egész keresztyén
tudományban - mondja - bizonyos szerénységi és józansági szabályt
kell magunk előtt tartani, hogy a homályos dolgokról valami egyebet
ne beszéljünk, érezzünk vagy csak tudni is akarjunk, mint amire Isten
igéje tanít minket.” (Inst. I. 11. 4.) - Aztán meg ne feledjük
a középlények szerepét emlegető részek olvasásakor sem, hogy Bibliát
olvasunk, vagyis olyan könyvet, amely nem kíváncsiskodásunk kielégítését,
hanem lelki épülésünk és üdvösségünk célját szolgálja.

A protestáns ortodoxia képviselőinél a középlényekre-vonatkozóan kettős
magatartást figyelhetünk meg. Egyfelől a reformáció józanító hatására
tartózkodást tanúsítottak, másfelől a rendszerezés buzgalmában a skolasztikus
hagyományokat folytatva, pl. az angyalok anatómiájáról is írtak. -
Az ellenkező végletbe fordulást a racionalizmus kora hozta.

A cartesianusok közé tartozó holland teológus, Becker Baltazár 1691-ben
írt egy könyvet a középlények ellen. Kimutatta, hogy koruk lejárt.
A boszorkánypöröktől s inkvizíciós eljárásoktól megcsömörlött olvasók
lelkesen fogadták a könyvet, hamarosan négyezer példány fogyott el
belőle. Becker ellenfeleiről gúnydalokat költöttek, sőt gúnyérméket
is vertek, Diadalmaskodott az újkor haladó szelleme, s ebben a szellemben
nevekedett a protestáns modernizmus. Okot eleget talált a kritikai
állásfoglalásra.

 1. A világ óriás mechanizmusnak látszott, amelyben nem maradt hely a
  démonok, ördögök és angyalok irreguláris tevékenységének. Különösen
  a poklot nem tudták lokális értelemben elképzelni, tehát a sátán mintegy
  hontalanná vált. (Luther az ilyen kérdésekre azt válaszolta: Hol lakik
  a sátán? Most már tibennetek.)
 2. Ehhez az első okhoz járult a második: a vallástörténeti kutatás rábukkant,
  hogy a sátán-fogalom a Biblián kívüli ókori vallásokban is előfordul.
  A Bibliában tehát a sátánra és általában a középlényekre vonatkozó
  részeknél feltehetőleg kölcsönzésekkel van dolgunk, mégpedig minden
  valószínűség szerint a parszizmusból való kölcsönzésekkel.
 3. A harmadik ok, az a régi keletű értelmi (teológiai) nehézség: bajos
  a teremtő Isten szuverenitásával és gondviselő jóságával összeegyeztetni
  a sátán létezését. Hogy juthatott a sátán ebbe a világba, s hogy tűrheti
  meg Isten nemcsak a sátán garázda rendbontását, rontását, hanem egyáltalán
  a létezését? - A másik két ok már előkészítette a feleletet, amit
  most ki is mondtak: sehogy.
 4. Nyomatékot adott a nemleges feleletnek, hogy úgyis csak népi képzetekről,
  babonaságokról van szó. Idegen elemektől tisztítjuk meg tehát a hitet,
  ha a primitív észjárás efféle babonás maradványait, mint idejét múlt
  s a hithez méltatlan dolgokat felszámoljuk.
 5. A bökkenő azonban ott volt, hogy a Bibliában a középlények nemcsak
  a nép körében, hanem a próféták és apostolok, sőt f a Jézus életében
  is előfordulnak, s szerepüket nem lehet egyszerűen semmisnek minősíteni.
  Erre a nyílt tagadás helyett az elmagyarázás eszközéhez
  folyamodtak: a középlények a vallásos fantázia szüleményei. Nagy kifejezőerejű,
  szemléletes képek: az angyalok szép gondolatok és jó indulatok, amelyeket
  az ember elméjében Isten ébreszt; az ördögök meg nem egyebek, mint
  bűnös szenvedélyek és háborgások, melyeket bennünk a testi kívánság
  gerjeszt, a démonok pedig egyszerűen a betegségek, főleg az idegbajok.
  Voltaképpen tehát a középlények többé-kevésbé elvont jelenségek megszemélyesítései.
  Ha Jézus és tanítványai is beszélnek középlényekről, ezt esetükben
  csupán népi képzetekhez való alkalmazkodásnak, akkomodációnak kell
  tekinteni.

