//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Kálmáncsai, Nagydobszai, Csurgói, Ráday graduálok
- Kálmáncsai, Nagydobszai, Csurgói, Ráday graduálok :

8. AZ ... ... NYOMTATOTT ÉS KÉZIRATOS HAGYOMÁNYA II. rész Fekete Csaba 2001.

8. AZ ... ... NYOMTATOTT ÉS KÉZIRATOS HAGYOMÁNYA II. rész Fekete Csaba 2001.


 

 

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK”

A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK

2001. ÉVKÖNYVE DEBRECEN XXXIX, 165–176

Fekete Csaba

Az Öreg graduál Zsoltárkönyvének nyomtatott és kéziratos
hagyománya

Készült az OTKA Régi magyar szövegek nyelvi és művelődéstörténeti magyarázata, kiadása című (T 029 146. sz.) kutatási program keretében. Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár 14.

II. rész

 

E zsoltárnak az első verse is csak kisebb mértékben különbözik. Az Öreg graduálban gyakori az Ó Úr Isten megszólítás a Vizsolyi Bibliában olvasható Isten helyett, mint itt is, a vonatkozó névmással bővített mondatban. Az ó indulatszó a latinban, a (régi) magyarban és más nyelvekben az érzelemteli megszólítás bevezetőjeként is állhat, ilyenkor vocativusi funkciójú. Ezért gyakori, hogy megszólításban szerepel, de ez nem szükségszerű. Az ilyen helyzetben az ó indulatszót tartalmazó vagy nélkülöző mondatok tehát váltakozhatnak (vö. Gallasy: TNyt. II/1: 850; A. Molnár: NytudÉrt. 148. sz. 14–5). Az Öreg gra­du­álba betoldott kér igéhez pedig a határozószó szokásos fordulatot alkotva (térj kegyelmesen…) társul, amely bővítés a megszólítással jobban összekapcsolja a mondat felszólító részét. Azt is láthatjuk, hogy az Öreg graduál a Vizsolyi Bib­liában gyakori összetett múlt idejű igealak helyett nem ritkán egyszerű befejezett múltat használ. A többi tíz versben szintén csak olyan különbségek vannak, mint a már bemutatott 2-től 4-ig terjedő versekben. Azt gondolhatnánk, hogy a megfogalmazás magyarosságának igényéből is származtatható ilyen csekély mó­dosulás. De ott lappang a háttérben az a lehetőség, hogy ez egy a használatban, a szertartási és a szóbeli hagyományban megszokott zsoltárfordítás hatása, s Keserűi Dajka, a szerkesztő ezért igazított a Vizsolyi Biblia szövegén. Erre a feltételezésre az jogosít föl bennünket, hogy találhatunk olyan zsoltárokat, amelyeknek a kezdete teljesen különböző, a folytatása azonban szinte azonos.

A 69. zsoltárnak (Salvum me fac Deus) csupa apróságokban különböző 2–36. versével ellentétben a kezdőverse lényegesen más:

Vizsolyi Biblia

Öreg graduál

(1) Tarts meg engemet IÐten,

 

mert el értenek az vizec

 

mind az én lelkemig.

Szabadits meg Vr IÐten engemet,

Ðzabadits meg

mert Ðok háboruÐágok

fogtanak kxrny×l engemet:

Mind az én halálomig.

 

 

(2) Bę eÐtem mélÐéges Ðárba,

holott fel nem álhatoc,

mélÐéges vizekre jutottam,

és az vîznec habia el fogott engemet.

EÐtem mélyÐęges Ðárban,

holott fel n… állhatok:

MélyÐęges vizekre jutottam

és azoknak habjók el fogott engemet.

 

 

(3) El fáradtam az kiáltáÐban,

meg ßáradott az én torkom,

el fogyátkoztac az én ßemeim

váruán az IÐtent.

Stb.

El fáradtam az kiáltásban

meg Ðzáradott az én torkom:

El fogyatkoztak az én Ðzemeim

várván az IÐtent.

Stb.

