//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Török István Dogmatika 1985
- Dr Török István Dogmatika 1985 :

16. Az örökkévaló Isten

16. Az örökkévaló Isten


16. Az örökkévaló Isten

16.1 Jézus Krisztus Atyja

Ebben a paragrafusban az Atyaistenről, mint a Szentháromság Egy Örök
Isten első “személyéről” szálunk.

Isten azért lehet nekünk Atyánk, mert előzőleg már az ő kijelentőjének,
Jézus Krisztusnak Atyja. Erről az örök viszonyról mondja Jézus: “Amiként
ismer engem az Atya, én is ismerem az Atyát.” (Jn 10,15) Ezért mondhatja
azt is: “Ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek.” (Jn
8,19) Vagy más változatban fogalmazva: “Aki engem látott, látta
az Atyát”. (Jn 14,9) Főként János evangéliuma ontja a hasonló mondásokat
(1,18; 5,27 és 37; 6,46; 17,25) de ugyanez a gondolat előfordul az
apostoli levelekben (1Jn 2,23; 2Jn 1,9) és a szinoptikus evangéliumokban
is. Máténál pl. azt olvashatjuk: “Senki sem ismeri a Fiút, csak
az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú és akinek a Fiú akarja
megjelenteni.” (Mt 11,27)

Mint ahogy komolyan vettük az előző paragrafusban azokat a bibliai
verseket, melyekben Jézus megkülönbözteti magát az Atyától, éppúgy
komolyan kell most vennünk azokat, melyek viszont az Atyával való
egységére mutatnak. A most idézett versek, még
határozottabban aláhúzzák azt a korábbi ismeretünket, hogy Istent,
mint teremtő Atyánkat nem ismerhetjük meg Jézus Krisztus megkerülésével,
az ő segítsége nélkül. Isten ugyanis nem azért Atyánk, mert ő teremtett,
hanem azért, mert Jézus Krisztus Atyja, és Jézus Krisztus befogadása
által újjászül minket a fiúságra. A Fiúban válunk adoptált fiakká.

Ehhez a bibliai felismeréshez szigorúan ragaszkodnunk kell. Ne úgy
képzeljük tehát a dolgot, hogy az emberiség már Jézus Krisztus előtt
magától “rájött”, a világ szép rendjéből a Rendező ismeretére,
mondjuk filozófiai úton visszakövetkeztetett a Végokra, a “Teremtőre”
és aztán jött Jézus Krisztus, aki ezt a már ismert valakit “Atyának”
nevezte el. Még egy olyan emelkedett és megvesztegetően tiszta istenideával
szemben is, mint amilyen a platóni istenidea, ragaszkodjunk a bibliai
felismerés kizárólagosságához. Jézus Krisztus nem egy ilyen istenideát
magyarázott meg, vagy formált keresztyénivé. Krisztus szemében ez
az istenidea is csak álisten, s a természeti ember
magagyártotta bálványaival egy sorba tartozik. - Nekünk ma már a
szekularizmus folyamata is tanúsítja, mennyire nincs természeti istenismeret:
természettudományosan képzett, gondolkozó emberek jutnak el addig
a következtetésig: nincs Isten. Jézus Krisztus nem a mi homályban
tapogatózó természeti istenismeretünkkel foglalkozott, hanem az ismeretlen
Atyát
jelentette ki. Isten csak e kijelentés
által lehet a mi Atyánk. Ez a dolgok belső rendje.

Más tehát Isten atyaságának értelme Krisztusra és reánk nézve. A két
atyaság között levő különbséget maga Jézus így jelezte: “Felmegyek
az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”
(Jn 20,17) - Íme ő, aki egyébként még bűnösségünk átkában is közösséget
vállalt velünk és a halált szenvedte el értünk, ezen a ponton megkülönbözteti
magát tőlünk.

16.2 Az atya-fiú viszony három esete

A példaképpen idézett szentírási helyek, Isten atyaságának elsődlegességére
utalnak, arra, hogy Ő a Jézus Krisztus Atyja. Mert Isten a Jézus Krisztus
Atyja, ezért atyasága isteni lényének örök létmódja. Isten örökkévaló
atyaságáról szólva, ismét a Trinitás kérdésénél vagyunk. Isten, mint
örökkévaló Atya, a Trinitás első “személye”, a fons deitatus,
az istenség forrása.