A protestáns modernizmus elutasító érvel ellenére, Jézus és az egész
Biblia úgy beszél a középlényekről, mint valósággal létezőkről. Nem
meglepő, ha napjainkban újabb fordulat jeleit figyelhetjük meg. A
világháborúk százada oly hallatlan módon tapasztaltatta az emberben
lappangó démoni erők valóságát, hogy a védő, mentő, őrző és segítő
angyali hatalmakban keresik az ellensúlyt. Realitásukat ma egyre inkább
elismerik. Mégpedig nemcsak a szépművészetek apró angyalkái, a puttók
és ámorok térnek vissza, nem is a költői képek vagy gyermekmesék figurái,
hanem a valóságos angyali hatalmasságok. Óprotestáns példák nyomán
felújítják pl. a Szent Mihály ünnepet (Jel 12,7).

Jó itt arra emlékeznünk, hogy Luther szentmihály-napi prédikációiban
óv: ne Isten helyett tiszteljük az angyalokat. Ők is teremtmények,
mint a nap és hold s csak eszközök Isten kezében. De őriző tisztükért
hálaadással tartozunk Istennek. Nem angyalünnepet, hanem Isten gondviselését
ünneplő ünnepet ült Luther. - Mint az újabb fordulat jelét, megemlíthetjük
azt az élénk érdeklődést is, ami ma az idősb Blumhardt felé irányul.
Gyógyításában az ördögűzés 19. századi példáját látják. A középlényeknek
napjainkban egész teológiai irodalma alakult ki. Az okkultizmus pedig
nekilódult spekulációi számára igyekszik kihasználni az érdeklődést
(az asztráltest bibliai igazolását keresve).

18.2 Az angyalok

18.2.1 Kilétük kérdése

Az angyalokra vonatkozó kérdésünk így hangzik: Mit tanít a Biblia
az angyalokról? - A Biblia szerint léteznek angyalok. Az ószövetségi
atyák történetébe jelentős módon beleszövődik az angyali jelenés.
Megjelenik az angyal Ábrahámnak, Hágárnak a pusztában, Eliézernek
az idegenben, Jákób a mennyei lajtorján föl- és alászálló angyalok
seregét látja. Angyalok szerepelnek Izrael felszabadulásában, az Egyiptomból
való menekülésben, a próféták elhívásában és működésében. Krisztus
földi életét kísérik fogantatásától szenvedéséig és feltámadásáig,
és ott virrasztanak a látható egyház bölcsőjénél (Csel 10,3; 12,7-12;
27, 13). Jézus tanításaiban is többször említi őket.

Létezésüket nem vonhatjuk kétségbe azon a címen, hogy nem láttunk
még angyalt. A tagadó ítéletet csak akkor mondhatnók ki, ha már a
világ teljessége tapasztalatunk tárgya volna. Be kell azonban látnunk,
Isten világa, a mindenség mérhetetlenül nagyobb, mint a tapasztalt
világ, az emberi tudomány által feltárt valóság. Miért ne volna lehetősége
az angyalok létezésének? Aztán meg éppen a modern természettudomány
tanított meg arra, sok minden létezik, amit el sem tudunk képzelni.
(A kvantumelmélet elvontabb részei pl. csak algebrai képletekkel közelíthetők
meg, de nem tehetők szemlélhetővé.)

Nem az angyalok léte, hanem kiléte a nehéz kérdés. Annyit mondhatunk:
szellemi lények, valóságos lelkek, akik látható alakban is megjelenhetnek.
Bár az embernél magasabb rendű lények, több tekintetben hozzánk hasonlók.
Ők is Isten teremtményei, mint mi (akkor teremtette őket, mikor az
eget), ők is véges személyiségek, mint mi. A Biblia szűkszavú utalása
szerint (szabad akaratuk folytán) bukásra is képesek (Jób 4,18), ha
nem is testi bűnökre. Lakóhelyük az ég, pontosabban az egek-ege; teremtett
hely, még ha számunkra hozzáférhetetlen, felfoghatatlan és ismeretlen
hely is. De mint teremtett hely, nagyon is reális. Hol a menny? A
Kol 3,1 meghatározása szerint ott, ahol Krisztus van, aki az angyaloknak
is ura (Zsid 1,4-8).