Az eltérő első vers eredetére a Batthyány graduál (= BatthyK.; in: Nytár. XIV.), valamint az azzal szó szerint egyező Ráday graduál szövege világít rá. A Batthyány graduálról az újabb kutatás tisztázta, hogy a 17. század elején másolták (Czeglédy Sándor: MKsz. 1961: 247–63, Uő.: MNy. 1963: 24–9). A kezdő verseket a BatthyK. szerint idézem:

 

Szabadits meg Ur IÐten mert Ðok haboruÐagok kxrńÕl fogtanak engemet :

Mind az en halalomig

EÐem az bÕnxÐxknek keÐzeben :

Es ninczen Ðegedelmem.

Jxuek az haboruÐagnak kxziben :

Es be merÕlek.

Munkalkodam es be rekedek x nekik praedikaluan :

Elfogatkozanak az en Ðzemeim miglen te benned bizom Ur IÐten.

Stb. (268).

Ezt az örökölt zsoltárkezdetet tehát megtartotta az Öreg graduál. De a zsoltár többi részében az Öreg graduál némi módosítással a Károlyi-féle szöveget vette át.

Nem csupán az Öreg graduálban figyelhetjük meg ilyen — a mi korunkbeli elgondolás szerint felemás — szövegváltozatok fennmaradását. Például a Béllyei graduálban (kiadatlan; Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, Kézirattár, R 507; Debrecen) a 34. zsoltár (Benedicam Dominum in omni tempore) szövege lényegében ugyanaz, mint az Öreg graduál­ban, amely jórészt megegyezik a Vizsolyi Biblia szövegével. Eltér azonban úgyszintén a kezdő verse.

Ezt a kezdőverset a kéziratos hagyomány örökítette tovább. Szövege igen hasonló Kálmáncsehi Márton zsoltárfordításához. Azt vélhetjük, hogy ez valamilyen közvetítéssel a megsemmisült Gyulafehérvári graduálnak (amely az Öreg graduált megalapozta) lehetett meg egy vagy több forrásában. Azután tovább másolták, ezért találjuk ugyanezt a kezdetet a Béllyei graduálban. De csupán a kezdőversben érvényesül a korábbi hagyomány, mert a zsoltár többi versében a Béllyei graduál és ismeretlen forrása az Öreg graduállal s a Vizsolyi Bibliával egyező szöveget választotta.

Mindezt illusztrálandó először a Béllyei graduál és a Kálmáncsehi-féle szöveg első három versét mutatom be, majd pedig ugyanezt a részt a Vizsolyi Bibliából és az Öreg graduálból:

Kálmáncsehi Márton (1555 k./1561)

Béllyei graduál (1642–1653)

Aldom az Vr IÐtent minden idxben :

az xdiczerete

Ðoha ki nem ßakad az en ßambol.

Aldom aÅ Urat en minden idöben:

Es Ðoha aÅ Ö dicsereti

aÅ en ÐÅambol ki nem ÐÅakad.

 

 

Az Vrnac diczeretiben

gyxnyxrkxdic az en lelkem :

hallyác meg ezt az alázatoÐÐac

es xru#dezz#ec.

AÅ Urban

dicsekedik aÅ en Lelkem:

Ezt meg halvan aÅ nyomorultak

örülny fognak

 

 

 

Magaßtallyátoc az Vrat en velem :

es az x neuét mind egyetemben

visellyétec diczeretben.

Stb.

MagaÐÅtallyatok az Urat velem öÐÅve:

es magaÐÅtallyuk aÅ ö nevet egyetemben.

Stb.

 

Vizsolyi Biblia

Öreg graduál

(1) Aldom az WRat minden idxben,

mindenkoron az x ditséreti

az én ßámban vagyon.

Aldom az Vrat én minden idxben :

Es Ðoha az x dicsireti

az én Ðzámból ki nem Ðzakad.

 

 

(2) Az WRban diczekedic az én lelkem,

eßt meg halluán

az nyomorultac xr×lni fognac.

Az Vrban dicsekedik az én lelkem :

Ezt meg halván

az nyomorultak xr×lni fognak.

 

 

(3) Magaßtallyátoc az WRat velem xßue,

és magaßtallyuc az x neuét egyetemben.

Stb.

Magaztallyátok az Vrat velem xÐzve :

Es magaztallyuk az x nevét egyetemben

Stb.

