//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Török István Dogmatika 1985
- Dr Török István Dogmatika 1985 :

IV. rész: ISTEN KEGYELMI KIVÁLASZTÁSA.

13. A kegyelmi kiválasztás tana Kálvinnál

IV. rész: ISTEN KEGYELMI KIVÁLASZTÁSA.

13. A kegyelmi kiválasztás tana Kálvinnál


13. A kegyelmi kiválasztás tana Kálvinnál

13.1 A tan dogmatörténeti szerepe

13.1.1 Nem spekulatív alapelv

Az eleveelrendelés vagy más néven a predestináció tanát kikiáltották
kálvini specialitásnak. Azt szokták mondani, ez Kálvin alapvető specialitása,
amelyből összes többi tanítása levezethető. Ez adja meg a kálvinista
jellem alapveretét. Ilyen módon kálvinista jelszót vagy ideológiai
(világnézeti) alapelvet csináltak a predestinációból, többnyire Kálvin
megkérdezése nélkül.

Ha megnézték volna Kálvin munkáit, meglepetéssel tapasztalták volna,
hogy az Institutio első (1536-os) kiadásában, a Genfi káténak pedig
későbbi kiadásában sincs külön predestináció tan,
hanem csak az egyháztan tárgyalásakor esik szó Isten kiválasztó munkájáról.
- Kétségtelenül Kálvin szándéka szerint jártak el a Heidelbergi
káté szerzői is, midőn egy gyermekek és egyszerű atyafiak oktatását
szolgáló könyvben mellőzték a predestináció témaszerű tárgyalását.
A Heidelbergi káténak nincs külön kérdése a predestinációról.

Kálvin a predestinációt annyira nem alapelvként kezelte, hogy ez a
tan, még az Institutio utolsó (1559-es) kiadásában is csak az üdvtan
tárgyalásának befejezésére szolgált s a harmadik könyv végére maradt.
Pedig az utolsó kiadásban már négy nagy fejezetben foglalkozik a predestinációval.
A részletes tárgyalást a tan félreértése és a tan körüli viták tették
szükségessé. Kálvin a részletezés közben nem győz eléggé figyelmeztetni
és óvni bennünket, hogy veszedelmes spekulációkba ne tévedjünk és
vakmerő kíváncsiskodásra ne vetemedjünk.

Kálvinnál tehát nem spekulatív alapelv a predestináció. Ez azt teszi:
egyetlen tant sem szabad és nem is lehet a predestinációból levezetni.
De mindjárt tegyük hozzá: mégis minden tan mögött ott kell lenni a
predestinációnak. A dogmatika többi tanára nézve nem tanalkotó, hanem
tanszabályozó szerepe van. Szerepe tehát nem konstruktív, hanem regulatív.
Olyan, mint a só: magában véve még nem étel, de mint nélkülözhetetlen
ízesítő szükséges az eledelhez s az életműködéshez is.

13.1.2 A kijelentés ténye

Hangsúlyoztuk, hogy Kálvinnál nem spekulatív alapelv a predestináció,
de éppily határozottan hangsúlyozzuk azt is: a predestinációra vonatkozó
tanítás semmivel sem lényegtelenebb, mint bármely más dogmatikai tétel.
A dogmatikai tételek belső egységénél fogva a predestináció tantétele
is ott van Kálvin minden írásában és minden írása mögött. Ott van
a Kálvin szellemében készült Heidelbergi kátéban is, teljes egészében,
noha a káté nem tárgyalja külön e tant, sőt még nem is említi a predestináció
szót. Megtalálható az 54. 52. 20. és 31. kérdésben.

Jó tudnunk, hogy a predestináció-tan nemcsak Kálvinnál és a “kálvinistáknál”
fordul elő, hanem minden reformátorunknál ott van. Zwingli csaknem
determinizmust csinált belőle, tehát spekulatív módon félreértette
és túlhajtotta. Luther eleinte szintén túlzó módon hangsúlyozta. Legrészletesebben
a De servo arbitrio (1525) című Erasmushoz címzett vitairatában fejtette
ki. Azok a lutheránusok, akik kálvinista specialitásnak minősítik
a predestináció-tant, bizonyára nem olvasták Luthernek ezt a nagyszabású
munkáját. Ha pedig csupán a fiatal Luther vélekedésének tekintették,
amelyből az öreg Luther már kinőtt, hivatkozhatunk a Capito-hoz intézett
levelére, melyben 12 év múltán újra megerősíti a De servo arbitrio
állításait. A reformátorok tehát kivétel nélkül tanították a predestinációt;
bibliaismeretük késztette őket erre a tanításra. (Pl. Rm 8. és 9.
része. Részletes lókus-felsorolás Sebestyén Jenő: A predesztináció,
1922 c. tanulmányában.) Mindazonáltal reformátoraink nem úttörők e
tan megfogalmazásában. Ágostonnál már részletekbe menő kifejtést találunk,
s megvan ez a tan a középkori és újkori katolicizmusban is, de csupán
az érdemszerző jócselekedetek tana által körülnyirbált formában.