A leírás minden rendszerező kísérletének útját vágja nemcsak a Biblia
szűkszavúsága, hanem a bibliai kifejezésmódok sokfélesége. Néhol oly
gyengéd, szinte légies kontúrokban mutatkoznak angyali lények, hogy
alig foghatók, máshol konkrétabban, még a nevük is megnevezve. De
még ahol fontos szerepet töltenek be, ott sincs határozottan megrajzolható
egyéniségük. Szinte feloldódnak, szétködlenek szolgálatukban. Azért
nem beszélhetünk az angyalok tapasztalásáról, mert amit angyalnak
vélünk, az is Isten- és Krisztus-tapasztalat. Barth ilyen megfontolások
alapján nem is az angyalok természete, hanem az angyalok szolgálata
iránt tudakozódik s nem is a teremtés, hanem a gondviselés kérdésébe
tagoltan tárgyalja az angelologiát.

18.2.2 Rendeltetésük

Az angyalok funkciójáról már jóval közlékenyebb a Biblia. Mint nevük
is mutatja: küldöttek. Isten hírnökei és bizonyságtevői.

Az angelos szó azonban olykor nem is angyalt, hanem egyszerűen isteni
küldetést, illetve küldöttet jelez a Szentírásban. A magyar szöveg
nem is fordítja minden esetben angyalnak. Még ahol angyalnak fordítja,
ott sem okvetlen angyalt jelent, hanem pl. a gyülekezet felvigyázóját,
püspökét (Jel 2,1), de ahol csakugyan angyalt jelent, ott is mint
küldöttről beszél. Nincs saját hatalma és saját fontossága: mint égi
küldött az isteni gondviselés eszköze és szolgája.

“Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket”
- mondja a zsoltáríró (34,4-8). Isten gondviselésének nemcsak egy-két
ilyen tábort járó angyala van, hanem az Írás szerint számuk légió.
(Mt 26,53; e katonai kifejezés ellenére is csak szolgálati rendjükről
s nem rangkülönbségükről vagy hierarchiájukról beszélhetünk.)

Isten tehát nemcsak azt ígéri, hogy gondunkat viseli, hanem azt is,
hogy számtalan szolgája van, kikre üdvösségünk gondozását bízta. “Amíg
ezeknek oltalma és védő karja között vagyunk, bárminő veszély fenyeget
is, minden veszedelmen kívül vagyunk.” (Kálvin) - Milyen fonák
dolog tehát, ha halljuk ugyan a védelem isteni ígéretét, mégis riadtan
tekergetjük fejünket: jön-e hát és honét jő segítség. Elizeus szolgája
pl. amikor látta, hogy a szír csapatok ostrommal veszik körül a hegyet
és nem nyílik út többé a menekülésre, a rettegéstől szinte magánkívül
volt, mintha már neki is, meg gazdájának is vége volna. Ekkor Elizeus
kérte Istent, nyissa meg annak szemeit, s a fiú azonnal látta: a hegy
tele van harci szekerekkel és lovakkal, azaz angyalok sokaságával,
kiknek az a küldetésük, hogy őt a prófétával együtt megvédelmezzék.
(2Kir 8,8-11) - Minket se riasszon se a magunkra maradás, se az
ellenség sokasága.

Úgy is mondhatnók, az angyalok Isten felénk nyújtott karjai. Isten
nincs ugyan kötve hozzájuk, hiszen Ő angyalok nélkül is, egyetlen
intésével megtehetné azt, amit akar; bölcsessége azonban felhasználja
az angyalokat. Ez a csodálatos eljárási mód viszont azt mutatja: Isten
nincs kötve a természeti világ folyásához, ő természetfeletti eszközeivel
is beleavatkozhat a világ folyásába. Ezért a beavatkozásért nem az
eszközeit, ha nem csakis őt magát illeti imádat. A Biblia emberei,
akárhányszor jelenik meg az angyal, nem az angyalt, hanem az angyalküldő
Istent imádják.

18.3 A sátán

18.3.1 Létezése

A Biblia a sátán realitását tanítja. Azzal tesszük a sátánnak a legnagyobb
szolgálatot, ha létét kétségbe vonjuk, ha csupán a bajok és bűnök,
általában az evilági rossz megszemélyesítésének, jelképének tartjuk,
s ebben a tudatban a “mitológiátlanítás” divatos útjára lépünk.
Ily módon mi magunk leplezzük létét és segítjük elő rontó munkáját.

