//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr Török István Dogmatika 1985
- Dr Török István Dogmatika 1985 :

5. A dogmatika helye

5. A dogmatika helye


5. A dogmatika helye

Három szóba foglalható a felelet: az egyházban, a hitben és az
imádságban.

5.1 Az egyházban

A dogmatikai munkásság nem az egyház munkája mellett vagy azon kívül van,
hanem szervesen beletartozik az egyház munkájába. A dogmatika az egyház
egyik életmegnyilvánulása, eklézsiális funkció. Mint általában a
teológiának, természetesen a teológia gerincének, a dogmatikának is talaja
az egyház. Gerinc abban az értelemben, hogy az exegetikai eredményeken
alapszik s átvezet a praktika teológia szolgálataiba. De gerinc azért is,
mert egész teológiai magatartásunkat meghatározza.

A dogmatikának az egyházon kívül nincs élettere. Nem azért, mintha
tételei s egész felépítése logikai szempontból nem volna érvényes. Okfejtése
érvényes lehet bárhol. Barth Dogmatikáját pl. mint érdekes filozófiát vagy
ideológiát tanulmányozza az ateista Lukács György és sok művelt japán. (L.
Junge Kirche, 1960. 347. l.) Tehát az a hiten kívül sem értelmetlen. De
tanításának éltető alapját: az isteni kijelentést csak az egyházban fogadják
be, mert hittel ragadható meg. Az egyházon kívülálló teológia, logikus
felépítése, módszeressége ellenére is voltaképpen tárgytalan s mint
teológia, fejlődésképességét, igazi értelmét és létjogát veszti. A dogmatika
az egész teológiával egyben, egyházi tudomány.

Mi tehát közelebbről a dogmatika tárgya? Nem “fönt” kell keresnünk, mert
nem az érzékfeletti vagy természetfeletti világ metafizikája. Nem is “lent”
kell keresnünk, mert nem a természet és történet világát átfogó ismeret. Nem
is Isten “maga” nem az Isten önmagában való megismerése, tehát nem valami
Istenontológia (=léttan), amely úgy próbálja leírni Istent, mint ahogy a
természetrajz az élőlényeket leírja. — E háromszoros nem után vegyük az
igent. A dogmatika: a velünk találkozó Isten velünk való története. A dolog
természete szerint annyiban velünk is foglalkozik, amennyiben Isten, velünk
emberekkel cselekszik és cselekedni is akar.

5.2 A hitben

A dogmatika az isteni kijelentésre vonatkozik, ezért a dogmatikai
munkásság előfeltétele a hit. A dogmatika aktuális, személyes jellegű, egész
életünket átfogó, egzisztenciális ismeret, mégpedig nemcsak eredetében,
hanem végbemenetelében is. Nem csupán hitből eredő, hanem hitben való tudás.
Ebben a tudatban mondották a régiek, Anselmus és mások: Credo ut intelligam.
A credo itt nemcsak kiindulás a megismeréshez, megértéshez, az
intelligere-hez, hanem annak maradandó tere. Az intelligere tehát nem egy
második aktus a credo mellett, hanem abban és azzal együtt megy végbe.

Ez azt teszi: a dogmatika tárgya lényegében véve nem elmélet, nem tárgyi
ismeret, nem tan, szóval nem credenda, hanem credendus, azaz Isten maga,
amint adja magát a kijelentésben, a hit számára. — Erre azt lehetne
mondani: De hát a dogmatika ténylegesen mégis csak tanokkal, az
áthagyományozott évezredes múltú dogmákkal foglalkozik! Valóban azokkal, de
nem önmagukért, hanem azért, hogy az Isten által, a kijelentésben
most adományozott hitismeretet megragadjuk.

