//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Török István Dogmatika 1985
- Dr Török István Dogmatika 1985 :

14. A kegyelmi kiválasztás értelme

14. A kegyelmi kiválasztás értelme


14. A kegyelmi kiválasztás értelme

14.1 A predestináció hármas vonatkozása

A Biblia a Szentháromság Egy Örök Isten üdvszerző munkájáról szólva,
többször emlegeti Isten “tanácsát”, az “örök végzést”, “eleve
elrendelést” (És 46,10; Csel 15,18; Ef 1,11 stb.). Milyen összefüggésbe
tartoznak, mit jelentenek ezek a szavak s mennyiben segítik elő bibliai
tájékozódásunkat?

14.1.1 Krisztus

Mindenek előtt figyeljük meg, hogy ezek a szavak elsősorban nem mireánk
vonatkoznak, hanem más valakire: Hitünk Fejedelmére. Isten, még a
világ alapjainak megvettetése előtt kiválasztotta Krisztust.
Kiválasztotta arra a szolgálatra, hogy majd az idők teljességében
megalázza magát: emberi testet öltvén, lakozzék mi közöttünk.

Ő Istennek ama Választottja. De nem valami alárendelt,
eszközi értelemben, hanem úgy, mint aki egy az Atyával. Testet öltésével
az isteni és az emberi természetet egyesítette magában. Így lett ő
kiválasztó Isten és kiválasztott ember egy személyben. Ez a kiválasztás
azt teszi: Isten szabad kegyelméből odaszánta magát a bűnös embernek,
a bűnös embert pedig önmagának. Magára vette és veszi az ember büntetését,
az embert pedig arra méltatja, hogy saját dicsőségének részese legyen.
- Mi ezt az isteni tettet nem magyarázhatjuk meg, csak mint imádatra
késztető tényt csodálhatjuk. Ez voltaképpen az egyetlen csoda és egyben
az evangélium summája.

14.1.2 Gyülekezet

Isten kegyelmi kiválasztása tehát elsősorban Jézus Krisztusra vonatkozó
örök rendelés. De még másodsorban sem mireánk vonatkozik, hanem a
gyülekezetre. A Biblia Krisztusa éppúgy elképzelhetetlen
a választottak gyülekezete nélkül, mint fej a test nélkül, vőlegény
a menyasszony nélkül, király az alattvalók nélkül. Isten, még a világ
alapjainak megvettetése előtt úgy határozott, hogy Krisztus által
a világ kezdetétől annak végéig, az egész emberi nemzetből egy gyülekezetet
gyűjt magának az igaz hit egységében az örök életre. Ennek a gyülekezetnek
ótestamentomi alakja Izrael, újtestamentomi alakja az egyház.

A kegyelmi kiválasztást itt sem valami merev, gépies értelemben vegyük.
A gyülekezet nemcsak tárgya, hanem bizonyságtételével egyúttal hordozója
is Isten világtervének. Lelke által az egész világ előtt bizonyságot
tesz Uráról, aki nemcsak a gyülekezetnek, hanem a világnak is Ura.
Ennek a bizonyságtételnek oly nyilvánvalónak kell lenni, hogy a felhívássá
váljék a világ számára, a Jézus Krisztusban való hitre. A világnak
ugyanis nem az egyházra van szüksége, hanem arra, hogy maga is egyházzá
váljék, s ily módon az átok alól minél teljesebb mértékben szabaduljon.

A gyülekezet ugyancsak az isteni végzés imádatra késztető titka elé
állít: múlandó alakjában, Izraelben Isten ítéletét; leendő alakjában
az egyházban meg, Isten könyörületét ábrázolja.

14.1.3 Egyén

Isten kegyelmi kiválasztása csak harmadsorban vonatkozik ránk, egyes
emberekre. Mi, mint egyes emberek, természetünk
szerint az Isten által elvetett emberek vagyunk. Nem azért, mintha
ilyenekké rendelt vagy teremtett volna Isten, hanem azért, mert ilyenekké
váltunk, saját választásunk alapján. (Ezzel ellentétes Móricz vélekedése
a “Sárarany” utolsó lapjain.) Ebben az elvetett állapotunkban
fogadhatjuk be Isten gyülekezetének bizonyságtételét, az örömhírt:
a mi saját választásunk semmis, a mi istentelenségünk elintézett dolog.
Mi Krisztuséi vagyunk, mert ő a mi istentelen választásunknak minden
következményét elhordozta. Nem vagyunk elvetett emberek, sőt Jézus
Krisztusban Isten által üdvre választottak.