A Biblia szűkszavú közléséből annyit kitűnik, hogy a sátán is Isten
teremtménye, tehát nem valami őslétező. De mindjárt tegyük hozzá,
gonoszsága nem a teremtésbál, hanem a megromlásból származik: “Nem
állott meg az igazságban, mert nincs őbenne igazság. Mikor hazugságot
szól, a sajátjából szól, mert hazug ő és a hazugság atyja.” (Jn
8,44 vö. 1Tim 3,6; Ef 2,2) Kárhozatos voltát tehát elpártolásával,
bukásával szerezte magának. Ennek az idejéről, körülményeiről nem
tájékoztat a Biblia. De mit is használna üdvünk szempontjából, ha
ennél többet tudnánk a sátán eredetéről?

A Biblia a sátánról úgy beszél, mint a leghatalmasabb ellenségről.
Mindenre elszánt, merészségben és ravaszságban, kitartásban és gyorsaságban
fáradhatatlan, mindenféle harci szerszámmal bőven felszerelt, s a
gonosz lelkek seregével rendelkezik. úgy férkőzik hozzánk, hogy csábító
csalárdságaival Isten igazságát ostromolja. A nagyobb jóval kecsegtetve,
ráígér Isten ajándékaira, kételyt támaszt Isten iránt, tévelygésbe
bonyolít, gyűlölséget kelt, engedetlenséget szít Isten akarata ellen,
hogy Isten országát megdöntse s az embert magával együtt rántsa a
kárhozatba.

Az ősi ellenség tehát Istentől akar elszakítani, a kegyelem művét
akarja visszacsinálni, a káoszt ránk szabadítani. Csábítása azért
megejtő mert szinte felismerhetetlen, A sátán ugyanis nem a test és
világ mellett mutatkozik, hanem a test és világ által. Luther szerint
közelebb van hozzánk, mint a kabátunk, vagy a bőrünk. Ott húzódik
meg önzésünkben, szeretetlenségünkben. Személyes valóságát titkolja,
éppen azt akarja elhitetni velünk, hogy nem is létezik. Ez a legnagyobb
hazugsága.

18.3.2 Harc ellene

A Biblia óvatosságra és éberségre int a sátánnal szemben. “Józanok
legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító
oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen.” (1Pt 5,8) - De a
vigyázás egymagában még kevés. Pál apostol fegyverkezésre és ellenállásra
hív: “Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok
az ördögnek minden ravaszságával szemben.” (Ef 6,11 kk.) A lelki
fegyverzeten az ige naponkinti “felöltését”, befogadását érti.

Ez a harcvállalás különbözteti meg a Biblia emberét a világ fiaitól,
akik szintén tudnak a sötét hatalmakról, de eleve kerülik a harcot.
A magatartás sokféle módja közül legjellegzetesebb a pesszimistáké,
a hedonistáké és a cinikusoké. Ők nemcsak tudnak a sötét hatalmakról,
hanem éppen ez a tudat teszi őket olyanokká, amilyenek. A pesszimista
tehetetlenséget és kiszolgáltatottságot érez a gonosz erőkkel szemben.
Minden ellenállás kilátástalan, az egész élet hiábavaló: a világ menthetetlenül
a sötét hatalmak kezén van. Még ahol fény villan fel, a pesszimista
ott is csak a sötét hátteret látja s magatartására jellemző a csüggedt
lemondás. - A hedonista más: ő az életörömök
hajszolója és habzsolója. A derűs felszín alatt azonban sötét kép
riogat. A hedonista a mámor rózsaszínű fátylát borítja a rideg valóságra,
aminek látását különben nem bírná elviselni. - A cinikus
csalóka fölénye mögött szintén sötét hatalmak árnyai lappanganak.
Ő nem sokra becsüli a világot, s csak annyit kér belőle, amennyi élete
fenntartásához okvetlen szükséges. A többit átengedi a sötét hatalmaknak,
csak a maga parányi területén hagyjanak neki békét. - A Biblia emberének
valóságlátása tehát egy ponton találkozik a pesszimista, a hedonista,
meg a cinikus látásával. De míg azok lemondanak, menekülnek vagy megalkusznak
a gonosz láttán, a Biblia embere fegyverkezik és harcba száll. Lebecsüli
az ellenség hatalmát? Nem; de tud egy sokkalta nagyobb hatalomról
is, akit sem a pesszimista, sem a hedonista, sem a cinikus nem ismer.
Tud arról a hatalomról, amely Krisztusban a bűn és halál felett diadalmaskodott,
s neki ehhez a diadalhoz köze van. Krisztus révén ő az Isten szövetségese,
aki nem magára hagyottan és nem reménytelen poszton harcol. - Ez
a vigyázásra és fegyverkezésre szólító bibliai intelmek háttere.