Már ennyiből is kitűnik a dogmatikai munkásság nehézsége. Ha nehézségről
van szó, ne arra gondoljunk, hogy a dogmatikának, mint általában a
tudományoknak, külön szaknyelve van, teletűzdelve szokatlan és sajátos
kifejezésekkel. De hát, mint minden nyelv, ez is elsajátítható; elsajátítása
csak szorgalom és gyakorlat kérdése. — A nehézség nem is abban áll, hogy a
dogmatikát közel kétezer éve művelik már s ez a roppant terjedelmű
szakirodalom alig áttekinthető. Áttekintése valóban szorgos munkát kíván, de
ezt a munkát megkönnyítik jó történeti összefoglalások és
szöveggyűjtemények. Az említett nehézségek tehát csak technikai természetűek
s a tulajdonképpeni nehézség ezeken túl kezdődik.

Mint láttuk, a dogmatika Isten aktuális kijelentésén alapul. Nos, a
dogmatikai munkásság igazi nehézsége abban rejlik, hogy Isten kijelentése
nem áll hatalmunkban, de nem áll rendelkezésünkre az az eszköz sem, amellyel
ezt a “tárgyat”, az isteni kijelentést megközelíthetnők. Ti. nem áll
rendelkezésünkre a hit sem. A “tárgy” tehát alkalmatlan mai fogalmak szerint
“tudományos” feldolgozásra, az eszköz meg természeténél fogva “elégtelen” a
feldolgozás lehetővé tételére. Az élő Istenről beszélni embereknek, emberi
szóval roppant nehéz. Kant ismeretelméleti megállapításai ezt már világosan
kimutatták.

Ezért értsük meg azt az irtózást, amit manapság a dogmatikával szemben
tapasztalhatunk. A világ helyes ösztönnel a dogmatikában emberi túlkapást,
elbizakodottságot, vakmerőséget lát vagy legalábbis sejt. (Tamási Ábele így
hárítja el, mikor szerzetesnek invitálják: “A túlsó világról én is tudok
annyit, mint maguk, csak ezt a világot kell, hogy kitanuljam!”)

5.3 Az imádságban

Nem volt az egyháznak egyetlen nagy teológusa sem, akit a dogmatikai
munkásság nehézsége imára ne kényszerített volna. Megéreztek valamit az
emberi túlkapás kísértéséből. Aquinói Tamás ezért írt könyörgést summája
élére, kérve a könyörülő Isten oltalmát és segítségét. Petrus Lombardus
híres Sententiáit az özvegyasszony két fillérjéhez hasonlította, meg az
irgalmas samaritánus két dénárjához, amit azzal az ígérettel adott át a
vendéglősnek, hogy a költségtöbbletet idővel majd pótolni fogja. Bonaventura
részéről sem üres szóbeszéd volt, midőn “a mi tudományocskánk nyomorúságos
morzsáiról” beszélt. Kálvin is szükségét érezte, hogy egyre ismét a soli Deo
gloriára emlékeztesse a hit titkaival foglalkozót.

A dogmatikai munkásság helye végső fokon: az imádság. Hálaadás Isten
szaváért, az ige megszólalásáért és könyörgés a további útmutatásért. Ennek
az imádságos lelkületnek kell áthatnia az egész dogmatikát, hogy mentve
legyen az emberi túlkapás, az elbizakodottság, a dogmatizmus ólálkodó
veszedelmétől.

Az igazi nehézség láttán adódik a kérdés: Ha ennyire nehéz az élő Isten
dolgairól beszélni, mért erőltetjük a dolgot?
– Már említettük a támadó hitetlenséget és a herezist, mint a dogmák
megfogalmazásának történeti okát. Most e negatív ok mellett nevezzük meg a
pozitív okot is: a prédikációt.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Tarot kártya elemzés!Most kedvezményes áron!Párkapcsolati, munkahelyi problémák elemzése a Tarot kártyával! Norina Tarot    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown - MIRAGE MIRROR    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE! - Skam és remakejei MAGYAR FELIRATTAL, folyamatosan frissülünk!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."