A kegyelmi kiválasztást ebben a személyes vonatkozásban még kevésbé
lehet valami merev, gépies értelemben vennünk. - Minket a kiválasztás
örömüzenete, ha csakugyan megragadtuk, magával ragad: a gyülekezet
élő tagjaivá tesz, hogy mint tagok, magunk is a gyülekezet bizonyságtételének
hordozói legyünk, szűkebb és tágabb környezetünk javára. (Erre mondta
Karácsony Sándor: A keresztyén ember hitét “unokáiról” lehet leolvasni.)
- Ugyanakkor természeti állapotunk, elvettetésünk ismerete pedig
csak arra ösztökélhet minket, hogy egyre megújuló hittel ragadjuk
meg Krisztusban a kárhozatból Szabadítót.

A kegyelmi kiválasztás most tárgyalt hármas vonatkozása szorosan összefügg.
Mint ahogy a trinitástanban megkülönböztetjük, de el nem választjuk
egymástál a három létmódot, hasonlóképpen vagyunk a kegyelmi kiválasztás
tanával is, hiszen e tan hármas vonatkozásában a Szentháromság Egy
Örök Isten üdvszerző munkája tükröződik. Az Atya időknek előtte elkezdi,
a Fiú az időben folytatja s a Szentlélek az idők végéig célhoz juttatja.
Ezt jelenti a kegyelmi kiválasztás Krisztusra, a gyülekezetre és reánk
való vonatkozása.

14.2 Elhatárolás a félreértésekkel szemben

Az egyházi köztudatban a kegyelmi kiválasztásról vagy predestinációról
nagyon téves és veszedelmes kép alakult ki. Úgy vélik, Isten már a
világ alapjának megvettetése előtt két nagy táborra osztotta a majd
később életre-hívott emberiséget. Egyik tábor az üdvre, a másik meg
a kárhozatra rendelt emberek csoportja. Senki sem tudhatja teljes
bizonyossággal, hogy melyikbe tartozik, de annyi bizonyos: az üdvre
rendeltek semmi módon sem játszhatják el az üdvösséget, a kárhozatra
rendeltek meg semmi módon sem üdvözülhetnek, mert Isten tanácsvégzése
lezárt és változhatatlan.

Ezzel a szörnyű tanítással agyon lehet ütni a keresztyén életet. Hiszen,
ha Isten nem csak a hitre jutás alapját készítette el a kegyelmi kiválasztással
és nem csak megnyitotta előttünk az üdvösség kapuját, hanem eleve
végzett üdvösségünk vagy kárhozatunk felől, akkor mi nyugodtan vétkezhetünk,
hiszen a végeredmény úgyis megmásíthatatlan. Mi késztessen akkor minket
jócselekedetekre és imádságra? Legfeljebb fatalista módon bíztathatjuk
magunkat: akár a mennybe, akár a pokolba jutunk, mindenképpen Isten
kezében vagyunk. Hol itt az örömhír?

Az evangéliumi tartalmából kivetkőztetett, determinizmussá és fatalizmussá
torzított predestináción megfigyelhetjük a herezisek keletkezési módját:
kiragadnak egy bibliai lókust, aztán az üdvtörténeti beágyazottságától
függetlenül továbbfejtik, végül saját mondanivalójuk fontosabbá válik,
mint Isten szava.