Valóban, a sátán elleni harc egyre megújul mindenütt, ahol a Biblia
bizonyságtétele megelevenedik. Szinte meglepő, a reformáció korában
pl. milyen már-már kézzelfogható valóságnak ismerték a sátánt, s mennyire
komolyan vették az ellene mindhalálig tartó harcot. Viszont olyan
korokban, mikor a sátán létét tagadják, a keresztyénség restté, tunyává
és megalkuvóvá válik, annak jeléül, hogy a sátán tagadását többnyire
megelőzte a Krisztus titkos vagy nyílt megtagadása.

Annyi bizonyos, ha Isten nem védene minket a sátánnal szemben, mindnyájan
elvesznénk. Két esetben biztos a csatavesztésünk: Ha nem tudjuk, hogy
a világ fejedelme már legyőzött hatalom, aki az ár akaratának fogcsikorgatva
is engedni kényszerül. Továbbá, ha elbizakodottan, a magunk erejével
akarunk szembeszállni vele. Csakis Istennél lehet menekvésünk, s minden
menekvésünkért magasztaljuk hálás szívvel Istent. De imádjuk őt különösen
azért, hogy a kijelentésben (már a paradicsomi ősevangéliumban) megígérte
nekünk a végső győzelmet, és Krisztusban meg is mutatta a sátán felett
való teljes uralmát. Ha Krisztus feltámadására és visszajövetelére
tekintünk: jogunk van a sátánt elintézett hatalmasságnak látnunk.
Bár a sátán hadai a híveket háborúsággal gyötrik, megzavarják, rettegtetik,
meg is sebzik, de le nem győzhetik.

18.3.3 Nem mentség a bűnre

Barth a “semmis”-nek (Nichtige-nek) nevezi a sátánt. E különcködőnek
tűnő elnevezéssel azonban valami fontos dolgot akar kifejezni: a sátánnak
nincs olyan szilárd léte, mint a teremtményeknek, vagy éppen a teremtő
Istennek. A sátán a döntő csatát már elvesztette és sorsa meg van
pecsételve. Sok bajt csinál még, de létének már megszűnt az érvénye.
Bár valóságos létező, de létének nincs már szilárd alapja. Ezért nem
kérdés: hogy tűrheti meg létét a szuverén Isten, s hogy egyezik az
a gondviseléssel.

Mint látjuk, a sátánra vonatkozó tan, nem az emberi bűnt és bűnös
hajlamokat akarja menteni. Nem is ilyen szükséglet vagy cél hozta
létre, nem ez az értelme. Mentegetés vagy megnyugtatás helyett éppen
arra emlékeztet, hogy nekünk a rosszban éppúgy nincs teremtő erőnk,
akárcsak a jóban, vagyis a bűnben sem vagyunk “eredetiek”. Idegen
hatalmasság használ fel csupán minket Isten-ellenes lázadásra, a teremtés
művének megrontására.

Ez a tan tehát a bűn könnyelmű felfogásával szemben, éppen a bűn félelmetes
emberfelettii nagyságát, szolgaság-jellegét mutatja. De ugyanakkor
a bűnből való megváltatásunk jelentőségét és nagyságát is sejteti.
- Isten világában az istenellenes akarat létezése megmagyarázhatatlan,
de tagadhatatlan. Léte annak jele, hogy Isten országa még nem jött
el, csak elközelgett. De már elközelgése világosan tanúsítja: az istenellenes
akarat is Istennek van alávetve.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Tarot kártya elemzés!Most kedvezményes áron!Párkapcsolati, munkahelyi problémák elemzése a Tarot kártyával! Norina Tarot    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - MIRAGE MIRROR    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - Skam és remakejei MAGYAR FELIRATTAL, folyamatosan frissülünk!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."