13.2 A kálvini tanítás átdolgozása Barthnál

13.2.1 A krisztológiai szempont

Barth Károly első magyarországi körútja alkalmából foglalkozott átfogó
módon a predestináció kérdésével, Isten kegyelmi kiválasztása című
előadás-sorozatában. (Megjelent magyarul is Debrecenben, 1937-ben.)
Fél évtizeddel később, Kirchliche Dogmatik című főműve Ii. részének
2. kötetében, több mint félezer oldalon újra kifejtette e tant (1942).
Nem akar új tant állítani a régi helyébe, csak a régi reformátori
örökséget tisztogatta meg, az evangéliumi mondanivaló szabadabb érvényesülése
érdekében.

Barth helyeslően emelte ki Kálvin tanításából azt az evangéliumi felismerést,
hogy a predestináció tana Jézus Krisztusra utal,
mert Jézus Krisztus a mi “kiválasztottságunk tüköre” (lásd pl.
Inst. III. 24. 5.). Ezt a helyes felismerést akarja Barth érvényesíteni,
amikor így tanít:

Mi az ember-Jézus szenvedéseiben, Istentől való elhagyatottságában,
tehát mindenek előtt a golgotai kereszten szemlélhetjük, mi az elvettetés.
Az ember-Jézus elvettetésében ismerhetjük meg a mi saját elvettetésünket,
hiszen ő érettünk és helyettünk “szálla alá poklokra”. Az elvettetésről
keresztyén módra csak őreá nézve beszélhetünk. Az elvettetésről való
minden más beszéd üres spekuláció és kárhozatos pogányság. Ez a mondanivaló
egyik fele, amelyhez hozzátartozik a másik.

Amikor ugyanis elvettetésünket Krisztusban megismerjük, ugyancsak
őbenne kiválasztottságunk is nyilvánvalóvá válik, mert az elvettetésből
az ember-Jézussal együtt Isten minket is új életre hív (Ef 1, 4-11
és a párhuzamos helyek). Ezért Ő a mi kiválasztottságunk tüköre. Kiválasztottságunkat
egyes-egyedül őbenne, ismét és ismét csak őbenne láthatjuk, “A predestináció
tehát azt jelenti: Isten kegyelmes hozzád, az elvetetthez“.
A kiválasztottságról való minden más beszéd üres spekuláció és kárhozatos
pogányság.

Barth ezt a krisztocentrikus szemléletet akarja következetesen érvényesíteni
a predestináció tanban. Ha Krisztust és Krisztusban a kiválasztás
örömüzenetét befogadjuk, üdvbizonyosságunk van Krisztusban és csakis
benne lehet üdvbizonyosságunk. A predestináció tehát a mi legszemélyesebb
hittitkunk, s a hiten kívül nincs is semmi értelme. (Nem lehet szólam,
vagy világnézeti elv.)

Ennek a hittitoknak nem is a predestináció (eleveelrendelés, elevevégzés),
hanem elekció (kiválasztás) a szerencsésebb elnevezése.
Maga Kálvin is (meg a Biblia is!) sokkalta gyakrabban használja az
electio-t, mint a praedestinato-t. A predestináció szó kettős lehetőséget
(üdvre és kárhozatra való predestináltságot) zár magába és spekulációkra
csábít, s ezen az úton a kétségek örvényébe ránt. Az elekció vagy
kiválasztás szóból viszont az evangélium cseng
felénk, amely kiszabadít a kétségek örvényéből. A Biblia tehát útját
vágja a predestinációs spekulációknak.