A régi dogmatikusok ilyen elnevezésekkel fejezték ki elsőségét: Isten,
mint örökkévaló Atya, az Autotheos, Anarchos, Ingenitus, Nullo origenem
habens, a se ipso existens (ezért “aseitás”-át emlegették), Ő a Szentháromság másik két létmódjának szerzője.

Ilyen alapon azonban nem szabad rang vagy értékbeli különbséget tenni
a három létmód között. Már a trinitástanból tudjuk: a három létmódban,
isteni mivoltukat tekintve, nincs és nem is lehet semmi egymás fölé,
illetve egymás alá rendelés. Az Atya, Fiú és a Szentlélek egylényegű.

Az egységen belül azonban eredetbeli különbség van: Fiú az Atyától
született, a Lélek pedig az Atyától és a Fiútól származott. Ebben
az értelemben mondottuk, hogy Isten, mint örökkévaló Atya, a Szentháromság
másik két létmódjának szerzője. Ez a szerzőség a teremtő és teremtmény
közötti viszony összehasonlíthatatlan ősképe, mint ahogy a teremtő-teremtmény
viszony meg, a földi apa-fiú viszony összehasonlíthatatlan ősképe.
Azért mondjuk összehasonlíthatatlannak, mert minőségileg különböző
viszonyokról van szó.

 1. Első esetben a Trinitáson belüli időtlen viszonyról, az Atyaistennek
  a Fiúistenhez és a Szentlélekistenhez való örök viszonyáról. (Tehát
  itt Isten viszonylik Istenhez.)
 2. Második esetben Teremtő Atyánk, hozzánk, emberekhez való viszonyáról.
  (itt Isten viszonylik emberhez.)
 3. Harmadik esetben pedig a földi atyának a fiához való viszonyáról.
  (itt ember viszonylik emberhez.) - De ez a három viszony a maga
  összehasonlíthatatlanságában is összefügg egymással:
  Az első ősképe a másodiknak, a második viszont ősképe a harmadiknak.

Miért kell ezt a három viszonyt megkülönböztetnünk? Azért, mert a
megkülönböztetésből látszik, hogy Istennek reánk vonatkozó atyasága
nem valami példátlan dolog, hanem egy Istenen belüli örök vonatkozásnak,
illetve történésnek földi mása. Annak a mása, hogy Isten (megelőzőleg
már) örökkévalóságtól-örökkévalóságig Atyja a vele örökkévalóságtól-örökkévalóságig
egylényegű Fiának. Gyülekezeteink ezt az örök viszonyt nem ismerik
s Istennek a Fiúra vonatkozó atyaságát tévesen, a karácsonyi történettel
kapcsolják össze.

Istennek a trinitáson-belüli atyasága direkt értelmű,
de amint ezt az atyaságot a Trinitáson kívülre, tehát mireánk vonatkoztatjuk,
az ő atyasága nyomban indirekt értelművé válik.
Mi ugyanis nem lehetünk az ő atyaságának közvetlenül részesei, mint
ahogy a Fiú közvetlenül részese, hanem csak közvetve, a kijelentésen
át, vagyis a Fiúban a Szentlélek által. Istennek atyasága reánk vonatkozóan
tehát nem elsődleges, hanem csak másodlagos jelenség. Másodlagosságában
kell megismernünk, ha nem akarjuk félreismerni.

16.3 Az isteni egység tanbeli megőrzése

A kétféle atyaság: a Fiúra és a reánk vonatkozó atyaság megkülönböztetése,
és az utóbbinak az előbbiből való levezetése: az isteni egység tanbeli
megőrzésének a legfőbb biztosítéka.

Ha azt vélnők, hogy mi szintén direkt értelemben vagyunk az örökkévaló
Atyának fiai, akkor volna számunkra egy Atyaisten, amellett egy külön
Fiúisten, sőt egy külön Szentlélek Isten is, szóval
három külön Isten. Ha azonban tudjuk és szem előtt tartjuk, hogy mi
csak indirekt értelemben vagyunk fiak, amennyiben csak
a kijelentésben
ismerhetjük meg Istent, mint Teremtő Atyánkat,
akkor ez az ismeret már magában zárja a Fiúnak és Szentléleknek
az ismeretét is. Tehát nem három különböző Istent ismerhetünk meg,
hanem a Szentháromság Egy Örök Istennel van találkozásunk.