 1. Nem vonjuk kétségbe, Istennek egy ilyen fatális tanácsvégzéshez is
  meg lett volna a joga és hatalma. De ő nem despotánk akart lenni.
  Ennek bizonysága; a szövetség. Ő Isten létére szövetségre
  lépett velünk, s szövetségét a mi ismételt hűtlenségünk ellenére is
  hűségesen megtartotta, sőt Fia vérével megpecsételte és megújította.
  Az eltorzított predestináció-tanból éppen a szövetség és a benne felkínált
  kegyelem, tehát az értelmet adó bibliai mondanivaló maradt ki. Nemcsak
  kimaradt, de utólag sem fér bele.
 2. Összeférhetetlen továbbá a testben közénk jött Úr Krisztus
  isteni hatalmával az a merev és fatális elképzelés, mintha ő itt már
  befejezett, véglegesen kész helyzetet talált volna s ma is legfeljebb
  némelyekhez jöhetne, másokhoz pedig semmiképpen nem. Hiszen akkor
  ő csakis egy jövetelét megelőző isteni tanácsvégzés végrehajtó közege,
  alárendelt eszköze lenne, sőt maga a mennyei Atya is, mintegy saját
  végzésének foglyává válnék. Az ember pedig alig lenne több, a tehetetlen,
  felelőtlen fabábnál.Végzetszerű dekrétum uralkodnék minden létező felett, még az elképzelt
  Isten felett is. Ide jutunk, ha Kálvin és az egyház nagy tanítómestereinek
  tanácsát mellőzzük, s a predestinációt nem hitben, azaz nem Krisztusban
  akarjuk megismerni.
 3. Gondoljunk aztán a végzetszerű, időtlen dekrétummal szemben a kijelentés
  idői természetéré: Jézus Krisztusban az örökkévaló Isten idői alakot
  öltött. Ezzel együtt ma is az időben megy végbe a mi kárhozatunk és
  üdvösségünk dolga is. Ez a tény vágja útját a spekulációnak. Itt az
  időben nem oszthatjuk két csoportra embertársainkat s a mára nézve
  sem beszélhetünk örök kárhozatra jutókról és örök üdvösségben részesülőkről.Voltaképpen maga a Biblia vágja útját az efféle hívatlan ítélgetésnek.
  Figyeljük meg, a klasszikus bibliai hely, a Róma 8-11 is csupán Isten
  szabad kiválasztó és elvető tevékenységéről beszél,
  de semmi esetre sem az emberek predestináltságáról, végleges állapotáról.
  Majd az idők határán, tehát a végítélet napján az emberek egyik része
  csakugyan úgy fog állni az Úr Krisztus színe előtt, mint az Isten
  kegyelméből üdvre választottak csoportja, a másik rész pedig, mint
  a bűneikben és kárhozatukban meghagyott emberek csoportja.

  Ez a végítéletkor bekövetkező tény azonban nem jogosít fel senkit
  sem arra, hogy már itt és most e két kategória szerint osztályozhassuk
  embertársainkat. Milyen címen korlátozhatnók mi a kegyelmet, milyen
  alapon mondhatnánk végleges ítéleteket? Dum spiro, spero. - A predestináció
  nem a mi ilyen vagy amolyan emberi tapasztalataink magyarázatára való,
  még akkor sem, ha sajnos - történtek ilyen kísérletek.

 4. Végül állapítsuk meg: a végzetszerű dekrétum képzete, vég nélküli
  spekulációkba sodor, ezzel el is árulja bibliátlanságát. A Biblia
  ugyanis magunkra nézve sem enged spekulálni, hogy elválasztottak vagy
  elvetettek vagyunk-e, de azt sem engedi, hogy az üdvösség kérdésében
  sokáig bizonytalankodjunk. Mert a Bibliának nemcsak szavai vannak,
  hanem nekünk szóló üzenete, nemcsak tanai, hanem minket megragadó
  evangéliuma: Isten kegyelmes hozzánk, az elvetettekhez. Ebben benne
  van a predestináció a maga kettősségében.Ennek az egyre megújuló befogadása a mi üdvbizonyosságunk. Mert Krisztusba
  vetett bizonyosság az üdvbizonyosság. A Biblia azonban útját vágja
  nemcsak a magunk személyére, hanem éppúgy a mások személyére vonatkozó
  predestinációs spekulációnak is. Emlékezzünk vissza, hangsúlyoztuk:
  amint Isten kegyelmi kiválasztásának tárgyává lettünk, menten hordozóivá
  válunk a mások javára. Mások irányában tehát nem az üres spekuláció,
  hanem a Jóreménység és a misszió-gyakorlás a kiválasztás szabta magatartásunk.

Isten kegyelmi kiválasztása, ebben az evangéliumi értelmezésében szolgál
bevezetőül a további lókusok tárgyalásához: a Szentháromság üdvmunkája
részletezéséhez.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Tarot kártya elemzés!Most kedvezményes áron!Párkapcsolati, munkahelyi problémák elemzése a Tarot kártyával! Norina Tarot    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - MIRAGE MIRROR    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - Skam és remakejei MAGYAR FELIRATTAL, folyamatosan frissülünk!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."