A szertartással kapcsolatos szóbeliség, emlékezet és hagyomány erejét, kialakultságát, valamint továbbélését tükrözi tehát az a fajta különbözés, amikor a Vizsolyi Biblia szövegével lényegében egyező zsoltárnak egy graduálban csak a kezdőverse nem azonos, ez őriz egy korábbi hagyományt. A zsoltárnak ugyanis a kezdete a legjellemzőbb, nevezhetjük hívóversnek is, mert előhívja a folytatást, általa a szertartást végző (fejből zsoltározó) emlékezetében az egész zsoltár szövege felidéződik.

3. Azonos zsoltárszövegek. Az Öreg graduál és a Vizsolyi Biblia zsoltárszövegeinek többsége lényegében azonos. Ez az azonosság sokszor szó szerinti egyezés (de a helyesírásuk következetesen eltér). A szövegben azonban ilyenkor is vannak, lehetnek apró különbségek, másként használt igeidők és szóalakok. A liturgikus gyakorlat nem tanúsítja a befogadott bibliafordításnak azt az érinthetetlenségét, amely később a Tótfalusi Kis Miklós bibliakiadása körül fellángolt vitában nyilvánvaló a 17. század végén. Azt azonban világosan mutatja, hogy a Vizsolyi Biblia az Öreg graduál kinyomtatása idejére a többrétű hagyományban is már egyfajta normának számított.

A lényegi egyezést és a rendre fölbukkanó minimális különbségeket szemléltesse a 127. zsoltár (Nisi Dominus edificaverit domum) párhuzamos szövege.

Vizsolyi Biblia

Öreg graduál

(1) Ha az WR nem eppiti az házat,

hiába fáradnac az kic azt eppitic :

ha az WR nem xrizi az vároÐt,

hijába vigyáznac az xrizxc.

Ha az Vr nem éppiti az házat;

héjában fáradnak az kik azt éppitik :

Ha az Vr nem xrizi az vároÐt

héában vigyáznak az xrizxk.

 

 

(2) Hijába való dolog néktec

reggel hamar fel kelnétec,

kęÐxn fekennétec le,

és nagy fáradÐággal kenyeret ennétec :

holott az IÐten

az xßerelmeÐinec enged álmot.

Héában való dolog néktek

reggel fel kelnetek :

Es kéÐxn fek×dnxtxk le.

Es nagy fáradsággal kenyeret ennetek :

Holott az IÐten

az x ÐzerelmeÐinek enged álmot.

 

 

(3) Imé az WRnac xrxkÐégi az fiac,

és az aßßoni állatnac méhénec

gy×mxltÐe, iutalom.

Imé az Vrnak xrxkÐęgi az fiak :

Es az AÐzÐzonyiállatnak méhének

gy×mxltse jutalom.

 

 

(4) Miképpen az nijlac az hatalmas

erxÐnec kezében,

ollyanoc az iffiuÐágnac fiai.

Miképpen az nyilak az hatalmas

erxÐnek kezében :

Ollyanok az ifjuÐágnak fiai.

 

 

(5) Bódog az ki meg txlti

az x tegzét azockal,

nem ßégyen×lnec meg

mikor az x ellenÐégeket

a kapuban meg ßólittyac.

Bóldogok az kik meg txltik

az x tegzeket azokkal :

Nem Ðzégyen×lnek meg

mikor az x ellenÐęgeket

a’ kapuban meg Ðzollittyák.

 

 

 

DitsxÐég. […]

A Vizsolyi Biblia és az Öreg graduál Psalteriumának összefüggéseit együtt áttekintve még nem elemezte sem nyelvi vagy irodalmi, sem teológiai vagy egyházzenei tanulmány. Ezért maradtak rejtve a föntebb vázolt jellegzetességek, és mindmáig szinte teljesen feltáratlan ezek háttere. Kéziratos és nyomtatott gradu­álok, valamint bibliafordítások zsoltárainak összehasonlító tanulmányozásával érhetjük el ennek az itt közreadott vázlatnak a bővítését és további finomítását: a szövegörökség viszonylagos felmérését.

Már most is bizonyosnak látszik azonban, hogy a nyomtatott források tanulmányozásában sem mondhatunk le olyan megközelítésről, amely tárgyunk kapcsán is számol a gyakorlati szóbeliség (énekbeliség) és a hozzá kapcsolódó kéziratos hagyomány hatásával. Annak ellenére sem mellőzhetjük ezt, hogy anya­nyelvünkben és liturgikus szövegeinkben csak nyomokban maradt meg ennek a szertartási örökségnek a hatása.

 

Fekete Csaba

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!