De ugyanebből a kijelentésből tudjuk meg azt is, hogy nemcsak az Atya
teremtő, hanem vele együtt teremtő a Fiú is, és a Szentlélek is. Viszont
az Atya nemcsak teremtő, hanem kiengesztelő és megváltó is. A kijelentés
ugyanis nem három különböző funkciót betöltő három isteni rész egymásmellettiségéről
beszél, hanem a megoszthatatlan egy Isten dolgairól. A régiek ezt
így fejezték ki: Opera Trinitatis ad extra sunt indivisa.

A Trinitás kifelé ható munkáinak megoszthatatlansága nagy horderejű
tétel. Érvényesítését éppen az atyaság értelmének levezetése szolgálja.
A dogmatörténet tanúsága szerint, valahányszor elmulasztották ezt
a spekulatívnak látszó levezetést, és nem másodlagosságában ismerték
meg Isten reánk vonatkozó atyaságát, nemcsak háromfelé (triteizmusra)
bomlott Isten egysége, hanem annak is lehetősége nyílt, hogy a szétbomlott
három isteni személy közül egyet kiválasszanak, a másik kettőt viszont
mellőzzék.

Így pl. a felvilágosodás a teremtő Atyát,
a pietizmus Jézus Krisztust,
arajongók meg a Szentlelket
választották, s mindenik esetben többé-kevésbé mellőzték a Szentháromság
másik két személyét. Ez az eljárás azonban képtelenségre vezet, mert
az Atya nem a mi Atyánk a Fiú és a Lélek nélkül.
A Fiú sem lehet Üdvözítő, s a Lélek sem lehet Vigasztaló az Atya nélkül.

16.4 A Trinitás személyei áthatják egymást

Fejtegetéseinkkel kapcsolatban felmerülhet a kérdés: hogy ha Istennek;
mint teremtő Atyának megismerése csak másodlagos és közvetett ismeret,
akkor vajon nem nagyon relatív jellegű-e, éppen
az Atyaistennek, mint Teremtőnek ismerete? - Tulajdoníthatjuk-e
egyáltalán az Atyaistennek a teremtés munkáját, mikor tudjuk, hogy
ebben a munkában részes a Fiú is, meg a Szentlélek is? Vajon az opera
Trinitatis ad extra sunt indivisa elve nem tiltja-e meg, hogy mi ezt
az isteni munkát az Atyának, amazt pedig a Fiúnak stb. tulajdonítsuk?

Ezekre a kérdésekre azt feleljük, hogy Isten munkáinak az Atya, Fiú
és Szentlélek között való szétosztása csakugyan relatív jellegű, de
relatív mivoltában is helyes és fenntartandó ismeret. Relativitása
csupán azt jelenti, hogy nem kizárólagos, nem kimerítő
és nem teljes ismeret, de azért rész szerinti mivoltában is fontos
és igaz ismeret.

Igazsága nyomban kiütközik, amint néhány konkrét példára hivatkozunk.
Nem mondhatjuk pl., hogy az Atyaisten halt váltsághalált a Golgotán,
de azt sem, hogy a názáreti Jézus, vagy a pünkösdi Lélek teremtette
az eget és a földet. - Igaza van viszont az Apostoli hitformának,
mely nem más, mint Isten munkáinak a Trinitás három személye közt
való “szétosztása”.

Az Apostoli hitforma igazsága azonban kiegészítésre
szorul, amennyiben az Atya nemcsak az első, hanem a hitvallás második
és harmadik cikkelyének is alanya, vagyis ezt a “szétosztást”
mindenkor egy nagy egységen belül kell elképzelnünk, s éppen erre
az egységre utal az opera Trinitatis ad extra sunt indivisa elve.
A Trinitás személyei ugyanis kölcsönösen áthatják egymást.
Ezért a trinitástan tárgyalásakor az a feladat, hogy megmutassuk (már
amennyire a kijelentés alapján megmutathatjuk) az egységben a különbözőséget
és a különbözőségben az egységet. Ha ezt sikerül megmutatnunk, akkor
kitűnik, hogy a trinitástan nem valami nyugvó állapot, hanem mozgást,
történést, életet akar kifejezni. Nem statikus, hanem dinamikus jellegű.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Tarot kártya elemzés!Most kedvezményes áron!Párkapcsolati, munkahelyi problémák elemzése a Tarot kártyával! Norina Tarot    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - MIRAGE MIRROR    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - Skam és remakejei MAGYAR FELIRATTAL, folyamatosan frissülünk!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."