13.2.2 Óvatosság a Kálvinra való hivatkozásban

Mit mondjunk ezek után Kálvin tanításáról? Úgy látszik, a különben
annyira óvatos Kálvin, ezen a ponton messzebb ment el a kelleténél,
s nemcsak Isten kiválasztó, illetve bűnben meghagyó munkájáról beszélt,
hanem mintegy az eszkatalógiai kifejletről: a kiválasztottakról és
elvetettekről is. Az elvetettekről mindenesetre nagy szűkszavúsággal.

De miért beszélt ezekről egyáltalában? Emberileg megérthető: őt erre
nagyon kínos tapasztalatok indították. Tapasztalta, hogy az ige hirdetésére
Franciaországban egyesek megtértek, mások meg a pápizmus sötétjében
maradtak. Aztán meg egyesek máglyára vitették magukat a hitért, mások
viszont - bár úgy látszott, befogadták az evangéliumot - mégis
visszasüllyedtek a babonaságba. - Hogyan történhetett ez meg? Hát
Krisztus, a király olyan tehetetlen volna, hogy nem tudja az ellenszegülőket
meghódítani és kézben tartani, mint ahogy őt, az ellenszegülő Kálvint
is le tudta győzni?

Erre a gyakori tépelődésre az Írásban kapta meg a feleletet és a viszonylagos
megnyugvást: Isten kiválaszt és elvet. - Ezért
nem vonakodott attól, hogy az Institutióban az elvetettekről is mondjon
néhány szót. Bizonyos szempontból nézve, talán jó is, hogy mondott,
mert tana a maga kettősségében megmutatta, hogy Isten nemcsak a teremtésben,
hanem a kiengesztelésben és megváltásban is szuverén Úr (Rm 11,33-35).

Abból a szempontból viszont nem jó, hogy a kárhozatra, mint itt meg
itt már bekövetkezett tényre utalt, annak ellenére, hogy a Biblia
kerül minden ilyen konkrét utalást s talán Júdáson kívül senkit sem
mond a kárhozat fiának. Kálvin tehát szólott a kárhozatról, s példájával
akaratlanul is utat nyitott egy olyan predestinációs spekulációnak,
amely a továbbra is munkálkodó Krisztustól s Krisztus jelenlegi munkájától
egyre inkább elszakadt. A hit eleven aktusától elvonatkoztatott predestináció
tanban úgy beszéltek aztán valami isteni dekrétumról, hogy ez a beszéd
menthetetlenül a determinizmusba és fatalizmusba vezetett, a kikerülhetetlen
szükségszerűség és a megmásíthatatlan végzet sivár világába. - Ha
Kálvin ezt a következményt látta volna, bizonyára ő maga ítélte volna
el a legkeményebben. Jegyezzük hát jól meg: a predestinációban nem
az emberek ilyen vagy amolyan állapotáról, nem
a kiválasztottak vagy elvetettek csapatáról, hanem
az irgalmas és igazságos Istenről
van szó, úgy amint Krisztusban megmutatkozik minékünk.

Ha ezt szem előtt tartjuk, sohasem tévesztjük össze a predestinációt
a determinizmussal, illetve a fatalizmussal. “Nemcsak azért, mert
a fátum vak és értelmetlen végzetről, az eleve elrendelés pedig kiválasztó,
könyörülő és teremtő Istenről beszél; nemcsak azért,
mert a fátum csak a sorsokat írja elő, s az egyén minőségét nem érinti,
míg a predestináló Isten teremti az egyéni minőséget;
hanem főképpen azért, mert az eleveelrendelés egy dologra vonatkozik:
a Krisztus által munkált üdvösségre; míg a fátum minden egyébre
vonatkozik, csak éppen erre nem.” (Ez utóbbi Sebestyén-idézet, még
Barth-előtti fogalmazású, de már a krisztológiai értelmezés irányába
néz.)

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj    *****    Read&Speak Blog...mert fanatikusan rajongunk a könyvekért...Read&Speak Blog...mert fanatikusan rajongunk a könyvekért...    *****    Részletes személyiség és sors analízis, 25-30 oldalas+3 év elõrejelzés. A megrendelés után a konzultáció ingyenes. Katt!    *****    Nagyon részletes születési, párkapcsolati, fogamzási és gyermektervezési horoszkóp, biotérkép elemzés, itt az oldalon!!!    *****    A Faun és a három Nimfa története - új novella a blogon. :)    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)